Zaznacz stronę

Uwaga studenci Wydziału Ekonomicznego UO

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 28/2024 z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zasad przedkładania dokumentów z Krajowego Rejestru Karnego oraz innych dokumentów przez studentów, pracowników, doktorantów Szkoły Doktorskiej oraz innych osób w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r.
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

informujemy że:

do 31 maja 2024 r. należy dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Ekonomicznego następujące dokumenty:

1) dokument o niekaralności wydany przez Krajowy Rejestr Karny (KRK):

    • w przypadku pobrania wersji papierowej z KRK należy dostarczyć ksero,
      a oryginał dokumentu okazać do wglądu;
    • w przypadku wersji elektronicznej https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web student jest zobowiązany przekazać zaświadczenie droga mailową na maila Dziekanatu uWydziału Ekonomicznego dziekanat.we@uni.opole.pl. Dokument będzie przyjmowany tylko w formie pliku XML, który jest podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wydrukowane zaświadczenie nie jest dokumentem urzędowym;

2) oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2024 Rektora UO – składają obowiązkowo wszyscy obywatele RP i cudzoziemcy, oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;

3) oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2024 Rektora UO – składa obywatel RP, który przebywał poza granicami RP dłużej niż rok i  wszyscy cudzoziemcy. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Uczelnia nie zwraca kosztów zaświadczenia tj. 20 zł w przypadku zaświadczenia uzyskanego drogą elektroniczną lub 30 zł w przypadku zaświadczenia w wersji papierowej.

Co wpisać w składanym do KRK zapytaniu o udzielenie informacji o osobie ?

  • w punkcie 12 o nazwie „Rodzaj danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie” należy zaznaczyć: Kartotekę karną oraz Kartotekę nieletnich (Zaznaczenie wszystkich kartotek nie wiąże się z dodatkową opłatą);
  • w punkcie 13 o nazwie „Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie” należy wskazać: Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606).

Do Dziekanatu Wydziału Ekonomicznego należy donieść zaświadczenia nie starsze niż
z lutego 2024 r
.

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać składając wniosek elektronicznie
Instrukcja – Elektroniczny dostęp do e-usług KRK  https://wnoz.uni.opole.pl/wp-content/uploads/podrecznik_dla_osoby_fizycznej.pdf

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

lub papierowo w dowolnym punkcie Informacji Krajowego Rejestru Karnego – wykaz placówek

(https://www.opole.so.gov.pl/punkt-informacyjny-krajowego-rejestru-karnego,m,m1,2,254)

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego znajduje się również w Opolu:
pl. Daszyńskiego 3, parter, pokój nr A8 oraz A9
tel. 77 54 19 510
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek:  8.00 – 18.00
wtorek – piątek:  8.00 – 15.00