Zaznacz stronę

dr inż. Dominika Malchar-Michalska

dr inż. Dominika Malchar-Michalskastanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 41
telefon: (77) 4016 906
e-mail: dmalchar@uni.opole.pl
konsultacje

 

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 17.06.2010 – nadanie tytułu doktora nauk ekonomicznych przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dyscyplina: ekonomia, specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze)

 • 2006 – 2010 – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych Studia doktoranckie

 • 2003 – 2007 – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Rolniczy Studia inżynierskie

 • 2001 – 2006 – Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej

 • Magister, kierunek: Stosunki Międzynarodowe, specjalność: Handel Zagraniczny

Podstawowe obszary badawcze:

 • Procesy integracyjne w rolnictwie

 • Wykorzystanie nowej ekonomii instytucjonalnej do badań nad agrobiznesem

 • Bezpieczeństwo żywnościowe

 • Polityka rolna oraz uwarunkowania rozwoju sektora rolnego

 • Międzynarodowe porównania gospodarcze

 • Handel międzynarodowy

Prowadzone przedmioty:

 • Polityka gospodarcza (wykład i ćwiczenia)

 • Polityka społeczna (wykład i ćwiczenia)

 • Polityka społeczno-ekonomiczna (wykład i ćwiczenia)

 • Elementy polityki społecznej (wykład)

 • Elementy polityki ekonomicznej (wykład)

 • Handel międzynarodowy (wykład)

 • Ekonomia sektora publicznego (wykład i ćwiczenia)

 • Etyka zawodowa (wykład)

 • Seminarium dyplomowe

 

Pełnione funkcje:

 • Członek Zespołu ds. Programów Kształcenia na kierunku Ekonomia (studia magisterskie) w kadencji 2012-2016 (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski)

 • Członek Komisji Bibliotecznej Uniwersytetu Opolskiego w kadencji 2012-2016

 • Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznes

 • Członek założyciel World Interdisciplinary Network for Institutional Research

 • Koordynator „Spotkań Młodych Ekonomistów”

 • Koordynator wydziałowy Opolskiego Festiwalu Nauki

 • Członek PTE oddział w Opolu

Ważniejsze publikacje:

33) D. Malchar-Michalska, Pionowa koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a ich pierwszymi odbiorcami. Przykład rynku ziemniaków, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. XVIII, Z. 4,Warszawa-Poznań-Biała Podlaska 2016,  s. 178-183.

32) D. Malchar-Michalska Koordynacja transakcji na rynku drobiu na przykładzie grup producentów rolnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu, tom XVII, z. 6, 2015, s. 172-179.

31) D. Malchar-Michalska, Polski eksport owoców i warzyw. Studium przypadku uznanych organizacji i wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (rynek pierwotny) z województwa dolnośląskiego, „Ekonomia Międzynarodowa, Nr 6/2014, s. 91-107.

30) D. Malchar-Michalska, Koordynacja transakcji między grupami producentów rolnych a przemysłem spożywczym. Studium przypadku, „Wieś i Rolnictwo”, Nr 3/2014, s. 157-174.

29) D. Malchar-Michalska, Polski eksport owoców i warzyw. Studium przypadku uznanych organizacji i wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (rynek pierwotny) z województwa dolnośląskiego, „Ekonomia Międzynarodowa, Nr 6/2014, s. 91-107.

28) D. Malchar-Michalska, Rozwój rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce po 1990 roku, [w:] Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, A. Barteczek, A. Rączaszek (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, s. 292-300.

27) D. Malchar-Michalska, Cooperation of Tobacco Producer’s Groups and Tobacco Processors Operating in Poland. A Study of Contracts, “Acta Scientiarum Polonarum Oeconomia” (12/4) / 2013, s. 57-79.

26) D. Malchar-Michalska, J. Socińska, Rozwój klastrów w Aglomeracji Opolskiej, [w:] Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, A. Zagórowska (red.), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2013, s. 216-224.

25) D. Malchar-Michalska, Próba identyfikacja kosztów transakcyjnych w kontraktacji tytoniu w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XV, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Rzeszów 2013, s. 204-209.

24) D. Malchar-Michalska, Główne tendencje w obrocie międzynarodowym zbożem w obliczu światowego wzrostu cen żywności; analiza na przykładzie największych eksporterów i importerów zbóż w latach 2006-2011, „Problemy Rolnictwa Światowego”, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tom 13 (XXVIII), Zeszyt 2, Warszawa 2013, s. 40-50.

23) D. Malchar-Michalska, Wpływ kryzysu żywnościowego na wykorzystanie ograniczeń eksportowych w handlu międzynarodowym surowcami rolnymi, [w:] Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu, J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (red. nauk.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 267, Tom 2, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 33-44.

22) D. Malchar-Michalska, Polityka handlowa państw w obliczu światowego kryzysu żywnościowego; zmiany w wykorzystaniu ograniczeń eksportowych w latach 2008-2011, „Problemy Rolnictwa Światowego”, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Tom 12 (XXVII) 2012 Zeszyt 4, Warszawa 2012, s. 97-106.

21) D. Malchar-Michalska, Rola instytucji naukowo-badawczych we wspieraniu integracji poziomej rolników w Polsce na przykładzie grup producentów rolnych, [w:] Polityka edukacyjna wobec rynku pracy, D. Kotlorz, A. Rączaszek (red.), „Studia Ekonomiczne”, 115 Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 199-209.

20) D. Malchar-Michalska, Uwarunkowania zmienności cen na międzynar0dowych rynkach rolnych w okresie 2007-2010, [w:] Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze – wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej, T. Sporek (red.), „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 122, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 149-158.

19) Malchar-Michalska D., Powiązania kontraktowe w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XIV, Zeszyt 1, Warszawa-Poznań-Białystok 2012, s. 299-303.

18) Malchar-Michalska D., Rozwój polskiego rolnictwa w perspektywie roku 2030, [w:] Polityka ekonomiczna, J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 219-228.

17) Malchar-Michalska D., Światowy kryzys żywnościowy 2007-2008. Przyczynek do rozważań nad współczesnymi uwarunkowaniami funkcjonowania międzynarodowych rynków rolnych, [w:] Problemy regionalizmu i globalizacji, red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 221, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 342-350.

16) Malchar-Michalska D., Agricultural producer groups in Poland as a tool of sustainable development of rural areas, [in:] Economic and Environmental Studies Vol 11, No. 1 (17/2011), eds. W. Gerstlberger, F. Karasioğlu, J. Platje, Opole University, Faculty of Economics, Opole 2011, s. 11-26.

15) Malchar-Michalska D., The Global Food and Economic Crisis and Their Impact on Food Security, [in:] Crucial problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars. A New Era in International Relations, ed. M. Klusak, University of Economics, Prague 2011, s. 203-219.

14) Malchar-Michalska D., Bezpieczeństwo żywnościowe a reforma wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku, [w:] Kryzys ekonomiczny a przestrzenny i funkcjonalny wymiar polityki gospodarczej, red. K. Pająk, J.T. Tomidajewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 213-230.

13) Malchar-Michalska D., Efekty społeczno-ekonomiczne integracji poziomej w polskim rolnictwie na przykładzie grup producentów rolnych, [w:] Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego, red. Z. Mikołajewicz, Opole 2011, s. 203-222.

12) Malchar-Michalska D., UNCTAD wobec społecznych wyzwań XXI wieku [w:] Rola organizacji międzynarodowych w przezwyciężaniu problemów globalnych, red. J. Rymarczyk, W. Niemiec, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010, s. 147-162.

11) Malchar-Michalska D., Contemporary Transformation of Chinese Agricultural Policy, [in:] Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars, Vol. I, eds. A. Fireš, I. Varga, University of Economics, Prague, Faculty of Iternational Relations, Research Plan, Prague2009, s. 298-318.

10) Malchar-Michalska D., K. Czernichowski, Konsekwencje Wspólnej Polityki Rolnej UE dla gospodarek afrykańskich, [w:] Afryka u progu XXI wieku. Polityka. Kwestie społeczne i gospodarcze, Tom II, D. Kopiński, A. Żukowski (red.), Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 205-220.

9) Malchar-Michalska D., Rola spółdzielczości rolniczej w warunkach gospodarki rynkowej (przypadek Polski), [w:] Regionalizm i lokalizacja, red. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2009, s. 263-272.

8) Malchar D., Międzynarodowy rynek kawy, [w:] Wybrane międzynarodowe rynki towarowe, red. J. Rymarczyk, M. Niemiec, Wyd. Arboretum, Wrocław 2008, s. 37-59.

7) Malchar D., Międzynarodowy rynek kakao, [w:] Wybrane międzynarodowe rynki towarowe, red. J. Rymarczyk, M. Niemiec, Wyd. Arboretum, Wrocław 2008, s. 81-99.

6) Malchar D., Rola rolniczych organizacji producenckich w rozwoju sektora rolno-spożywczego krajów rozwijających (przypadek Indii), [w:] Regionalizacja globalizacji, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2008, s. 486-495.

5) Malchar D., The Influence of Agricultural Clusters on the Competitiveness of polish Agri-Food Sector, [in:] Enhancing the Capacities of Agricultural Systems and Producers, Proceeding of the Second Green Week Scientific Conference, C. Schäfer, Ch. Rupschus, U.J. Nagel (eds.), Margraf Publishers, 2008, pp. 202-208.

4) Malchar D., Współczesne problemy rolnictwa i polityki rolnej w wybranych krajach wysoko rozwiniętych, [w:] Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, red. K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadmüller, Wyd. Marszałek, Toruń 2008, s. 553-577.

3) Malchar D., Subsydiowanie w handlu międzynarodowym, [w:] Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym, red. J. Rymarczyk, M. Niemiec, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2007, s. 233-254.

2) Malchar D., Rola sektorowej integracji poziomej (grup producentów rolnych) w rozwoju rolnictwa i rynku rolno-spożywczego w Polsce, [w:] Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, red. J. Rymarczyk, B. Drelich–Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 532-540.

1) Malchar D., D. Brzęczek, K. Czernichowski, M. Paradowska, Rozumienie słowa „tolerancja” przez młodzież, [w:] Projektowanie pracy nauczyciela przedmiotów humanistycznych, A. Krajna, E. Małkiewicz (red.), MarMar Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 245-253.


Inne:

Projekty badawcze: Grant badawczy przyznany przez Narodowe Centrum Nauki pt. Powiązania kontraktowe w polskim rolnictwie na przykładzie rolniczych organizacji producenckich. Analiza w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej. Projekt realizowany w latach 2012-2015. Kwota przyznanych środków 91 800 PLN.

Udział w ważniejszych zagranicznych konferencjach, szkoleniach i warsztatach: Udział w XV International Conference of Young Scholars, Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Republika Czeska), która odbyła się w dniach 19.05.2011-20.05.2011 rok (referat: The Global Food and Economic Crisis and Their Impact on Food Security).

Udział w XIII International Conference of Young Scholars, Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Republika Czeska, która odbyła się w dniu 28.05.2009 roku (referat Contemporary Transformation of Agricultural Policy (Case of China)).

Udział w warsztatach naukowych z zakresu ekonomii instytucjonalnej Institutional Analysis Workshop, Applying Theories and Practicing Methodologies. Warsztaty zostały zorganizowane przez Uniwersytet Humboldta w Berlinie i odbyły się na Słowacji w Nitrze (Uniwersytet Rolniczy w Nitrze) w dniach 02.11.2008-07.11.2008 roku.

Udział w konferencji naukowej organizowanej w ramach projektu Modern Agriculture in Central and Eastern Europe Green, pt. Enhancing the Capacities of Agricultural Systems and Producers, odbywającej się w Berlinie (Niemcy) w dniach 16.01.2008-17.01.2008 roku, organizowanej przez Uniwersytet Humboldta w Berlinie (referat: The Influence of Agricultural Clusters on the Competitiveness of Polish Agri-Food Sector).

Udział w konferencji Sustainable rural development: What is the role of the agri-food sector?, IAMO Forum 2007, odbywającej się w dniach 27.06.2007-29.06.2007 roku., organizowanej przez Leibniz-Institut Für Agrarentwicklung in Mittel-und Osteuropa w Halle (Niemcy) (poster: The role of vertical and horizontal integration (of agricultural producers) in the development of the farm and food market and agriculture itself in Poland).