Zaznacz stronę

prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska

stanowisko: kierownik katedry
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 35
telefon: (77) 40 16 865
e-mail: stanislawa.sokolowska@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • magister ekonomii (Uniwersytet Łódzki),

 • doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Łódzki),

 • doktor habilitowany nauk ekonomicznych (Uniwersytet Łódzki),

 • profesor nauk ekonomicznych – tytuł naukowy nadany przez Prezydenta RP (1999 r.),

 • profesor zwyczajny – nominacja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2002 r.).

Podstawowe obszary badawcze:

 • zarządzanie w agrobiznesie,

 • zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej,

 • modernizacja rolnictwa.

Prowadzone przedmioty:

 • Zarządzanie,

 • Metody organizacji i zarządzania,

 • Techniki organizatorskie.

Pełnione funkcje:

 • Dziekan Wydziału Ekonomicznego (od 01.09.2012 r.),

 • Członek Zespołu Kierunków Studiów Ekonomicznych Państwowej Komisji Akredytacyjnej (do 31 sierpnia 2008 r.),

 • Przewodnicząca Komisji Nauk Rolniczych PAN O/Katowice,

 • Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,

 • Prorektor ds. finansów i rozwoju uczelni (kadencja 2008-2012).

 

Ważniejsze publikacje:

Artykuły:

Sokołowska S., Hanusik K., Uwarunkowania podejmowania decyzji produkcyjnych w rolnictwie. Aspekt przestrzenny, (w:) Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej, red. K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, S. Sokołowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Sokołowska S., Hanusik K., Zmiany w zasobach w rolnictwie w okresie transformacji systemowej, (w:) Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, red. S. Wilmańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

Sokołowska S., Hanusik K., Jakość zasobów pracy w polskim rolnictwie, (w:) Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, red. B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz, Wydawnictwo DOM ORGANIZATORA, Toruń 2005.

Sokołowska S., Zarządzanie międzykulturowe jako subdyscyplina nauki o zarządzaniu-jej przedmiot, problemy badawcze i podstawowe ustalenia, (w:) Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, red. M. Bucka i J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Sokołowska S., Zmiany w wykształceniu ludności rolniczej w okresie transformacji systemowej, (w:) Prace Komisji Naukowych PAN, Zeszyt nr 29, Katowice 2005.

Sokołowska S., Bisaga A., Ocena zmian w organizacji rolnictwa indywidualnego Opolszczyzny w procesie integracji z Unią Europejską, (w:) Uwarunkowania, możliwości i kierunki rozwoju kraju i regionu opolskiego, „Opolskie Roczniki Ekonomiczne”, tom 17, red. Z. Mikołajewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Opole, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2007.

Sokołowska S., Wkład przedstawicieli nauk o organizacji i zarządzaniu w Polsce w rozwój nauk o zarządzaniu na podstawie publikacji w wybranych czasopismach, „Współczesne Zarządzanie”, 2007, nr 1.

Sokołowska S., Ocena polityki rolnej państwa (na podstawie badań w gospodarstwach rolnych województwa opolskiego), Prace Komisji Naukowych PAN, Zeszyt nr 31, Katowice 2007.

Sokołowska S., Szwiec P., Doradztwo rolnicze w ocenie właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych (w:) Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.

Sokołowska S., Bisaga A., Wspólna Polityka Rolna jako przesłanka zarządzania zmianami w rolnictwie regionu opolskiego, (w:) Województwo opolskie po wejściu do Unii Europejskiej – wymiar społeczno-ekonomiczny, red. P. Rostropowicz, „Śląsk w Europie”, tom 6, Łubowice 2009.

Sokołowska S., Bisaga A., Komunikacja i współpraca sieciowa rolników jako warunek zrównoważonego zarządzania gospodarstwami. Wyniki badań w województwie opolskim (w:) Rozwój zrównoważony. Teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, red. B. Fiedor, R. Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.

Sokołowska S., Bisaga A., Główne problemy rozwojowe rolnictwa towarowego regionu opolskiego, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 2009, nr 2.

Sokołowska S., Szwiec P., Społeczna odpowiedzialność organizacji – skuteczny mechanizm urzeczywistniania dobrobytu społecznego?, „Współczesne Zarządzanie”, 2009, nr 4.

Sokołowska S., Bisaga A., Kapitał instytucjonalny wspólnej polityki rolnej jako przesłanka zarządzania wiedzą w rolnictwie. Wyniki badań w województwie opolskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

S. Sokołowska, P. Szwiec, Postrzeganie polityki rolnej prowadzonej w Polsce w kontekście WPR Unii Europejskiej przez kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych, „Wieś i Rolnictwo” nr 3/2011.

S. Sokołowska, A. Bisaga, Adaptacja gospodarstw rolnych województwa opolskiego do nowych warunków gospodarowania, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 3(25), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań, 2012, s. 25-33

S. Sokołowska, P. Szwiec, Zarządzanie międzykulturowe – problemy metodologii badań (w:) Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, red. S. Kauf, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.

Sokołowska S.,  Bisaga A., Endogenne i egzogenne warunki trwałego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego. Wyniki badań, „Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach”, Zeszyt nr 36, Katowice 2014.

Sokołowska S.,  Bisaga A., Rolnictwo towarowe w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich regionu opolskiego – opis projektu, „Prace Komisji Naukowych PAN Oddział w Katowicach”, Zeszyt nr 38, Katowice 2014.

Sokołowska S., Bisaga A., Modernizacja gospodarstw rolnych w procesie endogenizacji rozwoju na przykładzie badań w regionie opolskim (w:) Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w UE, red. A. Czyżewski, B. Klepacki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

Sokołowska S.,  Mijal A.,Zastosowanie podejścia idiograficznego i nomotetycznego w praktyce ewaluacji jednostek szkolnictwa wyższego w Polsce (w:) Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu, red. B. Kożuch, Ł. Sułkowski, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Książki:

Ważniejsze publikacje – książki:
Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczeniaKoncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia

Autor: Sokołowska Stanisława, Krawczyk-Sołtys Agnieszka, Mijal Anna, Płatkowska-Prokopczyk Laura, Szwiec Paweł

ISBN: 978-83-8085-168-9

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 228/B5,

Wydawnictwo: Difin

W książce opisano wybrane koncepcje organizacji i metody zarządzania, w tym również te rzadko charakteryzowane w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Zostały one zaprezentowane z uwzględnieniem empirycznych i teoretycznych dokonań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich. Przy czym, przyjęto dwa kluczowe cele. Pierwszym było zidentyfikowanie skutków urzeczywistniania oraz stosowania wybranych koncepcji organizacji i metod zarządzania. Drugim zaś wskazanie sposobów ograniczania negatywnych i wzmacniania pozytywnych efektów ich wdrożenia. Osiągnięcie tych celów pozwoliło uzyskać całościowy obraz wybranych koncepcji organizacji oraz metod zarządzania, w którym nie zabrakło miejsca dla krytycznej refleksji. Pozostaje wyrazić nadzieję, że obraz ten poruszy wyobraźnię Czytelników, wśród których nie powinno zabraknąć obecnych i przyszłych teoretyków i praktyków zarządzania.


Endogenne i egzogenne warunki trwałego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiegoAutor: Bisaga Anna, Sokołowska Stanisława, Szwiec Paweł

Endogenne i egzogenne warunki trwałego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego

ISBN: 978-83-7395-424-3 ISSN:

Format: B5

Rok wydania: 2010, liczba stron: 242

Powszechne uznanie zyskuje teza, że rozwój regionalny zdeterminowany jest jego endogennymi, niemobilnymi zasobami. W świetle tej tezy celem głównym opracowania jest identyfikacja czynników wewnętrznych składających się na silniejsze procesy rozwojowe w rolnictwie regionu opolskiego, które rozpoznano we wcześniejszych edycjach badań. W tego typu rozwoju istotną rolę odgrywają instytucje formalne i nieformalne oraz tworzone w oparciu o nie struktury działań zbiorowych. W monografii wyodrębniono rozdział metodologiczny, wskazano na zmiany zachodzące w paradygmacie agroekonomii, przedstawiono zagadnienia dotyczące: zarządzania funkcją środowiskową i modelu rolnictwa jakościowego, oceny WPR przez rolników, funkcjonowania wybranych instytucji działających w otoczeniu rolnictwa, samoorganizacji rolników Opolszczyzny, zarządzania wiedzą w sieciach komunikacji i współpracy rolników, zachowań produkcyjnych. Potwierdzono, że pomimo intensywnego charakteru produkcji, stopień jej zrównoważenia w gospodarstwach jest wysoki. Opracowanie zawiera szereg wniosków i rekomendacji przydatnych przy wdrażaniu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Monografia stanowi wynik badań przeprowadzonych w latach 2008–2010 w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Praca jest adresowana do pracowników naukowych i studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania, socjologii, gospodarki przestrzennej oraz praktyków uczestniczących w realizacji polityki rozwoju regionalnego


Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne. Wydanie trzecie poprawioneAutor: Sokołowska Stanisława

Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne. Wydanie trzecie poprawione

ISBN: 978-83-7395-355-0

Format: B5

Rok wydania: 2009, liczba stron: 274

Na Książka Stanisławy Sokołowskiej „ Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne” (wydanie 3 poszerzone) stanowi doskonały przewodnik po świecie organizacji dla adeptów „sztuki” zarządzania. Obok podstawowych zagadnień poruszanych właściwie w każdym podręczniku z podstaw tej dyscypliny nauki, w pracy nie zabrakło miejsca dla obecnie żywo dyskutowanych na gruncie nauk o organizacji i zarządzaniu problemów. Będą to m. in. zagadnienia dotyczące organizacji sieciowej, wirtualnej, czy postmodernistycznego przewartościowania w nauce o zarządzaniu. Poświęcenie problematyce zarządzania międzykulturowego odrębnego podrozdziału, to tylko jedno z wielu świadectw wrażliwości autorki na zmiany zachodzące w kontekście zarządzania współczesnymi organizacjami. Dzięki umieszczeniu na końcu każdego rozdziału literatury zalecanej do dalszej lektury oraz bogatej bibliografii, praca stanowi dobry punkt wyjścia do pogłębionych studiów nad zarządzaniem. Co więcej, wiele z pytań problemowych znajdujących się w każdym rozdziale może stanowić dla studentów impuls do dyskusji i aktywizować ich wysiłek umysłowy. Książka ta jest skierowana do studentów studiujących ekonomię, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, administrację, a także politologię. Powinna również zainteresować współczesnych kierowników


Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiejAutor: Sokołowska Stanisława, Bisaga Anna (red.)

Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej

ISBN: 978-83-7395-292-8 ISSN:

Format: B5

Rok wydania: 2008, liczba stron: 234

Problemy i szanse rozwojowe polskiego rolnictwa są obecnie takie same jak rolnictwa UE. Ich źródłem są procesy globalizacji, integracji oraz pogłębiającego się związku rolnictwa z całą gospodarką. Czynniki te wpływają na zmianę racjonalności gospodarowania, kształtowanie się nowego otoczenia instytucjonalnego i nowych struktur zarządzania w rolnictwie oraz nowych strategii adaptacyjnych użytkowników gospodarstw rolnych wynikających z transformacji europejskiego rolnictwa w kierunku zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju. Opisywane zmiany kształtują nową ekonomikę rolnictwa, która w zasadniczy sposób może zmienić „świat życia” polskiej wsi. Ułożenie rolnictwa w gospodarce sprawia bowiem, że niemożliwy jest jego dalszy rozwój poza gospodarką opartą na wiedzy. Autorzy monografii reprezentujący środowiska naukowe z całej Polski skupiają się na formułowaniu problemów badawczych, które mogą być przedmiotem dalszej analizy. Z monografią koresponduje tom podejmujący zagadnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich „Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej”.

Publikacja ma charakter zarówno naukowo-poznawczy, jak i praktyczny. Jest adresowana do szerokiego grona czytelników – teoretyków i praktyków zarządzania w rolnictwie i agrobiznesie oraz studentów ekonomii.


Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiejAutor: Sokołowska Stanisława, Bisaga Anna (red.)

Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej

ISBN: 978-83-7395-292-8 ISSN:

Format: B5

Rok wydania: 2008, liczba stron: 244

Malejące znaczenie rolnictwa w gospodarce wyzwoliło wiejską przestrzeń spod dominacji funkcji wyżywieniowej. Aby nie ulegała ona ekonomicznej, społecznej i kulturowej marginalizacji konieczna jest zrównoważona dywersyfikacja jej funkcji. Wykreowanie nowych funkcji obszarów wiejskich wymaga wsparcia finansowego, ale przede wszystkim budowania sieci instytucji i organizacji inicjujących projekty aktywizacji kapitału ludzkiego i społecznego wsi. W realizacji tych zadań ważną rolę do odegrania ma samorząd wiejski. Zmiany w alokacji funkcji na obszarach wiejskich pociągają za sobą zmiany ról społecznych i ekonomicznych różnych grup społecznych, w szczególności kobiet. Autorzy monografii, reprezentujący różne ośrodki naukowe, identyfikują pola problemowe powstające w procesie transformacji funkcji obszarów wiejskich, co może stanowić inspirację do dalszych badań. Z monografią koresponduje tom podejmujący zagadnienia wdrażania europejskiego modelu rolnictwa „Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiej”.

Publikacja ma charakter zarówno naukowo-poznawczy, jak i praktyczny. Jest adresowana do szerokiego grona czytelników – teoretyków i praktyków zarządzania w rolnictwie i agrobiznesie oraz studentów ekonomii, nauk społecznych i regionalistyki.


Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwaAutor: Sokołowska Stanisława (red.)

Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwa

ISBN: 978-83-7395-173-0 ISSN:

Format: B5

Rok wydania: 2006, liczba stron: 190

Na przełomie XX i XXI wieku rolnictwo polskie zostało poddane zasadniczym zmianom, wynikającym z transformacji systemowej i adaptacji do modelu rolnictwa europejskiego. Monografia zawiera ich analizę, zarówno w aspekcie uwarunkowań makroekonomicznych, jak też zachodzących procesów mikroekonomicznych. Opracowanie składa się z trzech części: 1. nowa jakość polityki rolnej i jej determinanty; 2. doskonalenie rynkowych instytucji otoczenia rolnictwa; 3. zmian prowadzących w kierunku europejskiego modelu rolnictwa. Publikacja ma charakter zarówno naukowo-poznawczy, jak i praktyczny. Jest skierowana do szerokiego grona czytelników – teoretyków i praktyków zarządzania w rolnictwie oraz studentów ekonomii i socjologii.

Praca jest skierowana do szerokiego grona czytelników – teoretyków i praktyków zarządzania w rolnictwie oraz studentów ekonomii i socjologii.


Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwaAutor: Sokołowska Stanisława (red.)

Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy funkcjonowania i rozwoju rolnictwa

ISBN: 978-83-7395-174-7 ISSN:

Format: B5

Rok wydania: 2006, liczba stron: 252

Malejące znaczenie rolnictwa w gospodarce obszarów wiejskich sprawia, że musi ona poszukiwać dla siebie nowych funkcji, zachowując jednak europejski, zróżnicowany regionalnie, charakter wsi. O warunkach utrzymania, bądź rewitalizacji tej jakości, piszą Autorzy prezentowanej monografii. Opracowanie składa się z czterech części: 1. możliwości i bariery różnicowania się gospodarki obszarów wiejskich; 2. rola samorządu terytorialnego w aktywizacji obszarów wiejskich; 3. badanie dochodów wiejskich gospodarstw domowych; 4. zrównoważony rozwój przestrzeni wiejskiej. Publikacja ma charakter zarówno naukowo-poznawczy, jak i praktyczny. Jest skierowana do szerokiego grona czytelników – teoretyków i praktyków organizacji i zarządzania w rolnictwie oraz studentów ekonomii i socjologii.

Praca jest skierowana do szerokiego grona czytelników – teoretyków i praktyków organizacji i zarządzania w rolnictwie oraz studentów ekonomii i socjologii


Zmiany w organizacji i produktywności rolnictwa indywidualnego w procesie integracji z Unią EuropejskąAutor: Sokołowska Stanisława, Bisaga Anna, Paweł Szwiec

Zmiany w organizacji i produktywności rolnictwa indywidualnego w procesie integracji z Unią Europejską

ISBN: 978-83-7395-172-3 ISSN:

Format: B5

Rok wydania: 2006, liczba stron: 170

W książce zaprezentowano szeroko zakrojone badania regionalne nad zmianami w towarowych gospodarstwach rolnych regionu opolskiego w całym okresie transformacji systemowej oraz zmianami pod wpływem procesów integracyjnych z UE. Badania wskazują na występowanie w rolnictwie regionu silniejszych procesów rozwojowych i identyfikują ich jakościowe wyróżniki. Analiza dokonujących się zmian uwzględnia: wpływ polityki rolnej (krajowej i unijnej), nowego otoczenia instytucjonalnego, samoorganizacji społeczności lokalnych, nowej wiedzy potrzebnej rolnikom do adaptacji gospodarstw do europejskiego modelu rolnictwa. Publikacja ma charakter zarówno naukowo-poznawczy, jak i praktyczny. Jest skierowana do szerokiego grona czytelników – teoretyków i praktyków organizacji i zarządzania w rolnictwie oraz studentów ekonomii i socjologii.

Praca jest skierowana do szerokiego grona czytelników – teoretyków i praktyków organizacji i zarządzania w rolnictwie oraz studentów ekonomii i socjologii.


Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiejAutor: Hanusik Krystyna, Łangowska-Szczęśniak Urszula, Sokołowska Stanisława (red.)

Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej

ISBN: 83-7395-127-X ISSN:

Format: B5

Rok wydania: 2005, liczba stron: 354

Publikacja przygotowana została z okazji trzydziestolecia istnienia kierunków ekonomicznych w naukowym środowisku Opola. Zawarto w niej artykuły zaproszonych, uznanych przedstawicieli nauk ekonomicznych w Polsce oraz artykuły pracowników Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, obrazujące główne nurty badań prowadzonych na Wydziale. Tom składa się z trzech części. W pierwszej z nich zamieszczono sześć artykułów, które przedstawiają ekonomiczne i społeczne uwarunkowania życia ludności w okresie wdrażania systemu rynkowego w naszym kraju. Na drugą część składają się artykuły, których autorzy rozważają problemy rozwoju gospodarki Polski. Trzecią część tomu tworzą natomiast opracowania z zakresu teorii i praktyki zarządzania współczesnymi organizacjami.

Książka adresowana jest do zainteresowanych przemianami we współczesnej gospodarce polskiej.