Zaznacz stronę

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „Konsumpcja w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego”

Organizatorzy: Zakład Teorii Ekonomii oraz Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu

Rada Programowa

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Krystyna Hanusik, Uniwersytet Opolski

Członkowie:
Prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Prof. dr hab. Małgorzata Bombol (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Prof. dr hab. Bożena Borkowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Prof. dr hab. Czesław Bywalec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Prof. dr hab. Anna Dąbrowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Prof. dr hab. Mirosława Janoś – Kresło (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Prof. dr hab. Sabina Kauf (Uniwersytet Opolski)
Prof. dr hab. Urszula Łangowska – Szczęśniak (Uniwersytet Opolski)
Prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur)
Prof. dr hab. Teresa Słaby  (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Cele konferencji

Cele główne:

  • identyfikacja i wyjaśnienie przyczyn zmian poziomu konsumpcji na tle rozwoju społeczno – gospodarczego współczesnych systemów ekonomicznych,
  • upowszechnienie faktów dotyczących wpływu zachowań konsumenckich podmiotów rynkowych na kształtowanie poziomu życia ludności oraz jakości kapitału ludzkiego,
  • wskazanie ewentualnych możliwości rozwiązania problemu wykluczenia społecznego oraz rozwiązań wspomagających procesy wyrównywania szans.
  • przedstawienie problemów związanych z finansowaniem procesu konsumpcji,
  • określenie marketingowych uwarunkowań decyzji i zachowań konsumentów na rynku.

Powyższe cele główne zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących celów cząstkowych:

  • integracja środowiska pracowników naukowych zainteresowanych ekonomią oraz funkcjonowaniem gospodarki w różnych jej płaszczyznach, w szczególności zagadnieniami związanymi z konsumpcją, poziomem życia i rozwojem gospodarczym,
  • wymiana wyników badań i poglądów między przedstawicielami polskich ośrodków naukowych, samorządów lokalnych i regionalnych oraz studentów kierunków ekonomicznych,
  • pogłębienie wiedzy na temat zjawisk oraz procesów społecznych i ekonomicznych związanych z realizowanym poziomem konsumpcji, mających wpływ na osiągany przez społeczeństwo poziom życia i dobrobytu, a także kształtujących jakość kapitału ludzkiego,
  • wspieranie procesów naukowych oraz dydaktycznych poprzez uczestnictwo i zaangażowanie w pracach organizacyjnych młodych pracowników naukowo – dydaktycznych oraz studentów.

Zakres tematyczny

W trakcie trwania tegorocznego spotkania, w dniach 25-26 września, uczestnicy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań naukowych w ramach następujących sesji tematycznych:
• Konsumpcja jako warunek dobrobytu gospodarstw domowych
• Zmiany poziomu konsumpcji a wahania koniunktury
• Konsumpcja jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego
• Problemy pomiaru dobrobytu gospodarstw domowych
• Konsumpcja, poziom życia a dobrobyt – ujęcie makroekonomiczne
• Finansowe aspekty konsumpcji gospodarstw domowych
• Zachowania konsumentów na rynku
• Marketingowe uwarunkowania decyzji konsumenckich

Przeprowadzone w ramach sesji dyskusje staną się podstawą do sformułowania syntetycznych wniosków i postulatów dotyczących zmian poziomu struktury konsumpcji, kształtowania się poziomu życia ludności, jako uwarunkowań jakości kapitału ludzkiego oraz dobrobytu społecznego. Pozwolą również w dostrzeżeniu problemu rozwarstwienia społecznego oraz w znalezieniu ewentualnych rozwiązań kwestii wykluczenia społecznego, a także pomogą zrozumieć znaczenie badań naukowych w usprawnianiu działań prowadzonych przez jednostki i organy administracji publicznej na rzecz poprawy dobrobytu.

Komitet Organizacyjny:
dr Agnieszka Bobrowska – sekretarz
abobrowska@uni.opole.pl
dr Aleksandra Dudek – sekretarz
adudek@uni.opole.pl
dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz,
marta.ms@uni.opole.pl
mgr Mateusz Musiał
mmusial@uni.opole.pl

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny
Ozimska 46a, 45-058 Opole
Z dopiskiem: Konsumpcja 2018

E- mail: konsumpcja@uni.opole.pl
Tel.: 77-40-16-900, 77-40-16-886, Tel./fax: 77-40-16-901

Miejsce Konferencji:
Wydział Ekonomiczny
Ul. Ozimska 46a
45-316 Opole