Zaznacz stronę

Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Stoją od lewej: dr hab. Adam Drobniak, prof. UO, mgr inż. arch J. Oglęcki, prof. dr hab. J. Słodczyk, dr inż. arch. M. Śliwa, dr M. Śmigielska, dr inż. Adam Walawender
Siedzą od lewej: mgr inż. arch. R. Klimek, dr E. Szafranek, mgr inż. arch E. Oglęcka, dr A. Dembicka-Niemiec.

Początki funkcjonowania jednostki sięgają czasów powołania Instytutu Nauk Ekonomicznych przy Wydziale Filologiczno-Historycznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Od powstania Wydziału Ekonomicznego Zakładem Geografii Ekonomicznej, a od 2003 r. Katedry Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej kieruje prof. zw. dr hab. Janusz Słodczyk, skupiając wokół siebie zespół ludzi o różnorodnych kwalifikacjach i kompetencjach. To pozwala na interdyscyplinarne prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz poszerzanie zakresu oferty edukacyjnej.

Obecnie zespół pracowników Katedry liczy 9 osób, oprócz kierownika w jego skład wchodzą: , dr Edyta Szafranek (ekonomista), dr Maria Śmigielska (geograf), dr Adam Walawender (ekonomista), mgr Agnieszka Dembicka-Niemiec (ekonomista), dr inż. Barbara Wiatkowska, mgr inż. arch. Jarosław Oglęcki (architekt), dr inż. arch. Magdalena Śliwa (urbanista).
Wcześniej pracowali w Katedrze: mgr inż. arch. Renata Klimek (architekt urbanista), dr Monika Paradowska (ekonomista), mgr inż. arch. Ewa Oglęcka, mgr Anna Borowska (do 1994 r.), dr Dariusz Rajchel (do 2011 r.), dr Zbigniew Jakubczyk (do 2010 r.), dr prof. UO Joost Platje.

Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych pracowników Katedry koncentrują się wokół problematyki związanej z gospodarką miejską, turystyczną na terenach wiejskich oraz regionalną w kontekście zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności z:

 • aspektami społecznymi, gospodarczymi i przestrzennymi przeobrażeń miast różnej wielkości;
 • funkcjonowaniem gospodarki miejskiej w miastach Śląska Opolskiego;
 • rewitalizacją miast w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej;
 • przeobrażeniami i kształtowaniem terenów przemysłowych w miastach;
 • atrakcyjnością i konkurencyjnością regionów;
 • monitorowaniem i kształtowaniem rynku usług turystyczno-rekreacyjnych na terenach wiejskich na różnych poziomach;
 • zastosowaniem teorii nowej ekonomii instytucjonalnej w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Badania stanowią podstawę rozwoju naukowego i awansów pracowników Katedry, a ich efekty są publikowane w pracach zwartych i czasopismach.

Do ważnych osiągnięć naukowych w minionym okresie należy zaliczyć:

 • organizowanie dwóch cyklicznych międzynarodowych konferencji: „Miasto w okresie przemian” (od 1998 r.) i „Current Issues of Sustainable Development – Governance and Institutional Change ” (od 2002 r.);
 • wydawanie dwóch czasopism: „Studia Miejskie” oraz „Economic and Environmental Studies”;
 • zorganizowanie 56. zjazdu geografów „Śląsk Opolski w dobie globalizacji i integracji”, któremu towarzyszyło wydanie serii publikacji.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne w zakresie geografii gospodarczej, rozwoju lokalnego i regionalnego, planowania i projektowania rozwoju miast, ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz organizacji i zarządzania turystyką.

W ramach Katedry przygotowano programy kształcenia dla specjalizacji gospodarka miejska i regionalna na kierunku ekonomia na studiach I i II stopnia oraz specjalności zarządzanie turystyką na kierunku zarządzanie. W Katedrze opracowano i wdrożono programy kształcenia nowego kierunku studiów – gospodarka przestrzenna. Są to studia licencjackie i studia inżynierskie. Ponadto realizowano studia podyplomowe dla nauczycieli współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej – „Geografia” oraz „Przyroda”.

Pracownicy Katedry poza pracą naukowo-dydaktyczną na Wydziale aktywnie działają na innych polach, i tak prof. dr Janusz Słodczyk jest członkiem Komitetu Zagospodarowania Przestrzennego Kraju PAN, dr Maria Śmigielska jest przewodniczącą Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Dydaktyka, przedmioty prowadzone przez Katedrę
Przedmioty kierunkowe
– Geografia ekonomiczna
– Zagospodarowanie przestrzenne
– Geografia Europy
– filologia polska – europeistyka,
– kulturoznawstwo – europeistyka,
– Gospodarka turystyczna
– Gospodarka a ochrona środowiska

Przedmioty do wyboru
– Planowanie obszarów chronionych
– Ekonomika zarządzania miastem
– Funkcjonowanie samorządu terytorialnego
– Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
– Marketing miast i regionów
– Teoria negocjacji
– Strategia rozwoju lokalnego

Seminarium dyplomowe/magisterskie
– prof. dr hab. Janusz Słodczyk, dr Maria Śmigielska

Kierunki badań naukowych

 • Społeczne, gospodarcze i przestrzenne przeobrażenia miast
 • Rynek usług turystycznych w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej – (przestrzenno – ekonomiczne uwarunkowania przemian)
 • Funkcjonowanie gospodarki miejskiej w miastach Śląska Opolskiego
 • Kształtowanie się i przeobrażenia terenów przemysłowych w strukturze przestrzennej miast np. wybranych ośrodków woj. opolskiego
 • Determinanty konkurencyjności regionu opolskiego
 • Zastosowanie teorii nowej ekonomii instytucjonalnej do zagadnień zrównoważonego rozwoju
 • Rewitalizacja miast w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej