Zaznacz stronę

dr hab. inż. Dominika Malchar-Michalska

stanowisko: profesor uczelni
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój 41
telefon: (77) 4016 906
e-mail: dmalchar@uni.opole.pl

Google Scholar
LinkedIn
ResearchGate
ORCID ID

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 05.03.2020 – doktor habilitowany, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse)
 • 17.06.2010 – nadanie tytułu doktora nauk ekonomicznych przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dyscyplina: ekonomia, specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze)

 • 2006 – 2010 – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych Studia doktoranckie

 • 2003 – 2007 – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Rolniczy Studia inżynierskie

 • 2001 – 2006 – Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej

 • Magister, kierunek: Stosunki Międzynarodowe, specjalność: Handel Zagraniczny

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Procesy integracyjne w rolnictwie,

 • Koordynacja transakcji w agrobiznesie,

 • Wykorzystanie nowej ekonomii instytucjonalnej do badań nad agrobiznesem,

 • Bezpieczeństwo żywnościowe,

 • Polityka gospodarcza,

 • Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych -aspekty ekonomiczne,

 • Polityka rolna oraz uwarunkowania rozwoju sektora rolnego,

 • Ewolucja handlu międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem przepływów surowców rolnych,

 • Determinanty rozwoju współczesnej polityki społecznej.

 

Prowadzone przedmioty:

 • Polityka gospodarcza (wykład i ćwiczenia),

 • Polityka społeczna (wykład i ćwiczenia),

 • Polityka społeczno-ekonomiczna (wykład i ćwiczenia),

 • Ekonomia integracji europejskiej,

 • Seminarium dyplomowe,

 • Wprowadzenie do badań naukowych,

 • Economic Policies,

 • Social Policy,

 • Economic Demography,

 • History and Theory of the Multinational Enterprise.

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Instytutu Ekonomii i Finansów UO w kadencji 2020-2024

 • Członek Senatu UO w kadencji 2020-2024

 • Członek Rady Programowej Szkoły Doktorskiej UO

 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Oceny Jakości Kształcenia (Wydział Ekonomiczny UO)

 • Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

 • Członek Sekcji Regionalnych Badań Społecznych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

 • Przewodnicząca Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział Katowice

 • Członek zarządu PTE Oddział w Opolu

 • Sekretarz Komitetu Okręgowego (OWE Opole) Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

Inne:

Projekt badawczy: Powiązania kontraktowe w polskim rolnictwie na przykładzie rolniczych organizacji producenckich. Analiza w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (2011/03/D/HS4/03386)

 

Kierownik i realizator projekt badawczego: dr inż. Dominika Malchar-Michalska Czas realizacji: 1.08.2012 r.-1.08.2017 r. Jednostka realizująca: Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski Kwota: 91 800 zł

Główny cel badań Cel główny: Identyfikacja form pionowej koordynacji transakcji (rynek kasowy/transakcje bezimienne, kontrakty) między grupami producentów rolnych a ich pierwszymi odbiorcami.

Cele szczegółowe:

 1. Rozpoznanie głównych funkcji realizowanych przez grupy producentów rolnych oraz formę obsługiwanego przez nie rynku.
 2. Identyfikacja roli, jaką pełnią grupy producentów rolnych w pionowej koordynacji transakcji między swoimi członkami a pierwszymi odbiorcami.
 3. Rozpoznanie i charakterystyka mechanizmu koordynacji (produkcji i ryzyka) w ramach umów podpisanych między grupami producentów rolnych a ich pierwszymi odbiorcami.
 4. Rozpoznanie i charakterystyka mechanizmu motywowania w ramach umów podpisanych między grupami producentów rolnych a ich pierwszymi odbiorcami.
 5. Identyfikacja kosztów transakcyjnych związanych z kontraktowaniem.

Główne wyniki projektu

 • Dla badanych grup producentów rolnych zidentyfikowano dwie podstawowe formy pionowej koordynacji transakcji, tj. rynek kasowy/transakcje bezimienne/sprzedaż bezpośrednią oraz kontrakty.
 • Kontrakty rolne pozostawały główną formą pionowej koordynacji transakcji.
 • Badane grupy producentów pełniły przede wszystkim rolę organizacji parasolowych.
 • Badane jednostki ekonomiczne koncentrowały swoją aktywność ekonomiczną głównie na pozyskiwaniu kontrahentów/pierwszych odbiorców gotowych dokonać zakupu surowca rolnego wytworzonego przez członków.
 • Badane kontrakty rolne łączyły w sobie wielorakie, również konfliktowe względem siebie cele, obszary oddziaływania oraz instrumenty.
 • Najważniejszym elementem kontraktu rolnego oddziałującym na sferę koordynacji i motywacji był ustanowiony system płatności, szczególnie formuła cenowa.

link: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=173352

Konferencje

 • Rural Areas in Transition, IAMO Forum 2013, Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel-und Osteuropa w Halle, 19–21.06.2013, Halle (Referat: The Analysis of Contracts in the Polish Agriculture. The Case of Tobacco Producer’s Groups).

 

 • Workshop on Institutional Analysis, the Ronald Coase Institute, Xiamen University, 08–14.12.2013, Xiamen (Referat: Contractual Relations in Polish Agriculture. The Case of Agricultural Producers’ Organizations and the New Institutional Economics Approach).

 

 • Second Global Food Symposium 2014, Georg-August University w Gottingen, IFPRI, 25–26.04.2014, Göttingen (Poster: Contractual relationships of fruit and vegetable producer’s groups with agri-food sector in Poland: the case of producer’s groups operated in Dolnoslaskie region).

 

 • XX Jubileuszowy Kongres SERiA, 04–06.09.2013, Rzeszów (Referat: Próba identyfikacji kosztów transakcyjnych kontraktacji tytoniu w Polsce);

 

 • Rolnictwo, Gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej, 11.04.2014, SGGW, Warszawa (Referat: Koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a przemysłem spożywczym. Studium przypadku wstępnie uznanych grup oraz uznanych organizacji producentów owoców i warzyw w województwie dolnośląskim);

 

 • Globalne Problemy Rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, 16–17.06. 2016, SGGW, Warszawa (Referat: Mechanizm cenowy w powiązaniach kontraktowych z perspektywy teorii agencji. Przykład koordynacji transakcji na rynku ziemniaka między grupami producentów rolnych a rynkiem spożywczym).

 

 

Wyjazdy seminaryjne

 • Centre d’Economie de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paryż, Francja (2013 rok) Opiekun naukowy: prof. Claude Ménard

 

 • Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel-und Osteuropa w Halle, Halle, Niemcy (2016 rok) Opiekun naukowy: dr Jarmila Curtiss

 

Publikacje naukowe

D.Malchar-Michalska, Pionowa koordynacja transakcji r rolnictwie. Teoria i praktyka kontraktów rolnych, Difin, Warszawa 2017

D.Malchar-Michalska, Koncepcja zintegrowanej korzyści z powiązań umownych. Przykład pionowej koordynacji transakcji między grupami producentów rolnych a sektorem rolno-spożywczym, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, 2(44)/2017 (w druku).

D.Malchar-Michalska, Mechanizm cenowy w powiązaniach kontraktowych z perspektywy teorii agencji. Przykład koordynacji transakcji na rynku ziemniaka między grupami producentów rolnych a rynkiem spożywczym, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, „Problemy Rolnictwa Światowego”, Tom 16 (XXXI), Zeszyt 3, Warszawa 2016, s. 271-281.

D. Malchar-Michalska, Pionowa koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a ich pierwszymi odbiorcami. Przykład rynku ziemniaków, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, T. XVIII, Z. 4,Warszawa-Poznań-Biała Podlaska 2016,  s. 178-183.

D. Malchar-Michalska Koordynacja transakcji na rynku drobiu na przykładzie grup producentów rolnych, :Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu”, tom XVII, z. 6, 2015, s. 172-179.

D. Malchar-Michalska, Koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a przemysłem spożywczym. Studium przypadku, „Wieś i Rolnictwo”, Nr 3/2014, s. 157-174.

D. Malchar-Michalska, Polski eksport owoców i warzyw. Studium przypadku uznanych organizacji i wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (rynek pierwotny) z województwa dolnośląskiego, „Ekonomia Międzynarodowa”, Nr 6/2014, s. 91-107.

D. Malchar-Michalska, Cooperation of Tobacco Producer’s Groups and Tobacco Processors Operating in Poland. A Study of Contracts, “Acta Scientiarum Polonarum Oeconomia” (12/4) / 2013, s. 57-79.

 

książki / współautorstwo / redakcja książek

Malchar-Michalska D., 2018, Pionowa koordynacja transakcji w rolnictwie. Teoria i praktyka kontraktów rolnych, Difin, 2018, ss. 290.

 

Ważniejsze publikacje:

Rozdziały w monografiach

Malchar-Michalska D., 2020, Diagnoza motywów wyboru studiów przez studentów. Synteza wyników badań empirycznych, w: Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0 / Wiśniewski Zenon, Sadowska-Snarska Cecylia (red.), s. 366-385.

Malchar-Michalska D, Socińska J., 2013, Rozwój klastrów w Aglomeracji Opolskiej, w: Zagórowska A. (red.), Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole, s. 216–224.

Malchar-Michalska D., 2011, Efekty społeczno-ekonomiczne integracji poziomej w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych, w: Mikołajewicz Z. (red.), Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego, Opole, s. 203–222.

Malchar-Michalska D., 2011, The global food and economic crisis and their impact on food security, in: Klusak M. (ed.), Crucial problems of international relations through the eyes of young scholars. A new era in international relations, University of Economics, Prague, s. 203–219.

Malchar-Michalska D., 2011, Bezpieczeństwo żywnościowe a reforma wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku, w: Pająk K., Tomidajewicz J.T. (red.), Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 213–230.

Malchar-Michalska D., 2010, UNCTAD wobec społecznych wyzwań XXI wieku, w: Rymarczyk J., Niemiec W. (red.), Rola organizacji międzynarodowych w przezwyciężaniu problemów globalnych, Arboretum, Wrocław, s. 147–162.

Artykuły naukowe

Malchar-Michalska D., 2018, The hold-up problem in agricultural contracts. A study of contractual correlations between polish groups of agricultural producers and first recipients, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, No. 11, s. 319–332.

Malchar-Michalska D., 2018, Bodźce pozacenowe w kontraktach rolnych. Powiązania umowne między grupami producentów rolnych a ich pierwszymi odbiorcami w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. XX, Z. 6, s. 167–174.

Malchar-Michalska D., 2017, The concept of integrated profit from contractual relationship. The case of transactions between agricultural producers’ groups and agri-food sector, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(44), s. 403–412.

Malchar-Michalska D., 2016, Pionowa koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a ich pierwszymi odbiorcami. Przykład rynku ziemniaków, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. XVIII, Z. 4, s. 178–183.

Malchar-Michalska D, 2016, Mechanizm cenowy w powiązaniach kontraktowych z perspektywy teorii agencji. Przykład koordynacji transakcji na rynku ziemniaka między grupami producentów rolnych a rynkiem spożywczym, Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, T. 16 (XXXI), Z. 3, Warszawa, s. 271–281.

Malchar-Michalska D., 2015, Koordynacja transakcji na rynku drobiu na przykładzie grup producentów rolnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu, T. 17, Z. 6, s. 172–179.

Malchar-Michalska D., 2014, Koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a przemysłem spożywczym. Studium przypadku, Wieś i Rolnictwo, Polska Akademia Nauk (IRWiR PAN), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Nr 3, s. 157–174.

Malchar-Michalska D., 2014, Polski eksport owoców i warzyw. Studium przypadku uznanych organizacji i wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (rynek pierwotny) z województwa dolnośląskiego, Ekonomia Międzynarodowa, Nr 6, s. 91–107.

Malchar-Michalska D., 2014, Rozwój rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce po 1990 roku, w: Barteczek A., Rączaszek A. (red.), Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 292–300.

Malchar-Michalska D., 2014, Polski eksport owoców i przetworów w latach 2001–2012, w: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 369, T. 1, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 320–332.

Malchar-Michalska D., 2013, Cooperation of tobacco producer’s groups and tobacco processors operating in Poland. A study of contracts, Acta Scientiarum Polonarum Oeconomia, T. 12, Nr 4, s. 57–70.

Malchar-Michalska D., 2013, Próba identyfikacja kosztów transakcyjnych w kontraktacji tytoniu w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 15, Z. 3, s. 204–209.

Malchar-Michalska D., 2013, Międzynarodowy handel zbożem w krajach o niskim dochodzie i deficycie żywnościowym w obliczu światowego wzrostu cen żywności 2006–2011, w: Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 502–212.

Malchar-Michalska D., 2013, Główne tendencje w obrocie międzynarodowym zbożem w obliczu światowego wzrostu cen żywności; analiza na przykładzie największych eksporterów i importerów zbóż w latach 2006–2011, Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, T. 13 (XXVIII), Z. 2, Warszawa, s. 40–50.

Malchar-Michalska D., 2012, Rola instytucji naukowo-badawczych we wspieraniu integracji poziomej rolników w Polsce na przykładzie grup producentów rolnych, w: Kotlorz D., Rączaszek A. (red.), Polityka edukacyjna wobec rynku pracy, Studia Ekonomiczne 115, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 199–209.

Malchar-Michalska D., 2012, Powiązania kontraktowe w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 14, Z. 1,, s. 299–303.

Malchar-Michalska D., 2012, Uwarunkowania zmienności cen na międzynarodowych rynkach rolnych w okresie 2007–2010, w: Sporek T. (red.), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 122, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, s. 149–158.

Malchar-Michalska D., 2012, Wpływ kryzysu żywnościowego na wykorzystanie ograniczeń eksportowych w handlu międzynarodowym surowcami rolnymi, w: Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 267, T. 2, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 33–44.

Malchar-Michalska D., 2012, Polityka handlowa państw w obliczu światowego kryzysu żywnościowego; zmiany w wykorzystaniu ograniczeń eksportowych w latach 2008–2011, Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, T. 12 (XXVII), Z. 4, Warszawa, s. 97–106.

Malchar-Michalska D., 2012, Rozwój polskiego rolnictwa w perspektywie roku 2030, w: Sokołowski J., Sosnowski M., Żabiński A. (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 219–228.

Malchar-Michalska D., 2011, Agricultural producer groups in Poland as a tool of sustainable development of rural areas, w: Gerstlberger W., Karasioğlu F., Platje J. (eds.), Economic and Environmental Studies, Vol. 11, No. 1, Opole University, Faculty of Economics, Opole, s. 11–26.

Malchar-Michalska D., 2011, Światowy kryzys żywnościowy 2007–2008. Przyczynek do rozważań nad współczesnymi uwarunkowaniami funkcjonowania międzynarodowych rynków rolnych, w: Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Problemy regionalizmu i globalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 221, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 342–350.


Inne:

Inne wydarzenia popularyzacyjne

 • Dwukrotny udział w Seminarium Komisji Nauk PAN, oddział Katowice (26.10.2015 r.; 03.11.2016 r) oraz prezentacja dwóch referatów nt. realizowanych badań, tj. adaptacji teorii kontraktów do analizy umów między wybranymi podmiotami krajowego agrobiznesu oraz wyniki badań empirycznych.