Zaznacz stronę

Projekty badawcze

INTERREG 3093

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0003093
Tytuł projektu: Podnoszenie wiedzy i umiejętności studentów wyższych uczelni w zakresie realizacji polityk publicznych w Czechach i Polsce oraz poprawy ich stosowalności na rynku pracy
Dostawca dotacji: Euroregion Silesia
Typ projektu: INTERREG V-A (Republika Czeska – Polska)
Harmonogram realizacji projektu: 1.1.2022 – 31.12.2022

Załącznik – dokument PDF

Więcej informacji i materiałów do nauki można znaleźć pod następującym linkiem.

 

 


 

NOWE PRZESTRZENIE – Projekt naukowo badawczy

nowe przestrzenie - logo