Zaznacz stronę

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego”

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego” Opole, 26-27 września 2016 r.

Organizatorzy:

 • Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Opolu

CEL KONFERENCJI:
Konferencja ma stanowić szerokie, naukowe forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji pojmowania i rozwiązywania dylematów związanych ze współczesnymi procesami konsumpcji, kształtowaniem się poziomu i jakości życia ludności oraz rozwojem społeczno-ekonomicznym.

CELE GŁÓWNE konferencji to:

 • identyfikacja i wyjaśnienie przyczyn zmian poziomu konsumpcji na tle rozwoju społeczno – gospodarczego współczesnych systemów ekonomicznych;
 • upowszechnienie faktów dotyczących wpływu zachowań konsumenckich podmiotów rynkowych na kształtowanie poziomu życia ludności oraz jakości kapitału ludzkiego;
 • wskazanie ewentualnych możliwości rozwiązania problemu wykluczenia społecznego oraz rozwiązań wspomagających procesy wyrównywania szans;
 • przedstawienie problemów związanych z finansowaniem procesu konsumpcji;
 • określenie marketingowych uwarunkowań decyzji i zachowań konsumentów na rynku.

Powyższe cele główne zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących CELÓW CZĄSTKOWYCH:

 • integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych ekonomią oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach, w szczególności zagadnieniami związanymi z konsumpcją, poziomem życia i rozwojem gospodarczym;
 • wymiana wyników badań i poglądów między przedstawicielami polskich ośrodków naukowych, samorządów lokalnych i regionalnych oraz studentów kierunków ekonomicznych;
 • pogłębienie wiedzy na temat zjawisk oraz procesów społecznych i ekonomicznych związanych z realizowanym poziomem konsumpcji, mających wpływ na osiągany przez społeczeństwo poziom życia i dobrobytu, a także kształtujących jakość kapitału ludzkiego;
 • wspieranie procesów naukowych oraz dydaktycznych poprzez uczestnictwo i zaangażowanie w pracach organizacyjnych młodych pracowników naukowo – dydaktycznych oraz studentów.

W trakcie trwania tegorocznego spotkania, w dniach 26-27 września, uczestnicy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań naukowych w ramach następujących SESJI TEMATYCZNYCH:

 • Konsumpcja jako warunek dobrobytu gospodarstw domowych
 • Zmiany poziomu konsumpcji a wahania koniunktury
 • Konsumpcja jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego
 • Problemy pomiaru dobrobytu gospodarstw domowych
 • Konsumpcja, poziom życia a dobrobyt – ujęcie makroekonomiczne
 • Finansowe aspekty konsumpcji gospodarstw domowych
 • Zachowania konsumentów na rynku
 • Marketingowe uwarunkowania decyzji konsumenckich

Przeprowadzone w ramach sesji dyskusje staną się podstawą do sformułowania syntetycznych wniosków i postulatów dotyczących zmian poziomu struktury konsumpcji, kształtowania się poziomu życia ludności, jako uwarunkowań jakości kapitału ludzkiego oraz dobrobytu społecznego. Pozwolą również w dostrzeżeniu problemu rozwarstwienia społecznego oraz w znalezieniu ewentualnych rozwiązań kwestii wykluczenia społecznego, a także pomogą zrozumieć znaczenie badań naukowych w usprawnianiu działań prowadzonych przez jednostki i organy administracji publicznej na rzecz poprawy dobrobytu.

RADA PROGRAMOWA
Przewodnicząca:

 • Prof. dr hab. Krystyna Hanusik
  (Uniwersytet Opolski)

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz
  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel
  (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Bombol
  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Bożena Borkowska
  (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. Czesław Bywalec
  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Anna Dąbrowska
  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Mirosława Janoś – Kresło
  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Sabina Kauf
  (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. dr hab. Danuta Kopycińska
  (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. dr hab. Alicja Kusińska
 • Prof. dr hab. Urszula Łangowska – Szczęśniak
  (Uniwersytet Opolski)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz
  (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Opolu)
 • Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta
  (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur)

  Prof. dr hab. Teresa Słaby
  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

PUBLIKACJA
Referaty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w jednym z czasopism:

 1. Economic and Environmental Studies” (13 punktów wg MNiSW) – publikacje w języku angielskim;
 2. „Konsumpcja i rozwój” (7 punktów wg MNiSW) – publikacje w języku polskim

lub jako rozdział w monografii pokonferencyjnej (4 punkty wg MNiSW za rozdział) – publikacje w języku polskim.

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Agnieszka Bobrowska – przewodnicząca abobrowska@uni.opole.pl
dr Aleksandra Dudek – sekretarz adudek@uni.opole.pl
dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz marta.ms@uni.opole.pl
dr Maria Bucka buckamaria@wp.pl
mgr Mateusz Musiał mmusial@uni.opole.pl
dr Bartosz Fortuński b.fortunski@uni.opole.pl
dr Tomasz Sowiński  tsowinski@uni.opole.pl