Zaznacz stronę

VIII KONFERENCJA NAUKOWA MIASTA XXI WIEKU Perspektywiczne priorytety w społecznym, gospodarczym i przestrzennym rozwoju miast

W dniach 19-21 maja 2013 roku w Prószkowie odbyła się VIII edycja konferencji naukowej z cyklu Miasta XXI wieku, pod hasłem: „Perspektywiczne priorytety w społecznym, gospodarczym i przestrzennym rozwoju miast”. Konferencja tradycyjnie była zorganizowana przez Katedrę Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomicznego UO.

Celem spotkania naukowego było kontynuowanie wymiany poglądów oraz wyników badań dotyczących priorytetowych zadań w wielopłaszczyznowym rozwoju miast wynikających z dorobku naukowego przedstawicieli ośrodków akademickich oraz doświadczeń podmiotów odpowiadających za rozwój miast.

Zgłoszony przez uczestników konferencji zestaw opracowań naukowych pozwolił organizatorom wyodrębnić dwie sesje plenarne, w ramach których prezentacje i dyskusja toczyły się wokół ogólnych zagadnień dotyczących perspektyw rozwoju miast. W szczególności odnosiły się do budowania i wykorzystania potencjałów miast w celu kształtowania ośrodków atrakcyjnych i inteligentnych – zgodnie z założeniami polityki regionalnej na okres programowania 2014-2020. Ponadto wykreowano siedem sekcji tematycznych, w których obrady dotyczyły następują zagadnień:

 • Atrakcyjność inwestycyjna i funkcje gospodarcze miast,
 • Kształtowanie i wykorzystanie przestrzeni publicznych w miastach,
 • Optymalizacja procesów transportowych w ośrodkach miejskich i rola systemów transportowych w budowaniu powiązań z otoczeniem,
 • Powiązania funkcjonalne miast w warunkach regionalizacji i globalizacji,
 • Problemy funkcjonowania i rozwoju metropolii w Polsce,
 • Przekształcania miast post-socjalistycznych w krajowych programach rewitalizacji oraz w projekcie ReNewTown,
 • Społeczno – demograficzne aspekty rozwoju miast.

Dodatkową, utrwaloną w tradycji konferencji była jest sesja posterowa, która obejmowała niemal 30 prezentacji. Przedstawiały one różnorodną tematykę badawczą, a przygotowane były przede wszystkim przez młodych naukowców i studentów. Dyskusja i omówienie prezentacji posterowych ukierunkowane zostały na następujące kwestie:

 • Problemy i przykłady rewitalizacji miast,
 • Planowanie przestrzenne w kształtowaniu spójności terytorialnej miast i obszarów zurbanizowanych
 • Zrównoważony i dynamiczny rozwój miast.

Równolegle, pod wiodącym hasłem: Problemy i wyzwania w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych na przykładzie miast w dolinie Odry odbyły się warsztaty urbanistyczne. Ich efektem będzie jest opracowanie kierunków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenów nadrzecznych wybranych miast.

Wartość naukowa konferencji wynika przede wszystkim z udziału przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych z różnych ośrodków akademickich oraz praktyków zarządzania i rozwoju miast, a także studentów. W konferencji wzięło udział ponad 80 osób. Wyniki swoich badań przedstawili geografowie, urbaniści, ekonomiści, socjolodzy, planiści przestrzenni, specjaliści w zakresie zarządzania oraz prawa i administracji, reprezentujący następujące ośrodki: Bydgoszcz, Gdańsk, Jelenią Górę, Katowice, Kędzierzyn – Koźle, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Prószków, Sosnowiec, Toruń, Warszawę, Wrocław i Opole.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Celem konferencji jest kontynuowanie wymiany poglądów oraz wyników badań dotyczących priorytetowych zadań w wielopłaszczyznowym rozwoju miast wynikających z dorobku naukowego przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich oraz doświadczeń podmiotów uczestniczących w rozwoju miast.

1. Kształtowanie powiązań funkcjonalnych w systemie osadniczym

 1. Centralność i peryferyjność ośrodków miejskich
 2. Rozwój miast zapewniający spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną
 3. Powiązania funkcjonalne miast w warunkach regionalizacji i globalizacji
 4. Optymalizacja procesów transportowych w ośrodkach miejskich i rola systemów transportowych w budowaniu powiązań z otoczeniem

2. Budowanie i wykorzystanie potencjału ośrodków miejskich

 1. Inteligentny i zrównoważony rozwój miast
  Atrakcyjność migracyjna i inwestycyjna miast
  Rozwój funkcji metropolitalnych i budowa prestiżu miast
  Kooperacja i konfliktowość w relacjach pomiędzy interesariuszami rozwoju obszarów zurbanizowanych

3. Rola planowania przestrzennego w rozwoju i funkcjonowaniu miast oraz obszarów zurbanizowanych

 1. Praktyczne aspekty partycypacji społecznej w planowaniu i zagospodarowaniu miast
  Kształtowanie i percepcja przestrzeni publicznych
  Planowanie przestrzenne w kształtowaniu spójności terytorialnej obszarów zurbanizowanych
  Nowoczesne metody i narzędzia w planowaniu i zagospodarowaniu miast

4. Kształtowanie miasta jako celu podróży turystycznej

 1. Wartość potencjału środowiskowego miasta a trendy i kierunki w rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnej
  Stymulatory organizacyjne, prawne, administracyjne i finansowe rozwoju, konkurencyjności i internacjonalizacji produktów turystyki miejskiej
  Zastosowanie nowych technologii w procesie komunikacji i obsługi odbiorców usług turystyczno – rekreacyjnych – stan i wyzwania
  Percepcja atrakcyjność turystyczno-rekreacyjnej miasta w opinii różnych grup społecznych w kontekście metodyki badań rynku podaży i popytu
  Miasta jako „terytorialne konsorcja turystyczne” – przykłady dobrych praktyk

ADRESACI KONFERENCJI
Pracownicy naukowi oraz naukowo – dydaktyczni z kraju i zagranicy zajmujący się problematyką miejską: ekonomiści, geografowie, socjolodzy, urbaniści, architekci, planiści przestrzenni,
Przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych odpowiedzialnych za politykę rozwoju miast
Przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarach związanych z problematyką miejską,
Studenci kierunków kształcenia związanych z tematyką konferencji
Inne osoby zainteresowane problematyką konferencji

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI
prof. dr hab. Janusz Słodczyk – kierownik naukowy konferencji
prof. Alfonz Gajdos
prof. dr hab. Antoni Jackowski
prof. dr hab. Adam Jelonek
prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk – Gryszkiewicz
prof. dr hab. Andrzej Klasik
prof. dr hab. Stanisław Korenik
prof. dr hab. Jerzy J. Parysek
prof. dr Sc. Valentina Pidlisnyuk
prof. Klaus Schöller
prof. dr hab. Daniela Szymańska
prof. dr hab. Alicja Szajnowska – Wysocka

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr Edyta Szafranek – przewodnicząca, sekretarz naukowy konferencji
mgr Agnieszka Dembicka – Niemiec
mgr inż. arch. Renata Klimek
mgr inż. arch. Jarosław Oglecki
dr inż. Magdalena Śliwa
dr Maria Śmigielska