Zaznacz stronę

dr inż. Magdalena Śliwa

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 12
telefon: (77) 40 16 871
e-mail: msliwa@uni.opole.pl

Google Scholar

LinkedIn

ResearchGate

ORCID ID: 0000-0003-3231-8163

 

Zainteresowania naukowe i obszary badawcze:

 • projektowanie urbanistyczne

 • planowanie przestrzenne

 • uwarunkowania przyrodnicze w gospodarce przestrzennej

 • projektowanie terenów zieleni

 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych

 

Prowadzone przedmioty:

 • Planowanie przestrzenne
 • Uwarunkowania przyrodnicze w gospodarce przestrzennej
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Projektowanie systemów zieleni miejskiej
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Partycypacja w planowaniu przestrzennym
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Projektowanie zespołów urbanistycznych i krajobrazowych
 • Wstęp do badań naukowych
 • Seminarium dyplomowe

 

Pełnione funkcje:

 • Opiekun Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej
 • Opiekun praktyk na kierunku gospodarka przestrzenne
 • Członek Kolegium Redakcyjnego Studenckich Zeszytów Naukowych
 • Redaktor tematyczny Studiów Miejskich
 • Członek Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • Członek Rady Programowej kierunku Gospodarka Przestrzenna na okres kadencji 2016-2020
 • Członek zespołu w Projekcie: Competent student – experienced graduate: international workshops on key competences for the labour market 2019-2021
 • Kierownik Projektu: Stażysta z doświadczeniem – staże dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego 2018-2019

 

Inne:

 • Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Członek Miejskich Komisji Urbanistycznych
 • Członek Zachodniej Izby Urbanistów (2004-2014)
 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Zachodniej Izby Urbanistów (2011-2014)

 

Zagadnienia badawcze na seminarium dyplomowym (dotyczy osób które prowadzą seminarium)

 • Krajobraz miasta (panorama, kompozycja, zieleń, reklama, obiekty wysokościowe)
 • Wpływ uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, społecznych na rozwój miasta/gminy
 • Rozwój przestrzenny miasta/gminy
 • Zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta/gminy
 • Zagospodarowanie zbiorników wodnych
 • System komunikacji miejskiej (rodzaje, znaczenie, wpływ na rozwój miasta, alternatywne)
 • System zieleni miejskiej (znaczenie, rodzaje, funkcje)
 • Jakość życia w mieście (czynniki wpływające na jakość życia)
 • Klasyfikacja usług (katalog przeznaczeń, hierarchia, znaczenie)
 • Formy promocji miasta (aspekt przestrzenny)
 • Place w mieście (znaczenie, funkcje, zagospodarowanie

 

Inne:

 • Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich
 • Członek Miejskich/Gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych
 • Członek Zachodniej Izby Urbanistów (2004-2014)
 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Zachodniej Izby Urbanistów (2011-2014)

 

Książki / współautorstwo / redakcja książek:

2021

Śliwa M., 2021, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miast, Studia i Monografie nr 615, Uniwersytet Opolski, Opole.

2018

Śliwa M. (red.), 2018, System przestrzeni publicznych – metody badań. Raport z badań przeprowadzonych przez Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Studenckie Zeszyty Naukowe nr 1/2018, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

2015

Śliwa M. (red.), 2015, 3Z MIASTA: Zauważ – Zrównoważ – Zagospodaruj” Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

2014

Śliwa M. (red.), 2014, Tereny nadrzeczne w mieście Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

2013

Szafranek E., Paradowska M., Śliwa M., 2013, Niezbędnik dyplomanta gospodarki przestrzennej. Zdobądź wiedzę, jak z powodzeniem i przyjemnością napisać i obronić pracę dyplomową, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Artykuły/współautorstwo:

2022

Śliwa M., Śliwa K., Werner-Wilk A., 2022, Rewitalizacja w Opolu jako długofalowy i wielowymiarowy proces społeczny, przestrzenny, gospodarczy i środowiskowy [w:] Rewitalizacja. Inspiracje i doświadczenia dla zintegrowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Opole

2021

Śliwa M., Dembicka-Niemiec A., 2021, Normatywne kształtowanie terenów zieleni w mieście podstawą budowania zrównoważonych miast [w:] W poszukiwaniu optymalnego modelu miasta: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Słodczykowi, Szafranek E. (red.), Opole, Uniwersytet Opolski

2019

Śliwa K., Śliwa M., Ujma-Wąsowicz K., Markeśić I., 2019, Nowe twarze przemysłu [w:] Jutro miasta VI Kongres Urbanistyki Polskiej. Prezentacje – Debaty – Wydarzenia red. I. Mironowicz, Biblioteka Urbanisty 17, Warszawa

2018

Śliwa M., 2018, Improving on the development of the downtown area as a direction for the spatial policy of Opole, Studia Miejskie, Opole

2014

Śliwa M., 2014, Kształtowanie sieci przestrzeni publicznych w Opolu [w:] Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej T. 2. Ciok S., Janc K. (red.), Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 33/2, , Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Śliwa M., 2014, Tereny nadrzeczne w mieście [w:] Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast, red. Śliwa M., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

 

Śliwa M., 2014, Walory przyrodnicze terenów nadrzecznych [w:] Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast, red. Śliwa M., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

 

Klimek R., Śliwa M., 2014, Zagospodarowanie terenów nadrzecznych [w:] Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast, red. Śliwa M., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

 

Śliwa M., Twardowska E., 2014, „Niedorzeczność” jako wyzwanie dla polityki przestrzennej – podsumowanie studenckich warsztatów urbanistycznych. Prószków 2013 [w:] Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych miast, red. Śliwa M., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

2013

Śliwa M., 2013, Udział społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego w praktyce Odnowa Krajobrazu Miejskiego – ULAR7, Monografia tom 1 Przyszłość miast średniej wielkości, N. Juzwa, A. Sulimowska-Ociepka, Gliwice 2013 Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Słodczyk J., Szafranek E., Śliwa M., 2013, Gospodarka Przestrzenna jako wieloobszarowy kierunek studiów. Wymogi i konsekwencje budowy programu kształcenia [w:] Paweł Churski, Tadeusz Kudłacz (red.) Gospodarka przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia, Zeszyt 251, s.

2012

Śliwa M., 2012, Kontynuacja myśli urbanistycznej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miasta [w:] D. Ilnicki, K. Janc (red.) Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 29. Badania regionalnych i lokalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław.

Śliwa M., 2012, Współczesne problemy przestrzenne śródmieścia na przykładzie Opola [w:] B. Filipiak (red.) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 42/2012 Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych, Poznań.

2010

Śliwa M., 2010, Rewitalizacja obszarów miejskich na przykładzie Opola [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.) Studia Miejskie tom I Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Opole.

do 2005

Śliwa M. 2004, Rozwój przestrzenny Bolesławca (przed i po 1945 roku) [w:] E. Bagiński Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Śliwa M., 2002, Bolesławiec w sieci osiedleńczej Dolnego Śląska [w:] E. Bagiński (red.) Wrocław oraz miasta i niektóre obszary województwa dolnośląskiego w wynikach badań socjourbanistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Śliwa K., Śliwa M., 2002, Rozwój społeczno-przestrzenny Bolesławca po 1945 r. Architectus 1(11) Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.