Zaznacz stronę

Dyrekcja Instytutu

Dyrektor
Instytutu Ekonomii i Finansów

dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO

tel. (77) 40 16 886 (6886 w sieci UO)
oraz 77 410 16 903 (6903 w sieci UO), 77 410 16 910 (6910 w sieci UO)
e-mail: marta.ms@uni.opole.pl

pokój 37
Godziny przyjęć: piątek: 12:00 – 13:00

 

Z-ca Dyrektora
Instytutu Ekonomii i Finansów

dr Robert Poskart

tel. (77) 40 16 887 (6887 w sieci UO)
oraz 77 410 16 903 (6903 w sieci UO), 77 410 16 910 (6910 w sieci UO)
e-mail: rposkart@uni.opole.pl

pokój 37
Godziny przyjęć: czwartek: 13.30 – 14.30

 

Główne uprawnienia Dyrektora Instytutu na Uniwersytecie Opolskim:

 • Organizacja pracy Rady Instytutu – Dyrektor instytutu organizuje pracę Rady Instytutu.
 • Opracowanie strategii rozwoju dyscypliny – Dyrektor jest odpowiedzialny za opracowanie strategii rozwoju danej dyscypliny naukowej zgodnie ze strategią rozwoju Uniwersytetu.
 • Kształtowanie polityki ewaluacji jakości działalności naukowej – Dyrektor współpracuje z Radą Instytutu w zakresie kształtowania polityki ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach dyscypliny.
 • Określanie polityki publikacyjnej ewaluowanej dyscypliny – Dyrektor ustala politykę publikacyjną dla Instytutu.
 • Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego – Dyrektor ocenia dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny nauczycieli akademickich w Instytucie.
 • Przewodniczenie komisji oceniającej nauczycieli akademickich – Dyrektor przewodniczy komisji oceniającej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie.
 • Realizacja polityki kadrowej – Dyrektor wykonuje zadania związane z polityką kadrową w ramach Instytutu.
 • Dysponowanie środkami finansowymi – Dyrektor dysponuje środkami finansowymi przyznawanymi na badania naukowe w Instytucie.
 • Wspieranie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych – Dyrektor wspiera działania w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na badania naukowe.
 • Podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych – Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Uniwersytetu lub Kanclerza.
 • Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Instytutu – Dyrektor sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych w ramach Instytutu.
 • Wykonywanie innych zadań przekazanych przez Rektora – Dyrektor wykonuje także inne zadania, które mogą być mu przekazane przez rektora.

 

Szczegółowe informacje na temat uprawnień Dyrektora Instytutu można znaleźć w Statucie Uniwersytetu Opolskiego.