Zaznacz stronę

dr Laura Płatkowska-Prokopczyk

dr Laura Płatkowska-Prokopczyk

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 57
telefon: (77) 40 16 874
e-mail: lplatkowska@uni.opole.pl

Google Scholar

ResearchGate

ORCID ID

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe

Wykształcenie wyższe / dr nauk ekonomicznych

Podstawowe obszary badawcze:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Kultura organizacyjna

 

Prowadzone przedmioty:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Metody organizacji i zarządzania
 • Kultura organizacyjna
 • Systemy motywowania pracowników
 • Management
 • Human resources management
 • Strategy and Management in Multinational Enterprises
 • Multilateral negotiations
 • Organizational culture

 

Pełnione funkcje:

 • Koordynator kierunku Zarządzanie
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia
 • Członek Komisji Nauk Rolniczych PAN

Ważniejsze publikacje:

Krawczyk-Sołtys A., Płatkowska-Prokopczyk L., Modelling of Profesional Competences in Health Care Units – preliminary assumptions, w: SCIENTIFIC PAPERS OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. ORGANIZATION AND MANAGEMENT SERIES NO. XXX, 2023.

artykuły/współautorstwo

Sokołowska, A. Krawczyk-Sołtys, A. Mijal, L. Płatkowska-Prokopczyk, P. Szwiec, „Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

 

Płatkowska-Prokopczyk „Badania ekonomicznej efektywności wybranych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rolniczych w województwie opolskim”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.

 

Sokołowska i Zespół (A. Bisaga, A. Krawczyk, L. Płatkowska-Prokopczyk) „Przeobrażenia w rolnictwie indywidualnym w okresie zmian systemu gospodarczego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.

 

od roku 2020

Płatkowska-Prokopczyk L., Entrepeneurship in rural areas and sustainable development – to what extend self-government activities support them. A case study of Opole Voivodeship, w: DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND,  Conference Proceedings  of the International Scientific Conference. Virtual Section RASPO 2020, June 12, 2020 Ostrava, Czech Republic, VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Public Economics and Statutory City of Ostrava

2019

Płatkowska-Prokopczyk L., Strengthening the social capital in rural areas through the rural renewal program. A case study of Opole voivodeship, Infrastructure and Environment, Editors Anna Krakowiak-Bal  Magdalena Vaverkova, Springer Nature Switzerland AG 2019, ISBN 978-3-030-16541-3 ISBN 978-3-030-16542-0 (eBook), pp. 272-280.

2018

Płatkowska-Prokopczyk L., Rural Renewal Program in the aspect of sustainable development of rural areas in the opinion of respondents from the Opole Voivodeship, w: DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND,  Conference Proceedings  of the International Scientific Conference September 11-12, 2018 Ostrava, Czech Republic, VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Public Economics and Statutory City of Ostrava 2018

2017

Płatkowska-Prokopczyk L. 2017. THE LEVEL OF ENVIRONMENTAL AWARENESS AS A DETERMINANT OF ATTITUDES AND BEHAVIORS DEVELOPED BY INHABITANTS OF TOWNS AND VILLAGES – A COMPARATIVE CASE STUDY. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017/ IV (2), ss. 1633-1647.

Płatkowska-Prokopczyk L., Comparison of professional plans of students from rural areas and cities in terms of economic mentality, w: Central and Eastern European Journal of Management and Economics, Vo. 5 (1) March 2017, ss. 63-76.

2016

Płatkowska-Prokopczyk L., Human Capital as a Dimension of Sustainable Development of the Border Regions – the Example of Moravian-Silesian and Opole Regions, w: DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND,  Conference Proceedings  of the International Scientific Conference September 21-22, 2016 Ostrava, Czech Republic, VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Public Economics and Statutory City of Ostrava 2016, ss. 135-145.

Maciejasz-Świątkiewicz M., Płatkowska-Prokopczyk L., Zarządzanie czasem jako próba opanowania chaosu, w: „Wyzwania współczesnego zarządzania. Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji”, red. nauk. L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa 2016, ss. 99-110.

Artykuły:

Bečica J., Vavrek R. , Janovská K., Płatkowska-Prokopczyk L., Expenditure on education in the Czech Republic and Poland compared to OECD countries, RASPO 2022.

Krawczyk-Sołtys A., Płatkowska-Prokopczyk L., Modelling of Managerial Competences in Health Care Units – preliminary assumptions, w: SCIENTIFIC PAPERS OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. ORGANIZATION AND MANAGEMENT SERIES NO. 158, Gliwice 2022, pp. 317-336.

Płatkowska-Prokopczyk L., Human Capital as Sustainability Factor in Regional Development – Some Observations in Cross-Border Regions of Moravian-Silesian and Opole Regions, w: DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND. SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Conference Proceedings of the International Scientific Conference. Virtual Section RASPO 2021, June 17-18, 2021 Ostrava, Czech Republic, VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Public Economics and Statutory City of Ostrava.

Płatkowska-Prokopczyk L., Entrepeneurship in rural areas and sustainable development – to what extend self-government activities support them. A case study of Opole Voivodeship, w: DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND, Conference Proceedings of the International Scientific Conference. Virtual Section RASPO 2020, June 12, 2020 Ostrava, Czech Republic, VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Public Economics and Statutory City of Ostrava.

Płatkowska-Prokopczyk L., Strengthening the social capital in rural areas through the rural renewal program. A case study of Opole voivodeship, Infrastructure and Environment, Editors Anna Krakowiak-Bal Magdalena Vaverkova, Springer Nature Switzerland AG 2019, ISBN 978-3-030-16541-3 ISBN 978-3-030-16542-0 (eBook).

Płatkowska-Prokopczyk L., Rural Renewal Program in the aspect of sustainable development of rural areas in the opinion of respondents from the Opole Voivodeship, w: DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND, Conference Proceedings of the International Scientific Conference September 11-12, 2018 Ostrava, Czech Republic, VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Public Economics and Statutory City of Ostrava 2018.

Płatkowska-Prokopczyk L. 2017. THE LEVEL OF ENVIRONMENTAL AWARENESS AS A DETERMINANT OF ATTITUDES AND BEHAVIORS DEVELOPED BY INHABITANTS OF TOWNS AND VILLAGES – A COMPARATIVE CASE STUDY. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2017/ IV (2).

Płatkowska-Prokopczyk L., Comparison of professional plans of students from rural areas and cities in terms of economic mentality, w: Central and Eastern European Journal of Management and Economics, Vo. 5 (1) March 2017.

Płatkowska-Prokopczyk L., Human Capital as a Dimension of Sustainable Development of the Border Regions – the Example of Moravian-Silesian and Opole Regions, w: DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND, Conference Proceedings of the International Scientific Conference September 21-22, 2016 Ostrava, Czech Republic, VŠB – Technical University of Ostrava Faculty of Economics Department of Public Economics and Statutory City of Ostrava 2016.

Maciejasz-Świątkiewicz M., Płatkowska-Prokopczyk L., Zarządzanie czasem jako próba opanowania chaosu, w: „Wyzwania współczesnego zarządzania. Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji”, red. nauk. L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk, P. Kobis, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa 2016.

Pieczonka J., Płatkowska-Prokopczyk L., Zróżnicowanie oferty instytucji kultury jako efekt dywersyfikacji źródeł ich finansowania, w: „Nauki o finansach. Financial sciences” red. nauk. E. Bogacka-Kisiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Płatkowska-Prokopczyk L., Aktywność społeczno-zawodowa kobiet na obszarach wiejskich – kierunki zmian na przykładzie województwa opolskiego, w: „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2(32) 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2014.

Płatkowska-Prokopczyk L., Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet na obszarach wiejskich – potencjał, bariery, wsparcie, w: „Prace Komisji Naukowych” PAN Oddział w Katowicach, Zeszyt nr 38, Katowice 2014.

Maciejasz-Świątkiewicz M., Płatkowska-Prokopczyk L., Perception of the organizaction culture by employees of various status at the example of the university; w: “Quality of the practices in human resources management in organizations of 21st century” A. Stankiewicz-Mróz (red.) Politechnika Łódzka, Łódź 2013.

Maciejasz-Świątkiewicz M., Płatkowska-Prokopczyk L., Kultura organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego. Wyniki badań ilościowych; w: „Kultura organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego, red. R. Geisler, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.

Maciejasz-Świątkiewicz M., Płatkowska-Prokopczyk L., Analiza percepcji kultury organizacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych uczelni. [w:] „Wybrane aspekty zarządzania nowoczesną organizacją”, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Łódź 2012.

Płatkowska-Prokopczyk L., Zielone miejsca pracy jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – próba rozpoznania zjawiska, w: „Journal of Agribusiness and Rural Development” 3(25), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012.

Maciejasz-Świątkiewicz M., Płatkowska-Prokopczyk L., Atmosfera pracy jako determinanta wypalenia zawodowego. [w:] „Współczesne wyzwania menedżerskie w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu” Koprowicz J., Bańka W., (red.) „Humanizacja Pracy” nr 6 (264)/2011.

Maciejasz-Świątkiewicz M., Płatkowska-Prokopczyk L., Mobbing w miejscu pracy a percepcja warunków pracy – studium przypadku, Economic and Environmental Studies, Publisher: Opole University, Faculty of Economics, Opole 2011.

Maciejasz-Świątkiewicz M., Płatkowska-Prokopczyk L., Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników. Rozdział: Zjawiska mobbingowe w organizacjach zbiurokratyzowanych na przykładzie badanej jednostki administracji publicznej, Łódź 2011.

Płatkowska-Prokopczyk L., Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdział: Uwarunkowania eliminacji talentów w organizacjach zbiurokratyzowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

 

 

Artykuły samodzielne:

 1. Aktywność społeczno-zawodowa kobiet na obszarach wiejskich – kierunki zmian na przykładzie województwa opolskiego, w: Journal of Agribusiness and Rural Development” 2(32) 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu 2014, s.123-132.
 2. Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet na obszarach wiejskich – potencjał, bariery, wsparcie, „Prace Komisji Naukowych” PAN Oddział w Katowicach, Zeszyt nr 38, Katowice 2014, s. 448-451.
 3. Zielone miejsca pracy jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich – próba rozpoznania zjawiska, w: „Journal of Agribusiness and Rural Development” 3(25), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2012, s. 195-206.
 4. System edukacji przedszkolnej na polskiej wsi – zarys problemu, „Prace Komisji Naukowych” PAN Oddział w Katowicach, Zeszyt nr 33, Katowice 2009. /ver. Elektroniczna CD/.
 5. Efekty rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Gospodarka polska po wejściu do Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, pod red. S. Dolaty, Częstochowa 2006, s. 38-58.
 6. Determinanty dostosowania rolnictwa polskiego do warunków unijnych, Zeszyt 27, PAN, Katowice 2003, s.115-117.
 7. Rola samorządu wiejskiego w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich”, w: Ekonomiczno-społeczne instrumenty wspierania przekształceń rolnictwa i obszarów wiejskich, pod red. K. Łęczyckiego i B. Piechowicz, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002, s. 307-314.
 8. Kierunki usprawnień procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rolniczych, Zeszyt 26, PAN, Katowice, 2002, s. 134-137.
 9. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rolniczych województwa opolskiego – diagnoza i kierunki usprawnień, Śląsk Opolski, Państwowy Instytut Naukowy, Opole 2001, nr 4, s. 63-72.
 10. Kultura organizacyjna jako determinanta zarządzania kadrami w wybranych przedsiębiorstwach rolniczych (wyniki badań empirycznych w województwie opolskim), Ekonomia XXVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2000, s. 83-93.

Artykuły we współautorstwie (po 50%):

1. Zróżnicowanie oferty instytucji kultury jako efekt dywersyfikacji źródeł ich finansowania, w: „Nauki o finansach. Financial sciences” red. nauk. E. Bogacka-Kisiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, ss. 99-123 (współautor: J. Pieczonka).

 1. Analiza percepcji kultury organizacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych uczelni. W: „Wybrane aspekty zarządzania nowoczesną organizacją”, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 427-438 (współautor: M. Maciejasz-Świątkiewicz).
 2. Atmosfera pracy jako determinanta wypalenia zawodowego. W: „Współczesne wyzwania menedżerskie w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu” Koprowicz J., Bańka W., (red.) „Humanizacja Pracy” nr 6 (264)/2011; s. 105-119 (współautor: M. Maciejasz-Świątkiewicz).
 3. Mobbing w miejscu pracy a percepcja warunków pracy – studium przypadku, Economic and Environmental Studies, Publisher: Opole University, Faculty of Economics, Opole 2011 (współautor: M. Maciejasz-Świątkiewicz).
 4. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania polskiego rolnictwa w warunkach globalizacji i perspektywie integracji z Unią Europejską”, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw, red. naukowa Jan Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 430-443 (współautor: P. Szwiec).
 5. Funkcjonowanie wiejskich organizacji samorządowych w gospodarce centralnie kierowanej i pierwszych latach gospodarki rynkowej [w:] Problemy zarządzania w działalności samorządu terytorialnego, pod red. S. Dolaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 301-310 (współautor: S. Sokołowska).

Artykuły samodzielne w języku angielskim:

 1. The role of nursery schools in equalizing the educational chances of children from rural areas, Economic and Environmental Studies Vol. 10, No. 1 (13/2010), Publisher: Opole University, Faculty of Economics, Opole 2010, s. 125-133.
 2. Constraints on the sustainable development of rural areas in the light of integration with the European Union [w:] Current issues of sustainable development, red. Platje J., Słodczyk J., Leal Filho W., Economic and Environmental Studies 2006/8, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2006, s. 339-356.
 3. The organisational culture in Enterprises Within the Context of Sustainable Development – the Example of the Confectionary Producer “Odra” S.A. Brzeg”, [w:] Urban and Rural Agro-food Systems as a factor of Local Sustainable Development, (red. J. Platje, J. Słodczyk), Economic and Environmental Studies, no 7, Uniwersytet Opolski, Opole 2005, s. 253-263.
 4. The Role of Local Government Organisations in the Field of Rural Development”, [w:] Challenges in Agricultural and Rural Development in Central and Eastern Europe, Economic and Environmental Studies nr 6/2004, red. J. Platje, J. Słodczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 165-179.

Artykuły we współautorstwie (po 50%) w języku angielskim:

 1. Perception of the organizaction culture by employees of various status at the example of the university; w: “Quality of the practices in human resources management in organizations of 21st century” A. Stankieiwcz-Mróz (red.) Politechnika Łódzka, Łódź 2013, ss. 191-207 (współautor: M. Maciejasz-Świątkiewicz).

Rural self-governing organisations during the period of economic transformation [w:] Problems of the functioning of local self-government, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 163-170 (współautor: S. Sokołowska).

Książki:

 

Sokołowska, A. Krawczyk-Sołtys, A. Mijal, L. Płatkowska-Prokopczyk, P. Szwiec, „Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 201

 

Monografia

Badania ekonomicznej efektywności wybranych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rolniczych w województwie opolskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, 169 s.

Monografie we współautorstwie

 1. Outsourcing, Benchmarking jako metoda wzorowania się na innych, [w”] S. Sokołowska, A. Krawczyk-Sołtys, A. Mijal, L. Płatkowska-Prokopczyk, P. Szwiec, Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, s. 161-185, 204-228.
  1. Rola samorządu wiejskiego na Opolszczyźnie w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Sokołowska i Zespół (A. Bisaga, A. Krawczyk, L. Płatkowska-Prokopczyk), Przeobrażenia w rolnictwie indywidualnym województwa opolskiego w okresie zmian systemu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 129–150.

Samodzielne rozdziały w wydawnictwach zbiorowych:

 1. Uwarunkowania eliminacji talentów w organizacjach zbiurokratyzowanych [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 338-361.
 1. Wymiar społeczny zrównoważonego rozwoju – wyrównywanie szans dzieci wiejskich na etapie edukacji przedszkolnej w Polsce [w:] Wdrażanie rozwoju zrównoważonego: strategie i instrumenty, Wydawnictwo „Educator”, Częstochowa 2008, s.103-117.
 2. Rola instytucji wczesnej edukacji w zwiększaniu aktywności zawodowej kobiet na obszarach wiejskich [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 213-220.

Problemy zarządzania czynnikiem ludzkim przedsiębiorstw rolniczych Opolszczyzny – na przykładzie badań empirycznych, [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu – teoria i praktyka, red. A. Potocki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2000, s. 205–212. 4. Problemy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach rolniczych na przykładzie badań empirycznych, [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych w rozwoju obszarów wiejskich, red. K. Łęczycki, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2000, s. 238–246.

Współautorstwo (po 50%) rozdziałów w wydawnictwach zbiorowych:

1. Kultura organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego. Wyniki badań ilościowych; [w:] „Kultura organizacyjna Uniwersytetu Opolskiego, red. R. Geisler, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 15-34 (współautor: M. Maciejasz-Świątkiewicz).

 1. Zjawiska mobbingowe w organizacjach zbiurokratyzowanych na przykładzie badanej jednostki administracji publicznej [w”] Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 123-150 (współautor: M. Maciejasz-Świątkiewicz).
 2. Znaczenie czynnika ludzkiego w tworzeniu wizerunku organizacji na przykładzie badań w Opolskim Radiu Rozgłośni Regionalnej w Opolu „PRO FM” S.A., [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, red. E. Urbańczyk, Szczecin 2004, s. 1217–1226 (współautor: A. Krawczyk).
 3. Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu pozycji Polskiego Radia Rozgłośni Regionalnej w Opolu „PRO FM” na rynku mediów, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2003, s. 341–350 (współautor: A. Krawczyk).
 4. Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi w opinii pracowników Polskiego Radia Rozgłośni Regionalnej w Opolu „PRO FM”, [w:] Zarządzanie organizacjami publicznymi. Wybrane zagadnienia, red. B. Piechowicz, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003, s. 154–161 (współautor: A. Krawczyk).