Zaznacz stronę

Współpraca z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

W dniu 9 kwietnia 2015 r. w Opolu Władze Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego podpisały porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.
Wydział Ekonomiczny reprezentowali: Pani Prodziekan d/s nauki i współpracy z zagranicą
dr hab. Sabina Kauf, prof. UO oraz Pan Prodziekan d/s kształcenia i studentów
dr Bartosz Chorkowy, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Pani Dyrektor mgr Halina Kajstura oraz Pani Wicedyrektor Mirosława Stańczak.

W ramach zawartego porozumienia Strony zadeklarowały współpracę w zakresie:
a) rozwoju kontaktów w sferze działań dydaktycznych pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym a CKZiU w Strzelcach Opolskich,
b) prowadzenia wymiany doświadczeń w zakresie nauczania oraz popularyzacji twórczych działań młodzieży,
c) stworzenia warunków dla rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży na poziomie szkoły średniej, w szczególności w zakresie przedmiotów ekonomicznych,
d) umożliwienia wymiany doświadczeń w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspomagania ich rozwoju naukowego przez pracowników dydaktyczno-naukowych Wydziału Ekonomicznego,
e) popularyzacji nauk ekonomicznych wśród uczniów CKZiU w Strzelcach Opolskich,
f) umożliwiania uczniom CKZiU w Strzelcach Opolskich udziału w wybranych zajęciach akademickich prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów na terenie Wydziału Ekonomicznego,
g) koordynacji współpracy młodzieży z CKZiU w Strzelcach Opolskich z kołami naukowymi działającymi na Wydziale Ekonomicznym.

podpisały porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

podpisały porozumienie partnerskie o wieloletniej współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.