Zaznacz stronę

Publikacje

Pozostałe publikacje znajdują się na stronach internetowych poszczególnych pracowników naukowych.
więcej
Instrumenty pochodne rozliczane w sposób scentralizowany

Autor: Ilona Fałat-Kilijańska, Jacek Karwowski, Jacek Pieczonka, Robert Poskart

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-208-2260-1

Liczba stron: 124

Spis treści:

Autorzy przedstawili możliwości zastosowań derywatów na rynkach finansowych oraz wskazali rolę, jaką odgrywają tam partnerzy centralni, zwiększający bezpieczeństwo obrotu. Pokazano jednocześnie praktyczne przykłady odnoszące się do transakcji forward, futures, różnic kursowych (CFD), swapowych i opcyjnych. Poszczególne rozdziały dotyczą: istoty instrumentów pochodnych oraz sposobów rozliczeń transakcji zawieranych na rynkach derywatów, najważniejszych obecnie rodzajów transakcji na rynkach finansowych (forward, swapów, opcji), praktyki funkcjonowania najważniejszych partnerów pochodnych, ujęcia rachunkowego i podatkowego derywatów.

Książka jest przeznaczona dla osób profesjonalnie związanych z rynkami finansowymi, a także badaczy funkcjonowania tych rynków oraz studentów kierunków ekonomicznych.

Spis treści

Wstęp

1. Istota, rodzaje i sposoby rozliczeń instrumentów pochodnych

2. Charakterystyka instrumentów rozliczanych w sposób scentralizowany
2.1. Forward, futures, contracts for difference
2.2. Swapy
2.3. Opcje

3. Wybrani partnerzy centralni rozliczający pochodne transakcje giełdowe i OTC
3.1. CME Clearing
3.2. ICE Clear
3.3. Izby clearingowe w Hongkongu
3.4. Eurex Clearing
3.5. LCH.Clearnet
3.6. KDPW_CCP

4. Wielkość i struktura rynków instrumentów pochodnych rozliczanych w sposób scentralizowany

5. Ujęcie rachunkowe instrumentów pochodnych

6. Wybrane aspekty opodatkowania dochodów z obrotu instrumentami pochodnymi

Zakończenie. Przyszłość partnerów centralnych

Literatura

Wybrane problemy zarządzania energetyką

Autor: Sławomir Bielecki, Przemysław Zaleski, Bartosz Fortuński

Rodzaj publikacji: monografia naukowa

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-7790-419-0

Liczba stron: 124

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Polityka energetyczna Unii Europejskiej – Polska, Unia Europejska, świat

Abstrakt
1.1. Zarys kształtu europejskiej polityki energetycznej

1.2. Wzrost udziału energetyki odnawialnej do poziomu 20%

1.3. Zmniejszenie emisji CO2 o 20% w stosunku do 1990 roku

1.4. Poprawa efektywności zużycia energii o 20% w stosunku do 1990 roku

1.5. Nakłady inwestycyjne i koszty wytworzenia energii elektrycznej

1.6. Propozycja nowego instrumentu zbliżonego do projektu UE, który miałby spowodować zmianę w podejściu do energetyki w innych krajach świata

 

2. Problemy zarządzania w elektroenergetyce

 

Abstrakt

2.1. Ewolucja struktur elektroenergetyki

2.2. Problem użytkowania energii w kontekście zagadnienia efektywności energetycznej – zarys na przykładzie zagadnienia mocy biernej

2.2.1. Zagadnienie mocy biernej w problematyce efektywności energetycznej

2.2.2. Znane metody wyznaczania oszczędności energetycznych

2.2.3. Propozycja metod wyznaczania zakresu mocy czynnej traconej na skutek obciążenia biernego

2.3. Wybrane problemy zarządzania dystrybucją energii elektrycznej w kontekście rozwoju Smart Grid

2.3.1. Nowe elementy w ramach Smart Grid – inteligentne odbiory i pojazdy elektryczne

2.3.2. Pojazdy elektryczne i usługi na rzecz sieci elektroenergetycznej

2.3.3. Smart Grid jako rozszerzenie automatyki budynku

2.4. Problemy rozwoju nowych struktur wytwarzania energii elektrycznej

2.4.1. Problem generacji rozproszonej

2.4.2. Kwestia usług regulacyjnych

2.4.3. Energetyka prosumencka

2.4.4. Spółdzielnie energetyczne

 

3. Zarządzanie projektami w elektroenergetyce na przykładzie projektów wdrożenia Systemu Informacji o Sieci (SIS) u Operatora Systemu Dystrybucji Energii (OSDe)

 

Abstrakt

3.1. Geneza zmian funkcjonowania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych energii (OSDe) w zakresie planowania i zarządzania inwestycjami

3.1.1. Podejście jakościowe do realizacji wskaźników przez OSDe a zmiany w zakresie planowania i zarządzania projektami u typowego OSDe

3.1.2. Wdrożenie metodyki zarządzania projektami kluczem do sprawnej realizacji inwestycji w typowym OSDe

3.1.3.Systematyzacja metodyki projektowej w typowym OSDe

3.2. System Informacji Sieciowej (SIS) jako kluczowe narzędzie wspomagające zarządzaniem i planowaniem siecią dystrybucji energii u Operatora Systemu Dystrybucyjnego energii (OSDe)

3.3. Wdrażanie Systemu Informacji o Sieci jako przykład nowoczesnego podejścia do zarządzania i planowania w OSDe

3.3.1. Przesłanki do wdrażania SIS w OSDe

3.3.2. Główne funkcje systemów SIS dla spółek operatorskich a korzyści organizacyjne i ekonomiczne

 

Zakończenie

Bibliografia

Strony internetowe

Sylwetki Autorów

Edukacja finansowa. Moda czy konieczność.

Autor: Magdalena Cicharska, Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Angelika Kędzierska-Szczepaniak

Rodzaj publikacji monografia naukowa

Rok wydania 2016

ISBN 978-83-7790-431-2

Liczba stron 114

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Finanse osobiste w obliczu finansjalizacji

1.1. Finansjalizacja jako przesłanka edukacji finansowej
1.2. Miejsce finansów osobistych w nauce o finansach
1.3. Finanse osobiste – pojęcie i zakres na gruncie literatury światowej
1.4. Finanse osobiste – pojęcie i zakres na gruncie literatury polskiej
1.5. Zarządzanie finansami osobistymi a bogacenie się

2. Edukacja finansowa dzieci i młodzieży

2.1. Socjalizacja finansowa i pojęcia powiązane
2.2. Dzieci i młodzież jako podmioty badań z zakresu socjalizacji finansowej
2.3. Edukacja finansowa dzieci i młodzieży w Polsce – ujęcie praktyczne

3. Edukacja finansowa dorosłych

3.1. Świadomość finansowa Polaków
3.2. Bankowe inicjatywy edukacyjne w zakresie finansów skierowane do osób dorosłych
3.3. Inne formy edukacji finansowej i ich cele
3.4. Cele edukacyjne inicjatyw komercyjnych – analiza przypadków

4. Skutki braku edukacji finansowej

4.1. Niekorzystne zjawiska o podłożu finansowym jako skutek braku edukacji finansowej
4.2. Determinanty wykluczenia finansowego
4.3. Przyczyny wykluczenia finansowego
4.4. Skutki wykluczenia finansowego dla jednostki

5. Wykluczenie finansowe w Polsce

5.1. Polska na tle Unii Europejskiej
5.2. Motywy oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce
5.3. Wskazania dotyczące ograniczania wykluczenia finansowego

Zakończenie

Bibliografia

Strony internetowe

Akty prawne

Sylwetki Autorów

Miasta dla pieszych. Idea czy rzeczywistość

Autor: Jacek Szołtysek, Halina Brdulak, Sabina Kauf

Rodzaj publikacji: monografia naukowa

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-7790-403-9

Liczba stron: 174

 

Spis treści:

Wstęp

Część 1.
PIESZY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

1. Kapitał społeczny jako czynnik determinujący zachowania ludzi

1.1. Sieci zaufania – struktury i determinanty

1.2. Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na przestrzeń miejską

1.3. Architektura miast i jej wpływ na kapitał społeczny

1.4. Kulturowe aspekty przestrzeni miejskiej

1.5. Omotenashi – szacunek dla innych, akceptacja dla różnorodności, budowanie kapitału społecznego

2. Rola miasta ponowoczesnego w budowaniu struktur społecznych

2.1. Idea miasta ponowoczesnego

2.2. Obszary kulturowe w przestrzeni publicznej miasta

2.3. Osiedla miejskie jako przestrzeń dla pieszych

2.4. Pieszy w wymierającym mieście – procesy dezurbanizacji w Polsce

2.5. Wpływ zrównoważonego rozwoju na idee miasta ponowoczesnego

2.6. Plan zagospodarowania przestrzennego jako czynnik determinujący jakość życia w mieście

3. System transportowy jako istotny element miasta ponowoczesnego

3.1. Funkcjonalność systemu transportowego miasta i jego wpływ na jakość życia

3.2. Podróże piesze mieszkańców Warszawy i Łodzi – wyniki badań

3.2.1. Znaczenie Warszawy i Łodzi na mapie gospodarczej Polski

3.2.2. Badanie ruchliwości społecznej mieszkańców Warszawy i okolicznych 26 gmin

3.2.3. System transportowy Łodzi jako element zrównoważonego rozwoju miasta

4. Dialog społeczny między władzami a mieszkańcami miasta – przykłady wprowadzania opłat kongestyjnych za wjazd do centrum miasta

4.1. Aspekt środowiskowy wdrażanych opłat kongestyjnych

4.2. Aspekt społeczny wdrażanych opłat kongestyjnych

4.3. Komunikacyjne aspekty wdrażania zmian w systemach transportowych

Część 2.
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W TWORZENIU MIASTA DLA PIESZYCH

1. Przestrzeń publiczna jako specyficzne miejsca w mieście

1.1. Przestrzeń publiczna jako szansa dla mieszkańców

1.2. Spotkanie jako przejaw miejskości

1.3. Czas a przestrzeń publiczna

2. Przestrzeń publiczna a ludzie – aspekty jakości życia

2.1. Dlaczego przestrzeń publiczna i szansa spotkania innych osób jest tak ważna?

2.2. Pokolenie pieszych jako szansa dla zmiany postrzegania przestrzeni miasta

3. W kierunku miasta dla pieszych

4. Logistyka a koncepcja miasta dla pieszych

4.1. Dostępność przestrzeni – pieszo i w zmotoryzowany sposób a kontakty międzyludzkie

4.2. Logistyka miasta w procesach tworzenia miasta dla pieszych

Część 3.
LOGISTYCZNY KONTEKST KREOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

1. Tendencje rozwojowe a kształtowanie przestrzeni miasta

1.1. Przemiany społeczno-gospodarcze i ich oddziaływanie na przestrzeń miasta

1.2. Zachowania komunikacyjne mieszkańców w przestrzeni miasta

2. Logistyka a przestrzeń miasta

2.1. Rola logistyki w kształtowaniu struktur przestrzennych miasta

2.2. Nowe struktury przestrzenne w dostawach towarów jako warunek tworzenia przestrzeni publicznej

2.3. Przestrzeń dla transportu (dostawczego) czy przestrzeń publiczna

3. Przestrzeń przyjazna mieszkańcom

3.1. Przestrzeń konsumpcji jako element przestrzeni publicznej w mieście

3.2. Shared space jako narzędzie uspokajania ruchu w mieście

3.3. Struktura przestrzenna miasta a formy jej pokonywania przez mieszkańców

3.4. Kreowanie przestrzeni wolnej od samochodów – mobilność przyszłości

Konkluzje
Część 1
Część 2
Część 3

Bibliografia

Strony internetowe

Optymalizacja decyzji logistycznych

Autor: Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak

Wydawca: Difin

ISBN: 978-83-8085-258-7

Data wydania: 2016

Liczba stron: 222/B5

Oprawa: miękka

 

Informacja:

Niniejsza książka stanowi koncepcyjnie spójny ogląd podstawowych zagadnień związanych z optymalizacją decyzji logistycznych, dzięki czemu przyczynia się do lepszego ich zrozumienia. W sposób logiczny i przyjazny przedstawia podstawowe metody optymalizacyjne, znajdujące zastosowanie w różnych obszarach działalności logistycznej.

Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych w logistyce jest o tyle zasadne, że globalne i wielokierunkowe przepływy strumieni towarowych wzdłuż całych łańcuchów dostaw są bardzo złożone i kompleksowe. W tym kontekście do zadań optymalizacyjnych należy sterowanie przepływem dóbr towarowych od rynków zaopatrzenia, poprzez wszystkie etapy dodawania wartości, aż do nabywcy końcowego, tak by ten uzyskał właściwy produkt, we właściwym czasie, miejscu, ilości i jakości oraz po minimalnym koszcie
Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in. metody:

– oceny ryzyka w realizacji projektów logistycznych,
– optymalizacyjne w projektowaniu sieci dystrybucji,
– optymalizacji i modelowania systemów transportowych,
– optymalizacji zapasów,
– wielokryterialnego wspomagania decyzji logistycznych.

REDAKTORZY: Monika Paradowska, Dorota Foryś
RECENZENCI: Michał Ptak, Bartosz Bartniczak

ISBN: 978-83-60939-02-4
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski

Oprawa: miękka

 

 

monografia do pobrania
Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia

Autor: Sokołowska Stanisława, Krawczyk-Sołtys Agnieszka, Mijal Anna, Płatkowska-Prokopczyk Laura, Szwiec Paweł

ISBN: 978-83-8085-168-9

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 228/B5

Wydawnictwo: Difin

Informacja:

Niniejsza książka stanowi koncepcyjnie spójny ogląd podstawowych zagadnień związanych z optymalizacją decyzji logistycznych, dzięki czemu przyczynia się do lepszego ich zrozumienia. W sposób logiczny i przyjazny przedstawia podstawowe metody optymalizacyjne, znajdujące zastosowanie w różnych obszarach działalności logistycznej.

W książce opisano wybrane koncepcje organizacji i metody zarządzania, w tym również te rzadko charakteryzowane w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Zostały one zaprezentowane z uwzględnieniem empirycznych i teoretycznych dokonań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich. Przy czym, przyjęto dwa kluczowe cele.

Pierwszym było zidentyfikowanie skutków urzeczywistniania oraz stosowania wybranych koncepcji organizacji i metod zarządzania. Drugim zaś wskazanie sposobów ograniczania negatywnych i wzmacniania pozytywnych efektów ich wdrożenia. Osiągnięcie tych celów pozwoliło uzyskać całościowy obraz wybranych koncepcji organizacji oraz metod zarządzania, w którym nie zabrakło miejsca dla krytycznej refleksji.

Pozostaje wyrazić nadzieję, że obraz ten poruszy wyobraźnię Czytelników, wśród których nie powinno zabraknąć obecnych i przyszłych teoretyków i praktyków zarządzania.

 

Informacja – dobro publiczne czy prywatne ?

REDAKTORZY: Adam Czerwiński, Anna Jańdziak, Marcin Krzesaj

RECENZENCI: Colin Hales, Joost Platje, Ewa Ziemba

ISBN: 978-83-7395-682-7

Format: B5

Liczba stron: 222

Rok wydania: 2016

Spis treści:

Słowo wstępu (Adam Czerwiński)

Rozdział 1. Prawo dostępu do informacji publicznej i jego ograniczanie

 1. Informacja publiczna jako dobro publiczne w społeczeństwie wiedzy (Krystyna Michniewicz-Wanik)
 2. Prawne aspekty ograniczania dostępu do informacji publicznej (Łukasz Dubiński)
 3. Informacja publiczna jako res populi a dane chronione – pomiędzy zasadą otwartości a koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywatela (Beata Baran, Katarzyna Południak)

Rozdział 2. Informacja jako dobro publiczne

 1. Własności kształtujące informację jako dobro publiczne w kontekście zawodności mechanizmu rynkowego (Grzegorz Flerianowicz)
 2. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (Dušan Bogdanov)

Rozdział 3. Oddziaływanie informacji na rynki

 1. Informacja publiczna i prywatna a kształtowanie się cen w sklepach internetowych (Stefan Forlicz)
 2. Marketing treści – marketing czy ustrukturyzowana informacja? (Agnieszka Dejnaka)
 3. Zastosowanie metody TDABC do szacowania kosztów działań informacyjnych pośredników w obrocie nieruchomościami (Daniel Rodzeń)

Rozdział 4. Ocena jakości informacji – modelowanie i praktyka

 1. Ramy i modele jakości informacji – próba porównania (Adam Czerwiński)
 2. Wybrane narzędzia i metody ewaluacji jakości informacji na stronach WWW (Marcin Krzesaj)
 3. Cyfrowy niezbędnik bibliotekarza – biblioteki dla każdego (Izabela Mrochen)

Rozdział 5. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwo informacji w Internecie

 1. Bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora finansów publicznych – analiza etapów realizacji (Ewa Kulińska, Agnieszka Dornfeld)
 2. Świadomość użytkownika jako determinanta funkcjonowania informacji w wymiarze Internetu rzeczy (Grzegorz Klimek)

Rozdział 6. Rola informacji i wiedzy w rozwoju społeczeństw oraz edukacja informacyjna

 1. Szczególna rola informacji i wiedzy w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów rozwijających się (Agnieszka Witoń)
 2. Kształtowanie information literacy: rola biblioteki akademickiej (Aleksandra Więk)
 3. Edukacja informacyjna jako zadanie bibliotek w udostępnianiu publicznej informacji na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (Katarzyna Pawluk)
 4. Informacja o publikacjach pracowników polskich uczelni w Internecie: gdzie szukać i komu wierzyć? (Marzena Marcinek)
 5. Geneza powstania Internetu i jego rozwój na świecie (Beata Olszewska-Łabędź)
Vademecum logistyki
Autor: Sabina Kauf, Ewa Płaczek, Adam Sadowski, Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg

ISBN: 978-83-8085-077-4

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 196/B5

Wydawnictwo: Difin

Informacja:

Powszechność stosowania logistyki, jak również coraz większa jej użyteczność powodują, że jako dziedzina wiedzy i zastosowań praktycznych nieustannie się rozwija. Liczne badania prowadzone na różnych poziomach zarządzania logistycznego nowatorsko uzupełniają lub czasem zmieniają dotychczasowe koncepcje logistyczne, ale także systematycznie wskazują luki teoretyczne i empiryczne. Prezentowana książka wychodzi naprzeciw potrzebie zrozumienia współczesnych podstaw podejmowania decyzji logistycznych i stanowi spójny ogląd najważniejszych zagadnień dotyczących tej dziedziny. W sposób przyjazny przedstawia podstawowe treści logistyki i zarządzania logistycznego. Prezentuje je zarówno z perspektywy systemu mikrologistycznego, jak i łańcucha dostaw.
Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in.:
– istotę logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
– system logistyczny,
– logistyczną obsługę klienta,
– logistykę w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
– transport i magazynowanie,
– koszty logistyczne,
– logistykę zwrotną.

Przejrzysta formuła omawianych zagadnień pozwala na szybkie zrozumienie najważniejszych kategorii logistycznych oraz ułatwia rozwiązywanie rzeczywistych problemów. Książka zawiera materiał zgodny z treściami programowymi podstaw logistyki, wykładanymi na uczelniach ekonomicznych, co sprawia, że może być adresowana do studentów kierunków i specjalności logistycznych. Nie oznacza to, że praca ta nie może mieć innych zastosowań – szczególnie polecamy ją praktykom, którzy pracując na stanowiskach zarówno wykonawczych, jak i kierowniczych niższego szczebla, chcą poszerzyć swoją wiedzę. Zaprezentowane przykłady dobrano tak, by ukazywały łatwość zastosowania logistyki w praktyce gospodarczej, a to sprawia, że książka ta może być przydatna dla tych wszystkich, którzy na co dzień podejmują decyzje logistyczne.

Spis treści:

Rozdział 1. LOGISTYKA Jacek Szołtysek Wprowadzenie

1.1. Paradygmat logistyki, czyli czym jest logistyka, a czym nie jest

1.2. Zdefiniowanie logistyki, zarządzania logistycznego i zarządzania logistyką

1.3. Trochę historii – logistyka militarna, gospodarcza i społeczna Bibliografia

Rozdział 2. SYSTEM LOGISTYCZNY Sebastian Twaróg Wprowadzenie

2.1. Od podejścia procesowego do systemowego

2.2. Zdefiniowanie systemu logistycznego

2.3. Rodzaje systemów logistycznych

2.4. Korzyści z systemowego podejścia w logistyce Bibliografia

Rozdział 3. ŁAŃCUCH DOSTAW Sebastian Twaróg Wprowadzenie

3.1. Od łańcucha towarów do łańcucha dostaw

3.2. Istota łańcucha dostaw

3.3. Łańcuch logistyczny w strukturze łańcucha dostaw

3.4. Usługodawca logistyczny

3.5. Strategie łańcuchów dostaw Bibliografia

Rozdział 4. LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA Sabina Kauf Wprowadzenie

4.1. Pojęcie logistycznej obsługi klienta

4.2. Elementy logistycznej obsługi klienta

4.3. Mierniki logistycznej obsługi klienta

4.4. Efficient Consumer Response Bibliografia

Rozdział 5. LOGISTYKA W SFERZE ZAOPATRZENIA Ewa Płaczek Wprowadzenie

5.1. Zaopatrzenie a zakupy

5.2. Proces zaopatrzenia, a ile działań

5.3. Technologie komunikacyjne zaopatrzenia

5.4. Znaczenie procesu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie Bibliografia

Rozdział 6. LOGISTYKA W SFERZE PRODUKCJI Adam Sadowski Wprowadzenie

6.1. Logistyka produkcji z perspektywy zarządzania produkcją

6.2. Definicja i koncepcja logistyki produkcji

6.3. Strategie logistyczne i ich wpływ na logistykę produkcji

6.4. Instrumentarium logistyki produkcji Bibliografia

Rozdział 7. LOGISTYKA W SFERZE DYSTRYBUCJI Jacek Szołtysek Wprowadzenie

7.1. Dystrybucja – czym jest i kto ją programuje

7.2. Kanały i strategie dystrybucji

7.3. Projektowanie kanału dystrybucji

7.4. Przykłady kanałów dystrybucji Bibliografia

Rozdział 8. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE Sabina Kauf Wprowadzenie

8.1. Transport – pojęcie i istota

8.2. Charakterystyka podstawowych gałęzi transportu

8.3. Infrastruktura transportowa

8.4. Gospodarka magazynowa i magazynowanie

8.5. Klasyfikacja magazynów

8.6. Centrum logistyczne jako element punktowej infrastruktury logistycznej Bibliografia

RozdziaŁ 9. ASPEKTY KOSZTOWE W LOGISTYCE Ewa Płaczek Wprowadzenie

9.1. Spojrzenie na koszty logistyki

9.2. Identyfikacja kosztów logistyki

9.3. Rachunek kosztów w logistyce

9.4. Co daje rachunek kosztów działań Bibliografia

Rozdział 10. LOGISTYKA ZWROTNA Adam Sadowski Wprowadzenie

10.1. Włączenie logistyki zwrotnej do zarządzania łańcuchem dostaw

10.2. Zdefiniowanie logistyki zwrotnej

10.3. Przedmiot i zadania logistyki zwrotnej

10.4. Podmioty logistyki zwrotnej w kreowaniu przepływów zwrotnych

10.5. Rodzaje i miejsca powstawania zwrotów w zwrotnym łańcuchu dostaw

10.6. Procesy logistyki zwrotnej

10.7. Współczesne kierunki rozwoju logistyki zwrotnej Bibliografia