Zaznacz stronę

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Rodzaj studiów: inżynierskie – profil praktyczny

System studiów: stacjonarne
Tryb studiów: 
I stopnia
Czas trwania: 3,5 roku

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZĘ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW?

Gospodarka przestrzenna studia magisterskie to studia interdyscyplinarne integrujące treści kształcenia z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych. Jest to podstawą rozumienia zależności zachodzących w systemie przestrzeń – gospodarka – środowisko.

Głównym celem kształcenia jest wykształcenie u studentów zdolności do wykonywania wszelkich zadań i pełnienia różnych funkcji związanych z gospodarowaniem przestrzenią i w przestrzeni oraz kształtowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY W PROGRAMIE KSZTAŁCENIA:

Błękitno-zielona infrastruktura
Ekologiczny system miasta
Geografia komunikacji
Geostatystyczne metody badań
Gospodarka regionalna i lokalna
Gospodarowanie zasobami środowiska
Modelowanie procesów przestrzennych i systemy wsparcia decyzyjnego (w)
Monitoring środowiska
Oceny oddziaływania na środowisko
Ochrona i kształtowanie dziedzictwa kulturowego
Partycypacja i mediacja w gospodarce przestrzennej
Planowanie rozwoju miast
Pracownia projektowa – planowanie przestrzenne na obszarach pozamiejskich
Projektowanie zespołów urbanistycznych i krajobrazowych
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Rozwój obszarów wiejskich
Techniki legislacyjne w procedurach planistycznych
Teorie i modele w gospodarce przestrzennej
Zagospodarowanie i kierunki rozwoju aglomeracji
Zarządzanie i wycena nieruchomości

W TOKU STUDIÓW DOWIESZ SIĘ JAK:
 • planować społeczno-gospodarczy i przestrzenny rozwój na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
 • opracować specjalistyczne dokumenty z zakresu planowania przestrzennego: studiów, programów, ocen, projektów, planów;
 • opracować specjalistyczne dokumenty z zakresu strategicznego programowania rozwoju społeczno-gospodarczego: strategie, programy rozwoju, programy operacyjne, ekspertyzy;
 • prowadzić i organizować procesy transformacji przestrzennych na obszarach miejskich i pozamiejskich;
 • współpracować z firmami, różnymi instytucjami, jednostkami samorządu terytorialnego;
 • pozyskiwać i integrować dane, prowadzić zaawansowane analizy przestrzenne i umiejętnie korzystać z wniosków w podejmowaniu decyzji przestrzennych.
ABSOLWENT KIERUNKU JEST PRZYGOTOWANY DO PRACY W:
 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • w różnorodnych wydziałach zajmujących się zagadnieniami gospodarki przestrzennej w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, międzynarodowej;
 • agencjach i firmach konsultingowych, doradczych i innych firmach otoczenia biznesu, obsługi inwestycji.

UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA MAGISTERSKIE na kierunku gospodarka przestrzenna warto mieć ukończone studia licencjackie lub inżynierskie na tym kierunku, a także na kierunkach pokrewnych, w tym między innymi:
planowanie przestrzenne,

 • urbanistyka,
 • geografia,
 • architektura krajobrazu,
 • turystyka,
 • geoinformatyka,
 • gospodarka leśna,
 • ochrona środowiska,
 • ekonomia,
 • logistyka,
 • administracja,
 • zarządzanie.

CO NAS WYRÓŻNIA?

PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE – znaczna część zajęć prowadzona jest w małych grupach, w laboratoriach komputerowych, w pracowniach projektowych, w terenie, istnieje także możliwość odbywania dodatkowych praktyk i staży

UMIĘDZYNARODOWIENIE STUDIÓW – w toku studiów prowadzone są zajęcia w językach obcych, istnieje możliwość uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych, zagranicznych stażach i programach np. Erasmus, MOST, DAAD, Sokrates

DOŚWIADCZONA KADRA NAUKOWA – kadrę naukową tworzy interdyscyplinarny międzypokoleniowy zespół naukowców, ekspertów i praktyków z dorobkiem zawodowym uznanym w skali kraju

ELASTYCZNOŚĆ PROGRAMU – student ma możliwość dopasowywania zajęć z programu kształcenia do swoich potrzeb i zainteresowań

NOWOCZESNE TECHNIKI I METODY KSZTAŁCENIA – w procesie kształcenia stosowane są najnowsze programy komputerowe, np. ArcGiS, Auto Cad, MapViewer,

UROZMAICONA FORMA ZAJĘĆ – zajęcia odbywają się w formie wykładów, laboratoriów, konwersatoriów, warsztatów, zajęć terenowych i ćwiczeń audytoryjnych

OTWARTOŚĆ I CIĄGŁOŚĆ KSZTAŁCENIA – student ma możliwość łączenia dwóch kierunków, kontynuowania studiów na różnych kierunkach i profilach kształcenia

INTEGRACJA ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO I TUTORING – studenci oraz kadra naukowa wspólnie uczestniczą w kilkudniowych konferencjach i seminariach naukowych, wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, np. Bal Ekonoma, Opolski Festiwal Nauki, Konferencja Miasta XXI wieku i inne

AKTYWNA DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA – studenci gospodarki przestrzennej prowadzą Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej oraz Koło Naukowe zrównoważonego rozwoju OIKOS, publikują prace naukowe, działają w ramach Forum Studenckiego Ruchu Naukowego

PRZYJAZNE MIASTO AKADEMICKIE – kampus Uniwersytetu Opolskiego położony jest w centrum Opola, co sprawia, że studenci stanowią ważną część życia miasta

SUKCESY I KARIERY ABSOLWENTÓW – absolwenci zdobywają wyróżnienia i nagrody za prace dyplomowe, piastują ważne funkcje w pracy zawodowej, np. w urzędach wojewódzkich, urzędach miast i gmin, radach miejskich itp.