Zaznacz stronę

dr Maja Krasucka

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 18
telefon: (77) 40 16 897
e-mail: mkrasucka@uni.opole.pl

ORCID ID
Google Scholar
ResearchGate

Podstawowe obszary badawcze:

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Gospodarka finansowa spółek komunalnych
 • Finanse publiczne
 • Partycypacja społeczna w samorządzie, wartość publiczna

 

Prowadzone przedmioty:

 • Finanse przedsiębiorstw
 • System podatkowy
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Strategie finansowe przedsiębiorstw
 • Obrót wierzytelnościami

 

Pełnione funkcje:

 • Członkini Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • Członkini Wydziałowej Komisji Oceny Jakości Kształcenia
 • Z-ca Przewodniczącej Kolegium Redakcyjnego SZN WEUO
 • Członkini PTE o/Opole

 

Ważniejsze publikacje:

Krasucka M., Kondycja finansowa wybranych spółek komunalnych województwa opolskiego w okresie pandemii Coid-19, w: Globalne, europejskie i krajowe skutki pandemii Covid-19 dla gospodarki. Wybrane problemy, Bukowski M. [i in.] (red.), 2023, Elbląg, Wydawnictwo Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, s. 301-321, ISBN 978-83-62336-72-2

Krasucka M., Alokacja środków budżetu obywatelskiego na projekty sportowe a strategiczne cele rozwoju sportu miasta Opole, w: Partycypacja w samorządzie terytorialnym – stan obecny i perspektywy, Olszewska K. [i in.] (red.), 2021, Elbląg, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, s.361-375, ISBN 978-83-62336-66-1

Krasucka M., Participatory Budget as an Instrument of Social Participation in the Sport Sector, in: Ardielli E., Molnárová E. (eds.). Proceedings of the 4th International Scientific Conference Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland – Support for Sustainable Development, RASPO 2021. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2021, pp. 134-139. ISBN 978-80-248-4526-5. ISBN 978-80-248-4527-2 (On-line.)

Krasucka M., Potencjał finansowy sportowych organizacji pożytku publicznego, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce : Wybrane problemy / Gawroński Henryk [i in.] ( red. ), 2020, ISBN 978-83-62336-60-9, ss. 229-248

Krasucka M., Transfery publiczne a potencjał finansowy i organizacyjny sportowych organizacji pożytku publicznego, w: Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: Tradycja i współczesność / Zowisło Maria, Kosiewicz Jerzy ( red. ), Monografie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, nr 43, 2019, ISBN 978-83-62891-61-0, ss. 234-244

Krasucka M., Sources of Revenues and the Potential of NGOs Conducting Sports-Related Mission, w: Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic And Poland – Suport for Sustainable Development: Conference Proceedings of RASPO 2020 / Ardielli Eva (red.), 2020, VŠB – Technical University of Ostrava , ISBN 978-80-248-4412-1, ss. 119-127

Krasucka M., Spatial Differences in the Expenses Incurred by Units of Local Governments on Physical Culture in Poland in 2017, w: Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland.: Support For Sustainable Development: Conference Proceedings / Ardielli Eva (red.), 2018, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-4229-5, ss. 116-124

Krasucka M., Involvement of cities with county rights in financing tasks pertaining to physical culture, w: Economic and Environmental Studies, vol. 18, nr 48, 2018, ss. 1260-1280, DOI:10.25167/ees.2018.48.5

Krasucka M., Ćwieląg K., Public Aid and Its Allocation in Social Cooperatives in Opole Province, w: Proceedings of the 12th International Scientific Conference, VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Public Economics, nr 12, 2017, ss. 43-49

Krasucka Maja: Przejawy finansyzacji na rynku kredytów dla MSP, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 425, 2016, ss. 83-100

Krasucka Maja, Ćwieląg Krzysztof: Rola audytu wewnętrznego w kształtowaniu efektywności samorządowej gospodarki finansowej, w: Nauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 3, 2015, ss. 47-67

Krasucka Maja: Hierarchia motywów i form oszczędzania wśród gospodarstw domowych Opolszczyzny, w: Nauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, nr 1 (14), 2013, ss. 163-177

Przedsiębiorczość i innowacyjność w kierunku wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, w: Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych – wybrane aspekty, red. Potwora W., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2009, s. 277,

Lokalne grupy działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w: Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, red. Patrzałek L., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2009, s. 125,

Rola Euroregionów we współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Pradziad, w: Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie, Zeszyty Naukowe nr 620 Ekonomiczne Problemy Usług nr 61, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 199,

Debt Management in the Polish Self-Government. Theoretical and Pragmatic Aspects, w: Nauki o Finansach Financial Sciences 3, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 125, red. Bogacka-Kisiel E., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 95,

Household Optimising Tax Behaviours, w: Nauki o Finansach Financial Sciences 1 (6), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 184, red. Bogacka-Kisiel E., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 95,

Produkty i usługi finansowe dla gospodarstw domowych w Polsce, współautor (M. Maciejasz-Światkiewicz, J. Pieczonka, R. Poskart), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011,

Rolnicze gospodarstwa domowe jako odbiorcy usług finansowych, w: Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych, red. E. Bogacka-Kisiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 69-103,

Oferta usług finansowych dla sektora zamożnych klientów indywidualnych, w: Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych, red. E. Bogacka-Kisiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 135-173,

Wpływ podatków na zachowania finansowe gospodarstw domowych, w: Finanse osobiste. Zachowania. Produkty. Strategie, PWN, Warszawa 2012;