Zaznacz stronę

Katedra Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Kierownik Katedry:
dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO

dr hab. inż. Dominika Malchar-Michalska, prof. UO
dr Maria Bucka
dr Wojciech Goleński
dr Daniel Rodzeń

 

Katedra Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej ma znacznie dłuższą historię niż Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego.

Katedra powstał na bazie działającego od 1976 r. Zakładu Ekonomiki i Organizacji Przemysłu, przekształconego w 1992 r. w Katedrę Studiów Strategicznych i Polityki Ekonomicznej w Wydziale Ekonomicznym.

W 2002 r., w wyniku połączenia z Katedrą Polityki Społecznej i Planowania, powstała Katedra Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej, kierowana do 2006 r. przez prof. Zbigniewa Mikołajewicza. W roku 2007 Katedra została przemianowania na Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej. Po odejściu Profesora Mikołajewicza na emeryturę funkcję kierownika przejęła dr Maria Bucka (2005-2012). Od 2012 roku Zakładem, aktualnie Katedrą Rynku Pracy i Polityki Społeczno-Ekonomicznej kieruje dr hab. Agata Zagórowska prof. UO.

Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych pracowników Katedry koncentrują się w dwóch obszarach: polityki i ekonomi społecznej oraz polityki gospodarczej.

Badania z obszaru polityki społecznej i ekonomii społecznej obejmują takie zagadnienia jak: procesy demograficzne na świecie, w Europie, w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem skutków społeczno- ekonomicznych w układach: kontynentalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Ważną częścią badań są problemy związane z kształtowaniem polityki rodzinnej, finansowaniem polityki społecznej, z regionalnym i lokalnym rynkiem pracy, funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz edukacją młodzieży w kontekście dostosowań szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy. Są to zagadnienia, które są ważne, aktualne i wymagają ciągłych poszukiwań nowych rozwiązań. Wyniki i wnioski z prowadzonych badań przydatne są dla podmiotów polityki społecznej i ekonomii społecznej w kształtowaniu strategii rozwoju regionalnego i lokalnego. Efekty prowadzonych badań były przedstawiane na ogólnopolskich konferencjach naukowych organizowanych przez pracowników Katedry. Między innymi w ostatnich latach zorganizowane były konferencje takie jak: Edukacja młodzieży a rynek pracy; Perspektywy zatrudnienia absolwentów; Związki wieku z rynkiem pracy Wiek 50+ szansa czy zagrożenie.

Drugi obszar badań z zakresu polityki gospodarczej dotyczy między innymi wskazania ekonomicznych, organizacyjnych, prawnych a przede wszystkim finansowych możliwości rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach polskiej gospodarki rynkowej. Wskazania i oceny funkcjonowania nowych form organizacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, takich jak klastry. Prowadzone badania prowadzą do aktualizacji wiedzy oraz danych empirycznych pozwalających scharakteryzować sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz określić ich znaczenie i rolę na rynku pracy. W tym obszarze prowadzone są także badania dotyczące relacji kontraktowych polskich rolniczych organizacji producenckich (szczególnie kontraktów marketingowych i produkcyjnych). Efektem badań empirycznych oraz analiz teoretycznych jest wskazanie motywów nawiązywania relacji kontraktowych oraz czynników decydujących o wyborze określonej struktury organizacyjnej przez rolników. Ogólnopolskie konferencje związane z tym obszarem badań, organizowane przez pracowników Katedry to między innymi: Współczesne wyzwania i zagrożenia dla sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji; Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach światowego kryzysu;  Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska.

Ponadto pracownicy Katedry byli inicjatorami i prowadzili badanie motywacji, oczekiwań oraz aktywności zawodowej studentów we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wyniki tych badań prezentowane były na wielu ogólnopolskich konferencjach.

Efektem podejmowanych prac badawczych były także liczne publikacje, w tym prace zwarte oraz opracowania będące podstawą uzyskania w 2020 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego przez Panią Dominikę Malchar – Michalską.

Pracownicy Katedry poza działalnością naukowo-dydaktyczną aktywnie uczestniczą w różnych obszarach życia uniwersyteckiego i gospodarczego województwa.

Dr hab. Agata Zagórowska prof. UO jest członkiem Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Wojewódzkiej Rady Ochotniczych Hufców Pracy. W 2016 r. została powołana do Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk W 2020 została wybrana na kadencję 2020 do Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Wraz z dr hab. inż. Dominiką- Malchar – Michalską, prof. UO przewodniczą Sekcji Regionalnych Badań Społecznych KNoPiPS PAN. W 2018 r. decyzją Prezesa GUS Profesor Agata Zagórowska została wyróżniona za wieloletnią i wielostronną współpracę z Urzędem Statystycznym w Opolu Odznaką Honorową ”Za Zasługi Dla Statystyki RP” W tym samym roku decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego.

Dr hab. inż, Dominika Malchar –Michalska, prof.UO została wybrana na kadencje 2020- 2024 do Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Komisji Etyki UO i współorganizuje Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiady Statystyczne na poziomie regionalnym.

Pracownicy Katedry są członkami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu. Dr Maria Bucka jest wiceprezesem Oddziału oraz sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Jest członkiem  Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.  Ekspertem w ocenie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Pełni funkcję koordynatora działalności Akredytowanego Centrum EBC*L ( Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) w województwie opolskim. Jest członkiem Rektorskiej Komisji ds. kształtowania polityki dydaktycznej w Uniwersytecie Opolskiem i Komisji ds. przyznawania nagród Quality. Od 2014 roku pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia Uniwersytetu Opolskiego.

Katedra rozwija współpracę z otoczeniem biznesu. W zakresie współpracy z otoczeniem biznesu pracownicy Katedry oferują ekspertyzy, szkolenia i doradztwo strategiczne w zakresie prac naukowo-wdrożeniowych takich jak: Analiza otoczenia przedsiębiorstw, w tym rynku pracy i analizy ekonomiczno-finansowe; Opracowanie strategii rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z polityka społeczną; Sporządzenie biznes planu na potrzeby podmiotów gospodarczych; Identyfikacja czynników rozwoju jednostek samorządów terytorialnych.

W zakresie dydaktyki pracownicy Katedry biorą udział w aktualizacji i dostosowaniu programów studiów do zainteresowań studentów i potrzeb rynku pracy. Opracowali dla kierunku Ekonomia na studiach pierwszego stopnia moduł nauczania: Gospodarka a społeczeństwo oraz dla kierunku Ekonomia na studiach II stopnia moduł: Polityka ekonomiczna w warunkach globalizacji. W ramach tych modułów oraz na innych kierunkach prowadzą zajęcia dydaktyczne między innymi z takich przedmiotów jak; socjologia; demografia; polityka ekonomiczna, polityka społeczna, analiza ekonomiczno-finansowa; metody oceny projektów gospodarczych. Zajęcia prowadzone są także w języku angielskim.