Zaznacz stronę

dr Dušan Bogdanov

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój 24
telefon: (77) 40 16 876
e-mail: bogdanov@uni.opole.pl

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Uzyskany stopień doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność: ekonometria (2000r.)

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Społeczeństwo informacyjne

 • Wykluczenie cyfrowe

 • Zarządzanie informacją publiczną

 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie

 

Prowadzone przedmioty:

 • Podstawy ekonometrii

 • Ekonometria

 • Mikroekonometria

 • Badania operacyjne

 • Metody ilościowe w marketingu

 • Metody ilościowe w zarządzaniu

 • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

 • Metody statystyczne i ekonometryczne w Excelu

 • Ochrona prywatności w Internecie

 • Sport samochodowy – jak zacząć

 

Pełnione funkcje:Członek Senatu UO (2002-2005, 2005-2008, 2012-2016, 2016-2020)

 • Członek Rady Uniwersytetu Opolskiego
 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej (2002-2005, 2005-2008, 2008-2012, 2012-2016)Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej (2016-2020)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Statutu UO (2005-2008, 2008-2012, 2016-2020)
 • Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Statutu UO (2012-2016)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego (2002-2005)
 • Członek Rektorskiej Komisji Budżetowej (2008-2012 oraz 2012-2016)
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Informatyzacji Uczelni (1999-2002)
 • Uczelniany koordynator CEEPUS (program CIII-RS-0304-08-1516)
 • Kierownik Uzupełniających studiów magisterskich dla absolwentów innych uczelni (1999-2008)

 

Aktywność poza uczelnią:

 • Członek Komisji Nauk Rolniczych PAN, Oddział w Katowicach
 • Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Oddział Mazowiecki
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Opolu
 • Członek Zespołu do spraw informacji publicznej i informacji sektora publicznego, powołany w ramach Rady do Spraw Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji (2014-2016)
 • Uprawnienia na członka rad nadzorczych (od 2006)

 

Inna aktywność:

 • Członek Uniwersyteckiego Stowarzyszenia Na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego
 • Współzałożyciel oraz członek Stowarzyszenia charytatywnego „Wigilia dla Samotnych i Potrzebujących”
 • Członek „Lions Club” Opole
 • Radny Dzielnicy Stare Miasto

 

Udział w projektach badawczych:

 • Grant KBN (Kontrakt nr: HPSE-CT-2001-00065): Czynniki rozwojowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie integracji europejskiej. Determinanty luki produktywnościowej, Politechnika Opolska.
 • Projekt Badawczo Rozwojowy „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” nr DOBR/0075/R/ID2/2013/03, w ramach zadania 1.08 Weryfikacja regulacji jawności i ograniczeń jawności publicznych zasobów informacyjnych. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa.
  Projekt „Nauka i biznes to dobre połączenie!” – II edycja, nr projektu POKL.08.02.01-16-001/13

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Opolskiego (2000, 2001, 2014, 2016, 2017)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2011)

 

Ważniejsze publikacje

D. Bogdanov, Bibliografia prawa do informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, (ISBN 978-83-7395-731-2).

D. Bogdanov, Zarządzanie informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, Wydanie II, poprawione (ISBN 978-83-7395-701-5).

D. Bogdanov, Zarządzanie informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (ISBN 978-83-7395-563-9).

D. Bogdanov, Uwarunkowania rozwoju rynku komputerowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001 (ISBN 83-88796-46-1).

Inne:

D. Bogdanov, Poziom cywilizacji informacyjnej gospodarstw chłopskich w Polsce, Prace Komisji Naukowych PAN nr 24, Katowice 2000.

D. Bogdanov, Informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych w zarządzaniu miastem, [w:] Ekologiczne aspekty gospodarki miejskiej i nowe instrumenty w zarządzaniu miastem, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole 2000.

D. Bogdanov, Wybrane aspekty informatyczne reformy ubezpieczeń społecznych, [w:] Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, Tom I, red. S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole 2000.

D. Bogdanov, Problemy rolnictwa Nowej Jugosławii w okresie blokady gospodarczej, Prace Komisji Naukowych PAN nr 25, Katowice 2001.

D. Bogdanov, Informatyczne aspekty dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów UE, Prace Komisji Naukowych PAN nr 26, Katowice 2002.

D. Bogdanov, Problemy lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole 2002.

D. Bogdanov, Rozwój rynku wysokich technologii a zagrożenia języka polskiego, [w:] Wymiary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2002.

D. Bogdanov, Konflikty lokalne wywołane powstawaniem nowych hipermarketów, [w:] Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole 2002.

D. Bogdanov, Rozwijający się segment usług na rynku komputerowym, [w:] Orientacja rynkowa a zarządzanie, red. M. Duczmal, W. Potwora, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2002.

D. Bogdanov, Polski system ubezpieczenia społecznego rolników na tle integracji europejskiej, Prace Komisji Naukowych PAN nr 27, Katowice 2003.

D. Bogdanov, Społeczeństwo informacyjne jako determinanta zmian językowych, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, AGH Kraków, red. L.H. Haber, Kraków 2004.

D. Bogdanov, Structural Changes in the Size of Polish Farms in the light of European Integration, [w:] Ecological Agriculture in Central and Eastern Europe, Biblioteka Ekonomia i Środowisko nr 32, Opole 2004.

D. Bogdanov, Rozwój systemów elektronicznej komunikacji gmin z otoczeniem, [w:] Media elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej, red. M. Duczmal, B. Nierenberg, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2005.

D. Bogdanov, Systemy informatyczne w działalności MŚP, [w:] Trendy i tendencje w zarządzaniu MŚP, red. W. Potwora, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006.

D. Bogdanov, IT Systems in the Activity of SMEs, [w:] Information Technologies in Economics and Innovative Management, AGH Kraków, red. J.T. Duda, Kraków 2007.

D. Bogdanov, Informacja publiczna w gminach wiejskich województwa opolskiego, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, red. S. Sokołowska, A. Bisaga, Uniwersytet Opolski, Opole 2008.

D. Bogdanov, Zintegrowany system informatyczny w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prace Komisji Naukowych PAN nr 32, Katowice 2008.

D. Bogdanov, Elementy promocji gmin na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, [w:] Jednostki samorządu terytorialnego w procesie rozwoju regionalnego w zintegrowanej Europie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2008.

D. Bogdanov, Informatyczne aspekty wprowadzenia euro w Polsce, [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku jednolitego Europejskiego Obszaru Walutowego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, red. S. Śwadźba, Katowice 2008.

D. Bogdanov, Biuletyn Informacji Publicznej jako źródło wiedzy o polityce lokalnej, [w:] Problemy rozwoju polityki regionalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów, red. M. Malicki, Wydawnictwo Economicus, Szczecin 2008.

D. Bogdanov, Ocena zainteresowania informacją publiczną za pomocą statystyki odwiedzin stron BIP, [w:] Statystyka publiczna jedną z podstaw samo-rządności w państwie demokratycznym, Biblioteka Wiadomości Statystycznych – tom 58, Warszawa 2008.

D. Bogdanov, Metody ocen zainteresowania informacją publiczną, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski i in., Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

D. Bogdanov, Biuletyn Informacji Publicznej jako źródło informacji dla dziennikarza, [w:] Prawo, etyka czy rynek? Zmiany w polskich mediach po 1989 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, red. K. Wolny-Zamorzyński i in., Toruń 2010.

D. Bogdanov, Dług publiczny gmin na stronach BIP, [w:] Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

D. Bogdanov, Jakość Biuletynu Informacji Publicznej polskich gmin, [w:] Komunikacja i jakość w zarządzaniu, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

D. Bogdanov, Partycypacja społeczna w procesie zarządzania miastem, „Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 4, Kraków 2012.

D. Bogdanov, Biuletyn informacji publicznej jednym z filarów społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Telewizja internetowa a granice mediów posttelewizyjnych, red. W. Skrzydlewski, A. Węglińska, A Zięty, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Polkowice 2013.

D. Bogdanov, Instytucjonalne przeciwdziałanie e-wykluczeniu wybranych grup społecznych, „Zarządzanie Publiczne” 2013, nr 4(23).

D. Bogdanov, Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, [w:] Informacja – dobro publiczne czy prywatne?, red. A. Czerwiński, A. Jańdziak. M. Krzesaj, Uniwersytet Opolski, Opole 2016.

D. Bogdanov, Informacja przetworzona – przyczynek do doprecyzowania po-jęcia, [w:] Informacja – dobro publiczne czy prywatne? Od nadmiaru do umiaru, red. A. Czerwiński, A. Jańdziak. M. Krzesaj, Uniwersytet Opolski, Opole 2017.

2013

D. Bogdanov, Biuletyn Informacji Publicznej jednym z filarów społeczeństwa informacyjnego, [w:] Telewizja internetowa a granice mediów posttelewizyjnych, red. W. Skrzydlewski i in., Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Polkowice 2013

2012

D. Bogdanov, Partycypacja społeczna w procesie zarządzania miastem, „Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 4, Kraków 2012.

2010

D. Bogdanov, Biuletyn Informacji Publicznej jako źródło informacji dla dziennikarza, [w:] Prawo, etyka czy rynek? Zmiany w polskich mediach po 1989 roku, red. K. Wolny-Zamorzyński i in., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010. D. Bogdanov, Dług publiczny na stronach BIP, [w:] Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010. D. Bogdanov, Jakość Biuletynu Informacji Publicznej polskich gmin, [w:] Komunikacja i jakość w zarządzaniu, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

2009

D. Bogdanov, Metody ocen zainteresowania informacją publiczną, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski i in., Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

2008

D. Bogdanov, Informacja publiczna w gminach wiejskich województwa opolskiego, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, red. S. Sokołowska, A. Bisaga, Uniwersytet Opolski, Opole 2008. D. Bogdanov, Zintegrowany system informatyczny w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prace Komisji Naukowych PAN nr 32, Katowice 2008. D. Bogdanov, Elementy promocji gmin na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, [w:] Jednostki samorządu terytorialnego w procesie rozwoju regionalnego w zintegrowanej Europie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2008. D. Bogdanov, Informatyczne aspekty wprowadzenia euro w Polsce, [w:] Systemy gospodarcze i ich ewolucja. W kierunku jednolitego Europejskiego Obszaru Walutowego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, red. S. Śwadźba, Katowice 2008. D. Bogdanov, Biuletyn Informacji Publicznej jako źródło wiedzy o polityce lokalnej, [w:] Problemy rozwoju polityki regionalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów, red. M. Malicki, Wydawnictwo Economicus, Szczecin 2008. D. Bogdanov, Ocena zainteresowania informacją publiczną za pomocą statystyki odwiedzin stron BIP, [w:] Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności w państwie demokratycznym, Biblioteka Wiadomości Statystycznych – tom 58, Warszawa 2008.

2007

D. Bogdanov, IT Systems in the Activity of SMEs, [w:] Information Technologies in Economics and Innovative Management, AGH Kraków, red. J.T. Duda, Kraków 2007.

2006

D. Bogdanov, Systemy informatyczne w działalności MŚP, [w:] Trendy i tendencje w zarządzaniu MŚP, red. W. Potwora, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006.

2005 D. Bogdanov, Rozwój systemów elektronicznej komunikacji gmin z otoczeniem, [w:] Media elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej, red. M. Duczmal, B. Nierenberg, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2005.

2004

D. Bogdanov, Społeczeństwo informacyjne jako determinanta zmian językowych, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, AGH Kraków, red. L.H. Haber, Kraków 2004. D. Bogdanov, Structural Changes in the Size of Polish Farms in the light of European Integration, [w:] Ecological Agriculture in Central and Eastern Europe, Biblioteka Ekonomia i Środowisko nr 32, Opole 2004.

2003

D. Bogdanov, Polski system ubezpieczenia społecznego rolników na tle integracji europejskiej, Prace Komisji Naukowych PAN nr 27, Katowice 2003.

2002

D. Bogdanov, Informatyczne aspekty dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów UE, Prace Komisji Naukowych PAN nr 26, Katowice 2002. D. Bogdanov, Problemy lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole  2002. D. Bogdanov, Rozwój rynku wysokich technologii a zagrożenia języka polskiego, [w:] Wy-miary globalizacji. Aspekty polityczno-kulturowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2002. D. Bogdanov, Konflikty lokalne wywołane powstawaniem nowych hipermarketów, [w:] Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, red. S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole 2002. D. Bogdanov, Rozwijający się segment usług na rynku komputerowym, [w:] Orientacja rynkowa a zarządzanie, red. M. Duczmal, W. Potwora, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2002.

2001

D. Bogdanov, Problemy rolnictwa Nowej Jugosławii w okresie blokady gospodarczej, Prace Komisji Naukowych PAN nr 25, Katowice 2001.

2000

D. Bogdanov, Poziom cywilizacji informacyjnej gospodarstw chłopskich w Polsce, Prace Ko-misji Naukowych PAN nr 24, Katowice 2000. D. Bogdanov, Informatyczne wspomaganie procesów decyzyjnych w zarządzaniu miastem, [w:] Ekologiczne aspekty gospodarki miejskiej i nowe instrumenty w zarządzaniu miastem, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole 2000. D. Bogdanov, Wybrane aspekty informatyczne reformy ubezpieczeń społecznych, [w:] Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, Tom I, red. S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole 2000.

1999

D. Bogdanov, Czy w 2000 roku zapanuje chaos w systemach komputerowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Ekonomia nr 25, Opole 1999. D. Bogdanov, Problemy informatyzacji Lasów Państwowych, Prace Komisji Naukowych PAN nr 23, Katowice 1999.

1998

D. Bogdanov, Problemy dywersyfikacji zawodu informatyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Ekonomia nr 24, Opole 1998. D. Bogdanov, Możliwości inwentaryzacji terenów rolnych za pomocą Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS), Prace Komisji Naukowych PAN nr 22, Katowice 1998. D. Bogdanov, Możliwość wspomagania pracy jednostek samorządu terytorialnego za pomocą systemów informacji przestrzennej, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – diagnoza i perspektywy, red. S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole 1998.

1997

D. Bogdanov, Zastosowanie informatyki w rolnictwie Opolszczyzny. Stan dotychczasowy, Prace Komisji Naukowych PAN nr 21, Katowice 1997. D. Bogdanov, Promocja gmin w sieci Internet, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialne-go – diagnoza i perspektywy, red. S. Dolata, Uniwersytet Opolski, Opole 1997. D. Bogdanov, Możliwości zastosowania Internetu w promocji gmin, Zeszyty Naukowe Poli-techniki Opolskiej, Nauki Społeczne nr 44, Opole 1997

1996

D. Bogdanov, Jakość produktu jako element konkurencji na rynku komputerowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Ekonomia nr 22, Opole 1996. D. Bogdanov, Wpływ regulacji prawnych na konkurencję na polskim rynku komputerowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Ekonomia nr 23, Opole 1996. D. Bogdanov, Uwarunkowania rozwoju rynku komputerowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2001. D. Bogdanov, Zarządzanie informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013

Książki:

Zarządzanie informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego (STUDIA I MONOGRAFIE NR 493)

Autor: Bogdanov Dušan ISBN: 978-83-7395-563-9 ISSN: Format: B5 Rok wydania: 2013 Liczba stron: 360 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Podstawowym celem monografii jest przedstawienie procesu zarządzania informacją publiczną w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce oraz próba dokonania oceny jego skuteczności. Przedyskutowano uwarunkowania prawne regulujące dostęp do informacji publicznej oraz zaproponowano systemowe rozwiązania organizacyjne w celu usprawnienia tego dostępu. Wyniki badań empirycznych przedstawiają m.in. ocenę jakości stron Biuletynu Informacji Publicznej polskich gmin jako formy bezwnioskowego udostępniania tej informacji. Z badań wynika, że konieczne jest powstanie instytucji kontrolującej działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przestrzegania Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zwrócono również uwagę na problemy z dostępem do informacji publicznej, na jakie napotykają osoby cyfrowo wykluczone oraz niepełnosprawne. Celem praktycznym monografii może być zwrócenie uwagi decydentom odpowiedzialnym za funkcjonowanie informacji publicznej w Polsce na możliwości pozwalające na bardziej sprawne zarządzanie tą informacją, poprzez wskazanie podstawowych błędów w dotychczasowych praktykach. Praca, ze względu na swoją multidyscyplinarność, może być wykorzystana w celach dydaktycznych na różnych kierunkach studiów, takich jak ekonomia, zarządzanie, gospodarka przestrzenna, dziennikarstwo, ale przede wszystkim na studiach podyplomowych z zarządzania administracją publiczną.