Zaznacz stronę

W dniach 15-19 kwietnia 2024 r. studenci Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Technicznego w Libercu (Technická Univerzita v Liberci) gościli na Uniwersytecie w Zittau/Goerlitz (Hochschule Zittau/Görlitz). Tematem przewodnim projektu był Niedobór talentów: Wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi w obliczu niedoboru umiejętności/profesjonalistów (Talent Scarcity: Challenges in HR Management Amidst a Shortfall of Skills/Professionals).

Nasz Wydział Ekonomiczny reprezentowali studenci kierunków: Zarządzanie (Oktawia Lechowicz, Olha Luhovska i Sandra Rospleszcz) oraz International Business (Martyna Stachowska, Oleksandra Tarasiuk, Ogtay Baghirli, Mohame Berhanu, Rami Chebbout, Ahmed Fellag Ariouet, Rayan Hamoudi i Badr Eddine Zouatni). Ich przygoda zaczęła się już wcześniej podczas sesji online, która odbyła się 19 marca 2024 r. Wówczas to studenci mogli się poznać ze sobą, jak również z zagadnieniami związanymi z tematem przewodnim projektu, między innymi dzięki dr Annie Bruskiej. Był to też moment, gdy studenci otrzymali wskazówki do swojego pierwszego zadania, które polegało na identyfikacji wyzwań na polskim, czeskim oraz niemieckim rynku pracy. Przygotowane przez studentów prace zostały przez nich zaprezentowane w Görlitz.

W ramach warsztatów studenci mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez zaangażowanych w projekt wykładowców. Zajęcia były zróżnicowane, angażujące i szczególnie ciekawe dla studentów ze względu na ich praktyczny charakter. I tak, odbyły się warsztaty międzykulturowe (dr Laura Płatkowska-Prokopczyk), umożliwiające uczestnikom zrozumienie różnic kulturowych i ich znaczenia we wspólnym realizowaniu zadań, nawiązanie komunikacji oraz utworzenie międzynarodowych zespołów, w których studenci pracowali w ciągu całego tygodnia. Analizie poddano kompetencje, zwłaszcza te szczególnie pożądane na współczesnym rynku pracy (dr Nataliia Boichuk). Zgłębiono zagadnienie umiejętności cyfrowych, które są jednym z kluczowych elementów, branych pod uwagę przez pracodawców (ing. Tereza Michalová, ing. Hana Trávníčková). Studentów zapoznano również z Kanwą propozycji wartości pracowników (prof. dr. rer. pol. Falk Maiwald oraz doc. ing. Kateřina Maršíková), co było podstawą dla przygotowywanych przez nich projektów.

W ramach tych intensywnych działań uczestnicy Spring School w Görlitz przeprowadzili wywiady z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w Görlitz na temat współczesnych wyzwań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Interesującym punktem programu było zwiedzanie fabryki Siemens Energy. Podczas wieczoru interkulturalnego uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania znaczenia różnorodności kulturowej w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Wynikiem projektu było przestawienie reprezentantom firm, w których przeprowadzone zostały wcześniej wywiady, rekomendacji i propozycji usprawnień w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, przyciągnięcia talentów oraz zachęcenia przedstawicieli pokolenia Z do osiedlenia się w mieście.

Mamy nadzieję, że ten intensywny tydzień w Görlitz przyniesie korzyści zarówno studentom, jak i uczestniczącym w nich przedsiębiorcom.

 

Spring School in Görlitz – Our Students Expand Their Horizons

On April 15-19, 2024, students from the University of Opole and the Technical University of Liberec (Technická Univerzita v Liberci) visited the University of Zittau/Goerlitz (Hochschule Zittau/Görlitz). The theme of the project was Talent Scarcity: Challenges in HR Management Amidst a Shortfall of Skills/Professionals.

Our Faculty of Economics was represented by students of: Management (Oktawia Lechowicz, Olha Luhovska and Sandra Rospleszcz) and International Business (Martyna Stachowska, Oleksandra Tarasiuk, Ogtay Baghirli, Mohame Berhanu, Rami Chebbout, Ahmed Fellag Ariouet, Rayan Hamoudi and Badr Eddine Zouatni). Their adventure had already begun earlier during an online session held on March 19, 2024, when the students were able to get to know each other, as well as issues related to the project’s theme, thanks to Dr. Anna Bruska, among others. It was also the moment when the students received guidance for their first assignment, which was to identify challenges in the Polish, Czech and German labor markets. The results prepared by the students were presented by them in Görlitz.

As part of the workshop, students had the opportunity to participate in workshops conducted by the lecturers involved in the project. The classes were diverse, engaging and particularly interesting for students due to their practical nature. Thus, there was an intercultural workshop (Dr. Laura Płatkowska-Prokopczyk), which enabled participants to understand cultural differences and their importance in performing tasks together, establish communication and create international teams in which students worked throughout the week. Competencies were analyzed, especially those particularly desirable in today’s labor market (Dr. Nataliia Boichuk). Digital skills, which are one of the key elements considered by employers, were explored (Ing. Tereza Michalová, Ing. Hana Trávníčková). Students were also introduced to the Canva of employee value propositions (Prof. Dr. rer. pol. Falk Maiwald and doc. ing. Kateřina Maršíková), which formed the basis for the projects they prepared.

As part of these intensive activities, participants of the Spring School in Görlitz interviewed entrepreneurs doing business in Görlitz about contemporary challenges in the field of human resource management. An interesting highlight of the program was a tour of the Siemens Energy factory. During an intercultural evening, participants had the opportunity to discuss the importance of cultural diversity in human resource management.

The outcome of the project was that representatives of the companies interviewed earlier presented recommendations and proposals for improvements in human resource management, attracting talent and encouraging representatives of Generation Z to settle in the city.

We hope that this intensive week in Görlitz will benefit both the students and the participating entrepreneurs.