Zaznacz stronę

Proces dyplomowania

Informacje dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego dotyczące przygotowania prac licencjackich/inżynierskich/magisterskich oraz procesu dyplomowania

1. Informacje ogólne i podstawowe wymogi dotyczące pracy dyplomowej

Prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie są tworzone w ramach seminarium dyplomowego na I i na II stopniu studiów. Prowadzący seminarium jest promotorem pracy. Praca dyplomowa przygotowywana jest w języku wykładowym programu studiów.

2.  Praca dyplomowa to autorskie opracowanie problemu badawczego, a w przypadku prac inżynierskich również projektowego, wykonane przez studenta pod opieką naukową promotora. Podjęty w pracy problem badawczy lub projektowy musi być właściwy dla dyscypliny wiodącej, do której przypisany jest kierunek studiów, a w szczególności właściwy dla kierunku studiów. W przypadku prac inżynierskich musi realizować efekty uczenia właściwe dla kompetencji inżynierskich PRK.
Student realizujący profil ogólnoakademicki zobowiązany jest napisać pracę dyplomową w formie rozprawy naukowej, a w przypadku prac inżynierskich również w formie właściwej dla prac projektowych, na podstawie studiów nad literaturą przedmiotu i przeprowadzonych badań.
Główna część pracy licencjackiej i magisterskiej może obejmować przegląd literatury prezentującej teoretyczny/metodologiczny kontekst pracy lub/i opartą na źródłach naukowych prezentację aktualnego stanu badań zawierającą odautorski komentarz, a także część analityczną przedstawiającą wyniki przeprowadzonych badań (ilościowych, jakościowych, krytycznych itp.) z wykorzystaniem metodologii odpowiedniej dla przyjętego problemu badawczego i ich interpretację. Praca licencjacka może być oparta głównie na wynikach badań wykonanych przez innych autorów, praca magisterska musi opierać się na wynikach badań przeprowadzonych samodzielnie przez autora, a inne badania stanowią w niej punkt odniesienia.
Główna część pracy inżynierskiej musi odnosić się również do podjętego rozwiązania projektowego lub badań i analiz ściśle powiązanych z aparatem pojęciowym i metodologią nauk inżynieryjno-technicznych.
Praca powinna mieć spójną i przejrzystą strukturę, odzwierciedlającą logiczne uporządkowanie argumentacji.

3. Wymogi formalne pracy – patrz Procedura Dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym (SDJK-O-WE-2)

4. Weryfikacja i ocena pracy
Pozytywna ocena pracy dyplomowej oznacza, że student nabył umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów badawczych lub projektowych przez właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, a także przez dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji oraz zastosowania odpowiedniego rozwiązania projektowego. W inżynierskich pracach projektowych ponadto ocenia się umiejętność właściwego pod względem funkcjonalnym i strukturalnym rozwiązania problemu związanego z zagospodarowaniem przestrzennym.
Ocena pracy (zgodna ze skalą ocen na UO) jest wynikową dwóch recenzji pracy, przygotowanych przez promotora oraz wyznaczonego recenzenta.
Szczegóły dotyczące kryteriów oceniania prac znajdują się w Procedurze dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym SDJK-O-WE-2

5. Składanie i archiwizacja pracy
5.1 Szczegóły dotyczące składania i archiwizacji prac znajdują się w Procedurze dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym SDJK-O-WE-2 oraz w Instrukcji obsługi APD dla promotorów i recenzentów.

6. Przebieg i dokumentacja egzaminu dyplomowego (obrona pracy)
Przebieg egzaminu, ustalenie składu komisji, sposób oceniania podczas egzaminu wynikają z Regulaminu Studiów UO.

6.1 W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym:
1. Przewodniczący Komisji: Dziekan lub Zastępca Dziekana albo powołany przez Dziekana nauczyciel akademicki mający co najmniej stopień doktora.
2. Promotor.
3. Recenzent.

6.2 W trakcie egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia dyplomant otrzymuje dwa pytania dotyczące pracy dyplomowej (jedno z zakresu treści merytorycznych i jedno z zakresu metodyki i wyników badań) oraz jedno pytanie wynikające z programu studiów i odpowiadające efektom uczenia się przypisanym 6 poziomowi PRK . W trakcie egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia dyplomant otrzymuje dwa pytania dotyczące pracy magisterskiej oraz jedno pytanie wynikające z programu studiów i odpowiadające efektom uczenia się przypisanym 7 poziomowi PRK (patrz – Zagadnienia do obrony). Szczegóły dotyczące egzaminu dyplomowego znajdują się w Procedurze dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym SDJK-O-WE-2.

7. Po obronie pracy
Student jest zobligowany do rozliczenia się ze wszystkich zobowiązań uwzględnionych w elektronicznej karcie obiegowej.
ABY PODEJŚĆ DO OBRONY NALEŻY NA KARCIE OBIEGOWEJ BYĆ ROZLICZONYM Z KAŻDĄ WYMIENIONĄ KOMÓRKĄ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Zasady wydawania dyplomów Uniwersytet Opolski
1. Absolwentom Uniwersytetu Opolskiego, wydaje się dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich według wzorów określonych w odpowiedniej uchwale Senatu Uniwersytetu Opolskiego nr 227/2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 25 września 2019 r. t.j. : z dnia 27 maja 2021r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Opolskim nr aktu prawnego – US_UO – 55/2020-2024 z dnia 27.05.2021r.

2. Uniwersytet wydaje absolwentowi dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

3. Absolwent, który rozpoczął studia w roku akademickim 2019/2020 lub później oraz który wznowił studia w roku akademickim 2019/2020 lub później, otrzymuje:
1) oryginał dyplomu;
2) oryginał suplementu;
3) dwa odpisy dyplomu w języku polskim;
4) dwa odpisy suplementu w języku polskim;

Uwaga
Przed ukończeniem studiów student może złożyć pisemny wniosek o wydanie:
1) jednego odpisu dyplomu w języku obcym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie) – zamiast jednego odpisu dyplomu w języku polskim, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 3.
2) jednego odpisu suplementu w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie – zamiast jednego odpisu suplementu w języku polskim, o którym mowa w pkt.3 ppkt. 4.

Absolwent otrzymuje:
1. dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami bezpłatnie;
2. dodatkowo, na wniosek studenta – odpis dyplomu w języku obcym lub suplementu w języku angielskim; za dodatkowy odpis uiszcza się opłatę 20 zł (jeśli wniosek zostanie złożony po ukończeniu
studiów).
3. Absolwent, który rozpoczął studia w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej otrzymuje:
a) dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim,
b) na wniosek – dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim) lub odpis suplementu w języku angielskim;

Uiszcza opłatę w wysokości:
a) za wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60 zł,
b) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym – 40 zł.

 

Pliki do pobrania: