Zaznacz stronę

dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO

stanowisko: profesor UO
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 40
telefon: 77 401 6890
e-mail: azagorowska@uni.opole.pl

ORCID ID: 0000-0002-7847-2708

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, polityki społecznej Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Rynek pracy
 • Demograficzne
 • Polityka społeczna
 • Ekonomia społeczna

 

Prowadzone przedmioty:

 • Socjologia ekonomiczna
 • Demografia społeczno- ekonomiczna
 • Rynek pracy
 • Wprowadzenie do badań naukowych
 • Badania naukowe
 • Seminaria dyplomowe

 

Pełnione funkcje:

 • Kierownik katedry
 • Prezes PTE Oddział w Opolu
 • Członkostwo w:
 •  KNoPiPS PAN
 •  Radzie Naukowej UO
 •  KRKRES w Opolu
 • Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Oddziału PAN w Katowicach

 

Ważniejsze publikacje:

w druku POSTAWY I ZACHOWANIA STUDENTÓW WOBEC EDUKACJI I RYNKU PRACY

Zagórowska Agata, Starzenie się ludności oraz aktywność zawodowa osób starszych wyzwaniem dla polityki regionalnej, w : Migracje i rozwój regionu pod red. B. Solgi Rządowa Rada Ludnościowa .Materiały z III Kongresu Demograficznego .Część 7, Warszawa 2023

Zagórowska Agata, Multigeneracyjny charakter współczesnego rynku pracy w Polsce . Wybrane aspekty ,w : Społeczeństwo w dobie przemian – studia interdyscyplinarne, Instytut Śląski Opole 2022

Zagórowska Agata, ,Aktywność osób starszych na rynku pracy w kontekście koncepcji aktywnego starzenia się a polityka senioralna w Polsce ,w : W kręgu rynku pracy i polityki społecznej po red. K Zawadzki, M. Wojdyło ,A. Sudolska Wydawnictwo adam marszałek Toruń 2022

Zagórowska Agata, Regionalny i lokalny wymiar demograficznego starzenia się Śląska , koncepcja aktywnego starzenia w regionalnej polityce senioralnej ,”Studia Śląskie” ,t.88-89 Opole 2021

Zagórowska Agata , Wybrane aspekty analizy retrospektywnej i prospektywnej regionalnych oraz lokalnych problemów demograficznych Śląska, w: 100 lat demografii w Polsce 1918 – 2010 .Aspekty regionalne, Instytut Śląski Opole 2020

Zagórowska Agata , Rostropowicz – Miśko Marta , Depopulacja gmin przygranicznych Śląska i ich typologia , w: 100 lat demografii w Polsce 1918 – 2018. Aspekty regionalne., Instytut Śląski, Opole 2020

Zagórowska Agata, Rauziński Robert, Słodczyk Janusz: Procesy i struktury demograficzne na Śląsku po II wojnie światowej (województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie), Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski, nr 597, 2020, Uniwersytet Opolski, ISBN 978-83-7395-893-7, 230 s

Zagórowska Agata , Analiza deklarowanej aktywności zawodowej podczas studiów .Synteza wyników badań empirycznych, w: Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0, pod red. nauk. Zenona Wi-śniewskiego, Cecylii Sadowskiej – Snarskiej PWSIiP w Łomży wydawnictwo adam marszałek , Toruń 2020, ISBN 978-83-8180-396-0, s. 315-328

Zagórowska Agata Proces demograficznego starzenia się pogranicza polsko- czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego i Śląska Morawskiego a polityka senioralna Polski i Czech ,w: Wy-zwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej pod red. nauk. Anny Organiściak- Krzykowskiej i Magdaleny Wysockiej , Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2020ISBN 978-83-8100-243-1,s.175-199

Zagórowska Agata Zróżnicowanie kapitału ludzkiego na Śląsku w kontekście jego roli jako czynnika en-dogenicznego rozwoju ,w: Procesy migracyjne w południowo- zachodniej Polsce w kontekście sytuacji na rynku pracy, wybrane zagadnienia pod red. Alicji Dolińskiej i Romualda Jończego Wydawnictwo Uniwer-sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Wrocław 2020

Zagórowska Agata, Rostropowicz – Miśko Marta : Migracje absolwentów szkół wyższych a kształtowanie się kapitału ludzkiego w województwie opolskim , w: Czasopismo Geograficzne, vol. 90, nr 2, 2019, ss. 91-110

Zagórowska Agata: Oblicze demograficzne Opola na początku XXI wieku, w: Studia Miejskie, vol. 33, 2019, ss. 39-54

Zagórowska Agata Maria, Rostropowicz-Miśko Marta: Przekształcenia struktur wieku ludności gmin wo-jewództwa opolskiego wyznacznikiem dla lokalnych polityk społecznych, w: Polityka Społeczna, nr 7, 2018, ss. 15-24

Zagórowska Agata Maria, Sykuła Karolina: Działania gminnych samorządów w ograniczaniu bezrobocia. Badania własne, w: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze globalnym, krajo-wym, regionalnym i lokalnym / Bucka Maria (red.), Opolskie Roczniki Ekonomiczne, vol. 19, 2017, ISBN 978-83-7395-749-7, ss. 147-158

Zagórowska Agata Maria: Proces starzenia się ludności województwa opolskiego, w: Sytuacja demogra-ficzna Śląska Opolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T.13 / Hrynkiewicz Józe-fina, Potrykowska Alina (red.), 2017, Rządowa Rada Ludnościowa, ISBN 978-83-7027-657-7, ss.

Zagórowska A. Differentiation of Demographic Processes in the Regions of the Polish – Czech Border-land and their Socio-Economic Implications, w: Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Conference Proceedings / Ardielli Eva (red.), 2016, VŠB – Technical Univer-sity of Ostrava, ISBN 978-80-248-3991-2, ss. 220-231

Zagórowska A.(red.nauk.) Edukacja młodzieży a rynek pracy , Opole 2016

Zagórowska A., Goleński W. ,Problem młodzieży niepracującej, nieuczącej się, niedokształcającej się ( NEET) w województwie opolskim – przyczynek do dalszych badań [w:] Edukacja młodzieży a rynek pracy ( red. nauk . ) A .Zagórowska , Opole 2016

Zagórowska A., ( red. nauk. ) Edukacja młodzieży a rynek pracy , Opole 2016

Zagórowska A.,Grot A., Motywy wyboru studiów wyższych na kierunku budownictwo w Polsce. Wstępna analiza badań własnych.[ w:]Edukacja młodzieży a rynek pracy, red.nauk. A . Zagórowska , Opole 2016

Zagórowska A., Goleński W., Problem młodzieży niepracującej , nieuczącej się,niedokształcającej się ( NEET ) w województwie opolskim – przyczynek do dalszych badań [w:] Edukacja młodzieży a rynek pracy, red. nauk. A. Zagórowska , Opole 2016 .

Zagórowska Agata (red.) Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Opolski, Opole 2014; Agata Zagórowska, Marta Rostro-powicz-Miśko (red. II część monografii), Społeczne skutki migracji mieszkańców województwa opolskie-go – wybrane problemy dzieci i osób starszych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2014;

Zagórowska Agata, Zasoby pracy na Śląsku w latach 1999-2035. Dynamika i zróżnicowanie przestrzenne zmian, (w:) M. Bucka, Z. Mikołajewicz (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wy-zwań współczesnego świata, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Opole 2014;

Zagórowska Agata, Sytuacja na rynku pracy województwa opolskiego 10 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, (w:) A. Zagórowska (red.) Polska po 10 latach członkostwa w Unii Euro-pejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Opolski, Opole 2014

Zagórowska Agata, Starzenie się ludności Śląska Opolskiego a problem niepełnosprawności wśród osób starszych, (w:) Marta. Rostropowicz-Miśko (red.), Społeczny wymiar starości ze szczególnym uwzględ-nieniem Śląska Opolskiego, Editio Silesia, Opole-Łubowice, 2014;

Zagórowska Agata., Zasoby pracy na Śląsku w latach 1999-2035. Dynamika i zróżnicowanie przestrzenne zmian, publikacja pokonferencyjna pt. „Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach światowego kryzysu” zorganizowanej w dniach 18-20 września 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Zagórowska Agata., Depopulacja i starzenie się ludności jako zagrożenia i wyzwania dla rozwoju regio-nalnego i lokalnego Śląska, (w:) Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opol-skiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, red. nauk. A. Zagórowska, Opole 2013.

Zagórowska Agata., Nowakowski Jakub., Wolontariat jako element kapitału społecznego wspomagający młodzież w wejściu na rgataynek pracy. Badanie motywów udziału w wolontariacie, (w:) Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, red. na-uk. A. Zagórowska, Opole 2013.

Zagórowska Agata., Rauziński Robert., Pisz Zdzisław., Kuropka Ireneusz., Czynnik ludzki w rozwoju społecznym Nadodrza. Profile demograficzne województw nadodrzańskich. Zadania społeczne, (w:) Stu-dia Ekonomiczne: Regionalne i lokalne problemy rynku pracy, red. nauk. D. Kotlorz, nr 134, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.

Zagórowska Agata., Przeobrażenia struktur demograficznych województwa śląskiego w perspektywie 2035 r. wyzwanie dla regionalnej polityki społeczno-gospodarczej (w:) Problemy współczesnej ekonomii, Księ-ga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab. Dorocie Kotlorz, red. nauk. U. Zagora- Jonszty, A. Skór-ska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012.

Zagórowska Agata., Starzenie się ludności województwa opolskiego i jego konsekwencje dla rynku pracy, Rządowa Rada Ludnościowa, Kongres Demograficzny (w:) Społeczeństwo Śląska Opolskiego o 1945-2011, Warszawa 2012.

Zagórowska Agata. (red.), Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju, Opole 2012.

Zagórowska Agata. (red.), Ludność Nadodrza 1946-2035. Uwarunkowania demograficzne rozwoju spo-łecznego, Opole 2012.

Zagórowska Agata. (red.), Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie, Opole 2012.

Zagórowska Agata,.Rauziński Robert, Atlas demograficzny województw nadodrzańskich. Województwa: Opolskie, Dolnośląskie, Lubuskie, Zachodniopomorskie, Opole 2012.

Zagórowska Agata. (red.), Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim, Opole 2011.

Zagórowska Agata. Rostropowicz-Miśko Marta . (red.), Zróżnicowane problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Opole 2011.

Zagórowska Agata., Wyzwania dla polityki społecznej Śląska w kontekście kryzysu i procesów demogra-ficznych, Opole 2009.

Zagórowska Agata.,Rauziński Robert, Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r., Opole 2008.

Zagórowska Agata., Przemiany strukturalne, demograficzne i społeczne ludności Śląska 1946-2002-2030, Opole 2007.

Zagórowska Agata., Rynek pracy na Śląsku Opolskim, Aspekty demograficzne, społeczne i ekonomiczne. Teoria i praktyka, Opole 2004.

Zagórowska Agata. (red.), Problemy rynku pracy, Opole 1995.

Zagórowska Agata, Rauziński Robert, Słodczyk Janusz: Procesy i struktury demograficzne na Śląsku po II wojnie światowej (województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie), Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski, nr 597, 2020, Uniwersytet Opolski, ISBN 978-83-7395-893-7, 230 s

Zagórowska Agata , Analiza deklarowanej aktywności zawodowej podczas studiów .Synteza wyników badań empirycznych, w: Praca i rynek pracy w perspektywie  gospodarki 4.0, pod red. nauk. Zenona Wiśniewskiego, Cecylii Sadowskiej – Snarskiej PWSIiP w Łomży  wydawnictwo adam marszałek , Toruń 2020, ISBN 978-83-8180-396-0, s. 315-328

Zagórowska Agata Proces demograficznego starzenia się pogranicza polsko- czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego i Śląska Morawskiego a polityka senioralna Polski i Czech ,w: Wyzwania rynku pracy, ubezpieczeń i polityki senioralnej pod red. nauk. Anny Organiściak- Krzykowskiej i Magdaleny Wysockiej , Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2020ISBN 978-83-8100-243-1,s.175-199

Zagórowska Agata Zróżnicowanie  kapitału ludzkiego na ląsku w kontekście jgo roli jako czynnika endogenicznego rozwoju ,w: Procesy  migracyjne w południowo- zachodniej Polsce w kontekście sytuacji na rynku pracy, wybrane zagadnienia pod red. Alicji Dolińskiej i Romualda Jończego Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Wrocław 2020

Zagórowska Agata, Rostropowicz – Miśko  Marta : Migracje absolwentów szkół wyższych a kształtowanie się kapitału ludzkiego w województwie opolskim , w: Czasopismo Geograficzne, vol. 90, nr 2, 2019, ss. 91-110

Zagórowska Agata: Oblicze demograficzne Opola na początku XXI wieku, w: Studia Miejskie, vol. 33, 2019, ss. 39-54

Zagórowska Agata Maria, Rostropowicz-Miśko Marta: Przekształcenia struktur wieku ludności gmin województwa opolskiego wyznacznikiem dla lokalnych polityk społecznych, w: Polityka Społeczna, nr 7, 2018, ss. 15-24

Zagórowska Agata Maria, Sykuła Karolina: Działania gminnych samorządów w ograniczaniu bezrobocia. Badania własne, w: Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego w wymiarze globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym / Bucka Maria (red.), Opolskie Roczniki Ekonomiczne, vol. 19, 2017, ISBN 978-83-7395-749-7, ss. 147-158

Zagórowska Agata Maria: Proces starzenia się ludności województwa opolskiego, w: Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. T.13 / Hrynkiewicz Józefina, Potrykowska Alina (red.), 2017, Rządowa Rada Ludnościowa, ISBN 978-83-7027-657-7, ss.

Zagórowska A.   Differentiation of Demographic Processes in the Regions of the Polish – Czech Borderland and their Socio-Economic Implications, w: Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Conference Proceedings / Ardielli Eva (red.), 2016, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-3991-2, ss. 220-231

Zagórowska A.(red.nauk.) Edukacja młodzieży a rynek pracy , Opole  2016

Zagórowska A., Goleński W. ,Problem  młodzieży  niepracującej,  nieuczącej  się,   niedokształcającej się ( NEET) w województwie opolskim – przyczynek do dalszych badań [w:] Edukacja młodzieży a rynek pracy ( red. nauk . ) A .Zagórowska , Opole 2016

 

Zagórowska A., ( red. nauk. ) Edukacja młodzieży a rynek pracy , Opole 2016

 

Zagórowska A.,Grot A., Motywy wyboru studiów wyższych na kierunku budownictwo w Polsce. Wstępna analiza badań własnych.[ w:]Edukacja młodzieży  a rynek pracy, red.nauk. A . Zagórowska , Opole 2016

 

Zagórowska A., Goleński W.,  Problem młodzieży niepracującej , nieuczącej się,niedokształcającej się ( NEET ) w województwie opolskim – przyczynek do dalszych badań [w:] Edukacja młodzieży a rynek pracy, red. nauk. A. Zagórowska , Opole 2016 .

Agata Zagórowska (red.) Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Opolski, Opole 2014; Agata Zagórowska, Marta Rostropowicz-Miśko (red. II część monografii), Społeczne skutki migracji mieszkańców województwa opolskiego – wybrane problemy dzieci i osób starszych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2014;

 

Agata Zagórowska, Zasoby pracy na Śląsku w latach 1999-2035. Dynamika i zróżnicowanie przestrzenne zmian, (w:) M. Bucka, Z. Mikołajewicz (red.), Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Opole 2014;

 

Agata Zagórowska, Sytuacja na rynku pracy województwa opolskiego 10 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty, (w:) A. Zagórowska (red.) Polska po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej z perspektywy rynku pracy Śląska, Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Opolski, Opole 2014

 

Agata Zagórowska, Starzenie się ludności Śląska Opolskiego a problem niepełnosprawności wśród osób starszych, (w:) M. Rostropowicz-Miśko (red.), Społeczny wymiar starości ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego, Editio Silesia, Opole-Łubowice, 2014;

 

Zagórowska A., Zasoby pracy na Śląsku w latach 1999-2035. Dynamika i zróżnicowanie przestrzenne zmian, publikacja pokonferencyjna pt. „Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne wyzwania i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach światowego kryzysu” zorganizowanej w dniach 18-20 września 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

 

Zagórowska A., Depopulacja i starzenie się ludności jako zagrożenia i wyzwania dla rozwoju regionalnego i lokalnego Śląska, (w:) Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, red. nauk. A. Zagórowska, Opole 2013.

 

Zagórowska A., Nowakowski J., Wolontariat jako element kapitału społecznego wspomagający młodzież w wejściu na rynek pracy. Badanie motywów udziału w wolontariacie, (w:) Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, red. nauk. A. Zagórowska, Opole 2013.

 

Zagórowska A., Rauziński R., Pisz Z., Kuropka I., Czynnik ludzki w rozwoju społecznym Nadodrza. Profile demograficzne województw nadodrzańskich. Zadania społeczne, (w:) Studia Ekonomiczne: Regionalne i lokalne problemy rynku pracy, red. nauk. D. Kotlorz, nr 134, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.

 

Zagórowska A., Przeobrażenia struktur demograficznych województwa śląskiego w perspektywie 2035 r. wyzwanie dla regionalnej polityki społeczno-gospodarczej (w:) Problemy współczesnej ekonomii, Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab. Dorocie Kotlorz, red. nauk. U. Zagora- Jonszty, A. Skórska, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012.

 

Zagórowska A., Starzenie się ludności województwa opolskiego i jego konsekwencje dla rynku pracy, Rządowa Rada Ludnościowa, Kongres Demograficzny (w:) Społeczeństwo Śląska Opolskiego o 1945-2011, Warszawa 2012.

 

Zagórowska A. (red.), Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju, Opole 2012.

 

Zagórowska A. (red.), Ludność Nadodrza 1946-2035. Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego, Opole 2012.

 

Zagórowska A. (red.), Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie, Opole 2012.

 

Rauziński R., Zagórowska A., Atlas demograficzny województw nadodrzańskich. Województwa: Opolskie, Dolnośląskie, Lubuskie, Zachodniopomorskie, Opole 2012.

 

Zagórowska A. (red.), Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim, Opole 2011.

 

Zagórowska A. Rostropowicz M. (red.), Zróżnicowane problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Opole 2011.

 

Zagórowska A., Wyzwania dla polityki społecznej Śląska w kontekście kryzysu i procesów demograficznych, Opole 2009.

 

Zagórowska A., Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r., Opole 2008.

 

Rauziński R., Zagórowska A., Przemiany strukturalne, demograficzne i społeczne ludności Śląska 1946-2002-2030, Opole 2007.

 

Rauziński R., Zagórowska A., Rynek pracy na Śląsku Opolskim, Aspekty demograficzne, społeczne i ekonomiczne. Teoria i praktyka, Opole 2004.

 

Zagórowska A. (red.), Problemy rynku pracy, Opole 1995.