Zaznacz stronę

dr Agnieszka Tłuczak

dr Agnieszka Tłuczakstanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 53
telefon: (77) 40 16 869
e-mail: atluczak@uni.opole.pl
konsultacje

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:
 • 2009 – doktor nauk ekonomicznych (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski)

 • 2004 – magister ekonomii (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski)

 • 2001 – magister matematyki (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski)

Podstawowe obszary badawcze:
 • Prognozowanie cen produktów rolnych

Prowadzone przedmioty:
 • Statystyka

 • Statystyka opisowa

 • Wnioskowanie statystyczne

 • Metody ilościowe z pakietem STATISTICA

 • Metody ilościowe w logistyce

 • Ekonometria przestrzenna

 • Statystyka społeczna

Pełnione funkcje:
 • Członek zespołu ds. programów kształcenia na kierunku Ekonomia – studia uzupełniające w kadencji 2012/2016
 • Pełnomocnik Prodziekana Wydziału Ekonomicznego ds. sprawozdawczości naukowej w kadencji 2012/2016
 • Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
 • Członek Komisji Nauk Rolniczych PAN

Ważniejsze publikacje:

Tłuczak A., Determinanty wyboru środka komunikacji miejskiej na przykładzie Opola, w: Studia Miejskie, tom 10, 2013

Tłuczak A., Prozdrowotne zachowania konsumentów – moda czy potrzeba współczesnego świata. Opinie Opolan, w: Przejawy zachowań konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej, od red. U. Łangowskiej-Szczęśniak i A. Bobrowskiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2013

Tłuczak A., The Czec Republic, Poland, Slovakia – Where the Quality of Life is the Highest, w: MANAGEMENT TRENDS IN THEORY AND PRACTICE, Štefan Hittmár et al.

Tłuczak A., Using Factor Analysis on Survey Study of Factors Affecting Travel Behavior, w: MANAGEMENT TRENDS IN THEORY AND PRACTICE, Štefan Hittmár et al.

Kauf S., Tłuczak A., Zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast – wybór czy konieczność?, Handel wewnętrzny, Tom II (maj-czerwiec) Konsumpcja i konsument – nowe trendy, 2012

Tłuczak A., Szewczyk M., Klaster chemiczny w województwie opolskim – studium przypadku, [w:] Zarządzanie i Finanse, Vol. 10, Nr 1, Część 2, 2012

Tłuczak A., Szewczyk M., Realizacja wybranych działań RPO WO mających wpływ na poprawę i modernizację infrastruktury w województwie opolskim, [w:] Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne i gospodarcze, red. H. Branburger, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 74-91

Tłuczak A., Szewczyk M., Economic Base of Opolskie Voivodship, 2008-2010, AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH, Vol. 2(1), Hradec Králové, 2012

Tłuczak A., Attempt to Identify the Casual Relationships Between the Prices of Milk in Selected EU Countries, Acta Oeconomica et Informatica, The Scientific Journal for Economics and Informatics in Agriculture, 2/201

Tłuczak A., Analiza związków przyczynowych między cenami produktów rolnych w skupie a cenami targowiskowymi, Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, red. nauk. S. Forlicz, CeDeWu.pl, WSB we Wrocławiu, Warszawa 2012

Duczmal M., Tłuczak A., Statystyka matematyczna zarządzaniu. Teoria. Przykłady. Zadania, Wyd. Instytut Śląski w Opolu, Opole 2012

Tłuczak A., The casual relationships between the wheat proces in selected EU countries, Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. XIV, No.6, Warszawa-Poznań- Białystok, 2012

Tłuczak A., Bezrobocie w województwie opolskim – zmiany i tendencje rozwojowe, w: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia ekonomiczne nr 79/201

Tłuczak A., Autoregressive Models Used for Forecasting the Prices of Animals for Slaughter in Poland, w: Theory and Applications of Quantitative Methods (Econometrics 31), Prace Naukowe UE nr 194 (2011)

Tłuczak A., Wpływ cen skupu żywca na ceny detaliczne mięsa, w: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych Tom XII/2

Tłuczak A., Wpływ czynników pogodowych na wielkość i ceny skupu pszenicy i żyta w Polsce, w: WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE, 2011: t. 11 z. 4 (36)

Tłuczak A., Kauf S., Marka produktów regionalnych jako narzędzie promocji obszarów wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), w: Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(18) 2010

Tłuczak A., Szewczyk M., Efektywność modeli autoregresyjnych w prognozowaniu cen produktów rolnych w Polsce, w: Oeconomia Copernicana, 2010 nr 1, PTE Toruń

Tłuczak A., Szewczyk M., Multinational Corporations: A Case Study of Brenntag, in: Micro and Macroeconomics Problems in Theory and Practice, red. K. Włodarczyk-Śpiewak, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 177-192

Tłuczak A., Szewczyk M., Ruszczak B., Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, seria: Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, tom 9, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2011, ss. 221

Tłuczak A., Analiza harmoniczna w prognozowaniu cen żyta w Polsce, w: Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-egospodarczych, Re. B. Pawełek, Wyd. UE Kraków, Kraków 2011, s. 319-328

Tłuczak A., Methods of Forecasting the Prices on the Crops Market In Czech Republic – Winter’s Model, In: Hradec Economic Days 2011, Peer- Reviewed Conference Proceedings Part II, Hradec Kralove 2011

Książki:

 

miasta dla pieszych

Miasta dla pieszych. Idea czy rzeczywistość. Autor: Jacek Szołtysek, Halina Brdulak, Sabina Kauf Rodzaj publikacji: monografia naukowa Rok wydania:  2016 ISBN:  978-83-7790-403-9 Liczba stron: 174

Wstęp

Część 1. PIESZY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

1. Kapitał społeczny jako czynnik determinujący zachowania ludzi

1.1. Sieci zaufania – struktury i determinanty

1.2. Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na przestrzeń miejską

1.3. Architektura miast i jej wpływ na kapitał społeczny

1.4. Kulturowe aspekty przestrzeni miejskiej

1.5. Omotenashi – szacunek dla innych, akceptacja dla różnorodności, budowanie kapitału społecznego

2. Rola miasta ponowoczesnego w budowaniu struktur społecznych

2.1. Idea miasta ponowoczesnego

2.2. Obszary kulturowe w przestrzeni publicznej miasta

2.3. Osiedla miejskie jako przestrzeń dla pieszych

2.4. Pieszy w wymierającym mieście – procesy dezurbanizacji w Polsce

2.5. Wpływ zrównoważonego rozwoju na idee miasta ponowoczesnego

2.6. Plan zagospodarowania przestrzennego jako czynnik determinujący jakość życia w mieście

3. System transportowy jako istotny element miasta ponowoczesnego

3.1. Funkcjonalność systemu transportowego miasta i jego wpływ na jakość życia

3.2. Podróże piesze mieszkańców Warszawy i Łodzi – wyniki badań

3.2.1. Znaczenie Warszawy i Łodzi na mapie gospodarczej Polski

3.2.2. Badanie ruchliwości społecznej mieszkańców Warszawy i okolicznych 26 gmin

3.2.3. System transportowy Łodzi jako element zrównoważonego rozwoju miasta

4. Dialog społeczny między władzami a mieszkańcami miasta – przykłady wprowadzania opłat kongestyjnych za wjazd do centrum miasta

4.1. Aspekt środowiskowy wdrażanych opłat kongestyjnych

4.2. Aspekt społeczny wdrażanych opłat kongestyjnych

4.3. Komunikacyjne aspekty wdrażania zmian w systemach transportowych

Część 2. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W TWORZENIU MIASTA DLA PIESZYCH

1. Przestrzeń publiczna jako specyficzne miejsca w mieście

1.1. Przestrzeń publiczna jako szansa dla mieszkańców

1.2. Spotkanie jako przejaw miejskości

1.3. Czas a przestrzeń publiczna

2. Przestrzeń publiczna a ludzie – aspekty jakości życia

2.1. Dlaczego przestrzeń publiczna i szansa spotkania innych osób jest tak ważna?

2.2. Pokolenie pieszych jako szansa dla zmiany postrzegania przestrzeni miasta

3. W kierunku miasta dla pieszych

4. Logistyka a koncepcja miasta dla pieszych

4.1. Dostępność przestrzeni – pieszo i w zmotoryzowany sposób a kontakty międzyludzkie

4.2. Logistyka miasta w procesach tworzenia miasta dla pieszych

Część 3. LOGISTYCZNY KONTEKST KREOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

1. Tendencje rozwojowe a kształtowanie przestrzeni miasta

1.1. Przemiany społeczno-gospodarcze i ich oddziaływanie na przestrzeń miasta

1.2. Zachowania komunikacyjne mieszkańców w przestrzeni miasta

2. Logistyka a przestrzeń miasta

2.1. Rola logistyki w kształtowaniu struktur przestrzennych miasta

2.2. Nowe struktury przestrzenne w dostawach towarów jako warunek tworzenia przestrzeni publicznej

2.3. Przestrzeń dla transportu (dostawczego) czy przestrzeń publiczna

3. Przestrzeń przyjazna mieszkańcom

3.1. Przestrzeń konsumpcji jako element przestrzeni publicznej w mieście

3.2. Shared space jako narzędzie uspokajania ruchu w mieście

3.3. Struktura przestrzenna miasta a formy jej pokonywania przez mieszkańców

3.4. Kreowanie przestrzeni wolnej od samochodów – mobilność przyszłości

Konkluzje

Część 1

Część 2

Część 3

Bibliografia

Strony internetowe


Optymalizacja decyzji logistycznych Autor: Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak Wydawca: Difin ISBN: 978-83-8085-258-7 Data wydania: 2016 Liczba stron: 222/B5 Oprawa: miękka

Optymalizacja decyzji logistycznych

Autor: Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak

Wydawca: Difin

ISBN: 978-83-8085-258-7

Data wydania: 2016

Liczba stron: 222/B5

Oprawa: miękka

Niniejsza książka stanowi koncepcyjnie spójny ogląd podstawowych zagadnień związanych z optymalizacją decyzji logistycznych, dzięki czemu przyczynia się do lepszego ich zrozumienia. W sposób logiczny i przyjazny przedstawia podstawowe metody optymalizacyjne, znajdujące zastosowanie w różnych obszarach działalności logistycznej. Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych w logistyce jest o tyle zasadne, że globalne i wielokierunkowe przepływy strumieni towarowych wzdłuż całych łańcuchów dostaw są bardzo złożone i kompleksowe. W tym kontekście do zadań optymalizacyjnych należy sterowanie przepływem dóbr towarowych od rynków zaopatrzenia, poprzez wszystkie etapy dodawania wartości, aż do nabywcy końcowego, tak by ten uzyskał właściwy produkt, we właściwym czasie, miejscu, ilości i jakości oraz po minimalnym koszcie Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in. metody:

– oceny ryzyka w realizacji projektów logistycznych, – optymalizacyjne w projektowaniu sieci dystrybucji, – optymalizacji i modelowania systemów transportowych, – optymalizacji zapasów, – wielokryterialnego wspomagania decyzji logistycznych.


Logistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennychLogistyka miasta i regionu. Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych

Autor: Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak

ISBN: 978-83-7930-316-8

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 227

Wydawnictwo: Difin

Obecnie logistyka wywiera coraz większy wpływ na przestrzenna, alokację przepływów transportowych i lokalizację powierzchni magazynowych w regionach oraz na obszarach metropolitalnych. Podejmowanie decyzji logistycznych w tym zakresie wymaga zastosowania metod ilościowych pozwalających na racjonalizację i optymalizację przepływów oraz lokalizacji elementów infrastruktury punktowej. Książka pokazuje, jak rozpoznać sytuacje problemowe pojawiające się w związku z decyzjami przestrzennymi oraz jakie metody ilościowe zastosować w celu ich rozwiązania. Przedstawione przykłady pomogą czytelnikowi podejmować w sposób racjonalny decyzje w zakresie logistyki przestrzennej.

Do najważniejszych zagadnień poruszanych w publikacji zaliczamy m.in. metody:

• ilościowe wykorzystywane do oceny atrakcyjności logistycznej regionu,

• wsparcia decyzji zawiązanych z wyborem lokalizacji centrów logistycznych,

• prognozowania stanowiące podstawę kształtowania instrumentów logistyki przestrzennej.

Książka ta może być przydatna zarówno dla przedstawicieli środowiska naukowego, jak i dla studentów uczelni ekonomicznych oraz technicznych, specjalizujących się w logistyce czy gospodarce przestrzennej.


Metody i techniki badań ankietowych na przykładzie zachowań komunikacyjnych opolanMetody i techniki badań ankietowych na przykładzie zachowań komunikacyjnych opolan

Autor: Kauf Sabina, Tłuczak Agnieszka

ISBN: 978-83-7395-555-4

Format: B5

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 210

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Prezentowana książka, analizując sposoby przemieszczeń i efekty wpływu transportu na jakość życia w mieście, przedstawia w sposób kompleksowy procedurę realizacji procesu badawczego w wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego. Książka w prosty sposób przedstawia krok po kroku kolejne etapy budowy kwestionariusza, redukcji i redakcji danych, a także wybranych metod ich analizy. Podsumowanie książki stanowi omówienie i prezentacja wyników uzyskanych w przykładowym procesie badawczym. Jest to przykład raportu pisemnego z badania ankietowego. W książce zaprezentowano możliwości zastosowania narzędzi informatycznych (Excel, Statistica) wspierających cały proces tworzenia, analizowania i opracowywania wyników badań ankietowych aż po końcowy raport z badań. Celem Autorów jest dostarczenie wiedzy o badaniach marketingowych wszystkim, którzy chcą korzystać z wyników badań marketingowych lub zamierzają samodzielnie prowadzić tego typu badania.

Książka ta przydatna będzie zarówno dla studentów różnych kierunków (m.in.: ekonomii, zarządzania, logistyki, socjologii, gospodarki przestrzennej, psychologii), jak i dla szerokiego kręgu praktyków gospodarczych


 

Kauf S., Tłuczak A., Metody i techniki badań ankietowych na przykładzie zachowań komunikacyjnych opolan, Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013

Duczmal M., Tłuczak A., Statystyka matematyczna zarządzaniu. Teoria. Przykłady. Zadania, Wyd. Instytut Śląski w Opolu, Opole 2012

Tłuczak A., Prognozowanie w rolnictwie na podstawie wybranych modeli szeregów czasowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011

Szewczyk M., Tłuczak A., Ruszczak B., Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, seria: Klastry i inicjatywy klastrowe w województwie opolskim, tom 9, red. W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2011