Zaznacz stronę

prof. dr hab. Romuald Jończy

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów
stanowisko: profesor
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46a
pokój 21
telefon: –
e-mail: romuald.jonczy@uni.opole.pl

Google Scholar

ResearchGate

ORCID ID

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Prof. dr habilitowany nauk ekonomicznych

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Procesy migracji – ich determinanty i skutki
 • Procesy (nie)zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem czynnika ludzkiego oraz czynników przyrodniczych
 • Rynek pracy
 • Młodzież i jej postawy jako czynnik rozwoju gospodarki

Prowadzone przedmioty:

 • Badania naukowe
 • Wprowadzenie do badań naukowych
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium magisterskie

 

Pełnione funkcje:

 • Wiceprzewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk
 • Przewodniczący Rady Programowej Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Członek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk
 • Przewodniczący Sekcji Migracji Wewnętrznych i Badań Regionalnych Komitetu KBnM PAN
 • Członek Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej

 

Ważniejsze publikacje:

Jończy R. (1999). Migracje zarobkowe z regionu opolskiego do Niemiec. Aspekty ekonomiczne. Warszawa.

Jończy R.(2000), Ekonomiczne konsekwencje i determinanty zagranicznych migracji zarobkowych, „Polityka Społeczna” 2000, nr 5 -6.

Jończy R. (2002), Relacje płacowo-kosztowe jako czynniki determinujące transgraniczne przypływy siły roboczej. Propozycja kalkulacji mikro- i makroekonomicznej, ZN AE we Wrocławiu, Seria “Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze” nr 9, Wrocław.

Jończy R. (2006) Exodus zarobkowy opolskiej młodzieży, Polityka Społeczna, 10, s. 10-13

Jończy R. (2009). Nowa poakcesyjna migracja – determinanty – zagrożenia – perspektywy. W: Współczesne migracje – dylematy Europy i Polski, publikacja z okazji 15-lecia Ośrodka Badań nad Migracjami, Warszawa: Ośrodek Badań nad migracjami UW.

Jończy R. (2009). Zagraniczna migracja zarobkowa z Wrocławia. Charakterystyka pracujących za granicą, motywy i warunki wyjazdów oraz deklarowane warunki powrotu. Raport z badań wykonanych na zlecenie miasta Wrocław i Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Wrocław (maszynopis powielony).

Jończy R. (2012). (Nie)przydatność danych statystycznych oraz opartych na nich diagnoz i prognoz społeczno-gospodarczych w kontekście występowania nierejestrowanej emigracji stałej. W: J. Orczyk, B. Balcerzak-Paradowska, M. Szylko- Skoczny, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna kontynuacja i zmiana. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Jończy R. (2012). Nierejestrowane wyludnienie wsi w kontekście możliwości wykorzystania oficjalnych danych statystycznych i spisowych. Wnioski z badań w województwie opolskim. Studia Ekonomiczne, 103. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 70-90.

Jończy R. (2014). Problem nierejestrowanej emigracji definitywnej (emigracji zawieszonej) w badaniu procesów społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Prace Naukowe UE, 360, s. 11-18.

Jończy R., (2019) Migracje a sytuacja demograficzna Polski [w] Migracje a sytuacja demograficzna Polski, pod red. Józefiny Hrynkiewicz, Janusza Witkowskiego i Aliny Potrykowskiej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.

Książki:

Jończy R. (2003). Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.

Jończy R. (2006). Wpływ migracji zagranicznych na dysharmonię rozwoju województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.

Jończy R. (red.) (2007). Migracje zarobkowe z województwa opolskiego. Przyczyny i charakterystyka pracy za granicą oraz warunki powrotu. Opole, Wrocław: Wydawnictwo Instytut Śląski.

Jończy R. (2008). Zewnętrzne migracje ludności wiejskiej Opolszczyzny po wejściu Polski do Unii Europejskiej. (Konsekwencje w kontekście sytuacji społeczno- demograficznej i regionalnego rynku pracy). Opole, Wrocław: Wydawnictwo Instytut Śląski

Jończy R (red.), Rokita D. (2009). Migracje zagraniczne i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa opolskiego w kontekście światowego spowolnienia gospodarczego. Stan i tendencje. Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Jończy R. (2010). Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Opole-Wrocław: Wydawnictwo Instytut Śląski.

Jończy R., Rokita-Poskart D. (2011). Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008-2010. Diagnoza i rekomendacje w kontekście zrównoważonego rozwoju regionalnego (ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy i sfery fiskalnej), Opole:

Jończy R., Rokita-Poskart D., Tanas M. (2013). Exodus absolwentów szkół średnich województwa opolskiego do dużych ośrodków regionalnych kraju oraz za granicę (w kontekście problemu depopulacji województwa oraz wyzwań dla szkolnictwa wyższego i regionalnego rynku pracy). Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.

Jończy R. (2015). Ekonomiczno-społeczne skutki migracji w wymiarze regionalnym- na przykładzie regionu opolskiego. Warszawa-Wrocław-Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.

Aleksandrowicz D., Baumann J., Bogalska-Martin E., Gładkowski K., Jabłońska A., Jończy R. (red.) Koschyk H., Legut A., Łukaniszyn-Domaszewska K., Madajczyk P., Nossol A., Ogiolda K., Pędziwiatr K., Wachowiak A., (2018) Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie, Gliwice-Opole, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Jończy R. (2017). Sytuacja demograficzna i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa opolskiego. Opole – Wrocław: Wydawnictwo Instytut Śląski.

Jończy R., Łukaniszyn- Domaszewska K., (2018) Die Rolle der deutschen Minderheit in Bezug auf die sozialwirtschaftliche Entwicklung der Oppelner Region. Ausgewahlte Fragen und Aspekte, Dresden – Gleiwitz

Dolińska A., Jończy R., (red.) (2020) Procesy migracyjne w południowo-zachodniej Polsce w kontekście sytuacji na rynku pracy. Wybrane zagadnienia, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dolińska A., Jończy R., Śleszyński P. (2020), Migracje pomaturalne w województwie dolnośląskim wobec depopulacji regionu i wymogów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dolińska A., Jończy R., Śleszyński P. (2021), Sytuacja demograficzna i zatrudnienie na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Jończy R., Kaczmarczyk-Brol K., Socha D., Śleszyński P.,(2021) Nierejestrowane wyludnienie i sytuacja na lokalnym rynku pracy na tle procesów rozwojowych powiatu nyskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Jończy R., Rokitowska-Malcher J., (2022) Płacowe warunki powrotu migrantów zarobkowych do województwa opolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Jończy R., Śleszyński P., Dolińska A., Ptak M., Rokita-Poskart D., Rokitowska -Malcher J. (2023), Migracje z miast na wieś. Determinanty i wybrane konsekwencje (na przykładzie strefy podmiejskiej Wrocławia, wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Jończy R. Rokita-Poskart D., Śleszyński P. (2023), Problemy wyludnienia i rozwoju obszaru peryferyjnego w kontekście ekonomicznego i demograficznego funkcjonowania nyskiego ośrodka akademickiego,