Zaznacz stronę

dr inż. Dominika Malchar-Michalska

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 41
telefon: (77) 4016 906
e-mail: dmalchar@uni.opole.pl
terminy konsultacji – strona: usosweb.uni.opole.pl

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 17.06.2010 – nadanie tytułu doktora nauk ekonomicznych przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dyscyplina: ekonomia, specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze)

 • 2006 – 2010 – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych Studia doktoranckie

 • 2003 – 2007 – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Rolniczy Studia inżynierskie

 • 2001 – 2006 – Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej

 • Magister, kierunek: Stosunki Międzynarodowe, specjalność: Handel Zagraniczny

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Procesy integracyjne w rolnictwie

 • Wykorzystanie nowej ekonomii instytucjonalnej do badań nad agrobiznesem

 • Bezpieczeństwo żywnościowe

 • Polityka rolna oraz uwarunkowania rozwoju sektora rolnego

 • Międzynarodowe porównania gospodarcze

 • Handel międzynarodowy

 

Prowadzone przedmioty:

 • Polityka gospodarcza (wykład i ćwiczenia)

 • Polityka społeczna (wykład i ćwiczenia)

 • Polityka społeczno-ekonomiczna (wykład i ćwiczenia)

 • Elementy polityki społecznej (wykład)

 • Elementy polityki ekonomicznej (wykład)

 • Handel międzynarodowy (wykład)

 • Ekonomia sektora publicznego (wykład i ćwiczenia)

 • Etyka zawodowa (wykład)

 • Seminarium dyplomowe

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Zespołu ds. Programów Kształcenia na kierunku Ekonomia (studia magisterskie) w kadencji 2012-2016 (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski)

 • Członek Komisji Bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2012-2016

 • Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznes

 • Członek założyciel World Interdisciplinary Network for Institutional Research

 • Koordynator „Spotkań Młodych Ekonomistów”

 • Koordynator wydziałowy Opolskiego Festiwalu Nauki

 • Członek PTE oddział w Opolu

 

Projekt badawczy: Powiązania kontraktowe w polskim rolnictwie na przykładzie rolniczych organizacji producenckich. Analiza w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (2011/03/D/HS4/03386)

 

Kierownik Projektu: dr inż. Dominika Malchar-Michalska Czas realizacji: 1.08.2012 r.-1.08.2017 r. Jednostka realizująca: Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski Kwota: 91 800 zł

Główny cel badań Cel główny: Identyfikacja form pionowej koordynacji transakcji (rynek kasowy/transakcje bezimienne, kontrakty) między grupami producentów rolnych a ich pierwszymi odbiorcami.

Cele szczegółowe:

 1. Rozpoznanie głównych funkcji realizowanych przez grupy producentów rolnych oraz formę obsługiwanego przez nie rynku.
 2. Identyfikacja roli, jaką pełnią grupy producentów rolnych w pionowej koordynacji transakcji między swoimi członkami a pierwszymi odbiorcami.
 3. Rozpoznanie i charakterystyka mechanizmu koordynacji (produkcji i ryzyka) w ramach umów podpisanych między grupami producentów rolnych a ich pierwszymi odbiorcami.
 4. Rozpoznanie i charakterystyka mechanizmu motywowania w ramach umów podpisanych między grupami producentów rolnych a ich pierwszymi odbiorcami.
 5. Identyfikacja kosztów transakcyjnych związanych z kontraktowaniem.

Główne wyniki projektu

 • Dla badanych grup producentów rolnych zidentyfikowano dwie podstawowe formy pionowej koordynacji transakcji, tj. rynek kasowy/transakcje bezimienne/sprzedaż bezpośrednią oraz kontrakty.
 • Kontrakty rolne pozostawały główną formą pionowej koordynacji transakcji.
 • Badane grupy producentów pełniły przede wszystkim rolę organizacji parasolowych.
 • Badane jednostki ekonomiczne koncentrowały swoją aktywność ekonomiczną głównie na pozyskiwaniu kontrahentów/pierwszych odbiorców gotowych dokonać zakupu surowca rolnego wytworzonego przez członków.
 • Badane kontrakty rolne łączyły w sobie wielorakie, również konfliktowe względem siebie cele, obszary oddziaływania oraz instrumenty.
 • Najważniejszym elementem kontraktu rolnego oddziałującym na sferę koordynacji i motywacji był ustanowiony system płatności, szczególnie formuła cenowa.

 

Konferencje

 • Rural Areas in Transition, IAMO Forum 2013, Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel-und Osteuropa w Halle, 19–21.06.2013, Halle (Referat: The Analysis of Contracts in the Polish Agriculture. The Case of Tobacco Producer’s Groups).

 

 • Workshop on Institutional Analysis, the Ronald Coase Institute, Xiamen University, 08–14.12.2013, Xiamen (Referat: Contractual Relations in Polish Agriculture. The Case of Agricultural Producers’ Organizations and the New Institutional Economics Approach).

 

 • Second Global Food Symposium 2014, Georg-August University w Gottingen, IFPRI, 25–26.04.2014, Göttingen (Poster: Contractual relationships of fruit and vegetable producer’s groups with agri-food sector in Poland: the case of producer’s groups operated in Dolnoslaskie region).

 

 • XX Jubileuszowy Kongres SERiA, 04–06.09.2013, Rzeszów (Referat: Próba identyfikacji kosztów transakcyjnych kontraktacji tytoniu w Polsce);

 

 • Rolnictwo, Gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej, 11.04.2014, SGGW, Warszawa (Referat: Koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a przemysłem spożywczym. Studium przypadku wstępnie uznanych grup oraz uznanych organizacji producentów owoców i warzyw w województwie dolnośląskim);

 

 • Globalne Problemy Rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, 16–17.06. 2016, SGGW, Warszawa (Referat: Mechanizm cenowy w powiązaniach kontraktowych z perspektywy teorii agencji. Przykład koordynacji transakcji na rynku ziemniaka między grupami producentów rolnych a rynkiem spożywczym).

 

 

Wyjazdy seminaryjne

 • Centre d’Economie de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paryż, Francja (2013 rok) Opiekun naukowy: prof. Claude Ménard

 

 • Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Mittel-und Osteuropa w Halle, Halle, Niemcy (2016 rok) Opiekun naukowy: dr Jarmila Curtiss

 

Publikacje naukowe

D.Malchar-Michalska, Pionowa koordynacja transakcji r rolnictwie. Teoria i praktyka kontraktów rolnych, Difin, Warszawa 2017 (w druku).

D.Malchar-Michalska, Koncepcja zintegrowanej korzyści z powiązań umownych. Przykład pionowej koordynacji transakcji między grupami producentów rolnych a sektorem rolno-spożywczym, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, 2(44)/2017 (w druku).

D.Malchar-Michalska, Mechanizm cenowy w powiązaniach kontraktowych z perspektywy teorii agencji. Przykład koordynacji transakcji na rynku ziemniaka między grupami producentów rolnych a rynkiem spożywczym, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, „Problemy Rolnictwa Światowego”, Tom 16 (XXXI), Zeszyt 3, Warszawa 2016, s. 271-281.

D. Malchar-Michalska, Pionowa koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a ich pierwszymi odbiorcami. Przykład rynku ziemniaków, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, T. XVIII, Z. 4,Warszawa-Poznań-Biała Podlaska 2016,  s. 178-183.

D. Malchar-Michalska Koordynacja transakcji na rynku drobiu na przykładzie grup producentów rolnych, :Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu”, tom XVII, z. 6, 2015, s. 172-179.

D. Malchar-Michalska, Koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a przemysłem spożywczym. Studium przypadku, „Wieś i Rolnictwo”, Nr 3/2014, s. 157-174.

D. Malchar-Michalska, Polski eksport owoców i warzyw. Studium przypadku uznanych organizacji i wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (rynek pierwotny) z województwa dolnośląskiego, „Ekonomia Międzynarodowa”, Nr 6/2014, s. 91-107.

D. Malchar-Michalska, Cooperation of Tobacco Producer’s Groups and Tobacco Processors Operating in Poland. A Study of Contracts, “Acta Scientiarum Polonarum Oeconomia” (12/4) / 2013, s. 57-79.

Ważniejsze publikacje:

D.Malchar-Michalska, Pionowa koordynacja transakcji r rolnictwie. Teoria i praktyka kontraktów rolnych, Difin, Warszawa 2017 (w druku).

D.Malchar-Michalska, Koncepcja zintegrowanej korzyści z powiązań umownych. Przykład pionowej koordynacji transakcji między grupami producentów rolnych a sektorem rolno-spożywczym, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, 2(44)/2017 (w druku).

D.Malchar-Michalska, Mechanizm cenowy w powiązaniach kontraktowych z perspektywy teorii agencji. Przykład koordynacji transakcji na rynku ziemniaka między grupami producentów rolnych a rynkiem spożywczym, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, „Problemy Rolnictwa Światowego”, Tom 16 (XXXI), Zeszyt 3, Warszawa 2016, s. 271-281.

D. Malchar-Michalska, Pionowa koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a ich pierwszymi odbiorcami. Przykład rynku ziemniaków, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, T. XVIII, Z. 4,Warszawa-Poznań-Biała Podlaska 2016,  s. 178-183.

Malchar-Michalska Koordynacja transakcji na rynku drobiu na przykładzie grup producentów rolnych, :Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu”, tom XVII, z. 6, 2015, s. 172-179.

Malchar-Michalska, Koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a przemysłem spożywczym. Studium przypadku, „Wieś i Rolnictwo”, Nr 3/2014, s. 157-174.

Malchar-Michalska, Polski eksport owoców i warzyw. Studium przypadku uznanych organizacji i wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (rynek pierwotny) z województwa dolnośląskiego, „Ekonomia Międzynarodowa”, Nr 6/2014, s. 91-107.

D. Malchar-Michalska, Cooperation of Tobacco Producer’s Groups and Tobacco Processors Operating in Poland. A Study of Contracts, “Acta Scientiarum Polonarum Oeconomia” (12/4) / 2013, s. 57-79.

D. Malchar-Michalska, Pionowa koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a ich pierwszymi odbiorcami. Przykład rynku ziemniaków, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. XVIII, Z. 4,Warszawa-Poznań-Biała Podlaska 2016,  s. 178-183.

D. Malchar-Michalska Koordynacja transakcji na rynku drobiu na przykładzie grup producentów rolnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu, tom XVII, z. 6, 2015, s. 172-179.

D. Malchar-Michalska, Polski eksport owoców i warzyw. Studium przypadku uznanych organizacji i wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (rynek pierwotny) z województwa dolnośląskiego, „Ekonomia Międzynarodowa, Nr 6/2014, s. 91-107.

D. Malchar-Michalska, Koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a przemysłem spożywczym. Studium przypadku, „Wieś i Rolnictwo”, Nr 3/2014, s. 157-174.

D. Malchar-Michalska, Polski eksport owoców i warzyw. Studium przypadku uznanych organizacji i wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (rynek pierwotny) z województwa dolnośląskiego, „Ekonomia Międzynarodowa, Nr 6/2014, s. 91-107.

D. Malchar-Michalska, Rozwój rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce po 1990 roku, [w:] Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, A. Barteczek, A. Rączaszek (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 292-300.

D. Malchar-Michalska, Cooperation of Tobacco Producer’s Groups and Tobacco Processors Operating in Poland. A Study of Contracts, “Acta Scientiarum Polonarum Oeconomia” (12/4) / 2013, s. 57-79.

D. Malchar-Michalska, J. Socińska, Rozwój klastrów w Aglomeracji Opolskiej, [w:] Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, A. Zagórowska (red.), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2013, s. 216-224.

D. Malchar-Michalska, Próba identyfikacja kosztów transakcyjnych w kontraktacji tytoniu w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XV, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Rzeszów 2013, s. 204-209.

D. Malchar-Michalska, Główne tendencje w obrocie międzynarodowym zbożem w obliczu światowego wzrostu cen żywności; analiza na przykładzie największych eksporterów i importerów zbóż w latach 2006-2011, „Problemy Rolnictwa Światowego”, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tom 13 (XXVIII), Zeszyt 2, Warszawa 2013, s. 40-50.

D. Malchar-Michalska, Wpływ kryzysu żywnościowego na wykorzystanie ograniczeń eksportowych w handlu międzynarodowym surowcami rolnymi, [w:] Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red. nauk.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 267, Tom 2, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 33-44.

D. Malchar-Michalska, Polityka handlowa państw w obliczu światowego kryzysu żywnościowego; zmiany w wykorzystaniu ograniczeń eksportowych w latach 2008-2011, „Problemy Rolnictwa Światowego”, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tom 12 (XXVII) 2012 Zeszyt 4, Warszawa 2012, s. 97-106.

D. Malchar-Michalska, Rola instytucji naukowo-badawczych we wspieraniu integracji poziomej rolników w Polsce na przykładzie grup producentów rolnych, [w:] Polityka edukacyjna wobec rynku pracy, D. Kotlorz, A. Rączaszek (red.), „Studia Ekonomiczne”, 115 Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 199-209.

D. Malchar-Michalska, Uwarunkowania zmienności cen na międzynar0dowych rynkach rolnych w okresie 2007-2010, [w:] Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej, T. Sporek (red.), „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 122, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 149-158.

Malchar-Michalska D., Powiązania kontraktowe w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIV, Zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Białystok 2012, s. 299-303.

Malchar-Michalska D., Rozwój polskiego rolnictwa w perspektywie roku 2030, [w:] Polityka ekonomiczna, J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 219-228.

Malchar-Michalska D., Światowy kryzys żywnościowy 2007-2008. Przyczynek do rozważań nad współczesnymi uwarunkowaniami funkcjonowania międzynarodowych rynków rolnych, [w:] Problemy regionalizmu i globalizacji, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 221, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 342-350.

Malchar-Michalska D., Agricultural producer groups in Poland as a tool of sustainable development of rural areas, [in:] Economic and Environmental Studies Vol 11, No. 1 (17/2011), eds. W. Gerstlberger, F. Karasioğlu, J. Platje, Opole University, Faculty of Economics, Opole 2011, s. 11-26.

Malchar-Michalska D., The Global Food and Economic Crisis and Their Impact on Food Security, [in:] Crucial problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars. A New Era in International Relations, ed. M. Klusak, University of Economics, Prague 2011, s. 203-219.

Malchar-Michalska D., Bezpieczeństwo żywnościowe a reforma wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku, [w:] Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej, red. K. Pająk, J.T. Tomidajewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 213-230.

Malchar-Michalska D., Efekty społeczno-ekonomiczne integracji poziomej w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych, [w:] Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego, red. Z. Mikołajewicz, Opole 2011, s. 203-222.

Malchar-Michalska D., UNCTAD wobec społecznych wyzwań XXI wieku [w:] Rola organizacji międzynarodowych w przezwyciężaniu problemów globalnych, red. J. Rymarczyk, W. Niemiec, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010, s. 147-162.

Malchar-Michalska D., Contemporary Transformation of Chinese Agricultural Policy, [in:] Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars, Vol. I, eds. A. Fireš, I. Varga, University of Economics, Prague, Faculty of Iternational Relations, Research Plan, Prague2009, s. 298-318.

Malchar-Michalska D., K. Czernichowski, Konsekwencje Wspólnej Polityki Rolnej UE dla gospodarek afrykańskich, [w:] Afryka u progu XXI wieku. Polityka. Kwestie społeczne i gospodarcze, Tom II, D. Kopiński, A. Żukowski (red.), Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 205-220.

Malchar-Michalska D., Rola spółdzielczości rolniczej w warunkach gospodarki rynkowej (przypadek Polski), [w:] Regionalizm i lokalizacja, red. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2009, s. 263-272.

Malchar D., Międzynarodowy rynek kawy, [w:] Wybrane międzynarodowe rynki towarowe, red. J. Rymarczyk, M. Niemiec, Wyd. Arboretum, Wrocław 2008, s. 37-59.

Malchar D., Międzynarodowy rynek kakao, [w:] Wybrane międzynarodowe rynki towarowe, red. J. Rymarczyk, M. Niemiec, Wyd. Arboretum, Wrocław 2008, s. 81-99.

Malchar D., Rola rolniczych organizacji producenckich w rozwoju sektora rolno-spożywczego krajów rozwijających (przypadek Indii), [w:] Regionalizacja globalizacji, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2008, s. 486-495.

Malchar D., The Influence of Agricultural Clusters on the Competitiveness of polish Agri-Food Sector, [in:] Enhancing the Capacities of Agricultural Systems and Producers, Proceeding of the Second Green Week Scientific Conference, C. Schäfer, Ch. Rupschus, U.J. Nagel (eds.), Margraf Publishers, 2008, pp. 202-208.

Malchar D., Współczesne problemy rolnictwa i polityki rolnej w wybranych krajach wysoko rozwiniętych, [w:] Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, red. K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadmüller, Wyd. Marszałek, Toruń 2008, s. 553-577.

Malchar D., Subsydiowanie w handlu międzynarodowym, [w:] Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym, red. J. Rymarczyk, M. Niemiec, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2007, s. 233-254.

Malchar D., Rola sektorowej integracji poziomej (grup producentów rolnych) w rozwoju rolnictwa i rynku rolno-spożywczego w Polsce, [w:] Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, red. J. Rymarczyk, B. Drelich–Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 532-540.

Malchar D., D. Brzęczek, K. Czernichowski, M. Paradowska, Rozumienie słowa „tolerancja” przez młodzież, [w:] Projektowanie pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych, A. Krajna, E. Małkiewicz (red.), MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 245-253.


Inne:

Inne wydarzenia popularyzacyjne

 • Dwukrotny udział w Seminarium Komisji Nauk PAN, oddział Katowice (26.10.2015 r.; 03.11.2016 r) oraz prezentacja dwóch referatów nt. realizowanych badań, tj. adaptacji teorii kontraktów do analizy umów między wybranymi podmiotami krajowego agrobiznesu oraz wyniki badań empirycznych.

Google Scholar