Zaznacz stronę

Koła naukowe

Koło Naukowe Ekonomistów

logo Koło Naukowe EkonomistówKoło Naukowe Ekonomistów zrzesza studentów z kierunków ekonomicznych Uczelni. Obecnie Koło liczy 17 członków, którzy realizują swoją misję poprzez aktywny udział w życiu naukowym Wydziału Ekonomicznego. Od kwietnia 2009 roku zmieniły się władze zarządu, lecz cel i program pozostał bez zmian. Koło działa pod patronatem prof. Z. Mikołajewicza – Prezesa PTE Oddziału w Opolu.

Działalność Koła koncentruje się przede wszystkim na współorganizacji i czynnym udziale w konferencjach organizowanych przez Wydział Ekonomiczny. Członkowie Koła nawiązali współpracę ze studentami z Kół Naukowych takich Uczelni jak: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Zamierzamy realizować nasze cele poprzez organizowanie spotkań, które umożliwią studentom naszego Wydziału podniesienie kwalifikacji, zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności. Równocześnie mamy na celu promocję i kształtowanie wizerunku Wydziału poprzez aktywną działalność studentów.

fanpage: facebook.com/kneuo/

Patronat
prof. zw. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz
Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu
dr Maria Bucka
Wiceprezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Opolu

Opiekun:
dr Anna Mijal


KołKoło Naukowe Gospodarki Przestrzennejo Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, działające przy Katedrze Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, powstało w marcu 2012 roku z inicjatywy dr inż. Magdaleny Śliwy oraz chętnych do szerzenia wiedzy urbanistycznej studentów Wydziału Ekonomicznego.

Patronat nad kołem objął prof. dr hab. Janusz Słodczyk, natomiast rolę Opiekunów Naukowych wraz z dr. inż. Magdaleną Śliwą, sprawują dr Monika Paradowska oraz mgr inż. arch. Jarosław Oglęcki.

Działalność Koła skupia się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących gospodarki przestrzennej. Rozwijamy nasze zainteresowania poprzez doskonalenie praktycznych umiejętności, wymianę poglądów oraz pracę przy różnorodnych projektach badawczych. Uczymy się projektowania w specjalistycznym oprogramowaniu, nawiązujemy współpracę z innymi kołami oraz ośrodkami naukowymi, wykonujemy projekty koncepcyjne zagospodarowania terenu.

strona internetowa naszego koła: ww.kngp.uni.opole.pl
e-mail: kngp.uni.opole@gmail.com 


Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju oikos Opole 

Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju oikos Opole Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju działa już od 2000 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego z inicjatywy dr hab. Joosta Platje.

W 2009 roku dołączyliśmy do międzynarodowej organizacji oikos International zrzeszającej studentów z całego świata. Organizacja oikos podobnie jak my, główną uwagę skupia na problemach zrównoważonego rozwoju.

Status pełnoprawnego członkostwa w oikos Interational uzyskaliśmy w 2014 roku. Uprawia on nas do decydowania o losach tej międzynarodowej organizacji.

Zrzeszamy studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego wszystkich lat. Angażujemy się w wiele projektów związanych zarówno z działalnością naukową jak i pozanaukową. Od 2010 roku jesteśmy organizatorami ogólnopolskiej konferencji “Chcę być zrównoważony”, która odbywa się co roku. Tematyka dotyczy problemów zrównoważonego rozwoju. W 2009 dołączyliśmy do międzynarodowej organizacji oikos zrzeszającej studentów z całego świata. Organizacja oikos podobnie jak my, główną uwagę skupia na problemach zrównoważonego rozwoju.

Uwaga! Otwieramy się na inne Wydziały!
Dołącz do nas już dziś! Nie musisz być studentem Wydziału Ekonomicznego! Wystarczy, że posiadasz legitymację UO, interesujesz się problemami zrównoważonego rozwoju, lubisz dobrą zabawę i masz ochotę zająć się czymś przyjemnym i pożytecznym jednocześnie.

Działalność:
Angażujemy się w wiele projektów związanych zarówno z działalnością naukową jak i pozanaukową. Rozwijamy swoją wiedzę oraz zdobywamy doświadczenie poprzez:
– organizację Studenckiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Chcę być zrównoważony!”,
– współorganizację międzynarodowej konferencji,
– przeprowadzanie badań naukowych,
– publikacje naukowe,
– wyjazdy na konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe,
– udział w Spring Meeting oraz Regional Meeting organizowanych przez oikos International,
– organizację ciekawych wydarzeń (m.in. oikos&pizza, Clothes Swap Party),
– udział w Opolskim Festiwalu Nauki,
– wyjazdy i spotkania integracyjne.

fanpage: facebook.com/OikosOpole
e-mail: oikos.opole@gmail.com

Opiekunowie:
dr Agnieszka Dembicka – Niemiec

Patronat:
prof. dr hab. Janusz Słodczyk


Koło Naukowe Logistyki „LogPoint”

SKNL LogPoint koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe Logistyki „LogPoint” powstało w lutym 2010 roku z inicjatywy studentów kierunku logistyka oraz ekonomia i zrzesza około 30 członków. Obecnie funkcjonuje przy Zakładzie Logistyki i Marketingu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego pod opieką Pani dr inż. Iwony Pisz oraz przy Katedrze Logistyki Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, gdzie opiekunem jest Pani dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO.

Nazwa LogPoint dotyczy “logistycznego punktu widzenia” i wskazuje na główny kierunek naszego działania – analizowanie różnorodnych problemów pod kątem logistycznym. Zajmujemy się przede wszystkim pogłębianiem wiedzy i umiejętności z zakresu logistyki i dziedzin pokrewnych poprzez:

  • organizowanie spotkań z pracownikami naukowymi, reprezentantami przedsiębiorstw i przedstawicielami władz,
  • aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju konferencjach, sympozjach, seminariach, warsztatach,
  • organizowanie wizyt technicznych w wybranych firmach,
  • redagowanie artykułów i biuletynów propagujących wiedzę logistyczną,
  • prowadzenie własnych prac badawczych z zakresu szeroko pojętej logistyki.

fanpage: facebook.com/sknlogpoint/

Opiekun:
dr Iwona Pisz


Koło Naukowe Rachunkowości

Koło Naukowe Rachunkowości powstało w grudniu 2016 roku z inicjatywy dr Teresy Maszczak oraz chętnych do szerzenia wiedzy z obszaru rachunkowości studentów Wydziału Ekonomicznego.

Działalność Koła koncentruje się przede wszystkim na rozwijaniu zainteresowań w zakresie szeroko rozumianej rachunkowości, pełniącej zarówno funkcje atestacyjne jak i zarządcze.

Pragniemy rozwijać nasze zainteresowania poprzez:
– poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu rachunkowości,
– nawiązanie współpracy ze  Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oraz z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów,
– nawiązanie współpracy z innymi kołami naukowymi i jednostkami naukowo – badawczymi,
– nawiązanie współpracy z instytucjami finansowymi, firmami zajmującymi się świadczeniem usług finansowo-księgowych, audytem, doradztwem podatkowym.

Zamierzamy realizować nasze cele poprzez prowadzenie badań naukowych pod kierunkiem Opiekuna Naukowego Koła, organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów twórczych, spotkań z przedstawicielami praktyki, które umożliwią studentom naszego Wydziału wymianę poglądów, doskonalenie praktycznych umiejętności.

Opiekun:
dr Teresa Maszczak
e-mail:  kolorachunkowosciuo@wp.pl