Zaznacz stronę

dr Maria Bucka

stanowisko: starszy wykładowca
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 41
telefon: (77) 401 6906
e-mail: buckamaria@wp.pl

Google Scholar

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
  26.03.1992 r. – nadanie tytułu dr nauk ekonomicznych w zakresie polityki ekonomicznej przez Radę Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 • Klastry i inicjatywy klastrowe
 • Polityka przemysłowa
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w skali makro i mikro ekonomicznej

 

Prowadzone przedmioty:

 • Analiza ekonomiczno-finansowa (wykład i konwersatoria)
 • Metody wyceny przedsiębiorstw (wykład i konwersatoria)
 • Narzędzia analizy ekonomiczno-finansowej ( laboratoria)
 • Metody analizy ekonomiczno-finansowej ( wkład i ćwiczenia)
 • Zarządzanie płynnością finansową (wykład)
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym (wykład)
 • Sprawozdawczość finansowa (wykład)
 • Metody planowania w przedsiębiorstwie ( wykład)
 • Polityka gospodarcza (wykład)

 

Pełnione funkcje:

 • Dyrektor Biura Jakości Kształcenia UO
 • Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2020-2024
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. kształtowania polityki dydaktycznej w Uniwersytecie Opolskim w kadencji 2020-2024
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. przyznawania nagród Quality w Uniwersytecie Opolskim w kadencji 2020-2024
 • Ekspert oceniający projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Opolu
 • Koordynator działalności Akredytowanego Centrum EBC*L w województwie opolskim

 

Inne:

 • Udział w projekcie” Jakość przede wszystkim-budowanie systemu zarządzania i kreowania kultura jakości kształcenia na UO”, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pt. ”Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój, współfinansowanego ze środków EFS.
 • Udział w projekcie Konsolidacja Uniwersytetu Opolskiego z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową (2020)
 • Udział w realizacji projektu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.-Opracowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych dla szkolnictwa wyższego dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim (2019)
 • Udział w realizacji projektu „Perspektywy zatrudnienia absolwentów „ Małe Granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania naukowo-dydaktyczne (2018)
 • Udział w realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju uniwersytetu Opolskiego” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2018-20190)
 • Udział w projekcie ”Budowa modelu kształcenia dualnego w Uniwersytecie Opolskim” (2014)

 

Ważniejsze publikacje:

Bucka M:Kreatywność a jakość życia na obszarach wiejski-wybrane przykłady, w:Wymiary transformacji. Przemysł, rolnictwo, usługi publiczne, red. A. Bisaga, S. Kauf, A. Mijal, PWE, Warszawa 2023, ss. 283-293

Bucka M, Dąbrowska-Jabłońska I, Szymańska-Czaplak E, Katalog dobrych praktyk doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2023, ss.12-89

Bucka M: Źródła informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w: Informacja-Dobro Publiczne czy Prywatne. Nowe wyzwania, red. M. Krzesaj, A. Jańdziak, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2022, ss.67-83.

Bucka M: Wsparcie rozwoju klastrów w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 466, 2017, s. 63-70,

Bucka M: Kształcenie dualne, jako nowa jakość kształcenia zawodowego w Polsce, w: Edukacja młodzieży a rynek pracy / Zagórowska Agata Maria ( red. ), 2016, Uniwersytet Opolski, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ss. 53-65

Bucka M: Polityka i instrumenty wsparcia klastrów w perspektywie finansowej 2014-2020, w: 20 lat : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – interdyscyplinarność badań / Duczmal Marian, Pokusa Tadeusz ( red. ), Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2016, Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, ss. 48-59

Bucka M: The Opportunities of Cluster Development in Borderland of Poland and the Czech Republic, w: Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Conference Proceedings / Ardielli Eva ( red. ), 2016, VŠB – Technical University of Ostrava, ss. 44-50

Bucka M: The cluster concept in the policy of sustainable development, w: Social and economic priorities in the context of sustainable development / Vlasenko Kateryna, Duczmal Wojciech, Pokusa Tadeusz ( red. ), 2016, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opoluss. 7-16

Bucka M, Małe i średnie przedsiębiorstwa – samozatrudnienie osób 50+ [w]Wiek a rynek pracy. Szanse i zagrożenia osób w wieku 50+ na rynku pracy – wybrane aspekty. Pod redakcją Agata Zagórowska, Opole 2015, WUP w Opolu, Uniwersytet Opolski, s.111,

Bucka M, Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w okresie realizacji polityki spójności w 2007-2013 [w] Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu. Pod redakcją Ewa Pancer – Cybulska, Ewa Szostak, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 380, s.189, Wrocław 2015 r.

Bucka M, Mikołajewicz Z, (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Opole 2014; M. Bucka, Przedsiębiorstwa sektora MŚP dziesięć lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej, (w:) M. Bucka, Z. Mikołajewicz (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Opole 2014;

Bucka M, Znaczenie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla rynku pracy w województwie opolskim, (w:) A. Zagórowska (red.) Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Opolski, Opole 2014;

Bucka M, Funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce, [w]:Polityka spójności w okresie 2014 – 2020, red. E. Pancer – Cybulska, E. Szostak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 233-241.

Bucka M., Nowe inicjatywy wspólnotowe, jako źródło wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Jaka polityka spójności po roku 2013, red. M. Klamut, E. Szostak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 250-258.

Bucka M., Powiązania sieciowe w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej, [w:] Spójność czy konkurencyjność-dylematy polityki Unii Europejskiej, red. M Klamut, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 270-282.

Bucka M., Klastry, jako forma funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI wieku, red. A. Barteczka, A. Lorek, A. Rączaszka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 587-597.

Bucka M., Clusters in the theory and practice of local and regional policy, [w:] Economic and Environmental Studies, Cotemporary Problems of the Socio-Economic Policy in Poland, (ed.) M. Bucka, No. 10/2007, Opole 2007, s. 151-162.

Bucka M., Znaczenie powiązań sieciowych w funkcjonowaniu MSP, [w:] Restrukturyzacja w procesach rozwoju gospodarczego, red. Cz. Glinkowski, AE Poznań, Szczecin-Poznań 2006, s. 517-527.

Redakcja monografii Bucka M. ( red. ): Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, vol. 19, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Bucka M, Mikołajewicz Z, (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Opole 2014 Uniwersytetu Opolskiego,

Bucka M, (red) Economic and Environmental Studies, Cotemporary Problems of the Socio-Economic Policy in Poland, No. 10/2007, Opole 2007

Bucka M., Słodczyk J. (red) Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie” Wydawnictwo. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005,.

 

Artykuły problemowe

Bucka M: Kreatywność, jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa opolskiego, w: Studia Obszarów Wiejskich, vol. 52, 2018, ss. 127-137,

Bucka M, Zagórowska A. M: Zróżnicowania wewnątrzregionalne i ich implikacje dla rozwoju województwa opolskiego : wybrane aspekty, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, nr 425, 2016, ss. 9-23,

Bucka M, Grochalski M, Koziarski S, Pisarek I, Kształcenie dualne w Uniwersytecie Opolskim. Model -Wdrożenie – Perspektywy. [w] Model kształcenia dualnego na Uniwersytecie Opolskim. Raport z prac zespołu ekspertów, Praca zbiorowa pod kierunkiem I. Pisarek, Opole 2014, s.78.

Bucka M, Voznakova I: CLUSTERS AS THE FORM OF ENTERPRISE FUNCTIONING IN POLISH METALLURGICAL, w: METAL 2014 : 23rd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings, 2014, Tangerss. 1629-1634

Bucka M, Przedsiębiorstwa województwa opolskiego po 2007 roku, [w], Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej, red. K.Pająk, J. Tomidajewicz, Toruń 2011, s.185-198

Bucka M., Małe i średnie Przedsiębiorstwa motorem przedsiębiorczości w gospodarce województwa opolskiego, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, tom XVIII, red. Z. Mikołajewicz, Opole 2010, s. 269-283.

Bucka M., Uwarunkowania rozwoju struktur klastrowych w województwie opolskim, [w:] Uwarunkowania, możliwości i kierunki rozwoju kraju i regionu opolskiego, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, Tom XVII, red. Z. Mikołajewicz, Opole 2007, s. 175-189.

Bucka M., Przestrzenne zróżnicowanie małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych miastach w Polsce, [w:] Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, red. J. Słodczyka, E. Szafranek, Uniwersytet Opolski, Opole 2006, s. 227-235.

Bucka M., Małe i średnie przedsiębiorstwa po roku akcesji Polski do Unii Europejskiej, [w:] Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Uniwersytet Opolski, Opole 2006, s 553-562.

Redakcja monografii

Bucka M. ( red. ): Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, vol. 19, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Bucka M, Mikołajewicz Z, (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Opole 2014 Uniwersytetu Opolskiego,

Bucka M. (ed) Economic and Environmental Studies, Cotemporary Problems of the Socio-Economic Policy in Poland, No. 10/2007, Opole 2007

Bucka M., Słodczyk J. (red) Procesy i kierunki przemian w gospodarce , przestrzeni i społeczeństwie”  Wydawnictwo. Uniwersytetu Opolskiego , Opole 2005,.