Zaznacz stronę

prof. dr hab. Janusz Słodczyk

Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 22
telefon: (77) 40 16 904
e-mail: jslod@uni.opole.pl
www.janusz-slodczyk.eu

 

Działalność naukowa

Prof. dr hab. Słodczyk, jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Opolskim, od szeregu lat specjalizuje się w problematyce rozwoju, planowania i przeobrażeń struktury przestrzennej i gospodarczej miast. Ważnym nurtem naukowych zainteresowań profesora J. Słodczyka są zagadnienia zrównoważonego rozwoju miast i regionów.

Jest autorem lub współautorem pięciu prac zwartych i około 120 artykułów naukowych a także redaktorem naukowym ponad 20 prac zbiorowych.

Od 1999 Prof. dr hab. J. Słodczyk jest inicjatorem i organizatorem cyklicznych konferencji „Miasto w okresie przemian”, a następnie Miasta XXI wieku, które gromadzą co dwa lata liczne grono naukowców-geografów, urbanistów i ekonomistów- zajmujących się problematyka miast. Efektem tych konferencji było opublikowanie w latach 2000- 2008 14 tomów zbiorowych a następnie utworzenie w 2010 roku naukowego czasopisma Studia Miejskie, które stało się ważnym forum dyskusji naukowej dotyczącej miast. Kwartalnik Studia Miejskie, którego naczelnym redaktorem jest profesor J. Słodczyk, w roku 2012 znalazł się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Był współtwórcą i pierwszym redaktorem anglojęzycznego czasopisma “Economic and Environmental Studies”, które weszło na listę czasopism punktowanych. Czasopismem kieruje od dłuższego czasu prof. J. Platje.
Profesor J. Słodczyk jest członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN a także Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddziału PAN w Katowicach.

Działalność w sferze rozwoju kształcenia
Prof. dr hab. Janusz Słodczyk jest organizatorem uruchomionej w roku.1998 specjalności na kierunku Ekonomia- Gospodarka Miejska i Regionalna.

W roku 2008 z inicjatywy prof. J. Słodczyka na Wydziale Ekonomicznym UO powstał kierunek Gospodarka Przestrzenna

Prowadzone przedmioty:

 • Geografia ekonomiczna na kierunkach ekonomicznych

 • Gospodarka przestrzenna

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne miast

 • Historia urbanistyki na kierunku gospodarka przestrzenna

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Opolskim:

 • w latach 1989-92 wicedyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych WSP.

 • w latach 1992-1999 Dziekan nowoutworzonego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 • od roku 1992 Kierownik Zakładu Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 • od roku 2003 Kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

 • w latach 1999-2002 Prodziekan Wydziału Ekonomicznego ds. nauki i współpracy z zagranicą

 • w latach 2002- 2005 Prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. badań i współpracy z zagranicą

 • w latach 2005- 2012 Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego

 • od 1 września 2012 Prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. nauki i finansów

 

Ważniejsze publikacje:

Monografie naukowe

J. Słodczyk, Historia planowania i budowy miast Uniwersytet Opolski Opole 2012, ss.441

 

J. Słodczyk, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Opole 2001, ss. 309

 

S. Korenik, J. Słodczyk /red./, Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2005.

 

J. Słodczyk, Geografia ekonomiczna, /podręcznik w formie elektronicznej dla kierunku Ekonomia w ramach projektu nauczania na odległość/, Uniwersytet Opolski, 2006.