Zaznacz stronę

dr Dorota Potwora

stanowisko: starszy wykładowca
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 30
telefon: (77) 40 16 878
e-mail: dpotwora@uni.opole.pl

Google Scholar

ORCID ID: 0000-0001-9535-3981

 

Podstawowe obszary badawcze:

Przedmiotem zainteresowań naukowych  jest problematyka innowacji , przedsiębiorczości oraz  strategii marketingowych przedsiębiorstw;  także  aspekty wdrożeniowe.

 

Prowadzone przedmioty:

 • Podstawy marketingu,
 • Współczesne trendy w konsumpcji,
 • Funkcjonowanie rynku,
 • Orientacja rynkowa przedsiębiorstw,
 • Marketing międzynarodowy,
 • Marketing w handlu i usługach,
 • Usługi logistyczne,
 • Marketing partnerski,
 • Orientacja rynkowa w logistyce,
 • Marketing w sektorze publicznym,
 • Marketing usług turystycznych,
 • Marketing usług finansowych,
 • Marketing i Public relations,
 • Logistyka międzynarodowa,
 • Ekonomika handlu i usług,
 • Wprowadzenie do badań naukowych,
 • Od 2014 r. prowadzone regularnie zajęcia w ramach kursów ogólnouczelnianych dla studentów z innych Wydziałów Uniwersytetu Opolskiego.

 

Pełnione funkcje:

 • Koordynator programu mobilności dla studentów MOST
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialnej
 • Członek sekcji ekonomicznej Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN Oddział w Katowicach
 • Członek zespołu przygotowującego raport samooceny kierunku zarządzanie w ramach ewaluacji przez PKA
 • Ekspert projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych z zakresu przedsiębiorczości akademickiej „ Nauka i biznes to dobre połączenie“
 • Ekspert projektu badawczo- wdrożeniowego : Wykorzystaj potencjał uczelni- załóż firmę
 • Ekspert zespołu projektu E-COOL INTERREG EUROPE, Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem
 • Członek zespołu badawczego i ekspert projektu „Współpraca z biznesem na rzecz innowacji w marketingu i organizacji

 

Inne:

 • Ekspert projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych z zakresu przedsiębiorczości akademickiej „ Nauka i biznes to dobre połączenie“
 • Ekspert projektu badawczo- wdrożeniowego : Wykorzystaj potencjał uczelni- załóż firmę
 • Ekspert zespołu projektu E-COOL INTERREG EUROPE, Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem
 • Członek zespołu badawczego i ekspert projektu „Współpraca z biznesem na rzecz innowacji w marketingu i organizacji

 

Ważniejsze publikacje:

Potwora Dorota, Potwora Witold: Innowacje a strategie marketingowe przedsiębiorstw, 2020, Difin, ISBN 978-83-8085-985-2, 390 p.

Potwora Dorota: Park naukowo–technologiczny w innowacyjnej przestrzeni miasta i jego znaczenie dla biznesowego wsparcia przedsiębiorstw – studium przypadku, 2020, in: Implications of sustainable development in spatial management and e-economy. E economy. E-geography, Szczecin–Kopenhaga–Oslo: Uniwersytet Szczeciński 2020.

Potwora Dorota, Innowacje i kryteria ich podziału – aspekt informacyjny, in : Informacja – dobro publiczne czy prywatne. Nowe wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytet Opolski, Opole 2022

Potwora Dorota, Żurawska Joanna, Innowacje organizacyjne i marketingowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w woj. opolskim, Wydawnictwo Instytut Śląski ,Opole 2014

Potwora Dorota: Transport i logistyka jako potencjalne smart specialisations województwa opolskiego – próba wstępnej oceny, in: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. 20, no. 7, cz.2, 2019, pp. 339-354

Potwora Dorota, Potwora Witold: Kìnecʹ koncepcìï partnersʹkogo marketingu? Marketing 3.0 či zaklâttâ realʹnostì?, in: Socìalʹno-ekonomìčnij rozvitok: rolʹ ìnformacìï ta novih tehnologìj : monografìâ / Ažaža Marina [et al.] ( eds. ), 2016, Berdânsʹkij deržavnij pedagogìčnij unìversitet, ISBN 978-617-7291-44-1, pp. 81-105

Dorota Potwora, Pojęcie i rodzaje innowacji – dylematy terminologiczne, w; Opolskie Roczniki Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ,2017

Dorota Potwora , Innowacje marketingowe w i organizacyjne w praktyce , PAN, Katowice, 2017

Potwora Dorota, Potwora Witold: Innowacje a strategie marketingowe mikro- i małych przedsiębiorstw , in: Innowacje i przedsiębiorczość w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw / Dacko-Pikiewicz Zdzisława, Maráková Vanda, Niestrój Roman ( eds. ), 2015, Wyższa Szkoła Biznesu, ISBN 9788364927102, pp. 149-159

Potwora Dorota,: Innowacyjność opolskich przedsiębiorstw a realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego, in: Handel Wewnętrzny, no. 3 (356), 2015, pp. 185-195

Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu, Wydawnictwo WSZiA w Opolu, Uniwersytet Opolski, Opole 2002 (monografia), ss. 313, opracowanie zespoł., współautor (rozdział pierwszy s. 31 – 80)

Determinanty, przejawy i skutki orientacji rynkowej a sukces przedsiębiorstwa, maszynopis rozprawy doktorskiej złożony w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.

Nowoczesne przedsiębiorstwo – orientacja na marketing i strategię, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2005 – współautorzy: M. Duczmal, W. Potwora, ss. 315.

Global Marketing or Marketing of Globalization? [w:] Globalisation Influences on Local Markets, red. J. Dado, H. Cierna, Poliacikova, Matej Bel University, Banska Bystrica 2006, s. 279-285, (współautor)

Marketing → orientacja rynkowa → proces działania na rynku → ?, [w:] Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa red. naukowa A. Czubała, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006 s. , s. 335 – 345, (współautor)

Strategia – kluczem do sukcesu rynkowego, [w:] Dylematy teorii i praktyki zarządzania, t. 1, Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania, pod red. naukową M. Duczmala i T. Pokusy, Polska Akademia Nauk O/Katowice, 2006, s. 64 – 84., (współautor).

Planowanie marketingu w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Trendy i tendencje w zarządzaniu MSP, red. naukowa W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2006, współautor: W. Potwora

Przedsiębiorstwo – zarządzanie (z) sukcesem: orientacja na marketing i strategię, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, WSZiA Opole, 2007, ss. 315. współautorzy: W. Potwora, M. Duczmal;

Systemy i procesy zarządzania logistycznego. Aspekt efektywnościowy, pod redakcją P. Blaika, Uniwersytet Opolski, Opole 2007, współautor rozdziału I: Orientacja rynkowa jako koncepcja integrująca procesy w przedsiębiorstwie, (s. 11 – 40);

Uwarunkowania rozwoju województwa opolskiego w świetle ustaleń badawczych wynikających z realizacji projektu” Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb”, współautor: Joanna Żurawska, w: Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb– raport końcowy, redakcja naukowa: M. Duczmal, W. Potwora, D. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2008, s. 108 – 125;

Marketingowe wsparcie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, w: Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2009, s. 152-170;

Strategia skutecznej promocji przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim, (współautor), Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2010, ss. 50;

Uwarunkowania skuteczności strategii rozwoju małych przedsiębiorstw – wybrane problemy,[ w:] M. Duczmal, J. Żurawska (red.), Przedsiębiorczość akademicka- nauka i gospodarka, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2010, ss. 22;

Proces planowania strategii marketingowej – powrót do źródeł, w: Kompetencje menedżerskie a praktyka zarządzania, red. naukowa: W. Potwora, J. Żurawska, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole, 2011; s. 78- 94;

Od marketingu społecznego do marketingu 3.0 – proces czy zaklinanie rzeczywistości ?, w: Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, pod red. S. Kauf, Uniwersytet Opolski, WSZiA Opole, 2012, s. 213-234;

Potvora D.,  Kinec’ koncepcij, marketingu? Marketing 3.0 čizakljattja real’nosti?, [w:] Social’no-ekonomičnij rozvitok: rol’informacij ta novych technologij. Monografija, red. V. Dučmal, T.P.Nestorenko, T. Pokusa, Berdjans’k 2016, s. 80–105.1,98 arkusza wydawniczego.

Dorota Potwora  , Pojęcie i rodzaje innowacji – dylematy terminologiczne, w; Opolskie Roczniki Ekonomiczne, Wydawnictwo Instytut Śląski (artykuł złożony do druku ), 2016

Dorota Potwora, Pojęcie i rodzaje innowacji – dylematy terminologiczne, w; Opolskie Roczniki Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ,2017

Dorota Potwora , Innowacje marketingowe w i organizacyjne w praktyce , PAN,Katowice, 2017

Potwora Dorota: Pojęcie i rodzaje innowacji – dylematy terminologiczne, w: Opolskie Roczniki Ekonomiczne, Tom 19, s. 85-94, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017.

Innovation of enterprises in opolskie voivodeship – an attempt at reuse, w: VII Interna¬tional Scientific Practical Internet-Conference, «Problems of Modern Economy: Global, National and Regional Context, The Ministry Of Education of the Republic of Belarus, Educational Institution Yanka Kupala State Universityof Grodno, L.N.Gumilyov Eurasian National University Saint-Petersburg State University of Economics, The University in Bialystok, Grodno, Belarus 2018

Park naukowo- technologiczny w innowacyjnej przestrzeni miasta i jego znaczenie dla biznesowego wsparcia przedsiębiorstw- studium przypadku artykuł w monografii z konferencji: IMPLIKACJE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ I E-GOSPODARCE, Uniwersytet Szczeciński 2020

Innowacje marketingowe i organizacyjne w praktyce- synteza wyników badań, PAN Oddział Katowice 2020

Książki:

Innowacje a strategie marketingowe przedsiębiorstw

Innowacje a strategie marketingowe przedsiębiorstw

Autor: Dorota Potwora Witold Potwora

Wydawca: Difin

ISBN: 978-83-8085-985-2

Data wydania: 2020

Liczba stron/format: 390/B5

Oprawa: miękka

 

Publikacja przedstawia z jednej strony rolę doskonalenia technologicznego, z drugiej – umiejętne dostosowanie do warunków rynkowych. Zaletą monografii jest m.in. unikalność – na tle dotychczasowego dorobku – przykładów, które wykorzystano do udowodnienia tez, postawionych we wstępie. Oprócz prezentacji udanych połączeń (w strategiach rozwoju wybranych przedsiębiorstw) orientacji rynkowej i orientacji na innowację (macierz ICON), w monografii zaprezentowana została koncepcja umożliwiająca uświadomienie czytelnikowi trudności wynikających z nieprzyjęcia ścisłych definicji precyzujących obszar wiedzy naukowej, jaką jest zarządzanie. Narracja o innowacjach w kontekście działań marketingowych pozwala na podejście, które nie tylko zachowuje wymóg rygoru metodologicznego, ale charakteryzuje się pragmatyzmem i ma wyjątkowy walor dydaktyczny i poznawczy.

 

 

 

Innowacje organizacyjne i marketingowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim, Dorota Potwora, Joanna Żurawska, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2014