Zaznacz stronę

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Współczesne wyzwania i zagrożenia dla sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Współczesne wyzwania i zagrożenia dla sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji” zorganizowana została przez Zakładu Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Opolu, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu oraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu.

Konferencja odbyła się w dniu 4 marca br. w Auli Błękitnej (Collegium Maius) Uniwersytetu Opolskiego. Patronami honorowymi konferencji byli m.in.: J.M. Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław Nicieja, Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisława Sokołowska, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych Oddział PAN w Katowicach, Danuta Jazłowiecka Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, Prezydent Miasta Opola Ryszard Zembaczyński, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Opolu dr Anna Koska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jacek Suski, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Adam Różycki oraz Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik. Konferencja naukowa adresowana była do przedstawicieli władz samorządowych, jak również do przedstawicieli świata nauki, jednostek gospodarczych oraz studentów.

W imieniu Władz Uczelni konferencję otworzył prof. dr hab. Janusz Słodczyk – Prorektor ds. nauki i finansów, który merytorycznie wsparł konferencję wygłaszając referat rozpoczynający blok trzeci poświęcony roli aglomeracji w rozwoju Śląska. W imieniu Władz Wydziału konferencję otworzyła dr hab. Sabina Kauf, prof. UO – Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą. Uczestnicy konferencji zostali powitani również przez dr hab. Agatę Zagórowską, prof. UO – pomysłodawczynię konferencji i jej przewodniczącą. Nieobecni ze względu na inne obowiązki Europosłowie Danuta Jazłowiecka i Piotr Borys obecni byli w przekazach multimedialnych do uczestników konferencji, zaznaczając iż problemy demograficzne, społeczne i gospodarcze nie są im obce. Temat ten również ważny był dla Wojewody Opolskiego, Pana Ryszarda Wilczyńskiego, który zaszczycił konferencję swoją obecnością.

Celem konferencji było stworzenie platformy do dyskusji publicznej, nad współczesnymi wyzwaniami i zagrożeniami dla sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej Śląska, z uwzględnieniem oceny zdolności i perspektyw budowania aglomeracji: opolskiej, wrocławskiej i śląskiej. Debata ta była ważna dla tworzenia inicjatyw ponadregionalnych w zakresie rynku pracy, rozszerzenia roli sektora ekonomii społecznej, wzrostu znaczenia statystyki regionalnej w monitorowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej, w kontekście trwałego rozwoju w układzie przestrzennym (regionalnym).

Problematyka konferencji podzielona została na trzy bloki tematyczne:
•  Szanse i zagrożenia dla rozwoju Śląska,
•  Ekonomia społeczna i rynek pracy,
•  Zintegrowany rozwój aglomeracji Śląska.

Spotkanie prowadzone przez dr hab. Agatę Zagórowską, prof. UO wypełniły wystąpienia prelegentów: przedstawicieli środowiska naukowego z województw: opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego oraz przedstawicieli instytucji państwowych: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz Urzędu Statystycznego w Opolu. Osoby, które na co dzień są teoretykami i praktykami zaprezentowały swoje stanowisko, a studenci mieli możliwość obcowania z niniejszą problematyką, co dało im okazję do pogłębienia swojej wiedzy.

Po zakończeniu wystąpień prelegentów rozpoczęła się dyskusja, której rezultatem były propozycje rozwiązań zdefiniowanych w jej trakcie problemów i wyzwań przed jakimi stoi Śląsk i jego aglomeracje oraz cały kraj. Projekty te mogłyby służyć rozwoju społecznemu i gospodarczemu aglomeracji: opolskiej, wrocławskiej i śląskiej. Należy podkreślić, że konferencja była elementem obchodów Międzynarodowego Roku Statystyki.

W opinii uczestników konferencji, m.in.: prof. dr hab. D. Kotlorz i prof. dr hab. K. Heffnera z UE w Katowicach, dr hab. inż. Z. Hasińskiej, prof. UE i dr hab. I. Kuropki, prof. UE z UE we Wrocławiu, Burmistrza Zdzieszowic D. Przewdzinga obrady stały na wysokim poziomie merytorycznym, były ważne i inspirujące do dalszych badań oraz działań.

mgr Michał Broniszewski