Zaznacz stronę

dr Paweł Szwiec

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 34
telefon: (77) 40 16 874
e-mail:pszwiec@uni.opole.pl

ORCID ID

 

Podstawowe obszary badawcze:

  • zachowania prospołeczne i dewiacyjne w organizacji,

  • twórczość w miejscu pracy.

 

Prowadzone przedmioty:

  • Podstawy zarządzania
  • Zarządzanie
  • Gospodarowanie kapitałem społecznym organizacji
  • Twórcze rozwiązywanie problemów
  • Koncepcje zarządzania
  • Trening umiejętności kierowniczych

Ważniejsze publikacje:

P. Szwiec, Religijne uwarunkowania postaw względem społecznej odpowiedzialności organizacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” nr 1, 2020

P. Szwiec, Poziom akceptacji wartości witalnych i estetycznych a stereotypowe myślenie o starszych pracownikach studentów kierunków ekonomia i zarządzanie, „Przegląd Organizacji”, nr 12, 2019

A. Krawczyk, P. Szwiec, O nieliniowości w świecie organizacji, „Przegląd Organizacji”, nr 7-8, 2003.

P. Szwiec, Miejsce oraz znaczenie wartości i praktyk duchowych we współczesnych organizacjach, „Przegląd Organizacji”, nr 7-8, 2004.

P. Szwiec, O roli intuicji w zarządzaniu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3, 2005.

P. Szwiec, Twórczość w organizacji uczącej się – imperatyw ciągłej transgresji, „Przegląd Organizacji”, nr 3, 2005.

P. Szwiec, Organizacyjne determinanty twórczości pracowników, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3, 2005.

P. Szwiec, Miejsce postmodernizmu w naukach o organizacji i zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 2, 2006.

P. Szwiec, Zarządzanie propodmiotowe – Jana Pawła II myśl o zarządzaniu organizacjami, „Organizacja i Kierowanie”, nr 4, 2006.

P. Szwiec, Cele i perspektywa krytycznej nauki o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, nr 7/8, 2006.

P. Szwiec, Społeczna odpowiedzialność organizacji – instrument rozwiązywania problemów społecznych?, „Polityka Społeczna”, nr 9, 2008.

P. Szwiec, Sweatshop – rzeczywistość XXI wieku?, „Przegląd Organizacji”, nr 9, 2008.

P. Szwiec, Wpływ przywództwa na aktywność twórczą pracowników, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3/4, 2008.

P. Szwiec, Sprawozdawczość społeczna – istota, wymiary, wyzwania, „Organizacja i Kierowanie”, nr 3, 2008.

P. Szwiec, Wzrost efektywności expatów, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5, 2009.

P. Szwiec, Determinanty procesu innowacyjnego, „Przegląd Organizacji”, nr 9, 2009.

P. Szwiec (współautor S. Sokołowska), Postrzeganie polityki rolnej prowadzonej w Polsce w kontekście WPR Unii Europejskiej przez kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3, 2011.

P. Szwiec, Kultura organizacyjna czy kultury organizacyjne? Podstawowe podejścia do kultury organizacyjnej, „Przegląd Organizacji”, nr 9, 2012.

P. Szwiec, Pozytywne podejście w naukach o zarządzaniu – przedmiot zainteresowań, kontrowersje, podstawowe ustalenia, „Przegląd Organizacji”, nr 11, 2012.

P. Szwiec, Dyscypliny zasilające nauki o zarządzaniu w latach 1960 – 2012, „Przegląd Organizacji”, nr 8, 2013

S. Sokołowska, P. Szwiec, Zmiany w przestrzennej strukturze zasilania nauk o zarządzaniu w latach 1991 – 1993 oraz 2010 – 2012, Marketing i Rynek, nr 5, 2014

P. Szwiec, Właściwości i skutki funkcjonowania systemów racjonalizatorskich w organizacjach, „Organizacja i Zarządzanie”, z. 82, 2015

Książki:

S. Sokołowska, A. Krawczyk – Sołtys, A. Mijal, L. Płatkowska – Prokopczyk, P. Szwiec, Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia, Wydawnictwo „Difin”, 2016