Zaznacz stronę

Katedra Ekonometrii i Metod Ilościowych

Kierownik Katedry:
dr hab. Łukasz Mach, prof. UO

dr Dusan Bogdanov
dr Bartosz Chorkowy
dr Yana Glazova
dr Andrzej Ostrowski
dr Agnieszka Tłuczak
mgr Joanna Wicher

 

Powstanie:
Katedra Ekonometrii i Metod Ilościowych Wydziału Ekonomicznego przez lata ulegała wielu przekształceniom. W ramach utworzonego w 1992 roku Wydziału Ekonomicznego powstał Zakład Informatyki i Metod Ilościowych. Kierownikiem Zakładu był dr inż. Adam Siwerski. W wyniku awansów naukowych pracowników i związanej z tym zmiany struktury Wydziału, a także zmian w zakresie działalności dydaktycznej i badawczej pracowników, jednostka w 1996 roku przyjęła nazwę Zakład Ekonometrii i Informatyki, a w 2006 roku – Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych. Od 1996 funkcję kierownika Zakładu (później Katedry) pełniła dr hab. Krystyna Hanusik, prof. UO. Od października 2023 r., kierownikiem Katedry Ekonometrii i Metod Ilościowych jest dr hab. Łukasz Mach, prof. OU.

Pracownicy Katedry:
Obecnie w KEiMI zatrudnionych jest osiem osób:

 • dr hab. Łukasz Mach, prof. UO (kierownik katedry),
 • dr Dušan Bogdanov,
 • dr Bartosz Chorkowy,
 • dr Yana Glazova,
 • dr Andrzej Ostrowski,
 • dr Agnieszka Tłuczak,
 • mgr Joanna Wicher.

 

We wcześniejszych latach pracownikami Zakładu Ekonometrii i Metod Ilościowych byli: dr hab. Adam Czerwiński, prof. UO, dr hab. Marian Duczmal, dr hab. Krystyna Hanusik, prof. UO, dr hab. Urszula Łangowska-Szczęśniak, prof. UO, prof. dr. hab. Hans-Gerhard Strohe, dr Aleksandra Dudek, dr Marcin Krzesaj, dr Tomasz Sowiński, mgr Marian Drymluch, mgr Katarzyna Jarosiewicz, mgr Grzegorz Stolarczyk, mgr Beata Wiechuła.

Dydaktyka
Pracownicy KEiMI prowadzą zajęcia głównie z przedmiotów obejmujących kluczowe zagadnienia ilościowej analizy danych w naukach społecznych, takich jak m.in.: Analiza atrakcyjności inwestycyjnej spółek giełdowych, Analiza ekonometryczna zjawisk i procesów mikroekonomicznych, Analiza portfela inwestycyjnego, Analiza techniczna i fundamentalna, Badania operacyjne, Ekonometria, Ekonometria finansowa, Ekonomia matematyczna, Ekonometria przestrzenna, Mikroekonometria, Matematyka, Matematyka z elementami statystyki, Matematyka w ekonomii, Statystyka opisowa, Statystyka, Wnioskowanie statystyczne, Portfel inwestycyjny, Analiza cen, Wykorzystanie pakietu Statistica w badaniach rynkowych i marketingowych, Metody taksonomiczne w analizie rynku, Metody ilościowe w marketingu.

Główne obszary zainteresowań i kierunki badań:

 • Stochastyczne i rozmyte programowanie matematyczne
 • Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych
 • Zastosowanie metod ilościowych do analizy regionalnych rynków pracy
 • Efektywność i uwarunkowania polskiego systemu emerytalnego
 • Analiza rynku funduszy inwestycyjnych
 • Wykorzystanie metod analizy technicznej i fundamentalnej w ograniczaniu ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym
 • Wykorzystanie metod ilościowych w przewidywaniu cen instrumentów finansowych
 • Modelowanie procesów finansowych w gospodarce samorządowej
 • Przestrzeń informacyjna samorządu terytorialnego
 • Systemy i technologie informacyjne w planowaniu i prognozowaniu procesów gospodarczych

Zastosowanie metod ilościowych do analizy lokalnych rynków nieruchomości