Zaznacz stronę

NOWE PRZESTRZENIE

 nowe przestrzenie - logoNOWE PRZESTRZENIE – Projekt naukowo badawczy

W warunkach niezwykle dynamicznych przeobrażeń społecznych i ekonomicznych, które w ostatnich 20 latach miały miejsce w Polsce i wschodnich landach Niemiec następują istotne zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni i strukturze użytkowania terenów miejskich. Zmiany gospodarcze i polityczne doprowadziły do uwolnienia dużych obszarów głównie poprzemysłowych i powojskowych.

Projekt naukowo badawczy „Nowe Przestrzenie” poświęcony jest problem związanych z ich rewitalizacją. Warunkiem ich nowego wykorzystania jest determinacja samorządów dla tworzenia nowych przestrzeni przemysłowych, turystycznych, czy kulturalnych. Tworzeniu takich ekonomicznych i koncepcyjnych ram dla tworzenia takich inicjatyw ma być wspólny projekt Uniwersytetów w Opolu i Poczdamie.

Projekt polega na przeprowadzeniu dwóch seminariów naukowo-dydaktycznych – w maju 2015 roku Opolu i w maju 2016 roku w Poczdamie. Weźmie w nich udział każdorazowo 10 studentów polskich i 10 niemieckich. Wszyscy studenci przygotowują referaty w języku niemieckim i reprezentując na wspólnych spotkaniach (łącznie 40 referatów). W okresie od maja 2015 do maja 2016 odbędzie się również cykl 6 wykładów poświęconych temu tematowi.

 

Cele projektu i sposoby ich osiągnięcia

Projekt realizuje dwa cele. Pierwszym z nich jest zbliżenie i naukowo-dydaktyczna współpraca studentów polskich i niemieckich. Wspólnie pracują na tym samym tematem, wzajemnie prezentując rozwiązania zastosowane w ich krajach. Projekt ma wymiar również merytoryczny.

Strukturalne przemiany cywilizacyjne i polityczne są zarówno wyzwaniem jak i szansą dla tworzenie nowych przestrzeni urbanistycznych. Dawna, XIX wieczna architektura przemysłowa, do niedawna bez zastanowienia skazywana na wyburzenie, postrzegana jest coraz częściej jako wartość, która powinna podlegać ochronie.

 

Harmonogram projektu

Październik 2016
Trójstronna konferencja naukowa Financial Aspects of East-West Relations in Europe w Opolu

Maj 2015
Wspólne, seminarium naukowo-dydaktyczne w Opolu

Czerwiec 2015 – kwiecień 2016
Cykl wykładów profesorów z Poczdamu w Opolu

Czerwiec 2015 – kwiecień 2016
Cykl wykładów profesorów z Opola w Poczdamie

Grudzień 2015
Spotkanie ewaluacyjno organizacyjne polskich i niemieckich profesorów uczestniczących w projekcie w Poczdamie

Maj 2016
Wspólne, seminarium naukowo-dydaktyczne w Poczdamie

 

Kadra

Uniwersytet w Poczdamie
prof. dr. hab. Olivier Gunther
prof. dr Ingo Balderjahn
prof. dr Thomas Weith
dr Renate Schmidt

Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Janusz Słodczyk
dr hab. Sabina Kauf prof. UO
dr Robert Poskart
dr Agnieszka Dembicka-Niemiec
dr inż. Magdalena Śliwa

 

Historia

Współpraca Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego z Wydziałem Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poczdamie ma już długą tradycję. Jej efektem jest zarówno wymiana studentów jak i wspólne projekty badawcze.

Chociaż Wydział Ekonomiczny obchodzi jubileusz dopiero 20-stolecia istnienia, to historia współpracy z Wydziałem Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poczdamie jest znacznie starsza. Jej początki były trudne, gdyż wówczas – a był to rok 1985 – żyliśmy w innym ustroju politycznym. Wówczas – inaczej niż dziś – dzieliła nas granica, a osobiste kontakty mogły być jedynie sporadyczne.

Współpracę tę zapoczątkowali dwaj profesorowie, specjaliści od polityki społecznej i gospodarczej – prof. dr hab. Janusz Kroszel i prof. dr hab. Piotr Blaik z ówczesnego Instytutu Ekonomii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu oraz prof. dr hab. Klaus Gloede z Wydziału Społeczno-Ekonomicznego ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Poczdamie. To ich zapał i wspólne badania doprowadziły do podpisania pierwszej 5-cioletniej umowy o współpracy.

Cztery lata później (1989) byliśmy świadkami burzliwych przemian politycznych, które doprowadziły do upadku Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Przemiany te na trwale zmieniły mapę polityczną i sytuację gospodarczą Europy. Wpłynęły także na sytuację uczelni poczdamskiej, która poddana została głębokiej restrukturyzacji. Przeobrażenia nie zaszkodziły jednak zapoczątkowanej wcześniej współpracy. W 1989 roku umowa została przedłużona, a od 1991 roku współpracę tę finansowo wspiera Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).

W ostatnim dwudziestoleciu umowy o współpracę wznawiane były w cyklu trzyletnim, a corocznie aktualizowany jest dla niej program ramowy. Do roku 2000 koordynatorem współpracy ze strony Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UP był prof. dr hab. Klaus Gloede, a ze strony Wydziału Ekonomicznego UO – prof. dr hab. Janusz Kroszel. Następnie funkcję koordynatora przejęli odpowiednio prof. dr hab. Hans-Gerhard Strohe i dr Sabina Kauf. W roku 2009 w Poczdamie funkcję koordynatora przejął prof. dr hab. Klaus Schöler.

Wymierne efekty współpracy z Uniwersytetem w Poczdamie widoczne były od samego początku. Pierwszym z nich były badania porównawcze prowadzone przez Katedrę Marketingu i Logistyki WSP Opole pod kierunkiem P. Blaika i przez FBW Universität Podstam pod kierunkiem K. Gloede. Dotyczyły one problematyki przekształceń własnościowych i transformacji gospodarki w województwie opolskim i Landzie Brandenburg. Ich wyniki zaprezentowane zostały na konferencjach naukowych w Poczdamie i Berlinie w 1993 roku, i tam też opublikowane.

Istotnym elementem współpracy jest wzajemny udział pracowników naukowych w konferencjach organizowanych przez partnerskie wydziały. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się konferencje na temat ekonomiki miasta organizowane przez prof. Słodczyka. Pokłosiem tych konferencji były liczne publikacje poczdamskich autorów w monografiach wydawanych przez opolską uczelnie. Warte odnotowania są także wykłady gościnne, które na Wydziale Ekonomicznym UO wygłosili m.in. prof. dr hab. Klaus Schöler, prof. dr hab. Norbert Eickhof, prof. dr hab. Hans-Gerhard Strohe, prof. dr hab. Erhard Stölting i prof. dr hab. Dieter Wagner.

Najważniejszym elementem współpracy są seminaria naukowo-dydaktyczne z udziałem studentów obydwu Wydziałów. Organizowane są one nieprzerwanie od roku 1994. Swoim zasięgiem tematycznym obejmowały zarówno problematykę marketingu, zarządzania personelem, jak i szeroko rozumianej polityki regionalnej.

Wieloletnie doświadczenia w zakresie współpracy międzyuczelnianej pozwoliło na wypracowanie nowych, efektywnych jej standardów. I choć Wydział nasz utrzymuje kontakty naukowe z wieloma ośrodkami uniwersyteckimi, to tylko z uczelnią w Poczdamie podpisujemy precyzyjną umowę określającą roczne, wspólne zamierzenia. System ten jest niezwykle skuteczny. W ramach umów pracownicy naukowi Wydziału Ekonomicznego UO mogli odbywać staże na Uniwersytecie Poczdamskim, korzystać z bogatych zbiorów tamtejszej biblioteki i uczestnicząc w życiu naukowym ośrodka.

Współpraca obydwu Wydziałów jest przykładem niezależności nauki od systemów politycznych i nacjonalistycznych uprzedzeń. Uczeni i ich wychowankowie dzięki osobistym kontaktom nauczyli się wzajemnie nie tylko cenić, ale również odnaleźć prywatną płaszczyznę wzajemnych kontaktów. I to, obok niewątpliwych korzyści naukowo-dydaktycznych, jest chyba najważniejszą wartością współpracy.

Seminaria naukowo-dydaktyczne z Uniwersytetem w Poczdamie sięgnęły pełnoletniości

Kluczowym punktem współpracy z Wydziałem Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poczdamskiego są seminaria naukowo-dydaktyczne z udziałem studentów.

Pierwsze odbyło się w Opolu w roku 1994 i dotyczyło problematyki zarządzania marketingowego. Jego organizatorami byli wówczas prof. dr hab. Dieter Wagner i prof. dr hab. Ingo Balderjan z Uniwersytetu w Poczdamie oraz prof. dr hab. Piotr Bliak z Wydziału Ekonomicznego naszego Uniwersytetu. Rok później analogiczne seminarium poświęcone problematyce marketingowej odbyło się w Poczdamie.

W latach 1996 – 2000 organizatorami seminariów byli prof. dr hab. Janusz Kroszel i prof. dr hab. Klaus Gloede. Postępująca internacjonalizacja i integracja Unii Europejskiej skłoniła Opiekunów do podjęcia istotnych wówczas tematów związanych z miejscem i rolą Polski w Zjednoczonej Europie (1996). Druga połowa lat 90-tych to także okres burzliwych przemian gospodarczych oraz dyskusji na temat wprowadzenia wspólnej waluty w krajach Unii. Ważność prowadzonych dyskusji oraz zainteresowania naukowe Profesora Gloedego zainspirowały go do zorganizowania w 1997 roku seminarium nt. Europejskiej Unii walutowej, jej szans i zagrożeń.

Kolejny blok tematyczny związany był problemami rozwoju gospodarczego na poziomie regionalnym. Ich znaczenie nie tylko dla Niemiec Wschodnich, ale także dla transformującej się gospodarki polskiej sprawił że na kolejnych seminariach omawiane były zagadnienia:

1998 – Polityki regionalnej i wsparcia rozwoju regionów w Europie;
1999 – Konkurencji regionów i regionalnego rozwoju gospodarczego;
2000 – Rozwoju przygranicznych obszarów gospodarczych.

Osobiste zaangażowanie pracowników obydwu Uniwersytetów, a także pozytywne efekty dydaktyczne sprawiły, że wspólne seminaria były kontynuowane także po odejściu profesora Kroszela i profesora Gloedego na emeryturę.

Inicjatywę przejęli w roku 2001 prof. dr hab. Słodczyk i prof. dr hab. Schöler. Do dziś aktywnie uczestniczą oni w organizacji każdego seminarium. Współpracę ułatwił również fakt, że w tym samym roku prof. Gloede został zatrudniony na Wydziale Ekonomicznym UO. To bowiem pozwoliło mu na staranne przygotowanie kolejnych seminariów. Ponieważ w warunkach stale nasilającej się walki konkurencyjnej regionów sprawna i efektywna polityka regionalna może stać się istotnym czynnikiem rozwoju problematyka ta kontynuowana była na kolejnych seminariach W tym czasie wspólne seminaria miały następujące tematy:

2001 – Przestrzenna polityka cenowa;
2002 – Polityka regionalna i analiza ekonomiczna miast w społecznej gospodarce rynkowej;
2003 – Rozwój regionalny a konkurencyjność;

Interdyscyplinarny charakter seminariów spowodował, że zainteresowali się nimi przedstawiciele innych dziedzin nauki. Jednym z nich był prof. dr T. Weith, reprezentujący środowisko geografów Uniwersytetu w Poczdamie. Od roku 2004 on i jego wychowankowie aktywnie uczestniczą w seminariach. Miały one w kolejnych latach następujące tematy:

2004 – Regionalne konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych;
2005 – Międzynarodowa konkurencja regionów;
2006 – Międzynarodowy rynek pracy, integracja europejska i komunikacja;
2007 – Europejskie wsparcie rozwoju regionalnego i konkurencja jednostek terytorialnych;
2008 – Infrastruktura i rozwój regionalny;
2009 – Ekonomiczne zależności między miastem a obszarami przyległymi;
2010 – Rozwój infrastruktury regionalnej w krajach transformacji cz. I;
2011 – Rozwój infrastruktury regionalnej w krajach transformacji cz. II.

Od początku procesu transformacji polityka regionalna – mająca na celu polepszenie warunków ekonomicznych, wspieranie rozwoju gospodarczego regionów zacofanych, restrukturyzację regionów i obszarów przygranicznych oraz stymulowanie rozwoju infrastruktury regionalnej – była przedmiotem intensywnych studiów naukowych. Nic więc dziwnego, że problematyka ta oraz możliwości wykorzystania nowych instrumentów w zarządzaniu regionami były przedmiotem tak wielu seminariów.

Obserwując tendencje rozwojowe miast na świecie i przewidywania, że do roku 2050 powstanie na świecie 27 megamiast, w których będzie mieszkało ponad 75% ludności świata postanowiono na następnym seminarium (2012) podjąć problematykę powstawania i rozwoju obszarów metropolitalnych w Europie i na świecie.

W 2010 roku reaktywowane zostały seminaria z zakresu zarządzania, których organizację przejęli na siebie prof. dr hab. Dieter Wagner z Uniwersytetu Poczdamskiego i prof. dr hab. Stanisława Sokołowska z Wydziału Ekonomicznego UO. Do tej pory odbyły się dwa seminaria. Również problematyka tych seminariów dotykała zagadnień istotnych z punktu widzenia funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Tematy ich brzmiały:

2010 – Recruitment and selection
2011 – The bilateral team work: cultural differences a Chance or a thread

Bogate doświadczenia i stale rosnące zainteresowanie studentów udziałem w seminariach pozwala stwierdzić, że idea seminariów rozwija się nadal, a ich ranga rośnie. Pomimo, że są to głównie kontakty studenckie, to stwarzają one także pole do wymiany idei i doświadczeń naukowych między ośrodkami.

 

Archiwum

Seminarium naukowo-dydaktyczne, organizowane we współpracy z Uniwersytetem w Poczdamie

W dniach od 30 maja 2017 r. do 3 czerwca 2017 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego odbędzie się polsko-niemieckie seminarium naukowo-dydaktyczne. Seminarium odbywa się każdego roku, na zmianę w Opolu albo w Poczdamie. Tegoroczne spotkanie pracowników i studentów z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu w Poczdamie będzie przebiegało pod hasłem: „Konsumpcja i regionalne uwarunkowania ekonomiki dobrobytu”. W seminarium udział weźmie 27 osób. Studenci z Polski i Niemiec wygłoszą w sumie 12 referatów dotyczących konsumpcji, rozwoju i przekształceń przestrzeni miejskich oraz przeprowadzą warsztaty. Wydarzenie będzie wzbogacone o liczne dyskusje oraz wizyty studyjne.


Wykład prof. dr hab. Norberta Eickhoffa z Uniwersytetu w Poczdamie

W dniach 22-24. kwietnia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego przebywał z wizytą prof. dr hab. Norbert Eickhoff z Uniwersytetu w Poczdamie. W trakcie pobytu, w dniu 24.04 Profesor wygłosił wykład na temat nowej niemieckiej polityki energetycznej. Profesor zastanawiał się, czy obrany w Niemczech kierunek polityki energetycznej, ukierunkowany na intensyfikację wykorzystania alternatywnych źródeł energii będzie stanowił w przyszłości wzorzec globalny czy też jest to narodowa pomyłka? Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem, a wzięli w nim udział studenci kierunków ekonomicznych oraz germanistyki, studiujący na specjalności prawo i ekonomia. W trakcie pobytu profesor Norbert Eickhoff spotkał się również z władzami wydziału. W takcie spotkania omówione zostały perspektywy i możliwości dalszej współpracy.


“Ku koncepcji abonamentu mobilności”

W dn. 9-10 maja 2016 gościliśmy na Wydziale Ekonomicznym, dra hab. Macieja Szymczaka, prof. UE w Poznaniu. Prof. Szymczak wygłosił wykład zatytułowany „Ku koncepcji abonamentu mobilności”, włączając się w rozważania nad zaletami i wadami tego rozwiązania. Temat wykładu związany był z przedstawieniem możliwości nowych sposobów zagospodarowania i organizacji przestrzeni miejskiej Był dobrym uzupełnieniem wykładów gości z Poczdamu, zajmujących się tą problematyką. W znacznym stopniu wykład ten wzbogacił serie wystąpień w ramach projektu.


Wydziale Ekonomicznym gościła delegacja przedstawicieli Uniwersytetu w Poczdamie

W dniach 09-10 października 2014 r. na Wydziale Ekonomicznym gościła delegacja przedstawicieli Uniwersytetu w Poczdamie. Wzięli w niej udział prof. dr hab. Oliver Günther, Prezydent Uniwersytetu w Poczdamie oraz prof. dr hab. Ingo Balderjahn, Prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu w Poczdamie. W trakcie wizyty goście spotkali się z władzami Wydziału. Przedmiotem rozmów były możliwości intensyfikacji współpracy oraz uruchomienia trójstronnych studiów uzupełniających magisterskich, a także prowadzenia wspólnych badań naukowych.


Spotkanie miało miejsce w Poczdamie

W dniach 17-21 maja 2016 r. w ramach projektu naukowo-badawczego „Nowe Przestrzenie“ odbyło się polsko-niemieckie seminarium naukowo-dydaktyczne. Spotkanie miało miejsce w Poczdamie i brali w nim udział pracownicy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego (prof. dr hab. Janusz Słodczyk, prof. UO dr hab. Sabina Kauf, dr inż. Magdalena Śliwa) oraz Uniwersytetu w Poczdamie (prof. dr Thomas Weith, prof. dr hab. Ingo Balderjah, dr Mathias Peyer) oraz studenci obu uczelni.

Seminarium zostało otwarte uroczystym powitaniem i przemową prof. dra T. Weitha oraz prof. dra hab. J. Słodczyka. Pierwszy dzień seminarium był poświęcony aspektom ekonomicznym i wygłoszone przez studentów referaty dotyczyły konsumpcji. Przedstawiono 7 referatów, po których przeprowadzono niezwykle interesujące dyskusje. Następnie dr M. Peyer zorganizował warsztaty, które pozwoliły nie tylko na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz konfrontację spostrzeżeń, ale również na integrację studentów z obu krajów. Na zakończenie pierwszego dnia seminarium dr W. Niekisch Z Fundacji Adenauera przedstawił aktualne problemy związane z rozwojem Poczdamu.

Drugi dzień seminarium poświęcony był zagadnieniom przestrzennym, przekształceniom i rozwojowi miast w obu krajach. Studenci z Polski wygłosili referaty dotyczące Opola oraz miast województwa opolskiego, przedstawiając uwarunkowania wpływające na ich rozwój, możliwości jakie daje rewitalizacja oraz nowe narzędzia, jakimi są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W referatach analizowano również szanse i zagrożenia związane z wprowadzeniem zmian administracyjnych Opola oraz możliwości rozwoju aglomeracji opolskiej. Studenci z Niemiec przedstawili zaś problemy miast w swoim kraju na przykładzie miasta Brandenburg nad Havelą, które wynikają z położenia, uwarunkowań przyrodniczych, dotychczasowych funkcji, rozwoju społecznego i przestrzennego. Dyskusja przeprowadzona po wygłoszonych referatach pokazała, iż miasta zarówno w Polsce jak i w Niemczech, a wraz z nimi otaczające regiony borykają się z pewnymi podobnymi problemami i ulegają stopniowym przekształceniom. Przy wykorzystaniu różnych sposobów, narzędzi i pomysłów dąży się do pobudzenia rozwoju miast.

W trzecim dniu wizyty uczestnicy mieli okazję zwiedzić Poczdam podczas spaceru studyjnego z prof. drem T. Weithem. Studenci dowiedzieli się, z jakimi problemami musiały zmierzyć się władze miasta podczas przebudowy centrum, w tym odbudowy zamku i jak inwestycja ta wpływa na kolejne przeobrażenia Poczdamu. Przebudowa tych cennych przestrzeni jest procesem skomplikowanym, a jednocześnie bardzo ciekawym. Poza niezwykle cennymi, oficjalnymi spotkaniami odbywającymi się w salach Uniwersytetu Poczdamskiego studenci i kadra mogli również integrować się podczas mniej oficjalnych części. Po owocnych obradach pierwszego dnia organizatorzy zaprosili gości z Polski na wspólną kolację przy grillu, a w drugim dniu wizyty do Opery w Teatrze Schillera na sztukę kompozycji C. M. v. Webera pt. „Wolny strzelec”. Polsko-niemieckie seminarium w Poczdamie to niezwykle ciekawe wydarzenie zarówno dla studentów, jak i kadry naukowej. Było okazją do wymiany myśli, spostrzeżeń i doświadczeń na temat problemów ekonomicznych i przestrzennych w rozwoju miast i regionów obu krajów. Co ciekawe, niezależnie od położenia, sytuacji gospodarczej oba kraje zmierzają się z podobnymi problemami, chociaż zauważalne są też pewne różnice. Niezapomniane wrażenia pozostawiają także dyskusje na forum i w kuluarach, spacery studyjne a także część artystyczna.


W dniach 01.-12.12.2015 przebywali z wizytą w Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poczdamie prof. dr hab. Janusz Słodczyk– prorektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. UO dr hab. Sabina Kauf – prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz dr Bartosz Chorkowy – prodziekan ds. kształcenia i studentów. Spotkanie miało charakter ewaluacyjno-organizacyjny, w trakcie którego omówiono kwestie nie tylko seminarium naukowo-dydaktycznego, ale przede wszystkim możliwości dalszej współpracy między obydwoma wydziałami.
W trakcie pobytu przedstawiciele Wydziału spotkali się z: Prezydentem Uniwersytetu w Poczdamie prof. dr hab. Oliverem Güntherem. W spotkaniu uczestniczyli również dr Regina Neum-Flux – kierownik działu współpracy z zagranicą Uniwersytetu w Poczdamie i dr Renate Schmidt – koordynator współpracy z zagranicą na szczeblu Wydziału Społeczno-Ekonomicznego. W trakcie spotkania ustalono, że w październiku 2016 roku w ramach realizacji projektu odbędzie się konferencja naukowa pt. Economic and Financial Aspects of East-West Relations in Europe, w której partycypować będą przedstawiciele Uniwersytetów: Opolskiego, poczdamskiego, moskiewskiego i St. Petersburgu. Konferencja ta będzie kontynuacja seminariów naukowo-dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Nowe Przestrzenie. dr hab. Ingo Balderjahnem, prodziekanem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu w Poczdamie a także kierownikiem Katedry Marketingu.
W trakcie spotkania omówiony został program szczegółowy współpracy między wydziałami partnerskimi na rok 2016. Przedmiotem spotkania było również omówienie planowanego w na maj 2016 roku seminarium studenckiego. Zaplanowano poszerzenie zakresu tematycznego kolejnego seminarium studenckiego o aspekty zachowań konsumpcyjnych i zrównoważonego rozwoju. Ustalono że przyszłoroczne seminarium odbędzie się w dwóch obszarach: rozwoju regionalnego, zrównoważonej konsumpcji.
Seminarium to odbędzie się w Poczdamie. Głównym jego organizatorem, ze strony niemieckiej, jest prof. dr hab. Ingo Balderjahn oraz prof. dr Thomas Weith, z polskiej natomiast prof. dr hab. J. Słodczyk i prof. UO dr hab. Sabina Kauf. Omówiono także możliwości współpracy między wydziałami partnerskimi na gruncie naukowym. Podjęto decyzje o kontynuacji badań naukowych w zakresie zrównoważonej konsumpcji. Zaprezentowane zostały wstępne wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na pilotażowej grupie studentów w Poczdamie i w Opolu. Zastanawiano się nad możliwościami aplikacji środków, które pozwoliłyby na przeprowadzenie badań reprezentatywnych w tym zakresie tak w Polsce jak i w Niemczech. Dr Renatą Schmidt, koordynatorem współpracy ze strony Uniwersytetu w Poczdamie, a także koordynatorem programu Erasmus. W trakcie spotkania omówiono możliwości poszerzenia zakresu współpracy wydziałów, a także zintensyfikowania wymiany studenckiej i pracowników naukowych.
W dniach 20-22 październik 2014 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego gościły, dr Regina Nuem-Flux koordynator współpracy z zagranicą Uniwersytetu w Poczdamie oraz pani dr Renate Schmidt, odpowiedzialna za współprace z zagranicą na szczeblu Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu w Poczdamie. Celem wizyty było między innymi omówienie dalszych planów w związku z realizacja projektu „Nowe Przestrzenie”. W trakcie wizyty goście spotkali się z profesorami koordynującymi projekt ze strony polskiej, Panem prof. dr hab. Januszem Słodczykiem oraz z Panią prof. UO. dr hab. Sabina Kauf.

Projekt „Nowe Przestrzenie” staje się również inspiracją do rozwoju współpracy miedzy obydwoma uniwersytetami. Goście z Poczdamu spotkali się z kierownictwem biura badań i współpracy z zagranicą panią mgr Aleksandrą Schweirz oraz panem mgrem Leszkiem Milewskim. W spotkaniu uczestniczył także dr Bartosz Fortuński, koordynator programu Erasmus na Wydziale Ekonomicznym UO. W trakcie rozmów poruszane były kwestie związane z możliwością prowadzeniem wspólnym prac doktorskich oraz studiów e-learningowych w języku niemieckim. Podczas kolejnych spotkań na Wydziale Ekonomicznym UO zastanawiano się nad też nad planami następnej edycji projektu „Nowe Przestrzenie”. Rozważano między innymi możliwość zaproszenie do projektu pracowników naukowych i studentów z St. Petersburga. W czasach niedobrych napięć politycznych między Unią Europejska a Rosją, kontakty międzyludzkie nabierają szczególnego znaczenia.


W dniach 11-13 czerwca 2015 na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poczdamie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu badawczego zajmującego się zagadnieniami zrównoważonej konsumpcji oraz etnocentryzmu konsumenckiego utworzonego przez pracowników obu uczelni. Gospodarzami byli prof. Ingo Balderjahn oraz dr Matthias Peyer, Florence Ziesemer oraz Alexandra Klemm z Uniwersytetu w Poczdamie, a uczestnikami: dr Barbara Seegebarth z Politechniki w Braunschweig oraz pracownicy naszego Wydziału dr hab. Sabina Kauf, prof. UO, dr Agnieszka Tłuczak i dr Anna Bruska.
Zespół przygotował wspólny projekt badawczy w polsko-niemieckim konkursie Beethoven, spotkanie było poświęcone kolejnym krokom badawczym podejmowanym w oczekiwaniu na rezultaty oceny zgłoszonego wniosku. Następne spotkanie planowane jest jesienią w Opolu.


W ramach międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego „Nowe Przestrzenie” odbyło się w Opolu seminarium pod tytułem „Ursachen und Auswirkungen von der Landnutzung: Beispiele in Polen und Deutschland”. Było ono poświęcone tematyce zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miast oraz terenów postindustrialnych. Za przykład służyły procesy rewitalizacji zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Seminarium odbyło się w dniach 19-23 maja 2015. Uczestniczyli w nim studenci z Polski i Niemiec. Wykłady, referaty studentów i dyskusje toczyły się w języku gości. Organizatorami projektu są Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego oraz Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytet w Poczdamie. To trwające kilka dni spotkanie zainaugurował swoim wykładem prorektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Janusz Słodczyk. Prorektor był też merytorycznym opiekunem projektu. W seminarium uczestniczyli zarówno niemieccy profesorowie – Thomasa Weitha i Hans Strohe, jak i pracownicy naukowi Uniwersytetu Opolskiego. Byli to prof. Sabina Kauf, dr Magdalena Śliwa, dr Agnieszka Dębicka – Niemiec, dr Robert Poskart. Towarzyszyła im 20 osobowa grupa studentów z obu zaprzyjaźnionych uniwersytetów. Seminarium rozłożone było na kilka etapów. W fazie przygotowawczej studenci pracowali wspólnie przez kilka miesięcy w mieszanych, polsko-niemieckich grupach. Te 2-3 osobowe zespoły opracowywały swoje wystąpienia komunikując się drogą elektroniczna. Podczas seminarium w Opolu prezentowali je zarówno profesorom, jak i pozostałym studentom. Referaty zainspirowały liczne dyskusje, które miały miejsce po wystąpieniach studentów. Wymieniano w ich ramach poglądy na temat aktualnych przeobrażeń architektonicznych zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

W fazie trzeciej, też w Opolu, odbył się nowy podział na zupełnie inny grupy. W ich ramach przeprowadzono warsztaty, w których studenci zajmowali się kolejnymi aspektami zagospodarowania przestrzeni. Dokonywali analizy porównawczej procesów zachodzący równolegle w Polsce i w Niemczech. Na zakończenie seminarium studenci zobaczyli się ponownie na spotkaniu plenarnym, na którym omówili wyniki rozważań poszczególnych grup. Podczas tego spotkania obecni profesorowie podsumowali wyniki seminarium w Opolu. Prace w ramach tego projektu trwać będą drogą elektroniczną cały kolejny rok. Staną się okazją do dalszej wymiany idei i poglądów, dając możliwość nowego spojrzenia na zjawiska ekonomiczne zachodzące w obu krajach. W maju 2016 studenci spotkają się na podobnym seminarium tym razem w Poczdamie. Będzie ono kontynuacja spotkania opolskiego. Dla uczestników projektu przygotowany został również program kulturalny, obejmujący m.in. uczestnictwo w tegorocznych Piastonaliach. Polscy i niemieccy studenci wybrali się tez wspólnie na całodniową wycieczkę do Krakowa, połączoną ze zwiedzaniem miasta wraz z przewodnikiem. Dodatkowym elementem integracyjnym była wspólna uroczysta kolacja z udziałem studentów i profesorów z obu krajów. Warto też dodać, że seminaria studenckie odbywające się konsekwentnie w języku niemieckim, poza środowiskiem germanistów, są w Polsce absolutnym ewenementem.


W dniach 09-14 grudnia 2014 r. odbyła się kolejna wizyta przedstawicieli Wydziału Ekonomicznego w Poczdamie. Wzięli w niej udział prorektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Janusz Słodczyk, dziekan Wydziału Ekonomicznego UO prof. dr hab. Stanisława Sokołowska oraz prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą tego wydziału dr hab. prof. UO Sabina Kauf.

Współpraca Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego z Wydziałem Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poczdamskiego ma już długoletnią tradycję. Główny element współpracy stanowią seminaria naukowo-dydaktyczne z udziałem studentów obydwu Uniwersytetów. Zapoczątkowane zostały one w 1994 roku i dotyczyły wówczas problemów marketingu i zarządzania zasobami ludzkimi. Z biegiem lat problematyka seminarium uległa zmianie. Obecnie dotyczą one szeroko rozumianej polityki regionalnej i kształtowania przestrzeni. Realizowane są one pod kierunkiem naukowym prof. Janusza Słodczyka oraz prof. Thomasa Weitha. Wysoki poziom merytoryczny seminariów wskazuje na ich charakter naukowy, a omawiane problemy cieszą się rosnącym zainteresowaniem studentów. Pobyt na Uniwersytecie w Poczdamie był okazją do licznych rozmów i konsultacji. Delegacja z Opola spotkała się miedzy innymi z prezydentem Uniwersytetu w Poczdamie prof. Oliverem Guntherem, dziekanem Wydziału Społeczno-Ekonomicznego prof. Maikiem Heinemanemm, prodziekanem tegoż Wydziału prof. Ingo Balderjahnem, oraz koordynatorem współpracy z zagranicą dr Renatą Schmidt. W spotkaniach udział wziął również prof. Thomas Weith, od wielu lat współuczestniczący w organizacji wspólnych seminariów naukowo-dydaktycznych. Przedmiotem spotkania była m.in. organizacja kolejnego seminarium naukowo-dydaktycznego, zaplanowanego na maj 2015 roku. Za jego temat przewodni przyjęto przemiany w wykorzystaniu przestrzeni w Polsce i w Niemczech. W trakcie tegorocznych rozmów pojawiła się możliwość poszerzenia współpracy i jej realizacja w triadzie: Uniwersytet Opolski – Uniwersytet w Poczdamie – Uniwersytet Ekonomiczny w Petersburgu. Wymiernym efektem tej współpracy ma być zaplanowane na listopad 2015 roku warsztaty naukowe na temat „Politics vs. Economics? Consequences for the East-Western Partnership”.

Niezależnie od przygotowywanego w maju seminarium oraz w listopadzie 2015 roku warsztatów, przedyskutowano także perspektywę przyjazdu do Opola z wykładem gościnnymi emerytowanego profesów Uniwersytetu w Poczdamie N. Eickhoffa. Wizytę zapowiedzieli także prodziekan wydziału Społeczno-Ekonomicznego w Poczdamie prof. dr hab. Ingo Balderjahn oraz koordynator współpracy między naszymi wydziałami oraz koordynator programu Erasmus dr Renata Schmidt. Istotnym elementem wizyty przedstawicieli Uniwersytetu Opolskiego w Poczdamie było nakreślenie możliwych obszarów współpracy badawczej. Do głównych z nich zaliczono m.in.: funkcjonowanie sektora publicznego, zrównoważony rozwój czy innowacje oraz prowadzenie wspólnych przewodów doktorskich. W obszarze zrównoważonego rozwoju powstał już pierwszy projekt badawczy dotyczący wzorców zrównoważonej konsumpcji. Projekt ma być realizowany we współpracy prof. Ingo Balderjahna z Katedry Marketingu Uniwersytetu w Poczdamie i prof. Sabiny Kauf z Zakładu Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego. Kilkudniowe konsultacje i spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu w Poczdamie uwieńczone zostały podpisaniem kolejnej szczegółowej umowy o współpracę na rok 2015. Wizyta w Poczdamie pozwoliła na otwarcie się nowych horyzontów współpracy, a tym samym zacieśnienie i poszerzenie współpracy.

 

Strona internetowa projektu: http://noweprzestrzenie.uni.opole.pl/