Zaznacz stronę

dr Jacek Pieczonka

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 17
telefon: (77) 40 16 887
e-mail:
jpieczonka@uni.opole.pl

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Wyższe mgr ekonomii – 1996, doktor ekonomii – 2001

Podstawowe obszary badawcze:

 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

 • Rachunkowość rolna

 • Projekcja finansowa – biznes plan, studium wykonalności

 • Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Prowadzone przedmioty:

 • Rachunkowość

 • Rachunkowość małych firm

 • Rachunkowość zarządcza

 • Rachunek kosztów

 • Rachunek i analiza kosztów

 • Seminarium dyplomowe

 • Seminarium magisterskie

 • Biznesplan
 • Biznesplan – szansa na sukces
 • Zarządzanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Wydziału Ekonomicznego UO

 • Członek zespołu ds. programów kształcenia na kierunku Ekonomia – studia magisterskie

 • Członek Komisji Nauk Rolniczych PAN O/Katowice

 • Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów

 • Kierownik Studiów Podyplomowych „Rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach”

 • Kierownik Studiów Podyplomowych „Rachunkowość i strategie finansowe w przedsiębiorstwach”

 • Wiceprezes Stowarzyszenia Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Ważniejsze publikacje:

Skrypty elektroniczne

1. Jacek Pieczonka, „Rachunkowość” (ISBN 978-83-60939-40-6), Uniwersytet Opolski, Opole 2007.

2. Jacek Pieczonka, „Rachunek kosztów” (ISBN 978-83-60939-88-8), Uniwersytet Opolski, Opole 2007.

3. Jacek Pieczonka, „Rachunkowość zarządcza” (ISBN 978-83-60939-79-6), Uniwersytet Opolski, Opole 2007.

Artykuły naukowe

Jacek Pieczonka, Jakość życia na obszarach wiejskich według młodzieży w kontekście podejmowania decyzji o miejscu rozpoczęcia aktywności zawodowej w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Ekonomia – finanse –bankowość, Wrocław 2016

Jacek Pieczonka, Współautor Laura Płatkowska Prokopczyk: Zróżnicowanie oferty instytucji kultury jako efekt dywersyfikacji źródeł ich finansowania w: Nauki o Finansach Financial Sciences, Wrocław 2015

Jacek Pieczonka, Wykorzystanie RPO w systemie finansowania ochrony zabytków na przykładzie RPO WO w: Nauki o Finansach Financial Sciences, Wrocław 2015

Jacek Pieczonka, Wykorzystanie wsparcia ze środków PROW – “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego w: Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (31) 2014

Jacek Pieczonka, Identyfikacja Potrzeb szkoleniowo-doradczych absolwentów chcących podjąć działalność gospodarczą (na przykładzie projektu w ramach działania 6.2) w: Polska po 10 latach członkowstwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska 2013

Jacek Pieczonka, Wpływ uwarunkowań demograficznych na realizację zadań rozbudowy infrastruktury działu IT uczelni (funkcjonującej na terenie województwa opolskiego) w: Nauki o finansach, 1 (14) 2013

Jacek Pieczonka, CONFERENCE PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE „ACTUAL QUESTION OF MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN TODAY’S SOCIETY: PROBLEMS AND PROSPECTS” w: EU DIRECT FORMING SUBSIDIES VERSUS FARMERS’ COMPETITIVE ADVANTAGES ON THE COMMON MARKET

Jacek Pieczonka, Praktyczne aspekty korzystania z pieniądza wirtualnego, w: Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa; red. E. Bogacka-Kisiel; 2013

Jacek Pieczonka, Kształtowanie się zmiennych wpływających na dochód rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce w latach 2006-2010 w: Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce – kierunki rozwoju i ich przyczyny. Red K. Hanusik, A. Dudek, 2013

Jacek Pieczonka, Podsumowanie i wnioski,  w: Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa; red. E. Bogacka-Kisiel; 2013

Jacek Pieczonka, Współautor Monika Paradowska:Financial Instruments for Sustainable Transport – effectiveness and efficiency w: Economic and Environmental Studies Vol. 13, No.3 (28/2013), Dec. 2013

Jacek Pieczonka, Fiscal constraints affecting agricultural producer grups. 2012. Tom, strony: 1(10) 2012. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Jacek Pieczonka, Wpływ formy opodatkowania dochodów rolniczych na sytuację ekonomiczną indywidualnego gospodarstwa rolnego (próba symulacji w odniesieniu do gospodarstwa powiatu opolskiego) . 2012. Tom, strony: 3 (25) 2012 Journal of Agrobusiness and Rural Development

Jacek Pieczonka, Zarządzanie, Logistyka, Finanse – problemy innowacyjności i instrumenty analizy. Rozdział: Dochodowość gospodarstw rolnych na podstawie danych systemu FADN w latach 2006-2010. Opole. 2012 Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu

Jacek Pieczonka (współautor M. Willmann) Narzędzia gospodarowania pieniądzem w gospodarstwie domowym w: Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytet Opolski, Opole 2011

Jacek Pieczonka, Pozyskiwanie środków z RPO WO jako wyraz aktywności JST w rozwoju regionalnym w: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 102

Jacek Pieczonka, Elements of a financial projection included in rural areas entrepreneurship development funds acquisition applications as exemplified by the RADP and ROP OP

Jacek Pieczonka, Udział oraz rola kryteriów związanych z walką z bezrobociem w kryteriach merytorycznych obejmujących rozwój przedsiębiorczości w ramach regionalnych programów operacyjnych (na przykładzie RPO woj. Opolskiego) w: Przegląd Prawa Publicznego (miesięcznik) numer 9 (43) / 2010

Jacek Pieczonka, Pozyskiwanie środków z RPO WO jako wyraz aktywności jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu rozwoju lokalnego w: Zeszyty Naukowe nr 620 Uniwersytet Szczeciński Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie

Jacek Pieczonka, The possibilities of measuring and recording the profitability of agricultural farms (within the context of a probable introduction of income tax for agricultural farms) w: Financial Sciences, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2010,

Jacek Pieczonka, Pojęcie, tworzenie i struktura biznesplanu w: Jak wykorzystać potencjał uczelni i założyć firmę, Wybrane aspekty przedsiębiorczości akademickiej, WSZIA w Opolu, Opole 2009,

Jacek Pieczonka, Sporządzanie biznesplanu – szansa czy bariera przedsiębiorczości? w: Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych – wybrane aspekty, WSZIA w Opolu, Opole 2009,

Jacek Pieczonka, Warunki pozyskiwania środków z Funduszu Pracy w kontekście kształtowania się poziomu bezrobocia w powiatach województwa opolskiego w: Finanse lokalne WSB w Poznaniu, Poznań 2009,

Jacek Pieczonka, Formalizm rozwiązań rachunkowo-finansowych zarządzania kryzysowego i pomocy humanitarnej w: Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe, WSZIA w Opolu, Opole 2009,

Jacek Pieczonka, Kształtowanie się aktywów i pasywów indywidualnych gospodarstw rolnych na podstawie informacji wynikających z systemu zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (FADN) w: Prace Komisji Naukowych Zeszyt nr 32 Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach , Katowice 2008

Jacek Pieczonka, Problematyka tworzenia studium wykonalności w kontekście potrzeb informacyjnych i rozwoju przedsiębiorczości w: Wiedza drogą do sukcesu czyli jak skutecznie kreować własną ścieżkę kariery Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Nysa 2008

Jacek Pieczonka, Aspekty ekonomiczne pozwoleń środowiskowych jako element rozwoju zrównoważonego w: Wdrażanie rozwoju zrównoważonego: strategie i instrumenty Wyd. Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa 2008,

Jacek Pieczonka, Kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych wg. ich typów rolniczych na podstawie informacji wynikających z systemu zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (FADN) w: Wieś i rolnictwo w procesie przemian Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole 2008

Jacek Pieczonka, Problematyka tworzenia biznesplanu w kontekście potrzeb informacyjnych i rozwoju przedsiębiorczości w: Zeszyty Naukowe NR 500 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008

Jacek Pieczonka, Ewolucja definicji i zakresu rachunkowości w: Doświadczenia i perspektywy nowoczesnego zarządzania, WSZIA w Opolu, Opole 2007.

Jacek Pieczonka, Zasady ewidencji operacji gospodarczych wynikowych oraz kształtowanie się dochodu w gospodarstwach indywidualnych prowadzących rachunkowość rolną w: Prace Komisji Naukowych Zeszyt nr 31, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Katowice 2007

Jacek Pieczonka, Jakość informacji wynikająca z systemu rachunkowości w MŚP a potrzeby informacyjne komórek decyzyjnych w: Trendy i tendencje w zarządzaniu MŚP, WSZIA w Opolu, Opole 2006

Jacek Pieczonka, Harmonizacja i standaryzacja zasad rachunkowości w kontekście obowiązujących MSR, MSSF i dyrektyw UE (współautor mgr Anna Czernik) w: Gospodarka polska po wejściu do Unii Europejskiej, Wybrane zagadnienia, Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa 2006.

Jacek Pieczonka, Charakterystyka dochodów w gospodarstwach indywidualnych prowadzących rachunkowość rolną w: Wieś i rolnictwo w procesie zmian, Problemy rozwoju obszarów wiejskich, Uniwersytet Opolski, Opole 2006.

Jacek Pieczonka (współautor dr Maja Krasucka), Finansowanie działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1083, Wrocław 2005.

Jacek Pieczonka, Rozwój agroturystyki elementem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w: Wieś i rolnictwo w procesie zmian, Uniwersytet Opolski, Opole 2004.

Jacek Pieczonka, The development of Agritourism as an Element of Multifunctional Development of Rural Areas w: Challenges in agricultural and rural development in central and eastern Europe, Opole University, Opole 2004

Jacek Pieczonka, The Development of Agro-tourism as an Element of Multifunctional Development in Rural Areas w: ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL STUDIES No.6/2004 CHALLENGES IN AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, OPOLE UNIVERSITY 2004

Jacek Pieczonka (współautor M. Krasucka), Problemy ewidencji oraz kalkulacji kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2004

Jacek Pieczonka, Analiza zależności pomiędzy wskaźnikami przedsiębiorczości, bezrobocia oraz saldem migracji zagranicznych w miastach województwa opolskiego w latach 1998 –2001 w: Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, Uniwersytet Opolski, Opole 2004.

Książki:

Monografie

1. Jacek Pieczonka (Współautor Maja Krasucka, Marta Maciejasz – Świątkiewicz, Mariola Willmann, Krzysztof Ćwieląg, Robert Poskart) Usługi finansowe w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych, Uniwersytet Opolski, Opole 2011.

Podręczniki Akademickie

1. Jacek Pieczonka, Wojciech Duczmal, Henryk Lewandowski, Rachunkowość zarządcza, WSZIA w Opolu, Opole 2009

2. Jacek Pieczonka, Rachunkowość finansowa – podstawy i ewidencje problemowe Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008