Zaznacz stronę

dr inż. Marcin Krzesaj

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 53
telefon: 77 40 16 869 (6869 w sieci UO)

Google Scholar

ORCID

 

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • 2011: Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (dziedzina badawcza: ekonomika informacji), Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

 • 2002: Magister (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem), Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 • 2000: Inżynier (kierunek: informatyka, specjalność: systemy informatyczne), Politechnika Opolska, Wydział elektrotechniki i Automatyki

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Zarządzanie jakością informacji
 • Ekonomika informacji

 

Prowadzone przedmioty:

 • Eksploracja danych

 • Procesy informacyjne w zarządzaniu

 • Projektowanie procesów

 • Technologie informacyjne

 • Wykorzystanie baz danych w analizie rynku

 

Ważniejsze publikacje:

Krzesaj Marcin Sebastian: Kategoryzacja źródeł informacji oraz wybrane przykłady ich dostępności w Internecie, w: Informacja – dobro publiczne czy prywatne? Nowe wyzwania / Krzesaj Marcin, Anna Jańdziak, (red.), 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-978-1, ss. 85-97

Krzesaj Marcin Sebastian: Tools of Improving the Quality of Information on Websites, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 163, 2022, ss. 323-341, http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.163.19

Krzesaj Marcin Sebastian: Wykorzystanie ram jakości M.J. Epplera do ewaluacji jakości informacji serwisów internetowych PWSZ, w: Przegląd Organizacji, nr 9, 2019, ss. 47-56, DOI:10.33141/po.2019.09.07

 

Krzesaj Marcin Sebastian: Information Quality Problems on Websites, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 136, 2019, ss. 323-337, DOI:10.29119/1641-3466.2019.136.25

 

Krzesaj Marcin Sebastian: Pomiar wybranych kryteriów jakości informacji na stronach WWW – studium przypadku, w: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 58, 2019, ss. 329-341.

 

Krzesaj Marcin Sebastian: Zakres i źródła informacji niezbędnych do uzyskania wybranych certyfikatów dla firm, w: Informacja – dobro publiczne czy prywatne? : Od nadmiaru do umiaru / Czerwiński Adam, Jańdziak Anna, Krzesaj Marcin Sebastian (red.), 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-784-8, ss. 153-163

 

Krzesaj Marcin Sebastian: Ocena jakości informacji w wybranych polskich katalogach stron WWW, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, nr 52, 2017, ss. 481-489

 

Krzesaj Marcin Sebastian: Information quality evaluation methodology for web page directories, w: Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Informatyki, vol. 5, nr 2, 2016, ss. 185-194

 

Krzesaj Marcin Sebastian: Wybrane narzędzia i metody ewaluacji jakości informacji na stronach WWW, w: Informacja – dobro publiczne czy prywatne? / Czerwiński Adam, Anna Jańdziak, Krzesaj Marcin Sebastian (red.), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-682-7, ss. 115-125

 

Czerwiński Adam, Krzesaj Marcin Sebastian: Miejsce i znaczenie oceny jakości informacji w wybranych modelach ewaluacji bibliotek cyfrowych, w: Przegląd Biblioteczny, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, vol. 84, nr 3, 2016, ss. 369-386

 

Ocena jakości informacji dotyczących zdrowia na stronach WWW, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, Zeszyt nr 44, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 309-318,

 

Czynniki kształtujące poziom aktywności informacyjnej w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw działających w Internecie, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne – technologie, informacja i wiedza w gospodarce, Zeszyt nr 35, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 265-279,http://www.ur.edu.pl/file/53274/21.pdf

 

Badanie poziomu konkurencyjności podmiotów w biznesie internetowym, w: Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 156, Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne, Katowice 2013, s. 279-292,http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/SE_156.pdf

 

Wykorzystanie analizy czynnikowej w badaniu internetowej aktywności informacyjne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 32/2012, Wrocław 2012.

 

Wpływ internetowej aktywności informacyjnej na konkurencyjność w biznesie internetowym ― wyniki badań, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Szczecin 2012; Seria – Ekonomiczne Problemy Usług nr 87.

 

Wykorzystanie analizy korespondencji do badania internetowej aktywności informacyjnej przedsiębiorstw w biznesie internetowym, Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu, CeDeWu, Warszawa 2012.

 

Aktywność informacyjna przedsiębiorstw w biznesie internetowym ― metodyka oraz wyniki badań, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Szczecin 2011; Seria – Ekonomiczne Problemy Usług nr 68.

 

Internetowa aktywność informacyjna a źródła informacji dostępne w Internecie, w: E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 597, Szczecin 2010; Seria – Ekonomiczne Problemy Usług nr 57.

 

Personalizacja stron WWW – szanse i zagrożenia, w: Społeczeństwo informacyjne: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.

 

Konfiguracja wartości a modele biznesu internetowego, w: Społeczeństwo informacyjne. Wizje i determinanty rozwoju, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009.

 

Aktywność informacyjna podmiotów w środowisku wirtualnym, w: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008.

 

Aktywność informacyjna podmiotów w wirtualnych przestrzeniach ICDT, w: Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.

 

Rozproszenie cen produktów homogenicznych w Internecie, III Zjazd Katedr Ekonomii, nt. „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku”, Międzyzdroje 2006.

 

Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku Ekonomia – przedmiot Informatyka, Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich., Opole 2006.

 

E-learning jako forma zdobywania wiedzy w sferze życia prywatnego i zawodowego obywateli, w: Komputer – przyjaciel czy wróg?, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.

 

E-learning w kształtowaniu wiedzy na rzecz społeczeństwa informacyjnego, w: Wyzwania gospodarki elektronicznej – stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2005.

 

Inne: Raporty z przeprowadzonych badań Badanie internetowej aktywności informacyjnej w wybranych rodzajach biznesu internetowego, Opole 2011.  Pobierz raport >>

Badanie zrealizowano ze środków na naukę w latach 2010-2011 jako projekt badawczy promotorski nr NN112 342538 pt.: Wpływ internetowej aktywności informacyjnej na konkurencyjność w wybranych rodzajach biznesu internetowego pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Adama Czerwińskiego.

Książki

 

Informacja – dobro publiczne czy prywatne ? Nowe wyzwania

REDAKTORZY: Marcin Krzesaj, Anna Jańdziak

RECENZENCI: Aleksandra Laskowska-Rutkowska

ISBN: ISBN 978-83-7395-978-1

Format: B5

Liczba stron: 223 Rok wydania: 2022

Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski

Spis treści

Listy okazjonalne

Rys biograficzny Profesora Adam Czerwiński

Wprowadzenie (Marcin Krzesaj)

 

Rozdział 1. Znaczenie informacji w tworzeniu miasta inteligentnego (smart city)

Tomasz Kulisiewicz (Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem)

Udostępnianie informacji publicznej a budowa miasta inteligentnego

Sabina Kauf (Uniwersytet Opolski)

Rola technologii informacyjnych w kreowaniu smart city na przykładzie monitorowania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19

Rozdział 2. Systemy wiedzy i informacji rolniczej, źródła informacji finansowej oraz klasyfikowanie źródeł informacji

Anna Bisaga, Stanisława Sokołowska (Uniwersytet Opolski)

System wiedzy i informacji rolniczej i jego rola w ekologicznej modernizacji gospodarstw rolnych

Maria Bucka (Uniwersytet Opolski)

Źródła informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Marcin Krzesaj (Uniwersytet Opolski)

Kategoryzacja źródeł informacji oraz wybrane przykłady ich dostępności w Internecie

Rozdział 3. Zagrożenia dla informacji w społeczeństwie informacyjnym

Katarzyna Pawluk (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu)

Rola biblioteki w społeczeństwie (dez)informacyjnym

Dušan Bogdanov (Uniwersytet Opolski)

Organy administracji publicznej na stronach mediów społecznościowych

Rozdział 4. Zarządzanie informacją, innowacjami oraz jakość informacji

Bogusław Nierenberg (Uniwersytet Jagielloński)

Zarządzanie informacją – wymiar społeczny, ekonomiczny, kulturowy

Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)

Jakość informacji w sferze publicznej z punktu widzenia ekologii informacji

Dorota Potwora (Uniwersytet Opolski)

Innowacje i kryteria ich podziału – aspekt informacyjny

Rozdział 5. Działalność informacyjna oraz zastosowania technologii blockchain

Danuta Szewczyk-Kłos, Dorota Wierzbicka-Próchniak (Uniwersytet Opolski)

System zarządzania informacją naukową w środowisku akademickim na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego

Anna Bruska (Uniwersytet Opolski)

Technologia blockchain – szanse i wyzwania z perspektywy logistyki

Rozdział 6. Prawne uwarunkowania dostępu do informacji publicznej i publicznoprawnej

Łukasz Dubiński (Uniwersytet Szczeciński)

Informacja społeczna w zakresie obiektów energetyki jądrowej

Beata Baran (Uniwersytet Jagielloński)

Z problematyki pozyskiwania i oceny informacji w akademickim postępowaniu dyscyplinarnym

 

 

 

Ocena jakości informacji w Internecie

AUTORZY: Adam Czerwiński, Marcin Krzesaj

RECENZENCI: Stefan Forlicz, Tomasz Kulisiewicz

ISBN: 978-83-7395-789-3

Format: B5

Liczba stron: 206

Rok wydania: 2018

Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział 1. Koncepcje jakości i zarządzanie jakością informacji

1.1. Pojęcie jakości informacji

1.1.1. Konceptualizacja jakości informacji

1.1.2. Definicje jakości informacji

1.2. Zagadnienia oceny jakości informacji

1.2.1. Warstwy oceny

1.2.2. Identyfikacja i definiowanie kryteriów oceny jakości informacji

1.2.3. Klasyfikacje kryteriów jakości informacji

1.2.4. Zależności pomiędzy kryteriami oceny jakości informacji

1.2.5. Wartość informacji a jej jakość

1.2.6. Inne modele oceny jakości informacji

1.3. Zarządzanie jakością informacji

 

Rozdział 2. Bariery informacyjne i problemy z jakością informacji w Internecie

2.1. Internet jako wirtualna przestrzeń informacyjna, komunikacyjna i gospodarcza

2.1.1. Wirtualna przestrzeń/środowisko i jej cechy

2.1.2. Rozwój wykorzystania Internetu od Web 1.0 do Web 4.0

2.1.3. Internet rzeczy

2.2. Bariery informacyjne

2.3. Kategoryzacja i rodzaje problemów z jakością informacji w Internecie

2.3.1. Definicja problemu jakości informacji

2.3.2. Jakość informacji a jakość danych

2.3.3. Kategoryzacja problemów jakości informacji

2.4. Przeciążenie informacyjne

2.5. Produkcja informacji złej jakości – przyczyny i skutki

 

Rozdział 3. Metody, zasady, techniki i narzędzia oceny jakości informacji w Internecie

3.1. World Wide Web jako hipermedialny system informacyjny

3.1.1. Serwis internetowy / witryna internetowa jako element sieci WWW

3.1.2. Witryna internetowa a system informacyjny Web

3.2. Specyfika oceny jakości informacji w środowisku WWW

3.3. Metody oceny jakości informacji w Internecie

3.4. Zasady, techniki i narzędzia poprawy jakości informacji

3.4.1. Zasady i mechanizmy oraz narzędzia doskonalenia jakości informacji w serwisach internetowych

3.4.2. Narzędzia poprawy dostępności do informacji

3.5. Automatyczne narzędzia wspomagające doskonalenie jakości

3.6. Standardy umiejętności informacyjnych

3.7. Wytyczne Google tworzenia witryn WWW z uwzględnieniem jakości informacji

Rozdział 4. Ocena jakości informacji w serwisach internetowych – studia przypadków

4.1. Pomiar wybranych kryteriów jakości informacji w serwisach WWW z wykorzystaniem automatycznych narzędzi wspomagających doskonalenie jakości

4.1.1. Przykładowe wskaźniki w wybranych narzędziach

4.2. Ocena jakości informacji w serwisach ubezpieczeniowych

4.2.1. Metodologia badań i wyniki

4.3. Ocena jakości informacji w polskich katalogach stron WWW

4.3.1. Metodologia badań i wyniki

4.4. Ocena jakości informacji stron w serwisach dotyczących zdrowia

4.4.1. Metodologia badań i wyniki

4.5. Ocena dynamiki jakości informacji w serwisach dotyczących zdrowia

4.5.1. Metodologia badań i wyniki

 

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Załączniki

Załącznik nr 1. Definicje cech/kryteriów jakości informacji

Załącznik nr 2. Kwestionariusz DISCERN

Załącznik nr 3. Kwestionariusz oceny jakości informacji w serwisie internetowym ubezpieczyciela

Załącznik nr 4. Kwestionariusz oceny jakości informacji w katalogach stron WWW

Załącznik nr 5. Kwestionariusz oceny jakości informacji w serwisie dotyczącym zdrowia

Załącznik nr 6. Kwestionariusz oceny dynamiki jakości informacji w serwisie dotyczącym zdrowia


książka Informacja dobro publiczn

Informacja – dobro publiczne czy prywatne ? Od namiaru do umiaru

REDAKTORZY: Adam Czerwiński, Anna Jańdziak, Marcin Krzesaj

RECENZENCI: Stefan Forlicz, Ewa Kulińska, Wanda Matwiejczuk, Agnieszka Tłuczak

ISBN: 978-83-7395-784-8

Format: B5

Liczba stron: 236

Rok wydania: 2017

Wydawnictwo: Uniwersytet Opolski

 

Spis treści

Słowo wstępne (Adam Czerwiński)

 

Rozdział 1. Problemy ponownego wykorzystania i przetwarzania

informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej: korzyści, bariery, wyzwania (Tomasz Kulisiewicz)

Informacja przetworzona – przyczynek do doprecyzowania pojęcia (Dušan Bogdanov)

Informacja jako dobro publiczne – korzyści i zagrożenia wynikające z wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (Agnieszka Morawiak)

 

Rozdział 2. E-usługi w dostępie do informacji publicznej

E-dostępność osób niepełnosprawnych (Paulina Serafin-Gorszkowska, Agnieszka Sosińska)

Wykorzystanie e-usług świadczonych przez urzędy gmin w województwie małopolskim – wyniki badań (Jan Madej, Michał Widlak)

 

Rozdział 3. Zagrożenia dla informacji w społeczeństwie informacyjnym

Postprawda i nieprawda zagrożeniem dla środowiska informacyjnego człowieka w XXI wieku (Wiesław Babik)

Społeczeństwo informacyjne a śledzenie cyfrowej aktywności (Grzegorz Klimek)

 

Rozdział 4. Przepływ informacji na rynkach i w przedsiębiorstwie

Kody QR jako nowoczesny sposób transmisji informacji (Agnieszka Dejnaka)

Promocja polsko-niemieckiej działalności gospodarczej w skali mikro na łamach elektronicznych mediów „polonijnych” (na wybranych przykładach) (Maria Kalczyńska)

Chief Data Officer – podstawowe atrybuty stanowiska i perspektywa rozwoju w Polsce (Grzegorz Flerianowicz)

 

Rozdział 5. Ocena i doskonalenie jakości informacji w Internecie

Narzędzia wspomagające doskonalenie jakości informacji w Internecie (Adam Czerwiński)

Zarządzanie informacją w mediach społecznościowych przez pośredników w obrocie nieruchomościami (Daniel Rodzeń)

Zakres i źródła informacji niezbędnych do uzyskania wybranych certyfikatów dla firm (Marcin Krzesaj)

 

Rozdział 6. Internetowe usługi i zbiory biblioteczne w kształtowaniu relacji z użytkownikami bibliotek

Szanse i zagrożenia zastosowania metody folksonomii przy opracowaniu zbiorów bibliotecznych (Ewelina Jaworowska, Magdalena Haryłek)

Repozytorium instytucjonalne wobec Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (Danuta Szewczyk-Kłos, Ewelina Pisarek)

Portale i usługi biblioteczne w środowisku cyfrowym w Polsce na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu (Małgorzata Pindera, Mirosława Wąsowicz)

 

Rozdział 7. Bezpieczeństwo zasobów informacji i użytkowników bibliotek

Rola bibliotek akademickich w kwestii bezpieczeństwa i ochrony informacji i wiedzy. Kontekst etyczno-prawny (Krystyna Michniewicz-Wanik)

RODO – szanse i zagrożenia dla bibliotek i jednostek dydaktycznych szkół wyższych (Agnieszka Jezierska, Andrzej Koziara)

Ergonomia z elementami systemów technicznych kształtujących otoczenie osób z niepełnosprawnościami w bibliotece (Małgorzata Wróblewska)

 


 

Adam Czerwiński, Anna Jańdziak, Marcin Krzesaj

REDAKTORZY: Adam Czerwiński, Anna Jańdziak, Marcin Krzesaj RECENZENCI: Colin Hales, Joost Platje, Ewa Ziemba

ISBN: 978-83-7395-682-7

Format: B5

Liczba stron: 222

Rok wydania: 2016

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytet Opolski

Słowo wstępu (Adam Czerwiński)

Rozdział 1. Prawo dostępu do informacji publicznej i jego ograniczanie

 1. Informacja publiczna jako dobro publiczne w społeczeństwie wiedzy (Krystyna Michniewicz-Wanik)
 2. Prawne aspekty ograniczania dostępu do informacji publicznej (Łukasz Dubiński)
 3. Informacja publiczna jako res populi a dane chronione – pomiędzy zasadą otwartości a koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywatela (Beata Baran, Katarzyna Południak)

Rozdział 2. Informacja jako dobro publiczne

 1. Własności kształtujące informację jako dobro publiczne w kontekście zawodności mechanizmu rynkowego (Grzegorz Flerianowicz)
 2. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (Dušan Bogdanov)

Rozdział 3. Oddziaływanie informacji na rynki

 1. Informacja publiczna i prywatna a kształtowanie się cen w sklepach internetowych (Stefan Forlicz)
 2. Marketing treści – marketing czy ustrukturyzowana informacja? (Agnieszka Dejnaka)
 3. Zastosowanie metody TDABC do szacowania kosztów działań informacyjnych pośredników w obrocie nieruchomościami (Daniel Rodzeń)

Rozdział 4. Ocena jakości informacji – modelowanie i praktyka

 1. Ramy i modele jakości informacji – próba porównania (Adam Czerwiński)
 2. Wybrane narzędzia i metody ewaluacji jakości informacji na stronach WWW (Marcin Krzesaj)
 3. Cyfrowy niezbędnik bibliotekarza – biblioteki dla każdego (Izabela Mrochen)

Rozdział 5. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i bezpieczeństwo informacji w Internecie

 1. Bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora finansów publicznych – analiza etapów realizacji (Ewa Kulińska, Agnieszka Dornfeld)
 2. Świadomość użytkownika jako determinanta funkcjonowania informacji w wymiarze Internetu rzeczy (Grzegorz Klimek)

Rozdział 6. Rola informacji i wiedzy w rozwoju społeczeństw oraz edukacja informacyjna

 1. Szczególna rola informacji i wiedzy w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów rozwijających się (Agnieszka Witoń)
 2. Kształtowanie information literacy: rola biblioteki akademickiej (Aleksandra Więk)
 3. Edukacja informacyjna jako zadanie bibliotek w udostępnianiu publicznej informacji na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (Katarzyna Pawluk)
 4. Informacja o publikacjach pracowników polskich uczelni w Internecie: gdzie szukać i komu wierzyć? (Marzena Marcinek)
 5. Geneza powstania Internetu i jego rozwój na świecie (Beata Olszewska-Łabędź)

Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 501)Autor: Czerwiński Adam, Krzesaj Marcin

Wybrane zagadnienia oceny jakości systemu informacyjnego w sieci WWW. (STUDIA I MONOGRAFIE NR 501)

Format: B5

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 164

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Spis treści

W ramach gospodarki opartej na wiedzy informacja jako budulec wiedzy stała się pod-stawowym zasobem gospodarczym i czynnikiem wytwórczym, który współcześnie determinuje tempo oraz poziom rozwoju gospodarczego. Internet wraz z usługą World Wide Web pełni obecnie funkcję globalnego systemu informacyjnego zawierającego bardzo bogate zasoby informacji i wiedzy, które mogą być wykorzystywane przez podmioty do sterowania i podejmowania decyzji oraz do konsumpcji. Ocena jakości tego rodzaju systemów informacyjnych jest zagadnieniem bardzo trudnym, ale stała się koniecznością z wielu ważnych społeczno-ekonomicznych powodów. Autorzy monografii dokonali teoretycznej charakterystyki różnych koncepcji, modeli i metod oceny jakości w systemach informacyjnych, a następnie umiejscowili je w środowisku systemów działających w sieci WWW. Ponadto zidentyfikowali podstawowe problemy i zachodzące zmiany związane z oceną i zarządzaniem jakością informacji w systemach informacyjnych. Ukazali także możliwości praktycznego wykorzystania różnych metod do oceny serwisów tematycznych, oceny jakości informacji medycznej oraz oceny użyteczności serwisów branżowych.

Monografia ma interdyscyplinarny charakter. Problemy jakości informacji są przedmiotem badań m.in. ekonomiki informacji, zarządzania wiedzą, zarządzania jakością, prawa i etyki biznesu, zachowań organizacyjnych, informatyki gospodarczej.

Książka jest adresowana do wszystkich tych, którzy od strony teoretycznej i praktycznej zajmują się badaniem jakości informacji. Są to zatem producenci, oferenci i dostawcy informacji, zarządzający i opiekujący się systemami informacyjnymi, nabywcy i użytkownicy produktów informacyjnych oraz studenci ekonomii, zarządzania i marketingu.