Zaznacz stronę

W dniu 26.10.2023 r. w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. Stanisławy Sokołowskiej, połączone z konferencją naukową nt. Wymiary transformacji. Przemysł, rolnictwo, usługi publiczne. Obszar aktywności badawczej i dydaktycznej prof. dr hab. Stanisławy Sokołowskiej – zarządzanie organizacjami oraz ekonomika rolnictwa – wchodzi w skład dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.

Prowadzący spotkanie – prof. dr hab. Sabina Kauf i prof. dr hab. Janusz Słodczyk, po przywitaniu Jubilatki oraz licznie zebranych na sali przyjaciół, współpracowników i członków rodziny Pani Profesor, zaprezentowali monografię pt. Wymiary transformacji. Przemysł, rolnictwo, usługi publiczne – księgę jubileuszową dedykowaną prof. dr hab. Stanisławie Sokołowskiej, wydaną przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, a przygotowaną pod red. Anny Bisagi, Sabiny Kauf i Anny Mijal.

Jubileuszowa konferencja naukowa obejmowała trzy główne części. W sesji plenarnej konferencji, zatytułowanej „Zrównoważenie rozwoju w wymiarze ekonomicznym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym”, zostały wygłoszone, przez przedstawicieli czterech ośrodków akademickich, następujące referaty:

  • O prakseologicznych konsekwencjach Baumol cost disease – prof. dr hab. Bogusław Nierenberg – Uniwersytet Jagielloński;
  • Znaczenie małych rodzinnych gospodarstw rolnych w ekonomicznym zrównoważeniu rozwoju obszarów wiejskich w opinii producentów rolnych. Studium przypadku wybranych krajów – Polski, Rumunii i Litwy – prof. dr hab. Anna Matuszczak – UE w Poznaniu;
  • Zarządzanie rozwojem terytorialnym w kontekście wyzwań polityki spójności – dr hab. Edyta Szafranek-Stefaniuk, prof. UE w Katowicach;
  • Ewolucja badań nad rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce – dr hab. Karol Kociszewski, prof. UE we Wrocławiu.

Prelekcje były nawiązaniem do opracowań, przygotowanych do monografii przez przedstawicieli wielu ośrodków naukowych i akademickich w Polsce (z Poznania, Łodzi, Katowic, Wrocławia, Warszawy, Bydgoszczy, Gołysza, Opola), reprezentujących dyscypliny naukowe, powiązane z działalnością badawczą prof. dr hab. Stanisławy Sokołowskiej. Ta część monografii zawiera łącznie 21 rozdziałów, zawartych w czterech blokach tematycznych.

Ważną część monografii stanowią laudacje na cześć Jubilatki (15 laudacji), poprzedzone prezentacją życiorysu naukowego oraz wykazem ważniejszych publikacji prof. dr hab. Stanisławy Sokołowskiej z lat 1989-2022.

Po części merytorycznej konferencji odbył się koncert jednego z czołowych polskich duetów fortepianowych Ravel Piano Duo, w składzie: dr Agnieszka Kozło i dr hab. Katarzyna Ewa Sokołowska (prywatnie – córka prof. Stanisławy Sokołowskiej). W jubileuszowym repertuarze, dedykowanym Pani Profesor, znalazły się dwa utwory: Fantazja f-moll D 940 Franciszka Schuberta na 4 ręce oraz Fantazja góralska Zygmunta Noskowskiego, op. 17 na 4 ręce.

Sesja jubileuszowa pt.: prof. dr hab. Stanisława Sokołowska – Badaczka, Mistrzyni, Koleżanka, Homo agens rozpoczęła się od przedstawienia sylwetki Jubilatki przez prof. dr hab. Janusza Słodczyka. W dalszej części uroczystości dorobek naukowy Pani Profesor oraz Jej dokonania w różnych sferach życia zawodowego i aktywności społecznej zaprezentowała dr Anna Mijal z Wydziału Ekonomicznego UO.

Kolejne wystąpienia laudatorów odsłoniły bogactwo osiągnięć i zasług prof. Stanisławy Sokołowskiej oraz Jej mocną i ponadczasową pozycję w historii rozwoju Wydziału Ekonomicznego i Uniwersytetu Opolskiego. Swoimi refleksjami podzieli się m.in. JM Rektor UO – prof. dr hab. Marek Masnyk, rektorzy UO minionych kadencji: prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, prof. dr hab. Krystyna Czaja wraz z prof. dr hab. Piotrem P. Wieczorkiem oraz prof. UO, dr hab. Stefanem M. Grochalskim. W imieniu władz dziekańskich Wydziału Ekonomicznego oraz kierownictwa Instytutu Ekonomii i Finansów UO podziękowania i życzenia złożył Jubilatce dziekan WE UO dr Bartosz Chorkowy.

W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli licznie zgromadzeni przedstawiciele wielu ośrodków akademickich i jednostek badawczych, współpracujących z Jubilatką w różnych formatach działalności naukowej. O inspiracjach ze współpracy z prof. Stanisławą Sokołowską wspominali: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski (Uniwersytet Zielonogórski), prof. dr hab. Mirosław Wiatkowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), dr hab. Edyta Szafranek-Stefaniuk, prof. UE w Katowicach, prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska (UE w Poznaniu). Rolę Jubilatki w zapewnieniu trwałego rozwoju Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddziału w Katowicach podkreślali wiceprzewodniczący KNR obecnej kadencji: dr hab. Grzegorz Kusza, prof. UO i dr hab. Karol Kociszewski, prof. UE we Wrocławiu. W imieniu współorganizatora jubileuszu – Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Opolu podziękowania i życzenia dalszej owocnej współpracy przekazywały: prof. UO, dr hab. Agata Zagórowska, dr Maria Bucka oraz dr Anna Mijal.  Od współpracowników Pani Profesor z Wydziału Ekonomicznego UO życzenia przekazywała także dr Laura Płatkowska-Prokopczyk.

W jubileuszowej konferencji naukowej, która zgromadziła około 100 osób, uczestniczyli także byli współpracownicy Pani Profesor z różnych okresów Jej aktywności w ramach Uniwersytetu Opolskiego i innych organizacji publicznych, społecznych i prywatnych, a także członkowie Rodziny i liczne grono przyjaciół. Uroczystościom towarzyszyła wystawa publikacji oraz zdjęć prof. dr hab. Stanisławy Sokołowskiej, przygotowana przez pracowników Biblioteki UO oraz Biblioteki Wydziału Ekonomicznego.

Na zakończenie uroczystości Jubilatka podziękowała Organizatorom, współautorom monografii, Laudatorom, członkom Rodziny i Przyjaciołom, a także tym wszystkim Osobom, które dzięki swojej obecności, przyczyniły się do zapewnienia cudownej nostalgiczno-humorystycznej atmosfery wspomnień i radości ze wspólnego świętowania.

Aby zostały one na długo w Państwa łaskawej pamięci…

 

Komitet organizacyjny jubileuszowej konferencji naukowej,
dedykowanej prof. dr hab. Stanisławie Sokołowskiej
dr Anna Bisaga
dr Maria Bucka
prof. dr hab. Sabina Kauf
dr Anna Mijal
prof. dr hab. Janusz Słodczyk