Zaznacz stronę

dr Krzysztof Ćwieląg

stanowisko: starszy wykładowca
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój 18
telefon: (77) 40 16 893
e-mail: kcwielag@uni.opole.pl
e-mail: krzysztof.cwielag@wp.pl

Google Scholar
ORCID ID

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Audyt wewnętrzny

 

Prowadzone przedmioty:

 • Finanse publiczne
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Podstawy rachunkowości zarządczej
 • Rachunkowość zarządcza
 • System podatkowy
 • Budżetowanie
 • Rachunek kosztów działań logistycznych
 • Koszty logistyczne
 • Kontrola i audyt wewnętrzny
 • Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Rewizja finansowa

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020
 • Pełnomocnik Rektora ds. polityki antykorupcyjnej w Uniwersytecie Opolskim

 

Ważniejsze publikacje:

K. Ćwieląg, Indywidualny wskaźnik zadłużenia jako narzędzie wzmocnienia bezpieczeństwa finansowego jednostek samorządu terytorialnego – próba analizy i oceny wprowadzonych zmian, w: A. Gemzik-Salwach, K. Opolski (red.), Gospodarka i społeczeństwo w dobie finansjalizacji, CeDeWu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Warszawa 2020;

K. Ćwieląg, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument oddziaływania na poprawę samorządowej gospodarki finansowej, w: H. Gawroński, K. Olszewska, K. Sidorkiewicz, K. Starańczak (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane problemy, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, Elbląg 2020;

K. Ćwieląg, Internal Audit in Polish Self-government Units: Attempt to Evaluate Selected Aspects of its Functioning, w: Khalid S. Soliman (red.), Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth, IBIMA, 2018;

K. Ćwieląg, M. Krasucka, Public Aid and its Allocation in Social Cooperatives in Opole Province, w: I. Vankova (red.), Proceedings of the 12th International Scientific Conference – Public Economics and Administration 2017, VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2017;

K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny skuteczności audytu wewnętrznego w racjonalizowaniu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w: E. Bogacka-Kisiel (red.), Nauki o finansach (Financial sciences), 1(26)/2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016;

K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, Ochrona niezamożnych konsumentów na rynku usług finansowych, w: I. Czechowska (red.), Finanse i prawo finansowe – Journal of Finance and Financial Law, III(1)/2016, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016;

K. Ćwieląg, Audyt wewnętrzny w kształtowaniu racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w: A. Bąk (red.), Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research papers of Wrocław University of Economics), nr 425, Ekonomia – finanse – bankowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016;

K. Ćwieląg, M. Krasucka, Rola audytu wewnętrznego w kształtowaniu efektywności samorządowej gospodarki finansowej, w: E. Bogacka-Kisiel (red.), Nauki o finansach (Financial sciences), 3(24)/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015;

K. Ćwieląg, M. Krasucka, Prawnopodatkowe aspekty korzystania z pieniądza wirtualnego, w: E. Bogacka-Kisiel (red.), Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, Uniwersytet Opolski, Opole 2013;

K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, R. Poskart, T. Smus, M. Willmann, Preferencje i postawy dotyczące korzystania z pieniądza wirtualnego, w: E. Bogacka-Kisiel (red.), Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, Uniwersytet Opolski, Opole 2013;

E. Bogacka-Kisiel, K. Ćwieląg, M. Krasucka, M. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, J. Pieczonka, R. Poskart, T. Smus, M. Willmann, Podsumowanie i wnioski, w: E. Bogacka-Kisiel (red.), Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, Uniwersytet Opolski, Opole 2013;

K. Ćwieląg, The determinants of the implementation of ad-valorem real property taxation in Poland, w: K. Jajuga (red.), Nauki o finansach (Financial sciences), 1(10)/2012, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2012;

K. Ćwieląg, M. Maciejasz-Świątkiewicz, Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych, w: E. Bogacka-Kisiel (red.), Finanse osobiste. Zachowania – produkty – strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012;

K. Ćwieląg, Internal audit in self-government entities in Poland. A theoretical and empirical approach, w: E. Bogacka-Kisiel (red.), Nauki o finansach (Financial sciences), 1(6)/2011, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2011;

K. Ćwieląg, Pojęcie i rola kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego – nowe regulacje ustawowe, w: R. Brol, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011;

K. Ćwieląg, Podstawy prawnej ochrony gospodarstw domowych na rynku usług finansowych, w: E. Bogacka-Kisiel (red.), Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011;

K. Ćwieląg, Audyt wewnętrzny jako instrument zarządzania i racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi samorządu terytorialnego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w: Z. Mikołajewicz (red.), Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu, Opole 2006;

K. Ćwieląg, Kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, w: J. Kaja, K. Piech (red.), Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.

 

Książki:

K. Ćwieląg, Audyt wewnętrzny w racjonalizowaniu samorządowej gospodarki finansowej, Uniwersytet Opolski, Studia i Monografie nr 600, Opole 2021