Zaznacz stronę

mgr Mateusz Musiał

stanowisko: wykładowca
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 16
telefon: (77) 40 16 894
e-mail: mmusial@uni.opole.pl

Google Scholar

ResearchGate

ORCID ID

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Makroekonomia
 • Wirtualny pieniądz
 • Ekonomia behawioralna
 • Rachunkowość i rachunek kosztów

 

Prowadzone przedmioty:

 • Makroekonomia

 • Postawy makroekonomii

 • Rachunkowość

 • Excel w przedsiębiorstwie

 • Czy Bitcoin jest pieniądzem?

 • Podstawy ekonomii

 • Podstawy controllingu

 • Introduction to Macroeconomics, Microeconomics

 

Udział w projektach badawczych

1. Employee Financial Participation In SMES: A strategy for labour market policy and regional business development (2013).
Projekt realizowany przez: Kelso Professorship of Comparative Law, East European Business Law and European Legal Policy – Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder, German), Opole University (Poland), Mondragon Unibertsitatea (Basque Country, Spain)

a) udział w warsztatach, których celem było przedstawienie założeń projektu oraz wymiana dotychczasowych doświadczeń partnerów. Wygłoszony referat wraz z Aleksandrą Schwierz: Istota działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego;

b) udział w wizycie studyjnej w Kraju Basków (Hiszpania). Celem wizyty było zapoznanie się z rozwiązaniami i doświadczeniami basków we wdrażaniu, rozwijaniu i wspieraniu partycypacji finansowej pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach;

c) organizacja wizyty studyjnej w Polsce dla partnerów projektu. Celem wizyty było zapoznanie partnerów z funkcjonowaniem spółek pracowniczych w Polsce;
d) konferencja podsumowująca projekt: podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie wymiana poglądów dotyczących możliwości implementacji rozwiązań w zakresie partycypacji finansowej pracowników w państwach partnerów projektu. Wygłoszony referat: Spółki Pracownicze – a concept for fostering labour policy in Opole Voivodeship?

2. (2013) Ekonomia świata wirtualnego. Wirtualna gospodarka – ekonomiczne determinanty rozwoju oraz mechanizmy działania. Projekt realizowany przez Katedrę Finansów i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski.

a) publikacja wyników projektu (punkty 5-7 wykazu publikacji);

b) udział w konferencji pt. Ekonomia świata wirtualnego. Wirtualna gospodarka – ekonomiczne determinanty rozwoju oraz mechanizmy działania.

3. (2014-15) Efektywny Transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim. Projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego (Lider projektu) w partnerstwie z: Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolską, i Uniwersytetem Mannheim (Niemcy).

a) udział w wizycie studyjnej w Mannheim: celem wizyty było zapoznanie się z rozwiązaniami z zakresu transferu wiedzy między uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorstwami funkcjonującymi na terenie landu Badenia-Wirtembergia;

b) obsługa pięciu przedsiębiorstw w ramach projektu: analiza przedsiębiorstwa, doradztwo w zakresie niezbędnych zmian w przypadku wykrycia problemów w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa,

c) przygotowanie opracowań dotyczących innowacyjnych rozwiązań dla pięciu przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej działających na terenie województwa opolskiego,

d) współautorstwo rozdziału w monografii będącej podsumowaniem prac projektowych.

Autorstwo/współautorstwo książek:

Zarys ekonomii behawioralnej. Wprowadzenie do psychologicznych aspektów gospodarowania. Podręcznik akademicki

Autor: Maciejasz-Świątkiewicz Marta, Musiał Mateusz

ISBN: 978-83-7395-577-6

Format: B5

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 192

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych problemów, jakimi zajmuje się ekonomia behawioralna oraz wybranych osiągnięć tej dziedziny wiedzy. Jakkolwiek problematyka zachowań ekonomicznych nie jest nowa i niezbadana, to jednak stale pozostaje otwarta i jako taka atrakcyjna dla tych ekonomistów, którzy w wyjaśnianiu zjawisk sięgają dalej niż pozwala na to klasyczna ekonomia. Największym atutem tej pracy jest z pewnością próba kompleksowego podejścia do tematu i zarazem skupienie uwagi na poszczególnych aspektach ekonomii behawioralnej. Książka została napisana jako podręcznik mający zapoznać osoby posiadające wiedzę ekonomiczną z zagadnieniami wykraczającymi poza ramy ekonomii głównego nurtu zakładającego racjonalność decyzji (a w konsekwencji – zachowań), opartego na modelu homo oeconomicus.

Książka jest adresowana głównie do studentów kierunków ekonomicznych, ale także do tych, których interesuje pozaekonomiczny sposób wyjaśniania zjawisk ekonomicznych.

 

Ważniejsze publikacje:

M. Musiał, Changes in the standard of living of chosen countries that joined the European Union after 2004, w: Economic and Environmental Studies, Vol. 18, No.4 (48/2018).

A. Bobrowska, M. Musiał, Changes in the Standard of Living in the UE Member States between 2005 and 2012, with particular Emphasis on Poland and The Chech Republic, w: Development and administration of border areas of The Chech Republic and Poland. Conference Proceedings, red. E. Ardielli, Ostrawa 2016, Conference Proceedings of the International Scientific Conference, ss. 35-43.

M. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, Wirtualna konsumpcja – zjawisko realne czy wirtualne?, w: Konsumpcja we współczesnej gospodarce rynkowej, red. U. Łangowska-Szczęśniak, A. Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, ss. 75-86.

M. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, Herausforderungen für den Milchsektor im Lichte der neuen EU-Vorschriften, w: Innovationen im Agrar- und Lebensmittelsektor, red. J. Słodczyk, Warszawa 2015, The Challenge Group A. J. Molscy, ss. 168-185.

M. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, Challenges for the dairy sector in light of new EU regulations, w: Innovations in agri-food industry, red. J. Słodczyk, Warszawa 2015, The Challenge Group A. J. Molscy, ss. 155-171.

M. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, Wyzwania dla branży mleczarskiej w świetle nowych regulacji unijnych, w: Innowacje w branży rolno-spożywczej, red. J. Słodczyk, Warszawa 2015, The Challenge Group A. J. Molscy, ss. 158-174.

M. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, Inflation in a virtual economy – a real or virtual threat?, w: Nauki o finansach. Financial sciences, red. E. Bogacka-Kisiel, Tom 4 (21) 2014, Wrocław 2014, ss. 42-51.

E. Bogacka-Kisiel, K. Ćwieląg, M. Krasucka, M. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, J. Pieczonka, R. Poskart, T. Smus, M. Willmann, Podsumowanie i wnioski, w: Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, red. E. Bogacka-Kisiel, Opole 2013, ss. 79-89.

M. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, Makroekonomiczne aspekty funkcjonowania pieniądza wirtualnego, w: Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, red. E. Bogacka-Kisiel, Opole 2013, ss. 64-71.

M. Musiał, Technologiczne uwarunkowania korzystania z pieniądza wirtualnego, w: Pieniądz wirtualny i determinanty jego rozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawa, red. E. Bogacka-Kisiel, Opole 2013, ss. 56-63.

M. Maciejasz-Świątkiewicz, M. Musiał, Behawioralna hipoteza cyklu życia – próba adaptacji do warunków polskich w świetle badań, w: Kierunki i determinanty przemian konsumpcji. Aktualne problemy, red. U. Łangowska-Szczęśniak, A. Bobrowska, Opole 2013, s. 11-24.

M. Musiał, Legal conditions and fiscal policy for using biofuels in Poland, w: TRANSACTIONS of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University Tom 4/2012(75), Kremenchuk 2012, ss. 123-127.

Z. Jakubczyk, M. Musiał, Ochrona środowiska w świetle ustawy o rachunkowości, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Tom Nr 229, red. A. Graczyk, Wrocław 2011, ss. 49-57.

Z. Jakubczyk, M. Musiał, A. Wilhelmi, Ocena wyników badań ankietowych z zakresu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu opolskiego, w: Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, red. J. Słodczyk, D. Rajchel, Opole 2008, ss. 111-122.