Zaznacz stronę

dr inż. Iwona Pisz

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 29
telefon: (77) 40 16 879
e-mail: ipisz@uni.opole.pl

Google Scholar
ResearchGate
ORCID ID: 0000-0001-6079-3178

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 2004: Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (dziedziny badawcze: komputerowe systemy zarządzania, logistyka, zarządzanie operacyjne produkcją i usługami), Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
 • 2000: Magister inżynier (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją), Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Podstawowe obszary badawcze:

 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Metody ilościowe w zarządzaniu i logistyce
 • Zarządzanie ryzykiem

Prowadzone przedmioty:

 • podstawy logistyki,
 • ekonomika transportu
 • logistyka produkcji,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie projektami logistycznymi,
 • zarządzanie ryzykiem w logistyce,
 • zarządzanie produkcją i usługami

Pełnione funkcje:

 • Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii
 • Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
 • Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego
 • Członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Universal Journal of Management”
 • Recenzent czasopism krajowych I zagranicznych: Modern Management Review, “Orgnizacja I Zarządzanie”, “Przedsiębiorczość I Zarządzanie”,“Journal of Management and Marketing”, „The Electronic Journal of Knowledge Management”, „Electronic Journal of Information Systems Evaluation”, „The Electronic Journal of Business Research Methods”, „Management of Environmental Quality”, “International Journal of
 • Business and Management”, “International Journal of Automation”, “Control and Intelligent Systems”, “Journal of Management and Marketing:, “Applied Sciences”, Sustainability” oraz konferencji zagranicznych
  Członek komitetu organizacyjnego cyklicznej konferencji naukowej „Logistyka. Logistyka w naukach o zarządzaniu”

 

Ważniejsze publikacje:

2022

 • Pisz I., Wyrwich-Płotka S., Doskonalenie procesów logistycznych według metodyki DMAIC, Gospodarka Materiałowa & Logistyka, 2022, nr 5, s.23-35. DOI:10.33226/1231-2037.2022.5.3
 • Kauf S., Pisz I., Smart and valued? ICT urban (transport) solutions in the city official communication, Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, 2022, nr 72(144), s.152-161. DOI:10.17402/544

 

2021

 • Pisz I., Kauf S., Challenges in Production Management in Context of Industry 4.0, W: Industry 4.0 : A Glocal Perspective / Duda Jerzy, Gąsior Aleksandra (red.), 2021, New York, Routledge, s.16-30, ISBN 9781032030425
 • Chwastyk A., Pisz I., Rudnik K., (2021) Cyclic Dynamic Evaluation of Logistics Services Stakeholders Based on System with OFN Model. In: Bocewicz G., Pempera J., Toporkov V. (eds) Performance Evaluation Models for Distributed Service Networks. Studies in Systems, Decision and Control, vol 343. Springer, Cham. DOI:10.1007/978-3-030-67063-4_6
 • Pisz I., Impact Covid-19 pandemic on implementation Industry 4.0 in enterprises and supply chains, Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series No. 150, 2021, 183-198, DOI:10.29119/1641-3466.2021.150.14
 • Rudnik K., Chwastyk A., Pisz I. [i in.], Ordered fuzzy rules generation based on incremental dataset, W: IEEE CIS International Conference on Fuzzy Systems 2021: Virtual Conference, July 11th-14th2021, 2021, Luksemburg, Institute of Electrical and Electronics Engineers, s.1-7, ISBN 978-1-6654-4407-1. DOI:10.1109/FUZZ45933.2021.9494455

 

2020

 • Pisz Iwona, Wyrwich-Płotka Sabina: Corporate social responsibility in supply chain, w: 9th Carpathian Logistics Congress ‐ CLC 2019 : Conference Proceedings December 2 – 4, 2019, 2020, TANGER Ltd, ISBN 978-80-87294-96-3, ss. 293-298
 • Pisz Iwona: Procesy cyfryzacji wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, w: Kierunki rozwoju cywilizacji informacyjnej / Maziarz Wiesław (), Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński, vol. 1166, 2020, ISBN 978-83-7972-414-7, ss. 33-46
 • Matwiejczuk Rafał, Pisz Iwona: Wpływ koncepcji logistyki na efektywność zarządzania projektami logistycznymi, w: Gospodarka Materiałowa & Logistyka, nr 12, 2020, ss. 2-11, DOI:10.33226/1231-2037.2020.12.1
 • Pisz Iwona: System wczesnego ostrzegania w zarządzaniu projektami jako narzędzie wspomagania osiągania sukcesu projektu, w: Gospodarka Materialowa & Logistyka, nr 3, 2020, ss. 39-44, DOI:10.33226/1231-2037.2020.3.6
 • Pisz Iwona: Project Scheduling Methods Based on Theory of Ordered Fuzzy Numbers, w: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. (), 2020, International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN 978-0-9998551-4-0, ss. 14323-14336

 

2019

Pisz Iwona, Chwastyk Anna, Łapuńka Iwona, Assessing the profitability of investment projects using ordered fuzzy numbers, w: LogForum, 2019, vol. 15, issue 3, ss. 377-389 DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.2

 

2018

 • Pisz Iwona: Recognizing Early warning Signs in Transportation Services, w: European Journal of Service Management, vol. 26, nr 2, 2018, ss.185-192 DOI:10.18276/ejsm.2018.26-23
 • Pisz Iwona: Zarządzanie relacjami z interesariuszami w projektach, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 19, nr z.11, cz.3, 2018, ss. 233-246
 • Łapuńka Iwona, Pisz Iwona, Wittbrodt Piotr: Stochastic Scheduling of Production Orders Under Uncertainty, w: International Joint Conference SOCO’17: CISIS’17: ICEUTE’17 León Spain: Proceedings / Pérez Hilde [i in.] (red.), Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 649, 2018, ISBN 978-3-319-67179-6, ss.348-358 DOI:10.1007/978-3-319-67180-2
 • Chwastyk Anna, Pisz Iwona: Critical Path Analysis with imprecise activities times, w: Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional Expansion to Global Growth. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 2018, ISBN 978-0-9998551-1-9, ss. 2004-2013

2017

 • Pisz I., Łapuńka I., Early warning system in logistics project management, Carpathian Logistics Congress – Conference Proceedings CLC 2016, November 28th – 30th 2016, Tanger Ltd. Ostrava, 2017, 676-681.
 •  Pisz I., Łapuńka I., Logistics project planning under conditions of risk and uncertainty, Research Journal of the University of Gdańsk Transport Economics and Logistics, Vol. 68/2017, Modelling of logistics processes and systems, Part XVIII, Chaberek M, Mańskowski C. (eds.), 89-102.
 •  Pisz I., Chwastyk A., Szacowanie czasu realizacji projektu przy nieprecyzyjnych zmiennych, Przegląd Organizacji, 10, 2017, 45-52.
 • Pisz I., Stakeholder analysis as a source of early warning signals in logistics projects, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 8, Część 1, Matwiejczuk R., Pisz I., (red.), 271-284. Łapuńka I., Wittbrodt P., Pisz I., Zastosowanie metody GERT do planowania zleceń produkcyjnych w warunkach niepewności, [w:] Świć A., Gola A. (red.), Komputerowo wspomagane projektowanie procesów Aktualne zagadnienia badawcze, Politechnika Lubelska, Lublin 2017, 32-43.
 • Pisz I., Łapuńka I., Istota i znaczenia zarządzania relacjami z interesariuszami projektu, Brandenburg H., Tobor G. (red.), Projekty lokalne i regionalne – interesariusze projektu, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2017, 296-308.
 • Łapuńka I., Pisz I., Wielowymiarowy i wielopoziomowy kontekst efektywności w zarządzaniu projektami, Brandenburg H., Tobor G. (red.), Projekty lokalne i regionalne – interesariusze projektu, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2017, 213-227.
 • Łapuńka I., Marek-Kołodziej K., Pisz I., Wymiary efektywności projektu w świetle multiplikacji perspektyw poznawczych, Quartely Journal No 2/2017(21) Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka. Research on Enterprise in Modern Economy- Theory and Practice, 141-152.
 • Łapuńka I., Pisz I., Wittbrodt P., Planning production preparation processes using the critical chain method, Academic Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 1, 5, issue 1, 2017, 42-51.
 • Chwastyk A., Pisz I., The approach to capital budgeting under uncertainty and risk based on Kosiński’s Fuzzy Numbers, [in:] Prokopowicz P., Czerniak J., Mikołajewski D., Apiecionek Ł., Slęzak D., Ordered Fuzzy Numbers: Theory and Applications A tribute to Professor Witold Kosiński, Sringer, 171-182.
 • Lapunka I., Pisz I., Wittbrodt P. (2018) Stochastic Scheduling of Production Orders Under Uncertainty. In: Pérez García H., Alfonso-Cendón J., Sánchez González L., Quintián H., Corchado E. (eds) International Joint Conference SOCO’17-CISIS’17-ICEUTE’17 León, Spain, September 6–8, 2017, Proceeding. SOCO 2017, CISIS 2017, ICEUTE 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 649. Springer, Cham, 348-358.

2016

 • Pisz I., Łapuńka I., Wykorzystanie elektronicznych giełd transportowych w działalności e-biznesowej przedsiębiorstw z branży TSL zorientowanych projektowo, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 11, Część 1, 247-262.
 • Łapuńka I., Pisz I., DeTreex Inductive Knowledge Acquisition System in Project Risk Assessment, Journal of Software and Systems Development, Vol. 2016, 2016, 1-13.
 • Pisz I., Łapuńka I., Chwastyk A., Podejście do analizy zaangażowania interesariuszy w projekcie wykorzystujące skierowane liczby rozmyte, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, Z. 96, 2016, 385-394.
 • Łapuńka I., Pisz I., Systemowy wymiar inżynierii zarządzania procesami, projektami i innowacjami, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, Z. 96, 2016, 113-122.
 • Pisz I., Łapuńka I., Wittbrodt P.,Development fuzzy FMEA application to improve management of project driven orders, [in:] Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, 28th International Business Information Management Association Conference, November 09-10, 2016 Seville, Spain, International Business Information Management Association (IBIMA), 3385-3394.
 • Łapuńka I., Pisz I., Marek-Kołodziej K., Monte Carlo Simulation in Risk Analysis of Investment Projects, [in:] Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, 28th International Business Information Management Association Conference, November 09-10, 2016 Seville, International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9860419-8-3, 4011-4023.
 • Łapuńka I., Pisz I., Inkluzja podejścia projektowego w proces tworzenia innowacji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie,  Tom XVII, Zeszyt 2, Część I, 59-75. ISSN 1733-2486, 2016.
 • Pisz I., Łapuńka I., Zarządzanie wiedzą projektową w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 2, Część II, 2016, 47-65.
 • Łapuńka I., Pisz I., Potrzeby rynku pracy siłą napędową rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania projektami. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVIII, Zeszyt 2, Część II, 2016, 141-154.
 • Pisz I., Łapuńka I., Fuzzy-logic decision-making system dedicated to evaluation of Logistics project effectiveness, LogForum, 2016, 12 (3), 193-233.
 • Pisz I., Łapuńka I., Transportation Services as Specific Logistics Projects for Oversized Cargo in Poland. [in:] Bąk M., Transport Development Challenges in the Twenty-First Century: Proceedings of the 2015 TranSopot Conference, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer 2016,139-160.
 • Bruska A., Pisz I., Logistyka a zarządzanie cyklem kapitału pracującego – rozwiązania stosowane w skali przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia – finanse  – bankowość, 2016, Nr 425, 24-39

2015

 • Pisz I., Łapuńka I., Modelowanie i symulacja ryzyka projektu. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 6, 2015, ISSN 1231-2037, s. 10-21.
 • Pisz I., Łapuńka I., Zarządzanie projektami w logistyce. Difin, Warszawa, 2015.
 • Łapuńka I., Pisz I.: Historyczne uwarunkowania i współczesne trendy rozwojowe w zarządzaniu projektami. [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole, 2015, 798-809.
 • Pisz I., W kierunku działań innowacyjnych w polskich przedsiębiorstwach. [w:] Szewczyk-Stępień M., Dymek Ł. (red.), TRANS-fair Trwała współpraca i rozwój kooperacji nauki z gospodarką, Instytut Trwałego Rozwoju, Opole, 2015, 13-26.
 • Łapuńka I., Pisz I.: Wymiar społeczny i biznesowy ekologistycznych przedsięwzięć. Cz. 1, Logistyka nr 4, 2015, Logistyka ‐ nauka, płyta CD 2, część 4, nr 4, 2015, 4567-4576.
 • Łapuńka I., Pisz I.: Symulacja poziomu ryzyka w realizacji ekologistycznych przedsięwzięć. Cz. 2, Logistyka, nr 4, 2015, Logistyka ‐ nauka, płyta CD 2, część 4, 4342-4346.
 • Pisz I., Łapuńka I.: Modelowanie i symulacja ryzyka projektu. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, 6, 10-21.
 • Łapuńka, Pisz I., Marek‐Kołodziej K., Pragmatyzm krzywych uczenia się i doświadczeń w aspekcie organizacji projektowych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Strońska E., Sułkowski Ł. (red.), Determinanty zarządzania projektami i procesami w organizacji, 2015, Zeszyt XVI, Tom V, Część II, 29-42.
 • Pisz I., Łapuńka I., Systemy wczesnego ostrzegania w realizacji projektów, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Strońska E., Sułkowski Ł. (red.), Determinanty zarządzania projektami i procesami w organizacji, 2015, Zeszyt XVI, Tom V, Część II, 55-66.
 • Łapuńka I., Pisz I.: E-business strategy implementation in multi-project environment. [w:] Rostański M., Pikiewicz P., Buchwald P., Internet in the Information Society 2015. 10th International Conference Proceedings, Scientific Publishing University of Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, 2015, 255-268.
 • Łapuńka, Pisz I.: Project Risk Assessment Using Decision Tree Induction. [w:] Proceedings of The 25th International Business Information Management Association Conference May 7-8, 2015 Amsterdam, Netherlands Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, Soliman K.S.(ed.), International Business Information Management Association, Netherlands, Amsterdam, 2015, 1622-1633.
 • Łapuńka I., Pisz I.: Rola technologii ICT w procesie tworzenia innowacji popytowych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zeszyt 9, Tom XVI, Część I, 2015, 187-198.
 • Łapuńka I., Pisz I.: Zarządzanie projektami jako wsparcie dla rozwoju strategii e-biznesu w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zeszyt 9, Tom XVI, Część I, 2015, 57-70.
 • Pisz I., Łapuńka I.: Zarządzanie projektami logistycznymi jako fundament w procesie zwiększania zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Szołtysek J., Twaróg S. (red.), Logistyka w naukach o zarządzaniu 2015.
 • Chwastyk A., Pisz I., Łapuńka I., Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych z zastosowaniem skierowanych liczb rozmytych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12, 2015, 3-16.
 • Łapuńka I., Pisz I.: DeTreex Inductive Knowledge Acquisition System in Project Risk Assessment, Journal of Software and Systems Development, 2015.

2014

 • Łapuńka I., Pisz I., Efektywne zarządzanie czasem w projektach logistycznych. Logistyka, 3, 2014, CD 1, Logistyka – nauka, 3921-3929.
 • Łapuńka I., Pisz I., Wybór operatora logistycznego 3PL z zastosowaniem metody oceny zobiektywizowanej wspomaganej komputerowo. Logistyka, 3, 2014, CD 1, Logistyka – nauka, 3930-3940.
 • Pisz I., Łapuńka I., Uwarunkowania realizacji projektów logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka na przykładzie przewozu ładunków ponadnormatywnych cz. 1. Logistyka, 3, 2014, CD 1, Logistyka – nauka, 5134-5143.
 • Pisz I., Łapuńka I., Uwarunkowania realizacji projektów logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka na przykładzie przewozu ładunków ponadnormatywnych cz. 2. Logistyka, 3, 2014, CD 1, Logistyka – nauka, 5144-5155.
 • Pisz I., Łapuńka I., Budowanie konkurencyjności oraz rozwój relacji firm sektora MŚP z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Modern Management Review, 2014, Vol. XIX, 21(1/2014), 113-128.
 • Łapuńka I., Pisz I., Modelowanie oceny ryzyka projektu logistycznego z zastosowaniem indukcyjnego systemu pozyskiwania wiedzy. Logistyka, 4, 2014, CD 5, Logistyka – nauka, 3999-4009.
 • Pisz I., Łapuńka I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie z branży TSL wspomagane systemami telematycznymi transportu. Logistyka, 4, 2014, CD 5, Logistyka – nauka, 4024-4036.
 • Łapuńka I., Pisz I., Koncepcja badań empirycznych czynników wzrostu dojrzałości projektowej przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2014, Nr 7 (774), 3-18.
 • Pisz I., Łapuńka I., Szacowanie i ocena ryzyka projektów inwestycyjnych. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2014, Nr 11 (778), 44-59.
 • Marek Kołodziej K., Łapuńka I., Pisz I., Managing Project Driven Orders Practices in Polish Construction Industry. Universal Journal of Management, 2014, 2(6), 218-226.
 • Łapuńka I., Pisz I., Wariantowe szacowanie czasu i kosztu w projektach logistycznych. Logistyka, 4, 2014, CD 1, Logistyka – nauka, 713-721.
 • Łapuńka I., Pisz I., Problem reprezentacji wiedzy w ocenie ryzyka projektów logistycznych wspomaganej systemem ekspertowym. Logistyka, 4, 2014, CD 1, Logistyka – nauka, 701-712.
 • Pisz I., Łapuńka I., Towards a framework for risk management in supply chain. Logistyka, 4, 2014, CD 1, Logistyka – nauka, 1046-1058.
 • Rudnik K., Pisz I., Probabilistic fuzzy approach to evaluation of logistics service effectiveness. Management and Production Engineering Review, Vol. 5, No 4, December 2014, 66–75.
 • Łapuńka I., Pisz I., Marek Kołodziej K., Pragmatyzm krzywych uczenia się i doświadczeń w aspekcie organizacji projektowych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
 • Pisz I., Łapuńka I., Systemy wczesnego ostrzegania w realizacji projektów. Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
 • Pisz I., Łapuńka I., Wpływ podejścia projektowego na kompetencje współczesnego menedżera logistyki cz. 1, Logistyka, 5, 2014, CD, logistyka – nauka.
 • Pisz I., Łapuńka I., Wpływ podejścia projektowego na kompetencje współczesnego menedżera logistyki cz. 2, Logistyka, 5, 2014, CD, logistyka – nauka.
 • Łapuńka I., Pisz I., Wielokryterialna ocena efektywności ekonomicznej projektów logistycznych cz. 1. logistyka, 5, 2014, CD, logistyka – nauka.
 • Łapuńka I., Pisz I., Wielokryterialna ocena efektywności ekonomicznej projektów logistycznych cz. 2. Logistyka, 5, 2014, CD, logistyka – nauka.
 • Pisz I., Łapuńka I., Pakulska A., Działania inspekcji transportu drogowego w celu eliminowania zagrożeń w transporcie drogowym, Logistyka, 5, 2014, CD, Logistyka – nauka.
 • Łapuńka I., Pisz I., Zarządzanie projektami na tle wyzwań współczesnej logistyki. Logistyka 5, 2014, CD, Logistyka – nauka.
 • Rudnik K., Pisz I., Ocena efektywności realizacji usług logistycznych z zastosowaniem systemu wnioskującego z probabilistyczno-rozmytą bazą wiedzy, Logistyka, 5, 2014, CD, Logistyka – nauka.
 • Łapuńka I., Pisz I., Knowledge management in the project life cycle – initial research on polish SMEs. Foundations of Management, 2014.
 • Pisz I., Łapuńka I., Zarządzanie projektami w logistyce. Difin, Warszawa, 2015.

2013

 • Pisz I., Sęk T., Zielecki W.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 2013.
 • Pisz I.: Wielokryterialna ocena efektywności realizacji projektów logistycznych bazująca na Strategicznej Karcie Wyników i Teorii Zbiorów Rozmytych. Logistyka, 5/2013, materiał na nośniku CD 1, Logistyka – nauka, s. 164-169.
 • Łapuńka I., Pisz I.: Optymalizacja wykorzystania zasobów nieodnawialnych w projektach logistycznych. Logistyka, 5/2013, materiał na nośniku CD 2, Logistyka – nauka, s. 341-347.
 • Pisz I., Łapuńka I.: Systemy transportowe wspomagające realizację projektów logistycznych w branży transport-spedycja-logistyka. Logistyka, 5/2013, materiał na nośniku CD 2, Logistyka – nauka, s. 361-367.
 • Kolasa-Więcek A., Pisz I.: Wykorzystanie metody hierarchicznej w segmentacji państw europejskich w obszarze zasobów wodnych, Gospodarka Wodna, 2013, 2, s. 61-63.
 • Jakubczyk J., Pisz I.: Przykład analizy zagrożeń funkcjonowania łańcucha dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 4/2013, s. 23-31.
 • Pisz I., Bednarz D.: Innowacyjność jako istotny czynnik konkrecyjności przedsiębiorstw w transporcie ładunków ponadgabarytowych. [w:] Od naukowej inspiracji do innowacji w przedsiębiorstwie. Praktyczna aplikacja wiedzy Asystentów Innowacji. Szewczuk-Stępień M., Adamska M. (red.), Instytut Trwałego Rozwoju, Opole, 2013, s. 51-67.
 • Pisz I., Kolasa-Więcek A.: Podejście do oceny efektywności realizacji projektów logistycznych z zastosowaniem rozmytych systemów wnioskujących. [w:] Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Tom. 1, Lichota A., Majewska K.. (red.), Wydawnictwa AGH, Kraków, 2013, s. 281-294.
 • Pisz I., Marek-Kołodziej K., Skomudek W.: Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych – studium przypadku. [w:] Doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych. Staniewska E., Górska M.:(red.), Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2013, s. 47-59.
 • Pisz I.: Potencjał innowacyjny sektora MSP. [w:] Wspomaganie działalności przedsiębiorczej i innowacyjnej – przykłady i doświadczenia. Szewczuk-Stępień M. (red.), Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Opole, 2013, s. 85-98.

2012

 • Pisz I., Łapuńka I.: Zarządzanie projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach – wyniki badań. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 7/2012, s. 16-22.
 • Pisz I., Łapuńka I.: Analiza zagrożeń płynących z podejmowania projektów logistycznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 10/2012, s. 15-18.
 • Łapuńka I., Pisz I.: Zastosowanie metody łańcucha krytycznego w harmonogramowaniu projektów logistycznych. Logistyka. 5, 2012, materiał na nośniku CD, Logistyka – nauka, s. 5-6.
 • Pisz I., Łapuńka I.: The idea of operationalization of the conceptual model of project driven orders for small and medium-sized enterprises in condition of uncertainty. [w:] Innovations in management and production engineering. Knosala R. (ed.), PTZP, Opole, 2012, s. 297-308.
 • Łapuńka I., Pisz I.: Multi criterion efficiency evaluation of investment projects performed in uncertainty conditions. [w:] Innovations in management and production engineering. Knosala R. (ed.), PTZP, Opole, 2012, s. 285-296.

2011

 • Pisz I.: Project Risk Assessment Using Fuzzy Inference System, Logistics and Transport, 2011, 2 (13), s. 25-34.
 • Pisz I.: Controlling of logistics project. Total Logistics Management, No. 4, 2011, s. 107-125.
 • Pisz I.: Identification and risk assessment of logistics project. [w:] Selected logistics problems and solutions. MONOGRAPH. Grzybowska K., Golińska P. (eds.), Poznan House of Poznan University of Technology, Poznań, 2011, s. 227-242.

2010

 • Pisz I.: Zastosowanie Rozmytego Systemu Wnioskującego do oceny i wyboru dostawców. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 12/2010, s. 22-26.
 • Pisz I., Banaszak Z.: Project management subject to imprecise activity network and cost estimation constraints. [w:] Applied Computer Science, Świć A., Banaszak Z. (red.), Lublin University of Technology, Institute of Technological Systems of Information, Vol. 6, No 1, 2010, s. 7-28.
 • Pisz I.: Applied Fuzzy Inference Systems for suppliers evaluation. [w:] New insights into Supply Chain. MONOGRAPH. Grzybowska K. (ed.), Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2010, Chapter 5, s. 65-78.
 • Błaszczyk K., Pisz I.: Rozmyty system podejmowania decyzji w ocenie końcowej projektu. [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Knosala R. (red.), Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole, 2010, s. 112-121.

2009

 • Pisz I., Błaszczyk K.: Estimation of Project Realization Costs With the Use of Fuzzy Sets. Estimation of Project Realization Costs With the Use of Fuzzy Sets, [w:] Karpiuk W., Wiśniewski K.: II International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists InterTech 2009. Proceedings. Poznań, 20-22 May 2009, s. 448-453.
 • Biniasz D., Pisz I.: Nowe formy organizacyjne przedsiębiorstwa w dobie e-gospodarki. Skrypt Nr 285, Politechnika Opolska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Opole, 2009.
 • Pisz I., Błaszczyk K.: Podejście do realizacji zleceń typu projekt w środowisku wielo-projektowym. [w:] Zeszyty Naukowe Nr 573. Ekonomiczne Problemy Usług Nr 45, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2009, s. 491-500.
 • Pisz I.: Ocena efektywności budowy lub modernizacji projektów informatycznych w przedsiębiorstwach. [w:] Studia i materiały Polskiego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą Nr 21, Bojar W., Budziński R., Straszak A. (red.), Polskie Towarzystwo Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz, 2009, s. 97-105.
 • Pisz I.: Applying fuzzy logic and soft logic to logistics projects modeling, [w:] Fertsch M., Grzybowska K, Stachowiak A. (red.), Modeling of modern logistics enterprises. MONOGRAPH. Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, 2009, s. 201-210.
 • Pisz I.: Approach to work-order planning in multi-project environment under uncertainty conditions. [w:] Kisielnicki J. (red.): Project Management w czasach kryzysu. Stowarzyszenie Project Management Polska, Gdańsk, 2009, s. 329-338.
 • Pisz I.: Szacowanie kosztów realizacji przedsięwzięć z zastosowaniem zbiorów rozmytych. [w:] Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, Bukowski L. (red.), Wydawnictwa AGH, Kraków, 2009, s. 82-91.

2008

 • Pisz I.: Zastosowanie logiki rozmytej w analizie czasowej projektu. [w:] Logistyka, 2008, Nr 6, s. 72, materiał na nośniku CD.
 • Pisz I., Banaszak Z.: Applied a new method for multi-mode project scheduling. [w:] Applied Computer Science, Gregor M., Świć A. (red.), Lublin University of Technology, Institute of Technological Systems of Information, Vol. 4, No 1, 2008, s. 114-123.
 • Pisz I., Biniasz D.: Złożoność problemu planowania zleceń typu projekt w środowisku wieloprojektowym. [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Knosala R. (red.), Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole, 2008, T. II, s. 278-287.
 • Pisz I., Biniasz D.: Funkcja planowania w zarządzaniu projektami. [w:] Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2008, s. 471-480.
 • Biniasz D., Pisz I., Chwastyk P.: Rola wiedzy i systemów informacyjnych na przykładzie przedsiębiorstw brany meblarskiej. [w:] Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2008, s. 424-433.
 • Pisz I.: Planowanie realizacji projektów z niepewnymi czasami wykonania zadań. [w:] Informatyka dla przyszłości, Kisielnicki J. (red.), Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2008, s. 183-192.
 • Pisz I, Bach I.: Wybrane strategie harmonogramowania projektów i ich wpływ na istnienie rozwiązania dopuszczalnego. [w:] Modele inżynierii teleinformatyki (Wybrane zagadnienia) 3, Kopczewski M. (red.), Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2008, s. 189-198.
 • Biniasz D., Pisz I.: Wpływ rozwoju technologii informatycznej na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. [w:] Informatyka w nauce, Lenik K., Borowski G. (red.), Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 2008, s. 85-92.

2007

 • Pisz I.: Problemy wielokryterialnego podejmowania decyzji w zarządzaniu portfelem projektów, [w:] IT w organizacjach gospodarczych, Kiełtyka L. (red.), Dom Organizatora TNOiK, Toruń, 2007, s. 311-320.
 • Pisz I.: Zarządzanie portfelem projektów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO 2007, Porębska-Miąc T., Sroka H. (red.), AE w Katowicach, Katowice, 2007, s. 109-118.
 • Pisz I.: Zastosowanie analizy hierarchicznej procesów we wspomaganiu procesu zarządzania portfelem projektów, [w:] Modele inżynierii teleinformatyki (Wybrane zagadnienia) 2, Kopczewski M. (red.), Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2007, s. 233-240.
 • Pisz I.: Innowacyjność jako wyznacznik konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, T. II, Knosala R. (red.), Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją Opole, 2007, s. 207-214.
 • Pisz I., Mach Ł.: Wielokryterialna ocena opłacalności inwestycji [w:] Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Malik K. (red.), KPZK PAN, Instytut Śląski, Opole, 2007, s. 115-126.
 • Mach Ł., Pisz I.: Rozwój prognoz sprzedaży produktów z branży spożywczej bazujący na statystyczno-matematycznych modelach decyzyjnych, [w:] Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny. Heffner K. (red.), KPZK PAN, Instytut Śląski, Opole, 2007, s. 203-210.

2006

 • Biniasz D., Pisz I.: Rola wiedzy w systemach CRM w odniesieniu do relacji z klientami branży meblarskiej, [w:] Grabara J. K. (red.), Informatyka w zarządzaniu logistyką, PTI, 2006, s. 211-218.

2005

 • Pisz I.: Zarządzanie przez projekt w przedsiębiorstwach. [w:] Praca pod red. Knosali R., Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa, 2005, s. 278-289.
 • Pisz I.: Metoda planowania, harmonogramowania zleceń w przedsiębiorstwach wirtualnych. [w:] Praca pod red. Lewandowski J., Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w wieku informacji. Monografie Nr 1130, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2005, s. 156-165.
 • Pisz I., Biniasz D.: Zastosowanie koncepcji workflow przy projektowaniu przedsiębiorstwa wirtualnego. [w:] Praca pod red. Kiełtyka L. Integracja IT z systemami zarządzania w organizacjach gospodarczych. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”, Toruń 2006, s. 51-58.

2004

 • Pisz I., Tomczuk I., Saniuk S.: Przedsiębiorstwo wirtualne – wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorców. [w:] Praca pod red. Zaborowski M., Automatyzacja Procesów Dyskretnych, WNT, Warszawa, 2004. s. 275-284.
 • Pisz I., Banaszak Z.: Metoda oraz komputerowy system wspomagania wariantowania zleceń produkcyjnych. Praca pod redakcją Knosali R., Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa, 2004, s. 312-320.
 • Pisz I.: Komputerowo wspomagane planowanie realizacji zlecenia w przedsiębiorstwie wirtualnym. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nr 1, 2004, s. 35-44.
 • Pisz I., Tomczuk I., Banaszak Z.: Planowanie realizacji projektów w warunkach istniejących ograniczonych możliwości wytwórczych producenta oraz wymagań rynkowych klienta. [w:] Praca pod red. Kluge p.-D., Kużdowicz P.: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach. Efektywność controllingu wspomagana komputerowo. Wyd. Zakładu Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Zielona Góra, 2004, s. 129-140.

2003

 • Pisz I., Tomczuk I., Banaszak Z.: Wariantowanie struktur przedsiębiorstw wirtualnych: Ocena możliwości wykorzystania wybranych pakietów komercyjnych. Praca pod redakcją Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M.: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu N, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2003, s. 150-160.
 • Pisz I., Banaszak Z.: Metoda wariantowania struktur przedsiębiorstw wirtualnych. Information Systems Applications and Technology, Praca pod redakcją Grzecha A., Wilimowskiej Z., Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003, s. 56-63.
 • Pisz I., Tomczuk I., Banaszak Z.: Zarządzanie przepływami pracy przedsiębiorstw wirtualnych. Praca pod redakcją Tarnowski W., Kiczkowiak T., Polioptymalizacja i Komputerowo Wspomaganie Projektowania, WNT, Tom II, Mielno, 2003, s. 142-149.
 • Pisz I., Banaszak Z.: Planowanie przepływów pracy w przedsiębiorstwie wirtualnym. Praca pod redakcją Knosali R., Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, WNT, Warszawa, 2003, s. 245-253.
 • Banaszak Z., Pisz I.: Project-driven production flow management. [w:] Praca pod redakcją Banaszak Z., Józefowska J., Project driven manufacturing, WNT, Warszawa, 2003, s. 53-71.
 • Pisz I., Banaszak Z.: Metoda wariantowania struktur przedsiębiorstw wirtualnych. Badania Operacyjne i Decyzje, Nr 3, 2003, s. 69-89.
 • Mądry M., Saniuk S., Pisz I.: Planowanie obsługi utylizacji odpadów poprodukcyjnych w warunkach ograniczeń logistycznych. Prace naukowe „TRANSPORT” Nr 1 (17), 2003, s. 346-356.
 • Bzdyra K., Pisz I., Banaszak Z.: Planowanie przepływu produkcji z wykorzystaniem metod programowania z ograniczeniami. Prace naukowe Politechniki Wrocławskiej, Nr 84, Seria Konferencje, Nr 41, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003, s. 395-405.
 • Banaszak Z., Knosala R., Pisz I., Tomczuk I.: Planowanie przedsięwzięć pracy w czasowych ograniczeń dostępu do zasobów. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Nr 2, 2003, s. 4-14.
 • Banaszak Z., Pisz I.: Project driven production flow management. Materiały konferencyjne, Automatyzacja Nowości i Perspektywy. Automation 2003, Warszawa, 2-4 kwiecień 2003, s. 185-193.
 • Pisz I., Banaszak Z.: Project scheduling under the time constrained resources availability. [w:] Praca pod redakcją Burczyński T., Cholewa W., Moczulski W., Methods of artificial intelligence, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003, s. 237-242.
 • Pisz I., Tomczuk I., Bzdyra K.: Towards multi-project decision support tools for small and medium size enterprises. [w]: Praca pod redakcją Burczyński T., Cholewa W., Moczulski W., Methods of artificial intelligence, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003, s. 109-108.
 • Tomczuk I., Pisz I., Bzdyra K.: Resource-constrained project planning. Information Systems Applications and Technology Grzech A., Wilimowska Z. (eds.), Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003, s. 23-30.

2002

Pisz I., Banaszak Z.: Wariantowanie struktur przedsiębiorstw wirtualnych. Inżynieria Maszyn, Praca pod redakcją Banaszak Z., Wirtualne systemy produkcyjne, Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław, 2002, s. 49-61.

 

Książki:

Zarządzanie projektami w logistyce.

Autor: Pisz I., Łapuńka I.

Rok wydania: 2015

Wydawnictwo: Difin

spis treści >>

Rozdział 1. Znaczenie i cele współczesnej logistyki

Rozdział 2. Istota i podstawowe cechy projektów

Rozdział 3. Zarządzanie projektami logistycznymi w warunkach niepewności i ryzyka

Rozdział 4. Modelowanie projektów logistycznych

Rozdział 5. Analiza czasowo-kosztowa projektów logistycznych

Rozdział 6. Wiedza i kompetencje w projektach logistycznych

Rozdział 7. Ryzyko realizacji projektów logistycznych

Rozdział 8. Wielokryterialna ocena opłacalności projektów logistycznych

Rozdział 9. Zarządzanie zamówieniami w projekcie logistycznym

 

 

Logistyka w przedsiębiorstwie

Autor: Pisz I., Sęk T., Zielecki W.

Rok wydania: 2013

Wydawnictwo: PWE

spis treści >>

Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki

Rozdział 2. System i proces logistyczny

Rozdział 3. Logistyka zaopatrzenia

Rozdział 4. Logistyka produkcji

Rozdział 5. Logistyka dystrybucji

Rozdział 6. Infrastruktura logistyczna — przepływ materiałów

Rozdział 7. Infrastruktura logistyczna — przepływ informacji

Rozdział 8. Projektowanie systemów logistycznych

Rozdział 9. Analiza efektywności systemów logistycznych

 

 

Nowe formy organizacyjne przedsiębiorstwa w dobie e-gospodarki

Autor: Biniasz D., Pisz I.

Rok wydania: 2009

Wydawnictwo: Skrypt Nr 285, Politechnika Opolska, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Opole

spis treści >>|

Rozdział 1. Organizacja wirtualna jako wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw

Rozdział 2. Środki komunikacji w zarządzaniu organizacjami

Rozdział 3. Planowanie przepływu pracy przedsiębiorstw wirtualnych

baner konferencja 8, 9- marca 2017