Zaznacz stronę

dr Laura Płatkowska-Prokopczyk

dr Laura Płatkowska-Prokopczyk

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 34
telefon: (77) 40 16 874
e-mail: lplatkowska@uni.opole.pl
konsultacje

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 2001: Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania
 • 1996: Magister ekonomii. Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

Podstawowe obszary badawcze:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, kultura organizacyjna

Prowadzone przedmioty:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim

 • Zarządzanie

 • Metody organizacji i zarządzania

 • Kultura organizacyjna

 • Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie

 • Zarządzanie relacjami

Pełnione funkcje:

 • Członek Komisji Nauk Rolniczych PAN

 • Członek Zespołu ds. programów kształcenia na kierunku Zarządzanie – studia licencjacie w kadencji 2012-2016

Ważniejsze publikacje:

Artykuły samodzielne:

 1. Aktywność społeczno-zawodowa kobiet na obszarach wiejskich – kierunki zmian na przykładzie województwa opolskiego, w: Journal of Agribusiness and Rural Development” 2(32) 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu 2014, s.123-132.
 2. Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet na obszarach wiejskich – potencjał, bariery, wsparcie, „Prace Komisji Naukowych” PAN Oddział w Katowicach, Zeszyt nr 38, Katowice 2014, s. 448-451.
 3. Zielone miejsca pracy jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – próba rozpoznania zjawiska, w: „Journal of Agribusiness and Rural Development” 3(25), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012, s. 195-206.
 4. System edukacji przedszkolnej na polskiej wsi – zarys problemu, „Prace Komisji Naukowych” PAN Oddział w Katowicach, Zeszyt nr 33, Katowice 2009. /ver. Elektroniczna CD/.
 5. Efekty rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Gospodarka polska po wejściu do Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, pod red. S. Dolaty, Częstochowa 2006, s. 38-58.
 6. Determinanty dostosowania rolnictwa polskiego do warunków unijnych, Zeszyt 27, PAN, Katowice 2003, s.115-117.
 7. Rola samorządu wiejskiego w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich”, w: Ekonomiczno-społeczne instrumenty wspierania przekształceń rolnictwa i obszarów wiejskich, pod red. K. Łęczyckiego i B. Piechowicz, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002, s. 307-314.
 8. Kierunki usprawnień procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rolniczych, Zeszyt 26, PAN, Katowice, 2002, s. 134-137.
 9. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rolniczych województwa opolskiego – diagnoza i kierunki usprawnień, Śląsk Opolski, Państwowy Instytut Naukowy, Opole 2001, nr 4, s. 63-72.
 10. Kultura organizacyjna jako determinanta zarządzania kadrami w wybranych przedsiębiorstwach rolniczych (wyniki badań empirycznych w województwie opolskim), Ekonomia XXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2000, s. 83-93.

Artykuły we współautorstwie (po 50%):

1. Zróżnicowanie oferty instytucji kultury jako efekt dywersyfikacji źródeł ich finansowania, w: „Nauki o finansach. Financial sciences” red. nauk. E. Bogacka-Kisiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, ss. 99-123 (współautor: J. Pieczonka).

 1. Analiza percepcji kultury organizacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych uczelni. W: „Wybrane aspekty zarządzania nowoczesną organizacją”, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 427-438 (współautor: M. Maciejasz-Świątkiewicz).
 2. Atmosfera pracy jako determinanta wypalenia zawodowego. W: „Współczesne wyzwania menedżerskie w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu” Koprowicz J., Bańka W., (red.) „Humanizacja Pracy” nr 6 (264)/2011; s. 105-119 (współautor: M. Maciejasz-Świątkiewicz).
 3. Mobbing w miejscu pracy a percepcja warunków pracy – studium przypadku, Economic and Environmental Studies, Publisher: Opole University, Faculty of Economics, Opole 2011 (współautor: M. Maciejasz-Świątkiewicz).
 4. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania polskiego rolnictwa w warunkach globalizacji i perspektywie integracji z Unią Europejską”, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw, red. naukowa Jan Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 430-443 (współautor: P. Szwiec).
 5. Funkcjonowanie wiejskich organizacji samorządowych w gospodarce centralnie kierowanej i pierwszych latach gospodarki rynkowej [w:] Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, pod red. S. Dolaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 301-310 (współautor: S. Sokołowska).

Artykuły samodzielne w języku angielskim:

 1. The role of nursery schools in equalizing the educational chances of children from rural areas, Economic and Environmental Studies Vol. 10, No. 1 (13/2010), Publisher: Opole University, Faculty of Economics, Opole 2010, s. 125-133.
 2. Constraints on the sustainable development of rural areas in the light of integration with the European Union [w:] Current issues of sustainable development, red. Platje J., Słodczyk J., Leal Filho W., Economic and Environmental Studies 2006/8, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2006, s. 339-356.
 3. The organisational culture in Enterprises Within the Context of Sustainable Development – the Example of the Confectionary Producer “Odra” S.A. Brzeg”, [w:] Urban and Rural Agro-food Systems as a factor of Local Sustainable Development, (red. J. Platje, J. Słodczyk), Economic and Environmental Studies, no 7, Uniwersytet Opolski, Opole 2005, s. 253-263.
 4. The Role of Local Government Organisations in the Field of Rural Development”, [w:] Challenges in Agricultural and Rural Development in Central and Eastern Europe, Economic and Environmental Studies nr 6/2004, red. J. Platje, J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 165-179.

Artykuły we współautorstwie (po 50%) w języku angielskim:

 1. Perception of the organizaction culture by employees of various status at the example of the university; w: “Quality of the practices in human resources management in organizations of 21st century” A. Stankieiwcz-Mróz (red.) Politechnika Łódzka, Łódź 2013, ss. 191-207 (współautor: M. Maciejasz-Świątkiewicz).

Rural self-governing organisations during the period of economic transformation [w:] Problems of the functioning of local self-government, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 163-170 (współautor: S. Sokołowska).

Książki:

Monografia

Badania ekonomicznej efektywności wybranych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rolniczych w województwie opolskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, 169 s.

Monografie we współautorstwie

 1. Outsourcing, Benchmarking jako metoda wzorowania się na innych, [w”] S. Sokołowska, A. Krawczyk-Sołtys, A. Mijal, L. Płatkowska-Prokopczyk, P. Szwiec, Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, s. 161-185, 204-228.
  1. Rola samorządu wiejskiego na Opolszczyźnie w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Sokołowska i Zespół (A. Bisaga, A. Krawczyk, L. Płatkowska-Prokopczyk), Przeobrażenia w rolnictwie indywidualnym województwa opolskiego w okresie zmian systemu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 129–150.

Samodzielne rozdziały w wydawnictwach zbiorowych:

 1. Uwarunkowania eliminacji talentów w organizacjach zbiurokratyzowanych [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 338-361.
 1. Wymiar społeczny zrównoważonego rozwoju – wyrównywanie szans dzieci wiejskich na etapie edukacji przedszkolnej w Polsce [w:] Wdrażanie rozwoju zrównoważonego: strategie i instrumenty, Wydawnictwo „Educator”, Częstochowa 2008, s.103-117.
 2. Rola instytucji wczesnej edukacji w zwiększaniu aktywności zawodowej kobiet na obszarach wiejskich [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 213-220.

Problemy zarządzania czynnikiem ludzkim przedsiębiorstw rolniczych Opolszczyzny – na przykładzie badań empirycznych, [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu – teoria i praktyka, red. A. Potocki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2000, s. 205–212. 4. Problemy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach rolniczych na przykładzie badań empirycznych, [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych w rozwoju obszarów wiejskich, red. K. Łęczycki, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2000, s. 238–246.

Współautorstwo (po 50%) rozdziałów w wydawnictwach zbiorowych:

1. Kultura organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego. Wyniki badań ilościowych; [w:] „Kultura organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego, red. R. Geisler, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 15-34 (współautor: M. Maciejasz-Świątkiewicz).

 1. Zjawiska mobbingowe w organizacjach zbiurokratyzowanych na przykładzie badanej jednostki administracji publicznej [w”] Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 123-150 (współautor: M. Maciejasz-Świątkiewicz).
 2. Znaczenie czynnika ludzkiego w tworzeniu wizerunku organizacji na przykładzie badań w Opolskim Radiu Rozgłośni Regionalnej w Opolu „PRO FM” S.A., [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, red. E. Urbańczyk, Szczecin 2004, s. 1217–1226 (współautor: A. Krawczyk).
 3. Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu pozycji Polskiego Radia Rozgłośni Regionalnej w Opolu „PRO FM” na rynku mediów, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2003, s. 341–350 (współautor: A. Krawczyk).
 4. Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi w opinii pracowników Polskiego Radia Rozgłośni Regionalnej w Opolu „PRO FM”, [w:] Zarządzanie organizacjami publicznymi. Wybrane zagadnienia, red. B. Piechowicz, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003, s. 154–161 (współautor: A. Krawczyk).