Zaznacz stronę

dr inż. Marcin Krzesaj

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 59
telefon: (77) 40 16 869
e-mail: marcin.krzesaj@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 2011: Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (dziedzina badawcza: ekonomika informacji), Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

 • 2002: Magister (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem), Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 • 2000: Inżynier (kierunek: informatyka, specjalność: systemy informatyczne), Politechnika Opolska, Wydział elektrotechniki i Automatyki

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce aktywności informacyjnej podmiotów gospodarczych w e-biznesie, konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących działalność w Internecie oraz zagadnieniach zaliczanych do obszaru ekonomiki informacji.

 

Prowadzone przedmioty:

 • Eksploracja danych

 • Procesy informacyjne w zarządzaniu

 • Projektowanie procesów

 • Sieci komputerowe

 • Systemy operacyjne

 • Technologie baz danych

 • Technologie informacyjne

 • Zasady zarządzania wiedzą

 

Pełnione funkcje:

 • Członek uczelnianego zespołu ds. e-learningu

 • Wydziałowy Pełnomocnik ds. e-learningu

 • Członek zespołu ds. programów kształcenia na kierunku Ekonomia (studia licencjackie)

Ważniejsze publikacje:

 1. Krzesaj Marcin Sebastian: Information quality evaluation methodology for web page directories, w: Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Informatyki, vol. 5, nr 2, 2016, ss. 185-194
 2. Krzesaj Marcin Sebastian: Wybrane narzędzia i metody ewaluacji jakości informacji na stronach WWW, w: Informacja – dobro publiczne czy prywatne? / Czerwiński Adam, Anna Jańdziak, Krzesaj Marcin Sebastian (red.), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-682-7, ss. 115-125
 3. Czerwiński Adam, Krzesaj Marcin Sebastian: Miejsce i znaczenie oceny jakości informacji w wybranych modelach ewaluacji bibliotek cyfrowych, w: Przegląd Biblioteczny, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, vol. 84, nr 3, 2016, ss. 369-386
 4. Ocena jakości informacji dotyczących zdrowia na stronach WWW, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, Zeszyt nr 44, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 309-318,
 5. Czynniki kształtujące poziom aktywności informacyjnej w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw działających w Internecie, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne – technologie, informacja i wiedza w gospodarce, Zeszyt nr 35, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 265-279,http://www.ur.edu.pl/file/53274/21.pdf
 6. Badanie poziomu konkurencyjności podmiotów w biznesie internetowym, w: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 156, Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne, Katowice 2013, s. 279-292,http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/SE_156.pdf
 7. Wykorzystanie analizy czynnikowej w badaniu internetowej aktywności informacyjne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 32/2012, Wrocław 2012.
 8. Wpływ internetowej aktywności informacyjnej na konkurencyjność w biznesie internetowym ― wyniki badań, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Szczecin 2012; Seria – Ekonomiczne Problemy Usług nr 87.
 9. Wykorzystanie analizy korespondencji do badania internetowej aktywności informacyjnej przedsiębiorstw w biznesie internetowym, Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, CeDeWu, Warszawa 2012.
 10. Aktywność informacyjna przedsiębiorstw w biznesie internetowym ― metodyka oraz wyniki badań, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Szczecin 2011; Seria – Ekonomiczne Problemy Usług nr 68.
 11. Internetowa aktywność informacyjna a źródła informacji dostępne w Internecie, w: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Szczecin 2010; Seria – Ekonomiczne Problemy Usług nr 57.
 12. Personalizacja stron WWW – szanse i zagrożenia, w: Społeczeństwo informacyjne: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 13. Konfiguracja wartości a modele biznesu internetowego, w: Społeczeństwo informacyjne. Wizje i determinanty rozwoju, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009.
 14. Aktywność informacyjna podmiotów w środowisku wirtualnym, w: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008.
 15. Aktywność informacyjna podmiotów w wirtualnych przestrzeniach ICDT, w: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 16. Rozproszenie cen produktów homogenicznych w Internecie, III Zjazd Katedr Ekonomii, nt. „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku”, Międzyzdroje 2006.
 17. Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku Ekonomia – przedmiot Informatyka, Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich., Opole 2006.
 18. E-learning jako forma zdobywania wiedzy w sferze życia prywatnego i zawodowego obywateli, w: Komputer – przyjaciel czy wróg?, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 19. E-learning w kształtowaniu wiedzy na rzecz społeczeństwa informacyjnego, w: Wyzwania gospodarki elektronicznej – stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2005.

Inne: Raporty z przeprowadzonych badań Badanie internetowej aktywności informacyjnej w wybranych rodzajach biznesu internetowego, Opole 2011.  Pobierz raport >>

Badanie zrealizowano ze środków na naukę w latach 2010-2011 jako projekt badawczy promotorski nr NN112 342538 pt.: Wpływ internetowej aktywności informacyjnej na konkurencyjność w wybranych rodzajach biznesu internetowego pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Adama Czerwińskiego.


Książki:

Adam Czerwiński, Anna Jańdziak, Marcin Krzesaj

REDAKTORZY: Adam Czerwiński, Anna Jańdziak, Marcin Krzesaj RECENZENCI: Colin Hales, Joost Platje, Ewa Ziemba

ISBN: 978-83-7395-682-7

Format: B5

Liczba stron: 222

Rok wydania: 2016

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytet Opolski

Słowo wstępu (Adam Czerwiński)

Rozdział 1. Prawo dostępu do informacji publicznej i jego ograniczanie

 1. Informacja publiczna jako dobro publiczne w społeczeństwie wiedzy (Krystyna Michniewicz-Wanik)
 2. Prawne aspekty ograniczania dostępu do informacji publicznej (Łukasz Dubiński)
 3. Informacja publiczna jako res populi a dane chronione – pomiędzy zasadą otwartości a koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywatela (Beata Baran, Katarzyna Południak)

Rozdział 2. Informacja jako dobro publiczne

 1. Własności kształtujące informację jako dobro publiczne w kontekście zawodności mechanizmu rynkowego (Grzegorz Flerianowicz)
 2. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (Dušan Bogdanov)

Rozdział 3. Oddziaływanie informacji na rynki

 1. Informacja publiczna i prywatna a kształtowanie się cen w sklepach internetowych (Stefan Forlicz)
 2. Marketing treści – marketing czy ustrukturyzowana informacja? (Agnieszka Dejnaka)
 3. Zastosowanie metody TDABC do szacowania kosztów działań informacyjnych pośredników w obrocie nieruchomościami (Daniel Rodzeń)

Rozdział 4. Ocena jakości informacji – modelowanie i praktyka

 1. Ramy i modele jakości informacji – próba porównania (Adam Czerwiński)
 2. Wybrane narzędzia i metody ewaluacji jakości informacji na stronach WWW (Marcin Krzesaj)
 3. Cyfrowy niezbędnik bibliotekarza – biblioteki dla każdego (Izabela Mrochen)

Rozdział 5. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwo informacji w Internecie

 1. Bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora finansów publicznych – analiza etapów realizacji (Ewa Kulińska, Agnieszka Dornfeld)
 2. Świadomość użytkownika jako determinanta funkcjonowania informacji w wymiarze Internetu rzeczy (Grzegorz Klimek)

Rozdział 6. Rola informacji i wiedzy w rozwoju społeczeństw oraz edukacja informacyjna

 1. Szczególna rola informacji i wiedzy w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów rozwijających się (Agnieszka Witoń)
 2. Kształtowanie information literacy: rola biblioteki akademickiej (Aleksandra Więk)
 3. Edukacja informacyjna jako zadanie bibliotek w udostępnianiu publicznej informacji na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (Katarzyna Pawluk)
 4. Informacja o publikacjach pracowników polskich uczelni w Internecie: gdzie szukać i komu wierzyć? (Marzena Marcinek)
 5. Geneza powstania Internetu i jego rozwój na świecie (Beata Olszewska-Łabędź)
Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 501)
Autor: Czerwiński Adam, Krzesaj Marcin
Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 501)
Format: B5
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 164
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Spis treści

W ramach gospodarki opartej na wiedzy informacja jako budulec wiedzy stała się pod-stawowym zasobem gospodarczym i czynnikiem wytwórczym, który współcześnie determinuje tempo oraz poziom rozwoju gospodarczego. Internet wraz z usługą World Wide Web pełni obecnie funkcję globalnego systemu informacyjnego zawierającego bardzo bogate zasoby informacji i wiedzy, które mogą być wykorzystywane przez podmioty do sterowania i podejmowania decyzji oraz do konsumpcji. Ocena jakości tego rodzaju systemów informacyjnych jest zagadnieniem bardzo trudnym, ale stała się koniecznością z wielu ważnych społeczno-ekonomicznych powodów. Autorzy monografii dokonali teoretycznej charakterystyki różnych koncepcji, modeli i metod oceny jakości w systemach informacyjnych, a następnie umiejscowili je w środowisku systemów działających w sieci WWW. Ponadto zidentyfikowali podstawowe problemy i zachodzące zmiany związane z oceną i zarządzaniem jakością informacji w systemach informacyjnych. Ukazali także możliwości praktycznego wykorzystania różnych metod do oceny serwisów tematycznych, oceny jakości informacji medycznej oraz oceny użyteczności serwisów branżowych.

Monografia ma interdyscyplinarny charakter. Problemy jakości informacji są przedmiotem badań m.in. ekonomiki informacji, zarządzania wiedzą, zarządzania jakością, prawa i etyki biznesu, zachowań organizacyjnych, informatyki gospodarczej.

Książka jest adresowana do wszystkich tych, którzy od strony teoretycznej i praktycznej zajmują się badaniem jakości informacji. Są to zatem producenci, oferenci i dostawcy informacji, zarządzający i opiekujący się systemami informacyjnymi, nabywcy i użytkownicy produktów informacyjnych oraz studenci ekonomii, zarządzania i marketingu.