Zaznacz stronę

Katedra Marketingu i Zarządzania Łańcuchami Dostaw

Kierownik Katedry:
prof. dr hab. Sabina Kauf

dr Anna Bruska
dr inż. Iwona Pisz
dr Dorota Potwora
dr Sabina Wyrwich – Płotka
dr Natalia Boichuk

 

Katedra powstała w dniu 1 października 1992 r. (początkowo pod nazwą Katedry Marketingu do 1996 r., a później do 2023 r. Katedry Logistyki i Marketingu). Założycielem i kierownikiem Katedry do 2014 r. był prof. dr hab. Piotr Blaik. Od 2014 r. rolę kierownika Katedry pełni prof. dr hab. Sabina Kauf.

Pracownicy Katedry:
Aktualnie w Katedrze Marketingu i Zarządzania Łańcuchami Dostaw zatrudnionych jest sześć osób, w tym:

Wieloletnimi pracownikami Katedry Logistyki i Marketingu byli: prof. dr hab. Piotr Blaik, dr Tadeusz Pokusa, dr Witold Potwora, dr hab. Adam Sadowski, prof. UO, dr hab. Rafał Matwiejczuk, prof. UO, mgr inż. Marlena Jaworska.

Podstawowe kierunki badań naukowych Katedry:
Badania realizowane w Katedrze koncentrują się wokół kluczowych obszarów problemowych współczesnej szeroko rozumianej logistyki i marketingu, a w szczególności:

  • podstawowych wymiarów współczesnej logistyki i zarządzania logistycznego,
  • logistycznego zarządzania łańcuchem tworzenia wartości,
  • logistycznych determinant zarządzania przedsiębiorstwem,
  • kompetencji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
  • kształtowania strategii i struktur marketingu w systemie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem,
  • determinant i przejawów integracji logistyki i marketingu,
  • logistyki i marketingu w zarządzaniu regionem,
  • zarządzania projektami logistycznymi.

Wśród badań przeprowadzonych w Katedrze Marketingu i Zarządzania Łańcuchami Dostaw szczególne miejsce zajmuje projekt badawczy (grant) pt. „Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zrealizowany w latach 2009-2011 przez zespół w składzie: Piotr Blaik (kierownik projektu), Anna Bruska, Sabina Kauf oraz Rafał Matwiejczuk. Wyniki szeroko zakrojonych i w znacznej mierze unikalnych na polskim gruncie badań zostały opublikowane m.in. w monografii wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian, PWE, Warszawa 2013.

Katedra Marketingu i Zarządzania Łańcuchami Dostaw jest współorganizatorem cyklicznej konferencji naukowej „Logistyka w naukach o zarządzaniu”, w tym głównym organizatorem konferencji w 2017 r. oraz 2022 r.

Działalność Katedry Marketingu i Zarządzania Łańcuchami Dostaw na rzecz studentów i otoczenia:
Od 2011 r. przy Katedrze funkcjonuje Międzyuczelniane Studenckie Koło Naukowe LogPoint, działalność którego opiera się na poszerzaniu wiedzy o marketingu i zarządzaniu łańcuchami dostaw wśród studentów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Cyklicznie organizowany jest konkurs „Od technika do logistyka”, mający charakter ogólnopolski.

https://www.facebook.com/sknlogpoint

Logo Międzyuczelniane Studenckie Koło Naukowe LogPoint

Od 2017 r. wydawane jest ogólnokrajowe studenckie czasopismo naukowe Opolskie Akademickie Forum Logistyki, w którym są publikowane artykuły prezentujące tematy z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, a w szczególności dotyczące zarządzania, logistyki oraz łańcuchów dostaw.

http://akademickilogistyk.we.uni.opole.pl/

Logo Opolskie Akademickie Forum Logistyki

 

W 2021 r. uruchomiono Bazę Wiedzy o Zarządzaniu Łańcuchami Dostaw, w której można znaleźć praktyczne informacje na temat przebiegu procesów logistycznych oraz narzędzi wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw.

https://bazascm.we.uni.opole.pl/

Logo czasopisma Baza Wiedzy o Zarządzaniu Łańcuchem Dostaw