Zaznacz stronę

Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych

Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych

Siedzą od lewej: dr A. Bisaga, mgr A. Dudek, dr hab. K. Hanusik, prof. UO, mgr K. Jarosiewicz; stoją od lewej: dr inż. A. Siwerski, dr hab. M. Duczmal, prof. UO, dr B. Chorkowy, dr A. Ostrowski, dr T. Sowiński, dr D. Bogdanov, prof. dr hab. H.G. Strohe

Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych Wydziału Ekonomicznego ulegał wielu przekształceniom wynikającym ze zmieniającej się tematyki badań i zadań dydaktycznych. W ramach utworzonego 1992 roku Wydziału Ekonomicznego powstał Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, który pod tą nazwą funkcjonował do 1996 roku. Kierownikiem Zakładu był dr inż. Adam Siwerski, ponadto zatrudnieni byli: Adam Czerwiński, Krystyna Hanusik i Urszula Łangowska-Szczęśniak oraz Anna Bisaga.

W wyniku awansów naukowych pracowników i związanej z tym zmiany struktury Wydziału, a także zmian w zakresie działalności dydaktycznej i badawczej pracowników, jednostka w 1996 roku przyjęła nazwę Zakład Ekonometrii i Informatyki, a w 2006 roku – Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych. Ostatnie przekształcenie wynikało z przeniesienia szeroko rozumianej informatyki ekonomicznej do nowego Zakładu, kierowanego przez dr. hab. prof. UO Adama Czerwińskiego.

Do podstawowych kierunków badawczych w pierwszym okresie funkcjonowania Zakładu należały: ekonometryczne modelowanie działalności produkcyjnej w rolnictwie, badanie poziomu życia, taksonomiczna analiza przestrzennego kształtowania się zjawisk ekonomicznych, ekonometryczne modelowanie funkcjonowania infrastruktury społecznej. Efektem prowadzonych badań były awanse naukowe (K. Hanusik, U. Łangowska-Szczęśniak, A. Bisaga).

W kolejnych latach w Zakładzie zmieniało się zatrudnienie, profil badawczy, rozszerzyła się działalność dydaktyczna. Na stanowisku asystenta podjęli pracę: Bartosz Chorkowy (1997), Beata Wiechuła (1996), Dušan Bogdanov (1996), Tomasz Sowiński (2000), Grzegorz Stolarczyk (2000), Marcin Krzesaj (2003), Agnieszka Tłuczak (2004), Aleksandra Dudek (2007), Katarzyna Jarosiewicz (2009). W roku 1997 na stanowisku adiunkta został zatrudniony Andrzej Ostrowski. W 2006 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego podjął pracę dr hab. Marian Duczmal; w 2011 roku dzięki zatrudnieniu prof. dr. hab. Hansa-Gerharda Strohe mogliśmy wzbogacić ofertę dydaktyczną o przedmioty wykładane w języku niemieckim.

Obszar badań w Zakładzie rozszerzył się o: ekonometryczne modelowanie zachowań gospodarstw domowych, prognozowanie cen, metody ilościowe w analizie rynku finansowego, modelowanie wzrostu gospodarczego z uwzględnieniem czynnika kapitału ludzkiego.

Bardzo ważnymi wydarzeniami w Zakładzie były awanse naukowe pracowników. W roku 2004 dr Adam Czerwiński uzyskał stopień doktora habilitowanego. Stopnie doktora nauk ekonomicznych uzyskali: Dušan Bogdanov (2000), Bartosz Chorkowy (2005), Tomasz Sowiński (2009), Agnieszka Tłuczak (2009).

Obecnie w Zakładzie zatrudnionych jest 8 osób:

 • dr hab. Krystyna Hanusik, prof. UO (kierownik),
 • dr Anna Bisaga, dr Dušan Bogdanov,
 • dr Bartosz Chorkowy,
 • dr inż. Adam Siwerski,
 • dr Tomasz Sowiński,
 • dr Agnieszka Tłuczak,
 • dr Aleksandra Dudek.

Pracownicy Zakładu Ekonometrii i Metod Ilościowych prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów: matematyka, statystyka, statystyka w języku niemieckim, ekonometria, ekonometria w języku niemieckim, prognozowanie gospodarcze, badania operacyjne, analiza techniczna i fundamentalna, ryzyko inwestycji na rynku kapitałowym. Ponadto Zakład sprawuje nadzór dydaktyczny nad specjalnościami realizowanymi na kierunku ekonomia na studiach licencjackich – techniki informatyczne w ekonomii, i na studiach magisterskich – metody ilościowe analizy makroekonomicznej.

Tematyka badawcza Zakładu obejmuje zagadnienia mieszczące się w obszarze zastosowań metod ilościowych w badaniu procesów ekonomicznych. Jako podstawowe problemy naukowo- badawcze można wymienić:

 • zastosowanie ekonometrii w analizie i prognozowaniu zjawisk gospodarczych;
 • modelowanie ekonometryczne konsumpcji gospodarstw domowych;
 • prognozowanie cen rolnych;
 • ekonometryczna analiza koniunktury w rolnictwie;
 • zarządzanie informacją;
 • zintegrowane systemy informatyczne
 • metody analizy rynków finansowych.