Zaznacz stronę

Współpraca z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu

W dniu 19 grudnia 2012 r. w Opolu Władze Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego podpisały porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu.

Wydział Ekonomiczny reprezentowała Pani Dziekan – prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska, a Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” Pani Dyrektor – mgr Ewa Nowak-Kübler.

W ramach zawartego porozumienia Strony zadeklarowały współpracę w zakresie:
a) rozwoju kontaktów w sferze działań dydaktycznych pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym a Zespołem Szkół Ekonomicznych,

b) prowadzenia wymiany doświadczeń w zakresie nauczania oraz popularyzacji twórczych działań młodzieży,

c) stworzenia warunków dla rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży na poziomie szkoły średniej, w szczególności w zakresie przedmiotów ekonomicznych,

d) umożliwienia wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspomagania ich rozwoju naukowego przez pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Ekonomicznego,

e) popularyzacji nauk ekonomicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych,

f) umożliwiania uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych udziału w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów na terenie Wydziału Ekonomicznego,

g) objęcia patronatu naukowego przez Wydział Ekonomiczny nad klasami w zawodzie technik ekonomista i technik organizacji reklamy w Zespole Szkół Ekonomicznych,

h) koordynacji współpracy młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych z kołami naukowymi działającymi na Wydziale Ekonomicznym.

i) wymiany informacji w zakresie działań promocyjnych podejmowanych na Wydziale Ekonomicznym oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych,

j) organizowanych szkoleń, zajęć warsztatowych, seminariów i konferencji naukowych.