Zaznacz stronę

Kompetencje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Adresaci studiów podyplomowych

 • Przedsiębiorcy – sprawdzenie i potwierdzenie własnych umiejętności oraz umiejętności pracowników. Zdobywając certyfikat EBC*L pracownicy stają się wiarygodnym partnerem przy rozmowach dotyczących finansowej analizy projektów;
 • Osoby wykonujące zawody nieekonomiczne (m.in. z wykształceniem prawniczym, pedagogicznym, humanistycznym, informatycznym, artystycznym) posiadające wiedzę ekonomiczną i pragnące jej potwierdzenia lub dążące do jej zdobycia.
 • Studenci studiów magisterskich, absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich – zdobycie rozpoznawalnego na międzynarodowym rynku pracy – wiarygodnego świadectwa praktycznych kompetencji biznesowych.
 • Osoby powracające na rynek pracy, dążące do uaktualnienia posiadanych kompetencji i ich potwierdzenia międzynarodowym certyfikatem.

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych Kompetencje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest doskonalenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób zajmujących się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, podejmujących pracę lub własne inicjatywy biznesowe lub już pracujących w różnego rodzaju organizacjach, które zamierzają uzyskać międzynarodowy certyfikat kompetencji biznesowych EBC*L. W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę z ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów i prawa, niezbędną do tworzenia, prowadzenia i zarządzania organizacjami oraz kreowania inicjatyw biznesowo-społecznych. Po zakończeniu kształcenia słuchacze przystępują do międzynarodowego egzaminu certyfikującego kompetencje biznesowe EBC*L. Egzamin przeprowadza Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, który posiada status Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego EBC*L.

Certyfikat EBC*L (European Business Competence* Licence), czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych stanowi świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej:

 • Certyfikat tworzy wspólną płaszczyznę pojęć z dziedziny rachunkowości, rachunku kosztów, finansów oraz prawa gospodarczego (w szczególności prawa spółek handlowych).
 • Egzamin EBC*L jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Centrum Kompetencji Biznesowych (International Centre of Business Competence) w Wiedniu jak również Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych. Przedstawicielem EBC*L Polska w Kapitule a także przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej EBC*L w Polsce jest prof. Józef Dziechciarz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).
 • Egzamin certyfikujący kompetencje biznesowe jest przygotowywany i sprawdzany poza Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym EBC*L (jednolity standard dla wszystkich uczestników certyfikacji na całym świecie).
 • Certyfikat EBC*L (dostępny w 24 językach, w ponad 30 krajach) jest świadectwem bezterminowo potwierdzającym wiedzę ekonomiczną, wydawanym w języku angielskim przez Międzynarodowe Centrum EBC*L w Wiedniu. Ze względu na wysoki stopień przejrzystości wiele znanych firm wykorzystuje z powodzeniem EBC*L w wewnętrznych programach rozwoju personelu (m.in. Siemens, T-Mobile, Xerox, Bayer, Uniqua, Samsung).

Zaliczenia: przedmioty kończą się zaliczeniem ustnym lub pisemnym (test, pytania otwarte, opracowanie projektu).
Egzaminy z przedmiotów: podstawy prawa gospodarczego/prawo spółek, metody i instrumenty analizy finansowej, rachunek i kalkulacja kosztów, sprawozdawczość finansowa – bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie, rachunkowość zarządcza, rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe.
Egzamin wewnętrzny obejmuje zagadnienia zawarte w sylabusie EBC*L.
Studia kończą się zewnętrznym egzaminem certyfikującym kompetencje biznesowe dla wszystkich słuchaczy (EBC*L).

Organizacja zajęć
Program studiów obejmuje zajęcia w formie wykładów interaktywnych, ćwiczeń, laboratoriów komputerowych i seminarium. Zajęcia prowadzone są od strony teoretycznej i praktycznej przez zespół specjalistów, posiadających doświadczenie w przygotowaniu studentów Uniwersytetu Opolskiego do egzaminu certyfikującego kompetencje biznesowe EBC*L.

Czas trwania studiów
Studia trwają dwa semestry, realizowane w systemie niestacjonarnym zaocznym. Spotkania odbywają się według harmonogramu określonego przez organizatora studiów, w soboty i niedziele, w blokach zajęciowych przewidzianych dla studiów niestacjonarnych prowadzonych na WE UO.

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest udział w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów programu studiów oraz pozytywny wynik wewnętrznego egzaminu, obejmującego zagadnienia zawarte w sylabusie EBC*L. Dla wszystkich słuchaczy, po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, organizatorzy zapewniają udział w zewnętrznym egzaminie certyfikującym kompetencje biznesowe EBC*L (wskaźnik zdawalności egzaminu EBC*L w UO wynosi powyżej 90% – przy średniej zdawalności w Polsce na poziomie około 80%).

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
Uczestnicy studiów po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz pozytywnej ocenie wewnętrznego egzaminu końcowego otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Opolski Wydział Ekonomiczny. Świadectwa ukończenia będą wydawane po przeprowadzeniu zewnętrznego egzaminu certyfikującego EBC*L.

Koszt studiów
Łączny koszt dwusemestralnych studiów wynosi 3.800 zł (w tym opłata za zewnętrzny międzynarodowy egzamin certyfikujący kompetencje biznesowe EBC*L).
Opłaty wnoszone są semestralnie – w dwóch ratach.
Na prośbę osoby zainteresowanej wystawiamy faktury, także dla pracodawców delegujących pracowników na studia.

Zgłoszenia
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia
 2. kwestionariusz osobowy
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów (magisterskich lub zawodowych) + kserokopia
 4. oświadczenie o pokryciu kosztów studiów
 5. podpisanej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 6. ksero dowodu osobistego (strona ze zdjęciem i zameldowaniem)
 7. dwie fotografie

Do pobrania
Regulamin studiów podyplomowych

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Wydziału Ekonomicznego
ul. Ozimska 46a 45-058 Opole
mgr Magdalena Wielgoś
(77) 401 69 10
e-mail: mhadzel@uni.opole.pl
pokój: 15

Jednostka prowadząca studia:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a

Kierownik Studiów:
dr Anna Mijal
(77) 40 16 866

Sekretariat studiów podyplomowych:
Wydział Ekonomiczny UO
45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
mgr Magdalena Wielgoś
(77) 401 69 10
e-mail: mhadzel@uni.opole.pl
pokój: 15