Zaznacz stronę

dr Agnieszka Tłuczak

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 24
telefon: (77) 401 68 76
e-mail: atluczak@uni.opole.pl

Google Scholar
ResearchGate
ORCID ID

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • zastosowanie metod ilościowych w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych

 

Prowadzone przedmioty:

 • descriptive statistics
 • maths in economics
 • statistical reasoning
 • operational research
 • analiza cen
 • wykorzystanie pakietu Statistica w badaniach rynkowych i marketingowych
 • metody taksonomiczne w analizie rynku

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Senatu Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2024
 • Sekretarz Komisji Nauk Rolniczych PAN
 • Członek Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia od 2020
 • Członek zespołu ds. programów kształcenia na kierunku Ekonomia – studia uzupełniające w kadencji 2012-2016
 • Pełnomocnik Prodziekana Wydziału Ekonomicznego ds. sprawozdawczości naukowej w kadencji 2012-2016

 

Ważniejsze publikacje:

Tłuczak Agnieszka: Diversity of the selected elements of agricultural potential in the European Union countries, w: Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, vol. 66, nr 6, 2020, ss. 260-268, DOI:10.17221/381/2019-AGRICECON

Tłuczak Agnieszka, Matwiejczuk Rafał, Hawrysz Liliana: Dynamic Capabilities Revisited:Lessons from Logistics, w: European Research Studies Journal, vol. 23, nr 1, 2020, ss. 979-996

Tłuczak Agnieszka, Matwiejczuk Rafał: Wpływ koncepcji logistyki na rozwój krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno- spożywczym, w: Gospodarka Materialowa & Logistyka, nr 11, 2020, ss. 13-21, DOI:10.33226/1231-2037.2020.11.2

Tłuczak Agnieszka: Potential and competitiveness of EU countries in terms of slaughter livestock production, w: Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, vol. 65, nr 12, 2019, ss. 550-559, DOI:10.17221/156/2019-AGRICECON

Tłuczak Agnieszka: From producer to consumer: relations between prices of selected products in the agri-food market, w: Journal of Agribusiness and Rural Development, vol. 53, nr 3, 2019, ss. 267-272, DOI:10.17306/J.JARD.2019.01180

Tłuczak Agnieszka: Specjalizacja i konkurencyjność krajów UE w zakresie produkcji zbóż, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 18, nr 3, 2018, ss. 323-331, DOI:10.22630/PRS.2018.18.3.90

Tłuczak Agnieszka: Zastosowanie metody BIPOLAR na przykładzie problemu wyboru dostawcy usług logistycznych, w: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, vol. 19, nr 3, 2018, ss. 293-302

Tłuczak Agnieszka, Kauf Sabina: The Cost as the Main Determinant of the Location of Logstics Centers, w: CBU International Conference Proceedings, nr 6, 2018, ss. 1-6, DOI:10.12955/cbup.v6.1201

Tłuczak Agnieszka: Dynamiczna analiza shift share – ocena zmian struktury produkcji zwierzęcej w Polsce, w: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, vol. 18, nr 4, 2017, ss. 689-697, DOI:10.22630/MIBE.2017.18.4.64

Tłuczak Agnieszka: Konkurencyjność przestrzenna rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 17, nr 3, 2017, ss. 279-285, DOI:10.22630/PRS.2017.17.3.73

Tłuczak Agnieszka: Rola oraz regionalne zróżnicowanie infrastruktury transportowej w procesach przewozu surowców rolnych i produktów rolno-spożywczych, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki, nr 2, 2017, ss. 91-98, DOI:10.22630/EIOL.2017.2.2.18

Tłuczak Agnieszka: Structural Changes in Production of Animals For Slaughter in Poland in 2004–2014 Across the Voivodeships, w: Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2, 2017, ss. 463-469, DOI:10.17306/J.JARD.2017.00313

Tłuczak Agnieszka: Analiza zmian cen w łańcuchach dostaw żywności na przykładzie rynku mięsa wołowego w Polsce, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki, nr 1, 2016, ss. 85-93

Tłuczak Agnieszka: Changes in the Structure of Agricultural Production in the European Union with Particular Emphasis on Poland and Latvia, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 16, nr 4, 2016, ss. 301-307

Tłuczak Agnieszka: Metoda zmian konkurencyjności Estebana – Marquillasa a specjalizacja regionu na przykładzie produkcji zwierzęcej w Polsce, w: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, vol. 17, nr 3, 2016, ss. 152-160

Tłuczak Agnieszka: Przestrzenne zmiany w strukturze produkcji rolnej w Unii Europejskiej, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 16, nr 2, 2016, ss. 334-343

Tłuczak Agnieszka: Regionalna specjalizacja produkcji rolnej w Polsce, w: Studia Obszarów Wiejskich, vol. 42, 2016, ss. 209-216, DOI:10.7163/SOW.42.16

Tłuczak Agnieszka: Typologia województw pod względem ekonomicznego zrównoważenia rolnictwa, w: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, vol. 18, nr 4, 2016, ss. 219-223

 

Kauf, A. Tłuczak, Allocation of logistic risk-investment in public-private-partnership – use of fuzzy TOPSIS method, MATEC Web of Conferences 184, 04025 (2018) Annual Session of Scientific Papers IMT ORADEA 2018  https://doi.org/10.1051/matecconf/201818404025

 

Kauf, A. Tłuczak, The cost as the main determinant of the location of logstics centers, CBU International Conference On Innovations In Science And Education, March 21-23, 2018, Prague, Czech Republic, https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/1201

 

Tłuczak Agnieszka: Konkurencyjność przestrzenna rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego tom 17 (XXXII), zeszyt 3, 2017

Tłuczak Agnieszka, Structural Changes In Production Of Animals For Slaughter In Poland In 2004–2014 Across The Voivodships, JARD, Issue 2 (44) 2017

Tłuczak Agnieszka, Kauf Sabina, Multicriteria methods in evaluation of city logistics projects, Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth

Kauf Sabina, Tłuczak Agnieszka, Gry kooperacyjne w podejmowaniu decyzji logistycznych, Logistyka, 5/2017

Tłuczak Agnieszka, Kauf Sabina, Collaborative economy as an indication of sustainable consumption in results of examined people, CBU International Conference Proceedings 2017, Vol 5 (2017)

Kauf Sabina, Tłuczak Agnieszka: Optymalizacja decyzji logistycznych , 2016, Difin

Tłuczak Agnieszka: Przestrzenna koncentracja obszarów zrównoważonych rolniczo – aspekt ekonomiczny, Opole, 2016, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, WSZiA w Opolu

Tłuczak Agnieszka: Zmiany strukturalne w produkcji żywca rzeźnego w Polsce w latach 2004 – 2014 w przekroju województw, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016

Tłuczak Agnieszka: Analiza zmian cen w łańcuchach dostaw żywności na przykładzie rynku mięsa wołowego w Polsce, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, vol. 1, nr 1, 2016

Tłuczak Agnieszka: Przestrzenne zmiany w strukturze produkcji rolnej w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, Tom 16 (XXXI) 2016, Zeszyty 2

Tłuczak Agnieszka: Typologia województw pod względem ekonomicznego zrównoważenia rolnictwa, Roczniki Naukowe SERiA, 2016, Tom XVIII, Zeszyt

Tłuczak Agnieszka: Metoda zmian konkurencyjności Estebana – Marquillasa a specjalizacja regionu na przykładzie produkcji zwierzęcej w Polsce, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, SGGW, 2016

Tłuczak Agnieszka, Kauf Sabina: Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw, 2015, Difin,

Tłuczak Agnieszka: Znaczenie produktów regionalnych w funkcjonowaniu gospodarstw rodzinnych, w: Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej / Chlebicka Aleksandra ( red. ), 2015, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tłuczak Agnieszka: Przestrzenna metoda przesunięć udziałów w ocenie zróżnicowania produkcji zwierzęcej w Polsce, w: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, vol. 16, nr 4, 2015,

Tłuczak Agnieszka: Specialization and competitiveness of Polish voivodships in crop production in Poland, w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 247, 2015

Tłuczak Agnieszka: Specjalizacja regionalna a potencjał rolnictwa w Polsce: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu , vol. 17, nr 5, 2015

Tłuczak Agnieszka: Structural changes on meat market in the European Union in 2008-2014, w: Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, vol. 15, nr 4, 2015

Tłuczak Agnieszka: The spatial concentration and specialization of agricultural production in EU, w: Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, vol. 15, nr 2, 2015

Tłuczak Agnieszka: Zależności cenowe w łańcuchach dostaw żywności na przykładzie cen mięsa, w: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 249, 2015

Kauf Sabina, Tłuczak Agnieszka: Logistyka miasta i regionu : metody ilościowe w decyzjach przestrzennych, 2014, Difin,

Tłuczak Agnieszka: Obszary interwencyjnej polityki rolnej a proces stabilizacji cen produktów rolnych, w: Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej, 2014, Wydawnictwo SGGW

Tłuczak Agnieszka: Zróżnicowanie przestrzenne dynamiki produkcji rolnej w krajach Unii Europejskiej, w: Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Tłuczak Agnieszka: Pomiar wieloczynnikowy w analizie preferencji konsumentów, w: Studia Ekonomiczne UE Katowice, 2014, zeszyt 195

Tłuczak Agnieszka: Model potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego rolnictwa w Polsce, w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, Uniwersytet Łódzki, nr 6 (308), 2014

Tłuczak Agnieszka: Produkty regionalne: analiza preferencji konsumentów = Regional products: analysis of consumer preferences, w: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu , vol. 16, nr 6, 2014

Tłuczak Agnieszka: Regionalne zróżnicowanie cen żywca w skupie w Polsce w latach 2005-2012, w: Journal of Agribusiness and Rural Development, vol. 1 (31), 2014

Tłuczak Agnieszka: Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego rolnictwa w krajach Unii Europejskiej, w: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, vol. 15, nr 4, 2014

Tłuczak A., Determinanty wyboru środka komunikacji miejskiej na przykładzie Opola, w: Studia Miejskie, tom 10, 2013

Tłuczak A., Prozdrowotne zachowania konsumentów – moda czy potrzeba współczesnego świata. Opinie Opolan, w: Przejawy zachowań konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, od red. U. Łangowskiej-Szczęśniak i A. Bobrowskiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2013

Tłuczak A., The Czec Republic, Poland, Slovakia – Where the Quality of Life is the Highest, w: MANAGEMENT TRENDS IN THEORY AND PRACTICE, Štefan Hittmár et al.

Tłuczak A., Using Factor Analysis on Survey Study of Factors Affecting Travel Behavior, w: MANAGEMENT TRENDS IN THEORY AND PRACTICE, Štefan Hittmár et al.

Kauf S., Tłuczak A., Zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast – wybór czy konieczność?, Handel wewnętrzny, Tom II (maj-czerwiec) Konsumpcja i konsument – nowe trendy, 2012

Tłuczak A., Szewczyk M., Klaster chemiczny w województwie opolskim – studium przypadku, [w:] Zarządzanie i Finanse, Vol. 10, Nr 1, Część 2, 2012

Tłuczak A., Szewczyk M., Realizacja wybranych działań RPO WO mających wpływ na poprawę i modernizację infrastruktury w województwie opolskim, [w:] Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne i gospodarcze, red. H. Branburger, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 74-91

Tłuczak A., Szewczyk M., Economic Base of Opolskie Voivodship, 2008-2010, AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH, Vol. 2(1), Hradec Králové, 2012

Tłuczak A., Attempt to Identify the Casual Relationships Between the Prices of Milk in Selected EU Countries, Acta Oeconomica et Informatica, The Scientific Journal for Economics and Informatics in Agriculture, 2/201

Tłuczak A., Analiza związków przyczynowych między cenami produktów rolnych w skupie a cenami targowiskowymi, Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, red. nauk. S. Forlicz, CeDeWu.pl, WSB we Wrocławiu, Warszawa 2012

Duczmal M., Tłuczak A., Statystyka matematyczna zarządzaniu. Teoria. Przykłady. Zadania, Wyd. Instytut Śląski w Opolu, Opole 2012

Tłuczak A., The casual relationships between the wheat proces in selected EU countries, Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. XIV, No.6, Warszawa-Poznań- Białystok, 2012

Tłuczak A., Bezrobocie w województwie opolskim – zmiany i tendencje rozwojowe, w: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia ekonomiczne nr 79/201

Tłuczak A., Autoregressive Models Used for Forecasting the Prices of Animals for Slaughter in Poland, w: Theory and Applications of Quantitative Methods (Econometrics 31), Prace Naukowe UE nr 194 (2011)

Tłuczak A., Wpływ cen skupu żywca na ceny detaliczne mięsa, w: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych Tom XII/2

Tłuczak A., Wpływ czynników pogodowych na wielkość i ceny skupu pszenicy i żyta w Polsce, w: WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE, 2011: t. 11 z. 4 (36)

Tłuczak A., Kauf S., Marka produktów regionalnych jako narzędzie promocji obszarów wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), w: Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(18) 2010

Tłuczak A., Szewczyk M., Efektywność modeli autoregresyjnych w prognozowaniu cen produktów rolnych w Polsce, w: Oeconomia Copernicana, 2010 nr 1, PTE Toruń

Tłuczak A., Szewczyk M., Multinational Corporations: A Case Study of Brenntag, in: Micro and Macroeconomics Problems in Theory and Practice, red. K. Włodarczyk-Śpiewak, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 177-192

Tłuczak A., Szewczyk M., Ruszczak B., Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, seria: Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, tom 9, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2011, ss. 221

Tłuczak A., Analiza harmoniczna w prognozowaniu cen żyta w Polsce, w: Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-egospodarczych, Re. B. Pawełek, Wyd. UE Kraków, Kraków 2011, s. 319-328

Tłuczak A., Methods of Forecasting the Prices on the Crops Market In Czech Republic – Winter’s Model, In: Hradec Economic Days 2011, Peer- Reviewed Conference Proceedings Part II, Hradec Kralove 2011

Książki:

 

 

Logistyczna obsługa klienta

Logistyczna obsługa klienta

 

Logistyczna obsługa klienta

autor: S. Kauf, A Tłuczak

PWN, Warszawa 2018

To pierwsza książka, która koncentrując się jednocześnie na metodach gromadzenia i analizowania danych z pomiaru ilościowego oraz jakościowego w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne zagadnienia obsługi klienta. Jego zakres został dobrany pod kątem problemów występujących w praktyce zawodowej. W książce wyjaśniono, jak rozpoznać potrzeby klienta i dostosować proces obsługi zamówienia do jego wymagań i oczekiwań. Przedstawione w niniejszej pracy metody, pozwalające na zbadanie odczuwanej satysfakcji klienta, mogą być wykorzystane do pomiaru osiągniętego poziomu świadczonych usług oraz będą cennym źródłem danych służących do porównań z innymi świadczeniodawcami usług w danym segmencie. Mogą również wskazać te obszary, w których powinna nastąpić poprawa jakości oferowanych usług. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów kierunków: logistyka, zarządzanie i ekonomia, na których wykładane są m.in. przedmioty takie jak: logistyka, logistyczna obsługa klienta, metody ilościowe w logistyce, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, usługi logistyczne, zarządzanie procesami logistycznymi

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Pojęcie i istota logistycznej obsługi klienta

1.1. Pojęcie logistycznej obsługi klienta 1.2. Identyfikacja kluczowych elementów obsługi klienta 1.3. Logistyczna obsługa klienta a segmentacja rynku 1.4. Logistyczna obsługa klienta a jego zadowolenie

ROZDZIAŁ 2. Zadowolenie i lojalność jako przesłanki kształtowania koncepcji obsługi klienta 2.1. Jakość obsługi klienta jako warunek jego zadowolenia i lojalności 2.2. Mierniki i wskaźniki poziomu obsługi klienta 2.3. Analiza ABC/XYZ oraz krzywa Lorenza w określaniu optymalnego poziomu obsługi klienta 2.4. Tajemniczy klient w badaniach poziomu zadowolenia klienta z obsługi logistycznej

ROZDZIAŁ 3. Pomiar zadowolenia klienta z poziomu obsługi logistycznej 3.1. Pomiar jako metoda gromadzenia danych 3.2. Wiarygodność pomiaru jako warunek użyteczności danych 3.3. Dobór próby badawczej w badaniach poziomu obsługi klienta

ROZDZIAŁ 4. Badania ankietowe jako metoda pomiaru poziomu satysfakcji klienta 4.1. Cel, tezy, hipotezy i założenia w badaniach zadowolenia klienta z obsługi logistycznej 4.2. Zadania i formy ankietowego badania poziomu obsługi logistycznej 4.3. Rodzaje pytań kwestionariuszowych i zasady ich formułowania 4.4. Skalowanie jednowymiarowe i jego wykorzystanie w ocenie satysfakcji klienta

ROZDZIAŁ 5. Wykorzystanie metod statystycznych w identyfikacji parametrów obsługi klienta 5.1. Miary oceny skali zjawiska i ich interpretacja 5.2. Miary rozproszenia i ich interpretacja 5.3. Analiza korelacji w ocenie zależności potrzeb klientów 5.4. Wybrane metody wnioskowania statystycznego

ROZDZIAŁ 6. Wybrane metody analizy zależności w ocenie zadowolenia klienta 6.1. Tabele wielodzielcze jako podstawa grupowania klientów 6.2. Badanie zależności między jakościowymi charakterystykami obsługi klienta 6.3. Stosunki korelacyjne oraz korelacja krzywoliniowa

ROZDZIAŁ 7. Podstawowe metody analizy preferencji klienta względem obsługi logistycznej 7.1. Wykorzystanie regresji logistycznej w interpretacji wyników z pomiaru ilościowego 7.2. Analiza czynnikowa i jej zastosowanie w badaniu zależności między elementami obsługi a zadowoleniem klienta 7.3. Skalowanie wielowymiarowe i analiza conjoint 7.4. Analiza PROFIT i jej wykorzystanie w budowie mapy percepcji parametrów obsługi klienta

ROZDZIAŁ 8. Ilościowe instrumenty pomiaru poziomu logistycznej obsługi klienta 8.1. Wskaźnik CSI jako narzędzie pomiaru zadowolenia klienta 8.2. Wykorzystanie metody SERVQUAL do oceny jakości obsługi logistycznej 8.3. Metoda incydentów krytycznych i odchyleń jako źródło wiedzy o wymaganiach klienta względem obsługi logistycznej

 

 

 

Optymalizacja decyzji logistycznych Autor: Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak Wydawca: Difin ISBN: 978-83-8085-258-7 Data wydania: 2016 Liczba stron: 222/B5 Oprawa: miękka

Optymalizacja decyzji logistycznych

Autor: Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak

Wydawca: Difin

ISBN: 978-83-8085-258-7

Data wydania: 2016

Liczba stron: 222/B5

Oprawa: miękka

Niniejsza książka stanowi koncepcyjnie spójny ogląd podstawowych zagadnień związanych z optymalizacją decyzji logistycznych, dzięki czemu przyczynia się do lepszego ich zrozumienia. W sposób logiczny i przyjazny przedstawia podstawowe metody optymalizacyjne, znajdujące zastosowanie w różnych obszarach działalności logistycznej. Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych w logistyce jest o tyle zasadne, że globalne i wielokierunkowe przepływy strumieni towarowych wzdłuż całych łańcuchów dostaw są bardzo złożone i kompleksowe. W tym kontekście do zadań optymalizacyjnych należy sterowanie przepływem dóbr towarowych od rynków zaopatrzenia, poprzez wszystkie etapy dodawania wartości, aż do nabywcy końcowego, tak by ten uzyskał właściwy produkt, we właściwym czasie, miejscu, ilości i jakości oraz po minimalnym koszcie Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in. metody:

– oceny ryzyka w realizacji projektów logistycznych, – optymalizacyjne w projektowaniu sieci dystrybucji, – optymalizacji i modelowania systemów transportowych, – optymalizacji zapasów, – wielokryterialnego wspomagania decyzji logistycznych.


Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennychLogistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych

Autor: Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak

ISBN: 978-83-7930-316-8

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 227

Wydawnictwo: Difin

Obecnie logistyka wywiera coraz większy wpływ na przestrzenna, alokację przepływów transportowych i lokalizację powierzchni magazynowych w regionach oraz na obszarach metropolitalnych. Podejmowanie decyzji logistycznych w tym zakresie wymaga zastosowania metod ilościowych pozwalających na racjonalizację i optymalizację przepływów oraz lokalizacji elementów infrastruktury punktowej. Książka pokazuje, jak rozpoznać sytuacje problemowe pojawiające się w związku z decyzjami przestrzennymi oraz jakie metody ilościowe zastosować w celu ich rozwiązania. Przedstawione przykłady pomogą czytelnikowi podejmować w sposób racjonalny decyzje w zakresie logistyki przestrzennej.

Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in. metody:

• ilościowe wykorzystywane do oceny atrakcyjności logistycznej regionu,

• wsparcia decyzji zawiązanych z wyborem lokalizacji centrów logistycznych,

• prognozowania stanowiące podstawę kształtowania instrumentów logistyki przestrzennej.

Książka ta może być przydatna zarówno dla przedstawicieli środowiska naukowego, jak i dla studentów uczelni ekonomicznych oraz technicznych, specjalizujących się w logistyce czy gospodarce przestrzennej.


Metody i techniki badań ankietowych na przykładzie zachowań komunikacyjnych opolanMetody i techniki badań ankietowych na przykładzie zachowań komunikacyjnych opolan

Autor: Kauf Sabina, Tłuczak Agnieszka

ISBN: 978-83-7395-555-4

Format: B5

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 210

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Prezentowana książka, analizując sposoby przemieszczeń i efekty wpływu transportu na jakość życia w mieście, przedstawia w sposób kompleksowy procedurę realizacji procesu badawczego w wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Książka w prosty sposób przedstawia krok po kroku kolejne etapy budowy kwestionariusza, redukcji i redakcji danych, a także wybranych metod ich analizy. Podsumowanie książki stanowi omówienie i prezentacja wyników uzyskanych w przykładowym procesie badawczym. Jest to przykład raportu pisemnego z badania ankietowego. W książce zaprezentowano możliwości zastosowania narzędzi informatycznych (Excel, Statistica) wspierających cały proces tworzenia, analizowania i opracowywania wyników badań ankietowych aż po końcowy raport z badań. Celem Autorów jest dostarczenie wiedzy o badaniach marketingowych wszystkim, którzy chcą korzystać z wyników badań marketingowych lub zamierzają samodzielnie prowadzić tego typu badania.

Książka ta przydatna będzie zarówno dla studentów różnych kierunków (m.in.: ekonomii, zarządzania, logistyki, socjologii, gospodarki przestrzennej, psychologii), jak i dla szerokiego kręgu praktyków gospodarczych


 

Kauf S., Tłuczak A., Metody i techniki badań ankietowych na przykładzie zachowań komunikacyjnych opolan, Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013

Duczmal M., Tłuczak A., Statystyka matematyczna zarządzaniu. Teoria. Przykłady. Zadania, Wyd. Instytut Śląski w Opolu, Opole 2012

Tłuczak A., Prognozowanie w rolnictwie na podstawie wybranych modeli szeregów czasowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

Szewczyk M., Tłuczak A., Ruszczak B., Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, seria: Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, tom 9, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2011