Zaznacz stronę

Katedra Finansów i Rachunkowości

Kierownik Katedry:
PO dr Jacek Pieczonka

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz
dr hab. Tomasz Potocki, prof. UO
dr Krzysztof Ćwieląg
dr Anna Dada
dr Karina Kaczmarczyk-Brol
dr Maja Krasucka
dr Robert Poskart
dr Zbigniew Witczak
dr inż. Mariola Willmann
mgr Paulina Broll – Winkler
mgr Andrzej Dudziński
mgr Patrycja Wodzińska

 

Katedra Finansów i Rachunkowości została powołana w 2000 r. Wcześniej, od 1992 r., funkcjonowała jako Zakład Finansów i Rachunkowości. Od początku istnienia do końca sierpnia 2005 r. Zakładem a później Katedrą kierował prof. zw. dr hab. Stanisław Dolata. Od września 2005 r. do marca 2021 roku Katedra kierowana była przez prof. zw. dr hab. Ewę Bogacką – Kisiel. Obecnie pracami Katedry kieruje dr Jacek Pieczonka.

Pracownicy Katedry Finansów i Rachunkowości
Obecnie w Katedrze Finansów i Rachunkowości zatrudnionych jest trzynaście osób: prof. dr hab. inż. Paweł Frącz, dr hab. Tomasz Potocki, prof. UO, dr Krzysztof Ćwieląg, dr Anna Dada, dr Karina Kaczmarczyk-Brol, dr Maja Krasucka, dr Jacek Pieczonka, dr Robert Poskart, dr Zbigniew Witczak, dr inż. Mariola Willmann, mgr Paulina Broll – Winkler, mgr Andrzej Dudziński, mgr Patrycja Wodzińska

We wcześniejszych latach pracownikami Zakładu Finansów i Rachunkowości a następnie Katedry Finansów i Rachunkowości byli: prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin (1993-1995), mgr Ryszard Skawiński (1995-1997), mgr Małgorzata Dobrowolska (1994-2003), mgr Anna Czernik (1998-2003), mgr Jan Kasprzyk (1997-2003), prof. dr hab. Stanisław Dolata (1981-2005), dr Marek Janicki (1993-2010), dr Halina Stanisławiszyn (1998-2010), dr Teresa Bryniarska (1992-2015), prof. dr hab. Ewa Bogacka – Kisiel (1995-2021), dr Teresa Maszczak (2015-2022), prof. dr hab. Detlev Hummel (2020-2022).

Dydaktyka
Pracownicy Katedry Finansów i Rachunkowości prowadzą zajęcia głównie z przedmiotów podstawowych i kierunkowych obejmujących kluczowe zagadnienia finansów i rachunkowości, takich jak m.in.: rachunkowość, rachunkowość finansowa, rachunkowość zarządcza, rachunkowość komputerowa, rachunkowość podatkowa, rachunek kosztów, sprawozdawczość finansowa, finanse, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie płynnością finansową, rynek pieniężny i kapitałowy, portfel inwestycyjny, polityka pieniężna, bankowość, ubezpieczenia, system podatkowy, rewizja finansowa, podstawy controllingu, budżetowanie.

Badania realizowane w Katedrze, w ramach badań własnych poszczególnych pracowników, koncentrują się wokół problemów zarządzania finansami publicznymi, w tym zwłaszcza finansami samorządów terytorialnych, a także finansów oraz rachunkowości podmiotów gospodarczych oraz aspektów makro- i mikroekonomicznych działalności banków. Nowym nurtem badawczym Katedry są zagadnienia związane z teorią pieniądza, stabilnością globalnego systemu finansowego, rynków finansowych, kryptowalut i technologii blockchain.  Efektem tych badań są publikacje pracowników Katedry w zagranicznych i krajowych wydawnictwach oraz wydane monografie wieloautorskie.

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną pracownicy Katedry Finansów i Rachunkowości aktywnie uczestniczą w różnych rodzajach działalności życia akademickiego i pozauniwersyteckiego. Do działań tych można zaliczyć: członkostwo w PTE Oddział Wojewódzki w Opolu, członkostwo w Komisji Nauk Rolniczych przy PAN, opieka nad studenckimi kołami naukowymi rachunkowości i finansów, opracowywanie biznesplanów i studium wykonalności, działalność szkoleniową dla przedsiębiorców w dziedzinie prowadzenia ksiąg rachunkowych, analizy ekonomiczno-finansowej, przedsiębiorczości, pozyskiwania środków unijnych.