Zaznacz stronę

prof. dr hab. Sabina Kauf

stanowisko: kierownik katedry
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 29
telefon: (77) 40 16 879
e-mail: skauf@uni.opole.pl

ORCID 0000-0002-5978-4490
Scopus Author ID: 57193557796
ResearcherID: N-6964-2018
Google Scholar
LinkedIn

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 2020 – profesor nauk społecznych
 • 2011 – doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (dziedziny badawcze: marketing, logistyka, marketing regionu, logistyka miejska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 • 2000 – Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (dziedziny badawcze: logistyka, marketing, zarządzanie), Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

 • 1994 – magister ekonomii (kierunek: ekonomika obrotu towarowego i usług) Wydział Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu

Podstawowe obszary badawcze:

 • Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu jednostkami terytorialnymi

 • Badania rynkowe w sferze marketingu i logistyki

 • Logistyczno-marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast

 • Logistyka w realizacji zadań publicznych

 • Logistyka miasta
 • Logistyka publiczna
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Smart city

Prowadzone przedmioty:

 • zarządzanie łańcuchem dostaw

 • logistyka miasta i regionu

 • badania rynkowe i marketingowe

 • badania naukowe

 • seminarium licencjackie i magisterskie

 • metody ilościowe w marketingu

 • metody ilościowe w ekonomii

Pełnione funkcje:

 • Kierownik katedry Marketingu i Zarządzania łańcuchem dostaw
 • Członek PKA

 

Ważniejsze publikacje:

2022

Dembińska I., Barczak A., Kauf S., Rostkowski T., Hierarchical Analysis of Forms of Support for Employees in the Field of Health Protection and Quality of Work during the COVID-19 Pandemic and the Desired Post-Pandemic Forms of Support [i in.], International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 23, s.21,. DOI:10.3390/ijerph192315509

Dembińska I., Kauf S., Tłuczak A., The impact of space development structure on the level of ecological footprint – Shift share analysis for European Union countries [i in.], Science of the Total Environment, 2022, vol. 851, s.1=12 . DOI:10.1016/j.scitotenv.2022.157936

Kauf Sabina Globalne łańcuchy dostaw w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę oraz popandemicznej normalności , Gospodarka Materialowa & Logistyka, 2022, vol. 74, nr 7, s.2-8

2021

Banaszyk Piotr, Kauf Sabina, Szołtysek Jacek, , Gospodarka Materialowa & Logistyka, 2021, vol. 73, nr 9, s.12-18. DOI:10.33226/1231-2037.2021.9.2

Pisz Iwona, Kauf Sabina,, W: Industry 4.0 : A Glocal Perspective / Duda Jerzy, Gąsior Aleksandra (red.), 2021, New York, Routledge, s.16-30, ISBN 9781032030425

2020

Kauf Sabina, Laskowska-Rutkowska Aleksandra: Cyfryzacja w usprawnianiu zarządzania łańcuchem dostaw, w: Cyfryzacja w zarządzaniu / Laskowska-Rutkowska Aleksandra (red.), 2020, ISBN 978-83-8102-394-8, ss. 55-92

Kauf Sabina Helena: Business-Ansatz bei der Verwaltung der Hochschuleinheiten – Allheilmittel für eine Effektivitätsverbesserung oder Sackgasse (Beispiel Polen , w: EU’s Connectivity in Times of Eurasian Dynamics / Hummel Detlev (red.), 2020, Welt Trends, ISBN 978-3-947802-44-9, ss. 119-131

2019

S. Kauf, Logistyka w sektorze publicznym, C.H. Beck, Warszawa 2019

S. Kauf, M. Kramarz, A. Sadowski, Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Kontekst zrównoważonego rozwoju, PWN, Warszawa 2019

S. Kauf, A. Rutkowska-Laskowska, The location of an international logistics center in Poland as a part of the One Belt One Road Initiative. LogForum 2019, 15 (1), 71-83

 

2018

S. Kauf, J. Szołtysek, I. Wieczorek, Transport zbiorowy w zaspokajaniu mobilności mieszkańców miast. Doświadczenia JST

 

Kauf, Socially responsible logistics in public services area, “European Journal of Service Management” 2018 vol. 26, No. 2, s. 131-136

 

Kauf, A. Tłuczak, Allocation of logistic risk-investment in public-private-partnership – use of fuzzy TOPSIS method, MATEC Web of Conferences 184, 04025 (2018) Annual Session of Scientific Papers IMT ORADEA 2018  https://doi.org/10.1051/matecconf/201818404025

 

Kauf, A. Tłuczak, The cost as the main determinant of the location of logstics centers, CBU International Conference On Innovations In Science And Education, March 21-23, 2018, Prague, Czech Republic, https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/1201

2017

S. Kauf, K. Kołodko, E. Weiss, A. Bitkowska, K. Leszczewska, Success factors of Polish family businesses, „International Journal of Management and Enterprise Development“ 2017, T. 16, No. 1-2, s. 128-149

S. Kauf, K. Lysenko-Ryba, Społeczna odpowiedzialność biznesu – wiedza i postrzeganie przez konsumentów, „Logistyka Odzysku” 2017

S. Kauf, Logistikinfrastruktur als Voraussetzung für die Wirtschaftsentwicklung in Ost- und Westeuropa, [w:] Politics vs. Economics. Consequences ans Economic Challenges fort he East-West Partnership. Red. nauk. M. Heinemann, J. Slodczyk, Welttrends, Potsdam 2017, s. 229-243.

S. Kauf, Logistyka podmiotów medycznych (szpitali) i jej potencjał racjonalizacji, [w:] Nauki o zarządzaniu. Dokonania, trendy, wyzwania, Red. nauk. K. Jędralska, W. Dyduch, UE Katowice 2017, s. 153-165

S. Kauf, Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw jako warunek sprawnego zarządzania sektorem publicznym, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2017, nr 10, s. 3-

S. Kauf, Smart Logistics and Customer Orientation, “Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2017, tom 28, z.8, cz. 1, 123-135

S. Kauf, A. Tłuczak, Gry kooperacyjne w podejmowaniu decyzji logistycznych, „Logistyka” 2017, s. 5, s. 11-17

S. Kauf, P. Stec, Szkolnictwo wyższe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2017, nr 106, Politechnika Śląska Wydział Organizacja i Zarządzanie, s. 93-102

S. Kauf, A. Tłuczak, Analiza zróżnicowana potencjału logistycznego krajów Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” 2017, Uniwersytet Gdański, nr 65 cz. 16, s. 73-81

S. Kauf, A. Tłuczak, K. Lesenko-Ryba, The Effects of Perceived CSR and Ecological Awareness on Purchase Decisions in Poland, “Organizacja i Zarządzanie” 2017 vol. 38, nr 2, s. 47-64

S. Kauf, A. Tłuczak, Collaborative economy as an indication of sustainable consumption in results of examined people, CBU International Conference Proceedings 2017, Vol 5, s. 476-479

 

2016

S. Kauf, Orientacja procesowa w zarządzaniu publicznym łańcuchem dostaw, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, Zarządzanie (4), 2016, s. 122-135

S. Kauf, Przeszłość mobilności indywidualnej – kreowanie sieci mobilności, „Logistyka” 2016, nr 3, s. 15-19

S. Kauf, Zarządzanie procesowe jako warunek wzrostu efektywności działania administracji publicznej, [w:] Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu. Red. Nauk. A. Bitkowska, E. Weiss, WSFiZ w Warszawie, Warszawa 2016, s. 101-113

S. Kauf, A. Tłuczak, CSR i jego rola w generowaniu korzyści ekonomicznych – w świetle wyników badań, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 425, Wrocław 2016, s. 63-73

S. Kauf, Dziedzictwo kulturowe a marka regionu, [w:] Administracja Publiczna. Zagadnienia prawne i Koncepcje Zarządzania. Red. Nauk. P. Borszowski, B. Detyna, PWSZ Wałbrzych 2016, s. 131-141

S. Kauf, Inteligentna (smart) logistyka miejska, „Logistyka. Współczesne wyzwania” 2016, Wałbrzych, nr 7, s. 47-57.

 

2015

S. Kauf, A. Tłuczak, Odpowiedzialny biznes jako podstawa zrównoważonego rozwoju – analiza postaw wobec CSR, [w:] Aktualne trendy w zarządzaniu środowiskiem. red. nauk. B. Bartniczak, K. Trzeciak, Jelenia Góra 2015, s. 107-117

S. Kauf, Orientacja na przepływy jako podstawa zarządzania procesami w aglomeracji miejskiej, [w:] Zarządzanie procesowe w organizacjach. Teoria i praktyka, red. nauk. A. Bitkowska, E. Weiss, Warszawa 2015, s. 155-167

S. Kauf, A. Tłuczak, Zachowania konsumentów względem kraju pochodzenia – produkty chińskie oczami Polaków, „Handel wewnętrzny” 2015, nr 1, s. 131-140

S. Kauf, Wybrane atrybuty zarządzania publicznym łańcuchem dostaw – orientacja na klienta i przepływy, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zarządzanie (1), 2015, s.56-68

S. Kauf, Zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze publicznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, Nr 383, s. 50-59.

S. Kauf, Szansa rozwoju operatorów logistycznych, „Przedsiębiorstwo przyszłości” 4(25)2015, s. 69-79

S. Kauf, A. Tłuczak, Statystyki lokalne autokorelacji przestrzennej w ocenie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju infrastruktury logistycznej w Polsce, [w:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. XIV, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” 2015, nr 56, s. 267-279

 

2014

S. Kauf, A. Tłuczak, Społeczna odpowiedzialność łańcucha dostaw jako element zrównoważonego rozwoju (analiza postaw wobec CSR), „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2014, nr 3, s.

S. Kauf, Innowacje – wyzwanie dla marketingu, [w:] Nietechnologicznie innowacje w teorii i praktyce. Red. nauk. W. Duczmal, J. Żurawska, WSZiA, Opole 2014, s. 183-193

S. Kauf, IT jako podstawa wdrożenia inteligentnej logistyki miasta, „Logistyka-nauka” 2014, nr 4

. Kauf, Public logistics – development and determinants, [w:] Challenges and Conceptions in Contemporary Logistics. Red. nauk. A. Bujak, M. Paradowska, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2014, No. 1 (39), s. 45-57

S. Kauf, A. Tłuczak, Wykorzystanie analizy czynnikowej w badaniu zachowań komunikacyjnych Opolan, „Handel Wewnętrzny” 2014, styczeń-luty, nr 1 (348), s. 166-178

S. Kauf, A. Tłuczak, Spatiotemporal estimation of the logistic structure differentiation in the European Union country,”Mac-Emmt” 2014, April, http://books.google.pl/books?id=jmFwAwAAQBAJ&pg=RA1-PA14&lpg=RA1-

S. Kauf, A. Tłuczak, Analiza zmian postaw konsumenckich względem produktów regionalnych, „Marketing i Rynek” 2014, nr 6, płyta CD, s. 358-369

S. Kauf, Public Logistics and Its Possible Application in Local Government Administration, “Logistik & Transport” 2014, nr 3, Vol. 23, s. 5-12

 

2013

S. Kauf, Logistyka miasta jako podstawa kształtowania zachowań komunikacyjnych, „Studia Miejskie” 2013, nr 10, s. 57-67

S. Kauf, S. Kot, Wykorzystanie systemów ekspertowych we wspomaganiu decyzji logistycznych na przykładzie systemu KLSS, „Logistyka” 2013, nr 5, artykuł na płycie CD

S. Kauf, Model logistyki publicznej – próba identyfikacji, „Logistyka. Współczesne wyzwania” 2013, nr 4, s. 83-93.

S. Kauf, A. Tłuczak, Czas jako determinanta zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast, „Handel wewnętrzny” 2013, nr 4, tom II, lipiec-sierpień, s. 71-82.

S. Kauf, zachowania komunikacyjne opolan w zakresie wykorzystania środków komunikacji miejskiej w światle wyników badań ankietowych, [w:] Przejawy zachowań konsumentów we współczesnej gospodarce. Red. nauk. U. Łangowska-Szczęśniak, A. Bobrowska, Opole 2013, s. 49-61

S. Kauf, Strategie marki dla miast i regionów, [w:] Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju marki regionu. Red. nauk. N. Honka, Krapkowice 2013, s. 32-53.

S. Kauf, Ewolucja paradygmatu a kształtowanie się koncepcji rynkowo zorientowanego zarządzania rozwojem regionu, „Zarządzanie Publiczne” 2013, nr 1 (21), s. 13-25

S. Kauf, The concept of marketing and its application in the logistics industry, [w:] Enterprise – new challenges. Theory and Practice. Red. nauk. E. Weiss, M. Pawęska, York University, Alabama State, USA, 2013, s. 205-219

S. Kauf, Öffentliche Verkehrsmitteln als Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren des City-Logistiksystems (am Beispiel Oppeln), [w:] Eine Sonate der Ökonomie, Hrsg. J. Reilich, S. Frohwerk, Potsdam 2013, s. 75-91

S. Kauf, Zarządzanie regionem w kreowaniu rozwoju społeczno-ekonomicznego, „Przegląd Organizacji” 2013, nr 2, s. 24-30.

 

2012

S. Kauf, Mobility – a public issue, [w:] Developing transportation flows in 21st century supply chain, red. nauk. J. Szołtysek, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 121, Katowice 2012, s. 191 – 199.

S. Kauf, S. Kot, Integracja łańcucha dostaw jako warunek przewagi konkurencyjnej na przykładzie przedsiębiorstw branży AGD, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2012, nr 12

S. Kauf, Partycypacja jako nowa faza w rozwoju marketingu, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych, Red. nauk., G. Rosa, A. Smalec, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 24, Szczecin 2012, s. 37-59

S. Kauf, Logistyka miasta a technologie smart, „Studia Miejskie – Smart w logistyce miejskiej” 2012

S. Kauf, Problemy komunikacyjne a lokalizacja przedsiębiorstw logistycznych – nowe zagadnienie zintegrowanego planowania rozwoju miast, [w:] Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, Red. nauk. S. Kauf, UO Opole, 2012, s. 169-181.

S. Kauf, Dynamika powstawania społeczeństwa wiedzy a szanse rozwoju regionu, „Przegląd Organizacji” 2012, nr 7, s. 6-10.

S. Kauf, Smart w logistyce miejskiej jako warunek rozwoju współczesnych miast, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2012, nr 2, s. 4-11.

 

2011

S. Kauf, A. Tłuczak, Jakość usług na rynku medycznym w opinii Opolan – wyniki badań, „Studia i Materiały Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą” 2011, nr 50, Bydgoszcz, s. 131-141.

S. Kauf, Suwerenny konsument w zdigitalizowanym świecie, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, red. nauk. G. Rosa, A. Smalec, I. Ostrowska, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660, Szczecin 2011, s. 335-349.

S. Kauf, A. Bruska, System magazynowy jako ogniwo łańcucha dostaw w obsłudze rynków lokalnych, „Gospodarka materiałowa i Logistyka” 2011, nr 3, s. 3-12

S. Kauf, Znaczenie logistyki a jej organizacyjne wkomponowanie w strukturę przedsiębiorstwa – w świetle badań empirycznych, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 5, s. 39-43

2010

S. Kauf, A. Tłuczak, Marka produktów regionalnych jako narzędzie promocji obszarów wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), „Journal of Agribusiness and Rual Development” 2010, nr 4 (18), s. 61-73

S. Kauf, The instruments of urban logistics and mobility management of population, “Logistics & Transport” 2010, nr 1

S. Kauf, Integracja łańcucha dostaw a konsekwencje dla sfery zarządzania ogniwami łańcucha „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2010, nr 9, s. 9-15.

S. Kauf, Logistyka jako narzędzie redukcji kongestii transportowej w miastach, LogForum, Poznań 2010, nr 1, s. 37-45

S. Kauf, Globalny kryzys gospodarczy a struktura łańcuchów dostaw, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2010, nr 1, s. 2-9.

2009 – 2000

S. Kauf, Globalizacja a przestrzenny wymiar logistyki [w:] Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej. Wybrane zagadnienia. Red. nauk. B. Skulska, Wydawnictwo WSZ “Edukacja”, Wrocław 2009, s. 175-184

S. Kauf, Organizacyjna implementacja działalności marketingowej we współczesnym przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 9, s. 41-45

S. Kauf, Organizacyjna implementacja działalności marketingowej we współczesnym przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 9, s. 41-45

S. Kauf, The Logistic Network of Utilization and Recirculation and the Reverse Logistic Chain, [w:] Current Issues of Sustanaible Development – Transformation, Education and Business, J. Platje, J. Słodczyk, D. Ramsey (red. nauk.), UO Opole 2008, s. 211-221

S. Kauf, Kreowanie regionu jako marki, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, G. Rosa, A. Smalec (red. nauk.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Szczecin 2008, s. 243-251

A. Bruska, S. Kauf, Logistyka na poziomie regionalnym – wymiary i wyzwania, w: Polityka regionalna w okresie transformacji – cele, doświadczenia, perspektywy, S. Kauf (red. nauk.), UO, Opole 2007, s. 303-311

S. Kauf, Transformacja systemowa a marketing terytorialny, w: Polityka regionalna w okresie transformacji – cele, doświadczenia, perspektywy, S. Kauf (red. nauk.), UO, Opole 2007, s. 219-22

S. Kauf, Marketing miast jako oparta na kooperacji koncepcja rozwoju miast, w: Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem, J. Słodczyk, D. Rajchel (red. nauk.), Opole, 2006, s. 233-242

S. Kauf, Właściwości instrumentarium marketingowego w marketingu regionów, w: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji. Kierunki rozwoju, AE Poznań 2005, s. 182-190

S. Kauf, Kluczowe czynniki sukcesu logistyki i ich wpływ na wykorzystanie szans rynkowych, w: Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, Bucka M., Słodczyk J. (red. nauk.), UO, Opole 2005, s. 499-509

S. Kauf, Strategia marketingowa a możliwości wzrostu regionów miejskich, w: Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską, J. Słodczyk (red. nauk.), UO, Opole 2004, s. 485-497

S. Kauf, Transformacja systemowa a realizacja koncepcji marketingu, w: Procesy i kierunki przemian gospodarczych i społecznych w Polsce w okresie transformacji, Zeszyty naukowe Ekonomia 28, Mikołajewicz Z. (red. nauk.), Opole 2004, s. 123-135

S. Kauf, Strategia marketingowa jako determinanta wzrostu konkurencyjności Śląska Opolskiego, w: Śląsk Opolski w warunkach integracji europejskiej, M. Śmigielska, J. Słodczyk (red. nauk.), wyd. PTG, UO, Opole 2003, s. 163-168

S. Kauf, A. Bruska, Koncepcja marketingu jako podstawa formułowania strategii rozwoju regionalnego, w: Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej, A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski (red. nauk.) Politechnika Opolska, WSEiA w Bytomiu, Bytom 2002, s. 18-27

S. Kauf, B. Chorkowy, D. Rajchel, Nowe formy komunikacji jako metoda kontaktowania się samorządów terytorialnych ze społeczeństwem, w: Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, S. Dolata (red. nauk.), Opole 2002, s. 395-404

S. Kauf, Koncepcja marketingu jako determinanta wzrostu konkurencyjności miast, w: Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta, J. Słodczyk, J. Jakubczyk (red. nauk.), Uniwersytet Opolski, Opole 2002, s. 242-254

S. Kauf, Możliwości wykorzystania koncepcji zarządzania marketingowo-logistycznego w sferze dystrybucji w: Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian, J. Witkowski (red. nauk.), Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2002, s. 312-325

S. Kauf, Podstawy formułowania koncepcji marketingu dotyczących regionów miejskich, Ekonomiczne aspekty gospodarki miejskiej i nowe instrumenty w zarządzaniu miastem, J. Słodczyk (red. nauk.) UO, Opole 2000, s. 211-221


Monografie:

Autorzy: Piotr Banaszyk, Sabina Kauf, Jacek Szołtysek

ISBN: 978-83-208-2462-9

Liczba stron: 154

Rok wydania: 2021

Miejsce wydania: Warszawa

Wydanie: I

Oprawa: miękka

Format: B5

 

W ostatnim czasie ujawniło się bardzo wiele czynników uświadamiających niewłaściwy charakter dotychczasowej logiki procesów społeczno-gospodarczych. Świadectwem racjonalności zachowań społecznych było (a w zasadzie nadal jest) nieustanne bogacenie się zarówno na poziomie indywidualnych gospodarstw domowych, jak i w odniesieniu do całych państw. Ludzie pożądają coraz bogatszej konsumpcji, przedsiębiorstwa są zarządzane w celu maksymalizacji zyskowności, a państwa są rządzone ze względu na dążenie do coraz większego PKB.

Skutki tej logiki okazały się katastrofalne. W odniesieniu do gospodarstw domowych zjawisko nadmiernej konsumpcji prowokuje do ciągłego zmieniania się krótkotrwałych mód, do nieustannych zakupów i do produkowania coraz większej ilości odpadów. Napędem tej nadmiernej konsumpcji jest rosnąca produkcja jednocześnie podążająca za zmiennym popytem oraz ten popyt kreującą z wykorzystaniem wyrafinowanych narzędzi marketingowych. Nieracjonalność takiego schematu działalności materializuje się w coraz większym i coraz szybszym zużyciu dostępnych zasobów naturalnych i energii. Dodatkowo pojawiły się negatywne efekty społeczne i ekonomiczne pogarszające jakość życia ludzi. Dokonana globalizacja gospodarki światowej jest powodem rosnącego znaczenia logistyki międzynarodowej. Znaczenie logistyki zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej uprawnia do postawienia pytania, w jaki sposób logistyka może włączyć się w proces oczekiwanych zmian i jak może przyczyniać się do kreowania dobrostanu społecznego. Dobrostan jest tu pojmowany jako synonim jakości życia.

Pierwsze dwa rozdziały książki mają charakter wprowadzający. Na początku przedstawiono nowoczesny paradygmat logistyki, czyli współczesne rozumienie jej istoty nastawione właśnie raczej na jakość obsługi klienta i jakość życia, niż na maksymalizację korzyści ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw i ich właścicieli. Następnie skoncentrowano uwagę na kryteriach oceny i optymalizacji dobrostanu, różnicując je od standardowych kryteriów dotyczących dobrobytu materialnego. W kolejnej części książki są podejmowane zagadnienia dostępności czasowo-przestrzennej, kosztowej, decyzyjnej oraz, w końcu, problem zagospodarowania towarów już niechcianych albo odpadowych. Tezą, której autorzy usiłują dowieść, jest twierdzenie, że logistyka nie tylko okazuje się narzędziem ułatwiającym ciągłość i płynność procesów gospodarczych, lecz także ma znaczenie dla jakości życia i może się przyczynić do poprawy dobrostanu społecznego na całym świecie.

 

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Tradycyjne i nowoczesne postrzeganie logistyki  Logistyka w ujęciu koncepcyjnym Logistyka w ujęciu pragmatycznym Współczesne rozumienie paradygmatu Logistyka w ujęciu paradygmatycznym Bibliografia

ROZDZIAŁ 2. Istota i wymiary dobrostanu Mieć czy być? Zagadnienie filozoficzne Wzrost gospodarczy i produkt krajowy Negatywne skutki ekonomii opartej na wzroście i zalecenie odwzrostowienia Arkadia dobrostanu, czyli od mieć do być Bibliografia

ROZDZIAŁ 3. Wymiar dostępności: logistyka w tworzeniu użyteczności miejsca i czasu  Dostępność produktów jako wyznacznik dobrostanu subiektywnego Rola mobilności w kreowaniu dobrostanu Konsumeryzm czy współdzielenie – co daje szczęście? Bibliografia

ROZDZIAŁ 4. Wymiar finansowy: rola logistyki  Finanse łańcucha dostaw Wpływ finansów łańcucha dostaw na satysfakcję nabywcy i dobrostan subiektywny Sprawne zarządzanie finansami łańcucha dostaw jako kluczowy determinant dobrostanu subiektywnego Bibliografia

ROZDZIAŁ 5. Logistyka a gospodarka pętli zamkniętej  Ekonomia cyrkularna a gospodarka pętli zamkniętej Logistyka a kryzys środowiskowy Logistyka zwrotna w łańcuchach dostaw Użyteczność logistyki zwrotnej w zarządzaniu łańcuchami dostaw Logistyka zwrotna a dobrostan Bibliografia

Zakończenie

Spis rysunków i tabel Indeks nazwisk

 

 

 

Logistyczna obsługa klienta

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Kauf, A Tłuczak.

Logistyczna obsługa klienta

PWN, Warszawa 2018

To pierwsza książka, która koncentrując się jednocześnie na metodach gromadzenia i analizowania danych z pomiaru ilościowego oraz jakościowego w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne zagadnienia obsługi klienta. Jego zakres został dobrany pod kątem problemów występujących w praktyce zawodowej. W książce wyjaśniono, jak rozpoznać potrzeby klienta i dostosować proces obsługi zamówienia do jego wymagań i oczekiwań. Przedstawione w niniejszej pracy metody, pozwalające na zbadanie odczuwanej satysfakcji klienta, mogą być wykorzystane do pomiaru osiągniętego poziomu świadczonych usług oraz będą cennym źródłem danych służących do porównań z innymi świadczeniodawcami usług w danym segmencie. Mogą również wskazać te obszary, w których powinna nastąpić poprawa jakości oferowanych usług. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów kierunków: logistyka, zarządzanie i ekonomia, na których wykładane są m.in. przedmioty takie jak: logistyka, logistyczna obsługa klienta, metody ilościowe w logistyce, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, usługi logistyczne, zarządzanie procesami logistycznymi

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Pojęcie i istota logistycznej obsługi klienta

1.1. Pojęcie logistycznej obsługi klienta 1.2. Identyfikacja kluczowych elementów obsługi klienta 1.3. Logistyczna obsługa klienta a segmentacja rynku 1.4. Logistyczna obsługa klienta a jego zadowolenie

ROZDZIAŁ 2. Zadowolenie i lojalność jako przesłanki kształtowania koncepcji obsługi klienta 2.1. Jakość obsługi klienta jako warunek jego zadowolenia i lojalności 2.2. Mierniki i wskaźniki poziomu obsługi klienta 2.3. Analiza ABC/XYZ oraz krzywa Lorenza w określaniu optymalnego poziomu obsługi klienta 2.4. Tajemniczy klient w badaniach poziomu zadowolenia klienta z obsługi logistycznej

ROZDZIAŁ 3. Pomiar zadowolenia klienta z poziomu obsługi logistycznej 3.1. Pomiar jako metoda gromadzenia danych 3.2. Wiarygodność pomiaru jako warunek użyteczności danych 3.3. Dobór próby badawczej w badaniach poziomu obsługi klienta

ROZDZIAŁ 4. Badania ankietowe jako metoda pomiaru poziomu satysfakcji klienta 4.1. Cel, tezy, hipotezy i założenia w badaniach zadowolenia klienta z obsługi logistycznej 4.2. Zadania i formy ankietowego badania poziomu obsługi logistycznej 4.3. Rodzaje pytań kwestionariuszowych i zasady ich formułowania 4.4. Skalowanie jednowymiarowe i jego wykorzystanie w ocenie satysfakcji klienta

ROZDZIAŁ 5. Wykorzystanie metod statystycznych w identyfikacji parametrów obsługi klienta 5.1. Miary oceny skali zjawiska i ich interpretacja 5.2. Miary rozproszenia i ich interpretacja 5.3. Analiza korelacji w ocenie zależności potrzeb klientów 5.4. Wybrane metody wnioskowania statystycznego

ROZDZIAŁ 6. Wybrane metody analizy zależności w ocenie zadowolenia klienta 6.1. Tabele wielodzielcze jako podstawa grupowania klientów 6.2. Badanie zależności między jakościowymi charakterystykami obsługi klienta 6.3. Stosunki korelacyjne oraz korelacja krzywoliniowa

ROZDZIAŁ 7. Podstawowe metody analizy preferencji klienta względem obsługi logistycznej 7.1. Wykorzystanie regresji logistycznej w interpretacji wyników z pomiaru ilościowego 7.2. Analiza czynnikowa i jej zastosowanie w badaniu zależności między elementami obsługi a zadowoleniem klienta 7.3. Skalowanie wielowymiarowe i analiza conjoint 7.4. Analiza PROFIT i jej wykorzystanie w budowie mapy percepcji parametrów obsługi klienta

ROZDZIAŁ 8. Ilościowe instrumenty pomiaru poziomu logistycznej obsługi klienta 8.1. Wskaźnik CSI jako narzędzie pomiaru zadowolenia klienta 8.2. Wykorzystanie metody SERVQUAL do oceny jakości obsługi logistycznej 8.3. Metoda incydentów krytycznych i odchyleń jako źródło wiedzy o wymaganiach klienta względem obsługi logistycznej

 

S. Kauf, A. Tłuczak, Metody i techniki badań ankietowych na przykładzie zachowań komunikacyjnych opolan, Opole 2013

P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. Matwiejczuk, Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2013

S. Kauf, Orientacja marketingowa logistyczna w zarządzaniu regionem, Wydawnictwo UO, Opole 2009

Polityka regionalna w okresie transformacji – cele, doświadczenia, perspektywy, S. Kauf red. nauk, UO, Opole 2007

A. Bruska, S. Kauf, Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego, Wydawnictwo UO, Opole 2004, s. 243

S. Kauf, Strategiczno-planistyczne aspekty integracji marketingu i logistyki, UO, Opole, 2005, s. 251

S. Kauf, Badania rynkowe w sferze marketingu i logistyki, Wydawnictwo UO, Opole 2004, s. 359

P. Blaik, T. Pokusa, J. Kaczmarek, W. Potwora, D. Potwora, S. Kauf, A. Bruska, R. Matwiejczuk, Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu, Opole 2002

Autorstwo/współautorstwo książek:

miasta dla pieszych

 

 

 

 

 

 

 

 

Miasta dla pieszych. Idea czy rzeczywistość.

Autor: Jacek Szołtysek, Halina Brdulak, Sabina Kauf

Rodzaj publikacji: monografia naukowa

Rok wydania:  2016

ISBN:  978-83-7790-403-9

Liczba stron: 174

 

Wstęp

Część 1. PIESZY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

1. Kapitał społeczny jako czynnik determinujący zachowania ludzi

1.1. Sieci zaufania – struktury i determinanty

1.2. Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na przestrzeń miejską

1.3. Architektura miast i jej wpływ na kapitał społeczny

1.4. Kulturowe aspekty przestrzeni miejskiej

1.5. Omotenashi – szacunek dla innych, akceptacja dla różnorodności, budowanie kapitału społecznego

2. Rola miasta ponowoczesnego w budowaniu struktur społecznych

2.1. Idea miasta ponowoczesnego

2.2. Obszary kulturowe w przestrzeni publicznej miasta

2.3. Osiedla miejskie jako przestrzeń dla pieszych

2.4. Pieszy w wymierającym mieście – procesy dezurbanizacji w Polsce

2.5. Wpływ zrównoważonego rozwoju na idee miasta ponowoczesnego

2.6. Plan zagospodarowania przestrzennego jako czynnik determinujący jakość życia w mieście

3. System transportowy jako istotny element miasta ponowoczesnego

3.1. Funkcjonalność systemu transportowego miasta i jego wpływ na jakość życia

3.2. Podróże piesze mieszkańców Warszawy i Łodzi – wyniki badań

3.2.1. Znaczenie Warszawy i Łodzi na mapie gospodarczej Polski

3.2.2. Badanie ruchliwości społecznej mieszkańców Warszawy i okolicznych 26 gmin

3.2.3. System transportowy Łodzi jako element zrównoważonego rozwoju miasta

4. Dialog społeczny między władzami a mieszkańcami miasta – przykłady wprowadzania opłat kongestyjnych za wjazd do centrum miasta

4.1. Aspekt środowiskowy wdrażanych opłat kongestyjnych

4.2. Aspekt społeczny wdrażanych opłat kongestyjnych

4.3. Komunikacyjne aspekty wdrażania zmian w systemach transportowych

Część 2. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W TWORZENIU MIASTA DLA PIESZYCH

1. Przestrzeń publiczna jako specyficzne miejsca w mieście

1.1. Przestrzeń publiczna jako szansa dla mieszkańców

1.2. Spotkanie jako przejaw miejskości

1.3. Czas a przestrzeń publiczna

2. Przestrzeń publiczna a ludzie – aspekty jakości życia

2.1. Dlaczego przestrzeń publiczna i szansa spotkania innych osób jest tak ważna?

2.2. Pokolenie pieszych jako szansa dla zmiany postrzegania przestrzeni miasta

3. W kierunku miasta dla pieszych

4. Logistyka a koncepcja miasta dla pieszych

4.1. Dostępność przestrzeni – pieszo i w zmotoryzowany sposób a kontakty międzyludzkie

4.2. Logistyka miasta w procesach tworzenia miasta dla pieszych

Część 3. LOGISTYCZNY KONTEKST KREOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

1. Tendencje rozwojowe a kształtowanie przestrzeni miasta

1.1. Przemiany społeczno-gospodarcze i ich oddziaływanie na przestrzeń miasta

1.2. Zachowania komunikacyjne mieszkańców w przestrzeni miasta

2. Logistyka a przestrzeń miasta

2.1. Rola logistyki w kształtowaniu struktur przestrzennych miasta

2.2. Nowe struktury przestrzenne w dostawach towarów jako warunek tworzenia przestrzeni publicznej

2.3. Przestrzeń dla transportu (dostawczego) czy przestrzeń publiczna

3. Przestrzeń przyjazna mieszkańcom

3.1. Przestrzeń konsumpcji jako element przestrzeni publicznej w mieście

3.2. Shared space jako narzędzie uspokajania ruchu w mieście

3.3. Struktura przestrzenna miasta a formy jej pokonywania przez mieszkańców

3.4. Kreowanie przestrzeni wolnej od samochodów – mobilność przyszłości

Konkluzje

Część 1

Część 2

Część 3

Bibliografia

Strony internetowe


Optymalizacja decyzji logistycznych Autor: Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak Wydawca: Difin ISBN: 978-83-8085-258-7 Data wydania: 2016 Liczba stron: 222/B5 Oprawa: miękka

Optymalizacja decyzji logistycznych

Autor: Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak

Wydawca: Difin

ISBN: 978-83-8085-258-7

Data wydania: 2016

Liczba stron: 222/B5

Oprawa: miękka

 

 

Niniejsza książka stanowi koncepcyjnie spójny ogląd podstawowych zagadnień związanych z optymalizacją decyzji logistycznych, dzięki czemu przyczynia się do lepszego ich zrozumienia. W sposób logiczny i przyjazny przedstawia podstawowe metody optymalizacyjne, znajdujące zastosowanie w różnych obszarach działalności logistycznej. Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych w logistyce jest o tyle zasadne, że globalne i wielokierunkowe przepływy strumieni towarowych wzdłuż całych łańcuchów dostaw są bardzo złożone i kompleksowe. W tym kontekście do zadań optymalizacyjnych należy sterowanie przepływem dóbr towarowych od rynków zaopatrzenia, poprzez wszystkie etapy dodawania wartości, aż do nabywcy końcowego, tak by ten uzyskał właściwy produkt, we właściwym czasie, miejscu, ilości i jakości oraz po minimalnym koszcie Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in. metody:

– oceny ryzyka w realizacji projektów logistycznych, – optymalizacyjne w projektowaniu sieci dystrybucji, – optymalizacji i modelowania systemów transportowych, – optymalizacji zapasów, – wielokryterialnego wspomagania decyzji logistycznych.


Vademecum logistyki

Vademecum logistyki

Autor: Sabina Kauf, Ewa Płaczek, Adam Sadowski, Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg

ISBN: 978-83-8085-077-4

Rok wydania: 2016, Liczba stron: 196/B5, Wydawnictwo: Difin

Powszechność stosowania logistyki, jak również coraz większa jej użyteczność powodują, że jako dziedzina wiedzy i zastosowań praktycznych nieustannie się rozwija. Liczne badania prowadzone na różnych poziomach zarządzania logistycznego nowatorsko uzupełniają lub czasem zmieniają dotychczasowe koncepcje logistyczne, ale także systematycznie wskazują luki teoretyczne i empiryczne. Prezentowana książka wychodzi naprzeciw potrzebie zrozumienia współczesnych podstaw podejmowania decyzji logistycznych i stanowi spójny ogląd najważniejszych zagadnień dotyczących tej dziedziny. W sposób przyjazny przedstawia podstawowe treści logistyki i zarządzania logistycznego. Prezentuje je zarówno z perspektywy systemu mikrologistycznego, jak i łańcucha dostaw.

Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in.: – istotę logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, – system logistyczny, – logistyczną obsługę klienta, – logistykę w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, – transport i magazynowanie, – koszty logistyczne, – logistykę zwrotną.

Przejrzysta formuła omawianych zagadnień pozwala na szybkie zrozumienie najważniejszych kategorii logistycznych oraz ułatwia rozwiązywanie rzeczywistych problemów. Książka zawiera materiał zgodny z treściami programowymi podstaw logistyki, wykładanymi na uczelniach ekonomicznych, co sprawia, że może być adresowana do studentów kierunków i specjalności logistycznych. Nie oznacza to, że praca ta nie może mieć innych zastosowań – szczególnie polecamy ją praktykom, którzy pracując na stanowiskach zarówno wykonawczych, jak i kierowniczych niższego szczebla, chcą poszerzyć swoją wiedzę. Zaprezentowane przykłady dobrano tak, by ukazywały łatwość zastosowania logistyki w praktyce gospodarczej, a to sprawia, że książka ta może być przydatna dla tych wszystkich, którzy na co dzień podejmują decyzje logistyczne.

Spis treści: WSTĘP

Rozdział 1. LOGISTYKA

Jacek Szołtysek

Wprowadzenie

1.1. Paradygmat logistyki, czyli czym jest logistyka, a czym nie jest

1.2. Zdefiniowanie logistyki, zarządzania logistycznego i zarządzania logistyką

1.3. Trochę historii – logistyka militarna, gospodarcza i społeczna

Bibliografia

Rozdział 2. SYSTEM LOGISTYCZNY

Sebastian Twaróg

Wprowadzenie

2.1. Od podejścia procesowego do systemowego

2.2. Zdefiniowanie systemu logistycznego

2.3. Rodzaje systemów logistycznych

2.4. Korzyści z systemowego podejścia w logistyce

Bibliografia

Rozdział 3. ŁAŃCUCH DOSTAW

Sebastian Twaróg

Wprowadzenie

3.1. Od łańcucha towarów do łańcucha dostaw

3.2. Istota łańcucha dostaw

3.3. Łańcuch logistyczny w strukturze łańcucha dostaw

3.4. Usługodawca logistyczny

3.5. Strategie łańcuchów dostaw

Bibliografia

Rozdział 4. LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA

Sabina Kauf

Wprowadzenie

4.1. Pojęcie logistycznej obsługi klienta

4.2. Elementy logistycznej obsługi klienta

4.3. Mierniki logistycznej obsługi klienta

4.4. Efficient Consumer Response

Bibliografia

Rozdział 5. LOGISTYKA W SFERZE ZAOPATRZENIA

Ewa Płaczek

Wprowadzenie

5.1. Zaopatrzenie a zakupy

5.2. Proces zaopatrzenia, a ile działań

5.3. Technologie komunikacyjne zaopatrzenia

5.4. Znaczenie procesu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

Bibliografia

Rozdział 6. LOGISTYKA W SFERZE PRODUKCJI

Adam Sadowski

Wprowadzenie

6.1. Logistyka produkcji z perspektywy zarządzania produkcją

6.2. Definicja i koncepcja logistyki produkcji

6.3. Strategie logistyczne i ich wpływ na logistykę produkcji

6.4. Instrumentarium logistyki produkcji

Bibliografia

Rozdział 7. LOGISTYKA W SFERZE DYSTRYBUCJI

Jacek Szołtysek

Wprowadzenie

7.1. Dystrybucja – czym jest i kto ją programuje

7.2. Kanały i strategie dystrybucji

7.3. Projektowanie kanału dystrybucji

7.4. Przykłady kanałów dystrybucji

Bibliografia

Rozdział 8. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Sabina Kauf

Wprowadzenie

8.1. Transport – pojęcie i istota

8.2. Charakterystyka podstawowych gałęzi transportu

8.3. Infrastruktura transportowa

8.4. Gospodarka magazynowa i magazynowanie

8.5. Klasyfikacja magazynów

8.6. Centrum logistyczne jako element punktowej infrastruktury logistycznej

Bibliografia

Rozdział 9. ASPEKTY KOSZTOWE W LOGISTYCE

Ewa Płaczek

Wprowadzenie

9.1. Spojrzenie na koszty logistyki

9.2. Identyfikacja kosztów logistyki

9.3. Rachunek kosztów w logistyce

9.4. Co daje rachunek kosztów działań

Bibliografia

Rozdział 10. LOGISTYKA ZWROTNA

Adam Sadowski

Wprowadzenie

10.1. Włączenie logistyki zwrotnej do zarządzania łańcuchem dostaw

10.2. Zdefiniowanie logistyki zwrotnej

10.3. Przedmiot i zadania logistyki zwrotnej

10.4. Podmioty logistyki zwrotnej w kreowaniu przepływów zwrotnych

10.5. Rodzaje i miejsca powstawania zwrotów w zwrotnym łańcuchu dostaw

10.6. Procesy logistyki zwrotnej

10.7. Współczesne kierunki rozwoju logistyki zwrotnej

Bibliografia

 

Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Badania rynkowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Autor: Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak

ISBN: 978-83-7930-733-3

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 264/B5

Wydawnictwo: Difin

W opracowaniu przedstawiono wybrane metody badań rynku, metody statystyczne oraz inne metody ilościowe. Analizę przypadków dobrano tak, by ukazać łatwość ich stosowania w zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz możliwość ich praktycznego zastosowania. Dzięki zaprezentowaniu odpowiednich metod ilościowych czytelnik może w sposób racjonalny podejmować decyzje dotyczące różnych aspektów działalności logistycznej.

Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in. metody: – prognozowania popytu, warunkujące prawidłowe funkcjonowanie sfery logistyki, – badania potrzeb przewozowych, – wyboru partnerów w łańcuchu dostaw, – badania zachowań nabywców.

Spis treści:

Rozdział 1. Informacja rynkowa i jej rola w zarządzaniu łańcuchem dostaw 1.1. Informacja i jej znaczenie w realizacji procesów logistycznych 1.2. Rola informacji rynkowej w procesie podejmowania decyzji logistycznych 1.3. Rola i znaczenie badań w zarządzaniu łańcuchem dostaw 1.4. Procedura badawcza jako warunek pozyskania właściwych informacji

Rozdział 2. Metody pomiaru i gromadzenia danych dla potrzeb łańcucha dostaw 2.1. Pomiar jako podstawa gromadzenia danych logistycznych 2.2. Określenie metody doboru i liczebności próby badawczej w badaniach logistycznych 2.3. Wybrane metody gromadzenia danych ze źródeł pierwotnych

Rozdział 3. Prognozowanie popytu jako podstawa prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw 3.1. Rola i znaczenie prognozowania w zarządzaniu łańcuchem dostaw 3.2. Podstawowe metody prognostyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw 3.3. Ekstrapolacja trendu i możliwości jej zastosowania w gospodarce zapasami 3.4. Prognozowanie zorientowane na osiągane efekty logistyczne

Rozdział 4. Rola usług transportowych w zarządzaniu łańcuchem dostaw i metody badania potrzeb przewozowych 4.1. Znaczenie transportu w zarządzaniu łańcuchem dostaw 4.2. Istota i źródła potrzeb transportowych 4.3. Popyt na usługi transportowe i metody określania jego elastyczności 4.4. Wybrane metody określania wahań popytu na transport

Rozdział 5. Metody wyboru zleceniobiorców do realizacji zadań logistycznych 5.1. Partnerstwo w łańcuchu dostaw jako podstawa przewagi konkurencyjnej 5.2. Ilościowe podejście do oceny partnerów w łańcuchu dostaw 5.3. Zastosowanie metody AHP do wyboru dostawców 5.4. Metoda TOPSIS i jej wykorzystanie do oceny dostawcy w łańcuchu dostaw 5.5. Współpraca w łańcuchu dostaw i metody pomiaru jej efektów

Rozdział 6. Zadowolenie i lojalność jako przesłanki kształtowania logistycznej obsługi klienta 6.1. Logistyczna obsługa klienta a jego zadowolenie 6.2. Metody jakościowe pomiaru zadowolenia nabywców 6.3. Analiza ABC jako podstawa określenia optymalnego poziomu obsługi

Rozdział 7. Zachowania nabywców jako podstawa kształtowania oferty logistycznej 7.1. Zachowania nabywców i podstawowe ich determinanty 7.2. Etapy procesu decyzyjnego i modele zachowań nabywców 7.3. Modele zachowań nabywców wykorzystywane w prognozowaniu wyboru marek produktów 7.4. Modele preferencji jako podstawa kształtowania oferty logistycznej


Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennychLogistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych

Autor: Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak

ISBN: 978-83-7930-316-8

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 227

Wydawnictwo: Difin

Obecnie logistyka wywiera coraz większy wpływ na przestrzenna, alokację przepływów transportowych i lokalizację powierzchni magazynowych w regionach oraz na obszarach metropolitalnych. Podejmowanie decyzji logistycznych w tym zakresie wymaga zastosowania metod ilościowych pozwalających na racjonalizację i optymalizację przepływów oraz lokalizacji elementów infrastruktury punktowej. Książka pokazuje, jak rozpoznać sytuacje problemowe pojawiające się w związku z decyzjami przestrzennymi oraz jakie metody ilościowe zastosować w celu ich rozwiązania. Przedstawione przykłady pomogą czytelnikowi podejmować w sposób racjonalny decyzje w zakresie logistyki przestrzennej.

Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in. metody:

• ilościowe wykorzystywane do oceny atrakcyjności logistycznej regionu,

• wsparcia decyzji zawiązanych z wyborem lokalizacji centrów logistycznych,

• prognozowania stanowiące podstawę kształtowania instrumentów logistyki przestrzennej.

Książka ta może być przydatna zarówno dla przedstawicieli środowiska naukowego, jak i dla studentów uczelni ekonomicznych oraz technicznych, specjalizujących się w logistyce czy gospodarce przestrzennej.


Metody i techniki badań ankietowych na przykładzie zachowań komunikacyjnych opolanMetody i techniki badań ankietowych na przykładzie zachowań komunikacyjnych opolan

Autor: Kauf Sabina, Tłuczak Agnieszka

ISBN: 978-83-7395-555-4

Format: B5

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 210

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Prezentowana książka, analizując sposoby przemieszczeń i efekty wpływu transportu na jakość życia w mieście, przedstawia w sposób kompleksowy procedurę realizacji procesu badawczego w wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Książka w prosty sposób przedstawia krok po kroku kolejne etapy budowy kwestionariusza, redukcji i redakcji danych, a także wybranych metod ich analizy. Podsumowanie książki stanowi omówienie i prezentacja wyników uzyskanych w przykładowym procesie badawczym. Jest to przykład raportu pisemnego z badania ankietowego. W książce zaprezentowano możliwości zastosowania narzędzi informatycznych (Excel, Statistica) wspierających cały proces tworzenia, analizowania i opracowywania wyników badań ankietowych aż po końcowy raport z badań. Celem Autorów jest dostarczenie wiedzy o badaniach marketingowych wszystkim, którzy chcą korzystać z wyników badań marketingowych lub zamierzają samodzielnie prowadzić tego typu badania.

Książka ta przydatna będzie zarówno dla studentów różnych kierunków (m.in.: ekonomii, zarządzania, logistyki, socjologii, gospodarki przestrzennej, psychologii), jak i dla szerokiego kręgu praktyków gospodarczych


Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmianAutorzy: P. Blaik, A. Bruska, S. Kauf, R. MatwiejczukLogistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmianPolskie Wydawnictwo EkonomiczneWarszawa 2013, wydanie Iliczba stron: 280

W książce autorzy określają podstawowe wymiary oraz przejawy integracji współczesnej logistyki jako systemowej determinanty zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozważane problemy dotyczą identyfikacji zakresu i kierunków oddziaływania podstawowych logistycznych czynników na system zarządzania przedsiębiorstwem. Obok rozważań teoretyczno-metodologicznych, w książce przedstawione zostały również wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w ramach projektu badawczego (grantu) pt. „Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami”, realizowanego w Katedrze Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego w latach 2009-2011 przez Zespół w składzie: prof. zw. dr hab. Piotr Blaik (Kierownik Projektu), dr Anna Bruska, dr hab. Sabina Kauf, prof. UO oraz dr inż. Rafał Matwiejczuk.

 

SPIS TREŚCI Rozdział 1. Tendencje rozwojowe i integracyjne w logistyce w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem (Piotr Blaik) Rozdział 2. Identyfikacja kluczowych wyzwań współczesnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) (Piotr Blaik) Rozdział 3. Klasyfikacja i identyfikacja logistycznych determinant zarządzania przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk, Anna Bruska) Rozdział 4. Identyfikacja komponentów orientacji przepływowej w aspekcie wpływu na zarządzanie i jego efekty w przedsiębiorstwie (Piotr Blaik) Rozdział 5. Kompetencje logistyki jako czynniki determinujące zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk) Rozdział 6. Strategie logistyczne oraz przesłanki i przejawy ich oddziaływania na zarządzanie przedsiębiorstwem (Rafał Matwiejczuk) Rozdział 7. Instrumenty zarządzania logistycznego a doskonalenie metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem (Anna Bruska) Rozdział 8. Planowanie logistyczne jako determinanta zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem (Sabina Kauf) Rozdział 9. Rozwiązania organizacyjne w sferze logistyki a zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa (Sabina Kauf) Rozdział 10. Controlling logistyczny a zarządzanie w przedsiębiorstwie (Anna Bruska)


Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych Autor: Kauf Sabina (red. nauk.)
Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych
Rok Wydania 2012
liczba stron: 242
ISBN 978-83-7395-504-2

Prezentowana publikacja jest wydawnictwem upamiętniającym Jubileusz 45-ciolecia pracy zawodowej – naukowej i dydaktycznej oraz siedemdziesięciolecia Urodzin prof. dra hab. Piotra Blaika. Prezentowana Liber Amicorum podzielona została na cztery części. W pierwszej odnajdujemy słowa o Jubilacie, Jego działalności naukowej i dydaktycznej. Część druga poświęcona jest sylwetce Profesora widzianej z perspektywy przyjaciół, współpracowników i wychowanków. Trzecia część obejmuje rozważania stricte logistyczne. Przedstawiono w niej miejsce logistyki w zarządzaniu; wiele uwagi poświęcono łańcuchom i sieciom ostaw, kompetencjom logistycznym, kosztom w obszarze logistyki informacji. Na uwagę zasługują również opracowania dotyczące logistyki międzynarodowej oraz nowych obszarów zastosowania logistyki, jak np. w akcjach humanitarnych czy zarządzaniu jednostkami terytorialnym. W części czwartej znajdują się opracowania poświęcone innym aspektom zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności działalności marketingowej. Burzliwie zmieniająca się rzeczywistość skłoniła autorów do przedstawienia tendencji rozwojowych w marketingu i ewolucji roli klienta we współczesnym zarządzaniu. Przedstawiono także znaczenie działań marketingowych w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa oraz problemy metodologii badań w zarządzaniu międzykulturowym.

 


Strategiczno-planistyczne aspekty integracji marketingu i logistyki Autor: S. Kauf
Strategiczno-planistyczne aspekty integracji marketingu i logistyki
Rok Wydania 2005
liczba stron: 251
ISBN 83-88672-63-0

Książka zawiera pogłębione ujęcie integracji czynności logistycznych ze strukturą koncepcji marketingu w układzie jej podstawowych wymiarów i poziomów zarządczych, tj. celów, strategii, instrumentów. Przedstawiono w niej związki działalności marketingowo-logistycznej z analiza łańcucha wartości oraz analizą portfolio, wyznaczającą strategiczne kierunki działań i rozwoju przedsiębiorstwa. Podkreślono strategiczne znaczenie logistyki w osiągani i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej a także przedstawiono próbę wkomponowania elementów logistycznych w strategie konkurencji. Opracowanie przeznaczone jest dla studentów uczelni ekonomicznych jak i na potrzeby specjalistycznego kształcenia. Może posłużyć również w celu poszerzenia wiedzy w zakresie zintegrowanego zarządzania logistycznego.


Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu Autor: P. Blaik, T. Pokusa, J. Karczmarek, W. Potwora, D. Potwora, S. Kauf, A. Bruska, R. Matwiejczuk
Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu Opole 2002
red. nauk. M. Duczmal, T. Pokusa, WSZiA w Opolu – Uniwersytet Opolski
liczba stron: 314

Praca prezentuje pokłosie prac badawczych i studiów prowadzonych w opolskim środowisku badawczym pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Piotra Blaika w zakresie integracji logistyki i marketingu. Współczesne logistyka i marketing traktowane są w publikacji jako dualne koncepcje zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, których integracja wyzwala nowe możliwości wzrostu efektywności przedsiębiorstw. Celem autorów była identyfikacja najistotniejszych przesłanek i przejawów integracji tych dwóch koncepcji, kluczowych dla efektywnego wykorzystania potencjału przedsiębiorstwa i osiągnięcia sukcesu rynkowego. Praca składa się z pięciu rozdziałów, w których podjęto rozważania teoretyczno-metodologiczne nad następującymi zagadnieniami: – znaczenie orientacji rynkowej w procesie integracji logistyki i marketingu – zmiana paradygmatu zarządzania jako przesłanka integracji logistyki i marketingu – integracja procesów logistyczno-marketingowych w aspekcie tworzenia wartości – związki logistyki i marketingu w ramach rynkowo zorientowanej strategii przedsiębiorstwa – strategia ECR jako modelowy przejaw integracji procesów logistyczno-marketingowych w łańcuchu dostaw.


Badania rynkowe w sferze marketingu i logistyki Autor: S. Kauf
Badania rynkowe w sferze marketingu i logistyki
Rok Wydania 2004
liczba stron: 359
ISBN 83-7395-065-5

Książka rozpatruje aspekty integracji działań logistycznych z marketingowymi oraz problemy związane z metodami badania stale zmieniających się potrzeb i życzeń nabywców. Praca podzielona jest na trzy części. Pierwsza z nich poświęcona jest roli informacji w badaniach rynkowych i stanowi wprowadzenie do części metodologicznych, poświęconych badaniom rynkowym. Część druga poświęcona jest badaniom w sferze marketingu, a trzecia – w sferze logistyki. Książka stanowi swego rodzaju studium dotyczące metod i kierunków stosowania badań rynkowych w sferach marketingu i logistyki, którego wyniki mogą stanowić źródło przesłanek wyboru koncepcji badawczej służącej rozwiązywaniu problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwach. Książka przydatna jest zarówno dla studentów kierunków ekonomicznych jak i w środowisku praktyków gospodarczych.


Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego Autor: S. Kauf, A. Bruska
Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego
Uniwersytet Opolski, Opole 2007
liczba stron: 232

Autorki podporządkowały prezentację wybranych zagadnień zarządzania marketingowego problematyce planowania. W sześciu rozdziałach omawiają m.in. ogólną strukturę systemu zarządzania marketingowego oraz jego determinanty, system planowania marketingowego, rolę informacji w przygotowaniu marketingowych planów strategicznych, warianty strategicznych planów marketingowych w różnych przekrojach oraz wpływ marketingu na kształtowanie oferty przedsiębiorstwa. Książka przeznaczona dla studiujących problematykę marketingu zwłaszcza w ramach kierunków „Ekonomia” i „Zarządzanie”, a także dla praktyków zainteresowanych tą tematyką.


Polityka regionalna w okresie transformacji - cele, doświadczenia, perspektywy Autor: S. Kauf
Polityka regionalna w okresie transformacji – cele, doświadczenia, perspektywy
Uniwersytet Opolski, Opole 2007

Prezentowana publikacja jest polsko-niemieckim wydawnictwem upamiętniającym Jubileusz Siedemdziesięciolecia Urodzin prof. dra hab. Klausa Gloede. Składa się z dwóch części. W pierwszej, przedstawiono wpływ transformacji gospodarczej na rozwój regionów. Zawarto w niej poglądy wielu Autorów w kwestii przeobrażeń jakie dokonały się zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Wiele miejsca poświęcono również problematyce planowania przestrzennego i kierunków rozwoju regionalnego w Polsce. Drugą część pracy poświęcono problematyce marketingu i logistyki w zarządzaniu regionami. Wskazano, że stałe nasilanie się walki konkurencyjnej pomiędzy regionami i miastami przyczynia się do wzrostu znaczenia koncepcji marketingu i logistyki, a pojęcia marketingu i logistyki regionalnej stają się coraz popularniejsze.


Systemy i procesy zarządzania logistyczno - marketingowego Aspekt efektywności Systemy i procesy zarządzania logistyczno – marketingowego Aspekt efektywności
Uniwersytet Opolski
Opole 2007
red. nauk. P. Blaik
ISBN- 978-83-7395-268-3 liczba stron: 208

Kolejna publikacja poświęcona problematyce zarządzania logistyczno-marketingowego zawiera pogłębioną, autorską reinterpretację przesłanek przejawów oraz skutków integracji logistyki i marketingu w aspekcie zarządczym i efektywnościowym. W sześciu rozdziałach składających się na strukturę pracy prezentowane są następujące zagadnienia: – Orientacja rynkowa jako koncepcja integrująca procesy w przedsiębiorstwie (D. Potwora, W. Potwora) – Struktura i efektywność zarządzania logistyczno-marketingowego (P. Blaik) – Procesy i systemy planistyczne w zarządzaniu logistyczno-marketingowym (S. Kauf) – System operacyjnego zarządzania logistyczno-marketingowego (A. Bruska) – Zarządzanie łańcuchem dostaw w aspekcie integracji logistyki i marketingu (T. Pokusa) – Kluczowe procesy logistyczno-marketingowe determinujące rozwój wiedzy przedsiębiorstwa o rynku (R. Matwiejczuk)


Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem
Uniwersytet Opolski
Opole 2009
ISBN- 978-83-7395-341-3

Jest to studium teoretyczno-opisowe marketingowo-logistycznej koncepcji zarządzania regionem. Praca lokalizuje się na styku marketingu, logistyki, zarządzania oraz regionalistyki. Problematyka książki związana jest przede wszystkim z adaptacja i odpowiednią modyfikacją podejść, twierdzeń i modeli znanych, z jednej strony z nauk o przedsiębiorstwie, a z drugiej z nauk o regionach do potrzeb i specyfiki zarządzania funkcjonowaniem regionów opartym na ich przestrzennym, prawnym, ekonomicznym i społecznym wyodrębnieniu.