Zaznacz stronę

dr Wojciech Goleński

adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
e-mail: wgolenski@uni.opole.pl

ORCID ID

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Polityka publiczna
 • Polityka społeczna
 • Audyt, kontrola, ewaluacja
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Gospodarka społeczna

 

Prowadzone przedmioty:

 • Social Policy
 • Polityka Społeczna
 • Ekonomic Policies
 • Polityka Gospodarcza
 • Labour Market
 • Economic Sociology
 • Economic Project Evaluation

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Zarządu PTE Oddział w Opolu
 • Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Oddziału PAN w Katowicach

 

Książki / redakcja książek:

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2011. Raport Obserwatorium Integracji Społecznej, ROPS w Opolu, Red. A. Walas, K. Mesjasz, W. Goleński, A. Kijak. OIS ROPS w Opolu, Opole, czerwiec 2012

Adopcja w województwie opolskim jako element systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – wybrane zagadnienia, Red. A. Walas, K. Mesjasz, W. Goleński, A. Kijak. OIS ROPS w Opolu, Opole, 2013

Ważniejsze publikacje:

W. Goleński, M. Blajda: Przeciwdziałanie depopulacji Opolszczyzny, „Kontrola Państwowa“ 2/2021

W. Goleński, M. Będzieszak: Bezpieczeństwo narodowe priorytetem działalności kontrolnej NIK w latach 2023-2024, „Kontrola Państwowa“ 3/2023

W. Goleński: Proceder prania pieniędzy – zarys problematyki „Kontrola Państwowa“ 4/2023

W. Goleński, A. Dudek: Motywy wyboru kierunków kształcenia [w:] Perspektywy zatrudnienia absolwentów. Red. A. Zagórowska, D. Malchar-Michalska, 2023 – oczekujące na druk;

W. Goleński, D. Rodzeń: Zmiany motywów wyborów ścieżki kształcenia przez studentów Uniwersytetu Opolskiego w obliczu sytuacji nadzwyczajnych – wnioski z badań jakościowych, [w:] Perspektywy zatrudnienia absolwentów. Red. A. Zagórowska, D. Malchar-Michalska, 2023 – oczekujące na druk;

Artykuły (od 2015):

W. Goleński: Workingpoor w Polsce – definicja, główne przyczyny, zjawiska powiązane, „Polityka Społeczna” 2/2015(491);

W. Goleński: Wybrane elementy Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku jako odpowiedź na główne wyzwania regionalnej polityki społecznej, [w:] Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce. Red. B. Borusiak, K. Pająk, CeDeWu, Warszawa 2015;

W. Goleński: Spółdzielnie socjalne jako instrument aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, [w:] Wiek a rynek pracy. Szanse i zagrożenia osób w wieku 50+ na rynku pracy – wybrane zagadnienia. Red. A. Zagórowska, WUP w Opolu, UO, Opole 2015;

W. Goleński, Ubóstwo, wykluczenie społeczne oraz przyczyny i skutki depopulacji na Śląsku Opolskim w świetle wybranych badań i analiz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Diagnoza i monitoring regionalnych problemów społecznych, [w:] Monitorowanie i ewaluacji polityk publicznych – doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości, Praca zbiorowa, UMWO, Opole 2015;

W. Goleński: Project of a special demographic zone as a response to a threat of depopulation in the Opole province, ” Journal of Science of the Gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces” Vol 47, nr 4(178)2015

W. Goleński, Podstawy działalności wybranych spółdzielni socjalnych a rozwój społeczny, [w:] Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania wyzwania perspektywy. Red. J. Osiński, M. Nawrot, M. Ostrowska, M. Pachocka, SGH, Warszawa 2016

W. Goleński, A. Zagórowska, Problem młodzieży niepracującej, nieuczącej się, niedokształcającej się (NEET) w województwie opolskim – przyczynek do dalszych badań, [w:] Edukacja młodzieży a rynek pracy. Red. A. Zagórowska, UO, WUP w Opolu, Opole 2016

W. Goleński: Effectiveness and efficiency of social economy organisations, [w:] Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Red. E. Ardielli, VSB, Statutory City of Ostrava, Ostrava 2016.

W. Goleński: Społeczne skutki zagranicznych migracji zarobkowych z terenu województwa opolskiego dla dzieci migrantów pozostających w Polsce, „Studia Ekonomiczne UE w Katowicach“ Katowice 290/2016

W. Goleński: Sprawiedliwość społecznego wymiaru transformacji systemowej w Polsce. Próba oceny ponad ćwierć wieku po przełomie [w:] Opolskie Roczniki Ekonomkiczne. Tom XIX. Red. M. Bucka, PTE, Opole 2017

W. Goleński: Wizje rozwoju zależnego w Polski w krytycznym dyskursie eksperckim, „Władza Sądzenia“ 11/2017

W. Goleński: Efektywność organizacyjna podmiotów ekonomi społecznej – próba operanocjonalizacji „Ekonomia Społeczna“ 1/2017

W. Goleński, A. Rączaszek, Diagnoza i analiza funkcjonowania organizacji pozarządowych w obszarze opieki w Polsce. Wnioski z badań empirycznych, “Wrocławskie Studia Politologiczne” 25/2018

W. Goleński: Uwarunkowania efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej [w:] Ekonomia społeczna – między rynkiem, państwem a obywatelem. Red. D. Murzyn, J. Pach, Difin, Warszawa 2018

W. Goleński, I. Zyman: Delegatura opolska o sobie i swojej historii, „Kontrola Państwowa“ 1/2019

W. Goleński: Ekonomia społeczna w Polsce – przyczynek do krytyki innowacyjności rozwiązań krajowych [w:] Ekonomia społeczna. Innowacyjnośc społeczna w Polsce. Red. N. Laurisz, A. Pacut, UEK, Kraków 2019

W. Goleński: Bezpieczeństwo wodne Polski „Kontrola Państwowa“ 1/2020