Zaznacz stronę

dr Wojciech Goleński

stanowisko: asystent
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 41
telefon: (77) 401 6906
e-mail: wgolenski@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

  • Wyższe socjologiczne i ekonomiczne

Podstawowe obszary badawcze:

  • Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna

  • Aktywna polityka społeczna

  • Ewaluacja

  • Metodologia badań społecznych

Prowadzone przedmioty:

  • Polityka społeczna

  • Ekonomia sektora publicznego

  • Strategie rozwoju społecznego

  • Przedsiębiorczość społeczna w Polsce i Europie

  • Pomoc społeczna

 

Ważniejsze publikacje:

W. Goleński, K. Borucki, Wpływ działalności stowarzyszenie Euroregion Pradziad na redukcję stereotypów ludności pogranicza, [w:] Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskiej, Red. A. Drosik, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006;

Obserwatorium Integracji Społecznej, Pomoc społeczna w województwie opolskim w latach 2007-2008 w świetle obowiązującej sprawozdawczości, [w:] Województwo opolskie po wejściu do Unii Europejskiej – wymiar społeczno-ekonomiczny, Red. P. Rostropowicz, Editio Silesia, Łubowice 2009;

W. Goleński, K. Mesjasz, A. Walas, A. Kijak, Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ocenie pracowników socjalnych województwa opolskiego – wybrane zagadnienia. [w:] Zróżnicowane problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Red. A. Zagórowska, M. Rostropowicz-Miśko, Politechnika Opolska, Opole 2011;

W. Goleński, K. Mesjasz, Rola badań ewaluacyjnych w regionalnej polityce społecznej na przykładzie spółdzielczość socjalnej, [w:] Badania ewaluacyjne – po co? Budowa przyszłości regionu, UMWO, Opole 2011;

W. Goleński, Spółdzielczość socjalna – Przedsiębiorczość społeczna, zasady działania podmiotów ekonomii społecznej w kontekście miasta Byczyna, [w:] Rewitalizacja społeczna. Od aktywizacji do rozwoju lokalnego, Red. B. Skrzypczak, UMWS, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Radom, Katowice-Radom 2011;

W. Goleński, Pomiędzy rynkiem, a społeczną misją. Przedsiębiorczość społeczna – wybrane aspekty funkcjonalne, „Przedsiębiorczość & Finanse” 2/2012;

W. Goleński, K. Mesjasz, Instytucjonalne formy integracji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie opolskim, [w:] Sytuacja Chorych psychicznie na opolskim rynku pracy, Red. A. Gawor, Ł. Borecki, Top Media, Opole 2012;

W. Goleński, Alkoholizm w domach pomocy społecznej – problemy i zagrożenia [w:] Bezpieczeństwo współczesnego świata, Red. H. Lisak, W. Stach, Maiuscula, WSHiU w Poznaniu, Poznań 2012;

W. Goleński, Aktywizacja i integracja – wybrane zagadnienia dotyczące spółdzielczości socjalnej w Małopolsce i na Opolszczyźnie, „Studia Humanistyczne AGH” 11(4)/2012;

W. Goleński: Aksjologiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych i przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, „Rynek Społeczeństwo Kultura” 1/2012;

W. Goleński: Polityka społeczna i ekonomia społeczna. Kilka uwag o sprawiedliwości społecznej, „Ekonomia Społeczna” 2/2013(7);

W. Goleński: Rola odpowiedzialności obywatelskiej w modelu aktywnej polityki społecznej, [w:] Odpowiedzialność – przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki. Red. R. Geisler, IS UO, PTS, Opole 2013;

W. Goleński: Ekonomia społeczna w koncepcji zakorzenienia, [w:] Zarządzanie relacjami organizacji z interesariuszami. Red. B. Borusiak, PTE, Poznań 2013;

W. Goleński, K. Mesjasz, M. Broniszewski: Trzy formy kapitału w podmiotach ekonomii społecznej województwa opolskiego, [w:] Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej. Red. A. Zagórowska, ROPS w Opolu, Opole 2013;

W. Goleński: Przedsiębiorstwo społeczne – Wymiar definicyjny i aplikacyjny, „Przedsiębiorstwo & Finanse” 1(4)2014;

W. Goleński: Ekonomia społeczna w województwie opolskim w świetle wyników dostępnych badań i analiz, W: Partnerstwo dla rozwoju ekonomii społecznej. Red. W. Duczmal, S. Kania, S. Śliwa, WSZiA, Opole 2014;

W. Goleński: Spółdzielczość socjalna jako element zrównoważonego rozwoju, „Przegląd Nauk Stosowanych” 4/2014(4);

W. Goleński: Working poor w Polsce – definicja, główne przyczyny, zjawiska powiązane, „Polityka Społeczna” 2/2015(491);

W. Goleński: Wybrane elementy Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku jako odpowiedź na główne wyzwania regionalnej polityki społecznej, W: Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce. Red. B. Borusiak, K. Pająk, CeDeWu, Warszawa 2015;

W. Goleński: Społeczne skutki zagranicznych migracji zarobkowych z terenu województwa opolskiego dla dzieci migrantów pozostających w Polsce, [w:] Wpływ przemian demograficznych na centralną, regionalną i lokalną politykę społeczną. Red. W. Koczur, W. Rączaszek, “Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, Katowice 2015;

W. Goleński: Spółdzielnie socjalne jako instrument aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, [w:] Wiek a rynek pracy. Szanse i zagrożenia osób w wieku 50+ na rynku pracy – wybrane zagadnienia. Red. A. Zagórowska, WUP w Opolu, UO, Opole 2015;

W. Goleński, Podstawy działalności wybranych spółdzielni socjalnych a rozwój społeczny, [w:] Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania wyzwania perspektywy. Red. J. Osiński, M. Nawrot, M. Ostrowska, M. Pachocka, SGH, Warszawa 2015/2016;

W. Goleński, Ubóstwo, wykluczenie społeczne oraz przyczyny i skutki depopulacji na Śląsku Opolskim w świetle wybranych badań i analiz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Diagnoza i monitoring regionalnych problemów społecznych, [w:] Monitorowanie i ewaluacji polityk publicznych – doświadczenia przeszłości wyzwaniem dla przyszłości, Praca zbiorowa, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2015

W. Goleński: Projekt Specjalnej Strefy Demograficznej jako odpowiedź na zagrożenie depopulacją w województwie opolskim. „Zeszyty Naukowe WSOWL” – zrecenzowane oczekujące na druk;

Udział w wybranych projektach: 2008 r. ,,Dyskursywny charakter dziedzictwa kulturowego – wizja opolskich elit a perspektywa społeczności regionu” – Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego

2010 r. ,,Potrzeby informacyjne instytucji pomocy i integracji społecznej województwa opolskiego” – badanie regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej;

2010 r. „Przemoc wobec osób starszych w województwie opolskim na podstawie informacji z ośrodków pomocy społecznej” – badanie regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej;

2010 r. ,,Instytucje wobec potrzeb osób starszych” – badanie ogólnopolskie Instytut Rozwoju Służb Społecznych;

2010 r. ,,Aktywna polityka społeczna w woj. opolskim – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” – badanie regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej;

2011 r. „Alkoholizm w domach pomocy społecznej w woj. opolskim” – badanie jakościowe Obserwatorium Integracji Społecznej;

2011 r. „Potrzeby szkoleniowe pracowników i wolontariuszy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie woj. opolskiego w 2011 r.” – badanie Obserwatorium Integracji Społecznej;

2011 r. ,,Sytuacja rodzin wielodzietnych objętych pomocą społeczna w województwie opolskim” – badanie regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej;

2011 r. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2011 r.” – badanie regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej;

2012 r. „Ekonomia społeczna w woj. opolskim. W stronę rozwiązań systemowych” – badanie regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej;

2012/2013 r. „Badanie adekwatności i efektywności realizowanego wsparcia w ramach Poddziałania 1.3.6 oraz w komponencie regionalnym PO KL w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych.” – badanie ewaluacyjne realizowane na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2012 r. „Adopcja jako element wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie opolskim. Wybrane zagadnienia” – badanie regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu;

2013 r. „Eurosieroctwo w województwie opolskim – monitoring zjawiska” – badanie regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu;

2014 r. „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich w województwie opolskim” – badanie będące częścią ogólnopolskiego projektu koordynowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie;

2015 r. „Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce” – badanie realizowane na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przez PBS sp. z o.o.

Książki:

Społeczne skutki zagranicznych migracji mieszkańców województwa opolskiego – wybrane problemy dzieci i osób starszych. Red. A. Walas, W. Goleński, K. Mesjasz, A. Kijak, ROPS w Opolu 2014;

Adopcja w województwie opolskim jako element systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – wybrane zagadnienia, Red. A. Walas, K. Mesjasz, W. Goleński, A. Kijak. OIS ROPS w Opolu, Opole, 2013;

Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2011. Raport Obserwatorium Integracji Społecznej, ROPS w Opolu, Red. A. Walas, K. Mesjasz, W. Goleński, A. Kijak. OIS ROPS w Opolu, Opole, czerwiec 2012;