Zaznacz stronę

Komunikaty Dziekana

Rok akademicki 2023/2024

Komunikat nr 1-2024 Dziekana WE w spr. harmonogramu zimowej sesji egzaminacyjnej r. ak. 2023-2024

 


Rok akademicki 2022/2023

Komunikat nr 3-2023 Dziekana WE w spr. harmonogramu egzaminów dyplomowych w sem. letnim 2022-2023

 

Komunikat nr 2-2023 Dziekana WE w spr. harmnogramu zimowej sesji egzaminacyjnej r. ak. 2022-2023

 

Komunikat nr 1-2023 Dziekana WE w spr. harmonogramu zimowej sesji egzaminacyjnej r. akademicki. 2022-2023

 


Rok akademicki 2020/2021

 

Komunikat nr 4/2022 Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

Komunikat nr 3-2022 Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w spr. harmonogramu egzaminów dyplomowych w r. ak. 2021-2022

Komunikat nr 2-2022 Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w spr. harmonogramu letniej sesji egzaminacyjnej r. ak. 2021-2022

Komunikat nr 1-2022 Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego w sprawie harmonogramu sesji egzaminacyjnej semestr zimowy rok akad. 2021-2022


 Rok akademicki 2019/2020

 

Komunikat nr 1

Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020
W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego informuję, że podjąłem decyzję, iż zajęcia dydaktyczne na Wydziale Ekonomicznym do końca semestru letniego w bieżącym roku akademickim będą odbywały się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Decyzja ta podyktowana jest faktem, że forma oraz specyfika zajęć realizowanych na Wydziale Ekonomicznym nie wymaga wprowadzenia w obecnym czasie tradycyjnych form kształcenia.
Dokładne wytyczne oraz harmonogram sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych i magisterskich zostanie przedstawiony do końca maja br. Informuję również, że w dniu 19 maja 2020 r. weszło w życie zarządzenie nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020:
https://apps.uni.opole.pl/zarzadzenia/upload/2020-05-19-133227_zarz.pdf

 

Komunikat nr 2

Informuję, że po konsultacji z Dyrektorami Instytutów, Koordynatorami Kierunków oraz Studentami kierunków realizowanych na Wydziale Ekonomicznym podjąłem decyzję, że wszystkie zaliczenia oraz egzaminy w semestrze letnim w bieżącym roku akademickim będą odbywały się wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Przypominam, że wszystkie zaliczenia powinny odbyć się w terminie do 19 czerwca br., a oceny powinny być wprowadzone do systemu USOS nie później niż w dniu 22 czerwca.
Pomimo zmiany organizacji roku akademickiego i wydłużenia sesji egzaminacyjnej do 31 lipca zwracam się z prośbą o przeprowadzenie wszystkich egzaminów w terminie do 5 lipca br. Wydłużenie sesji egzaminacyjnej na Uniwersytecie Opolskim wynikało z braku możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej na niektórych Wydziałach (np. Wydział Lekarski, Wydział Chemii). W przypadku naszego Wydziału wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Tym samym nie widzę konieczności wydłużania sesji egzaminacyjnej.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o przeprowadzenie wszystkich egzaminów oraz wpisów do systemu USOS na ostatnich latach studiów (III rok studiów pierwszego stopnia oraz II rok studiów drugiego stopnia) w terminie do 28 czerwca.
Obrony prac dyplomowych i magisterskich odbędą się w dniach 10-20 lipca br. Rekomenduje się przeprowadzenie ich w siedzibie uczelni w budynku przy ul. Oleskiej 48, gdzie zostaną przygotowane sale zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi. Na wniosek Studenta możliwe jest przeprowadzenie obrony w formie zdalnej. Szczegółowe wytyczne w sprawie obron w tej formie zawarte są w Zarządzeniu nr 59/2020 Rektora UO.
Informuję, że w dniu 27 maja 2020 r. weszło w życie Zarządzenie nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych. Proszę o zapoznanie się z treścią tego zarządzenia.

Linki do Zarządzeń Rektora UO:

Komunikat nr 3

Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie: przebiegu egzaminów dyplomowych i magisterskich zaplanowanych na lipiec 2020 r.

  1. Obrony prac dyplomowych i magisterskich będą odbywać w dniach 10- 20.07.br w dwóch salach budynku Wydziału Ekonomicznego: 23, 33.
  2. Budynek będzie zamknięty. Na portierni będą znajdowały się listy Studentów, którzy będą przystępowali do egzaminu w danym dniu. Do budynku będą wpuszczane przez Portiera tylko te osoby, które znajdują się na liście (zgodnie z godzinami określonymi w harmonogramie).
  3. Przed salami, w których odbędą się egzaminy będą znajdowały się dozowniki do dezynfekcji. Rekomenduje się skorzystanie z nich przed i po egzaminie.
  4. Terminy obron należy przesłać drogą elektroniczną do Dziekana Wydziału Ekonomicznego na adres bchorkowy@uni.opole.pl.
  5. Student jest zobligowany do wydrukowania jednego egzemplarza pracy w oprawie miękkiej, przyniesienia go ze sobą na obronę pracy i przekazania Komisji.

WAŻNE!!! Egzemplarz pracy należy wydrukować po akceptacji pracy w systemie przez Promotora

  1. Student na początku egzaminu podpisuję kartę pracy dyplomowej – rekomenduje się posiadanie własnego długopisu.
  2. Promotor jest zobligowany do niezwłocznego przekazania do Dziekanatu listy osób, które będą się broniły w ustalonym terminie.
  3. Promotor na obronę powinien dostarczyć podpisane raporty z systemu antyplagiatowego wszystkich studentów, którzy przystępują do obrony
  4. Bezpośrednio przed obroną Promotor powinien pobrać z Dziekanatu protokół z obrony, druki recenzji oraz kartę pracy dyplomowej.
  5. Promotor powinien przygotować szczegółowy harmonogram obron tzn. przypisać każdemu Studentowi godzinę, o której odbędzie się jego obrona (rekomenduje się zaplanowanie na jednego Studenta około 20-30 minut). Wyniki z egzaminu zostaną ogłoszone bezpośrednio po egzaminie każdej osoby.

 

 

Inne: