Zaznacz stronę

dr Anna Mijal

stanowisko: adiunkt
adres: 45-058 Opole, ul. Ozimska 46 a
pokój 13
telefon: (77) 40 16 866
e-mail: a_mijal@uni.opole.pl
terminy konsultacji – strona: usosweb.uni.opole.pl

ORCID ID

 

Wykształcenie / stopnie i tytuły naukowe:

 • Wyższe (magister ekonomii – Akademia Ekonomiczna w Krakowie)

 • Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (Uniwersytet Opolski)

 

Podstawowe obszary badawcze:

 • Uwarunkowania rozwoju organizacji (komercyjnych, publicznych, społecznych)

 • Zarządzanie strategiczne organizacjami

 

Prowadzone przedmioty:

 • Podstawy zarządzania

 • Organizacja i zarządzanie

 • Podstawy budowania kapitału społecznego

 • Nauka o organizacji

 • Wprowadzenie do badań naukowych

 

Pełnione funkcje:

 • Wiceprezes zarządu PTE Oddział w Opolu
 • Członek Komisji Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach

 

Ważniejsze publikacje:

Student Mobility as a Strategy of Increasing Competitiveness on the Global Labor Market – An Attempt to Diagnose Educational Mobility: The Case of Poland, “European Research Studies Journal”. 2022; nr 25 (współautor: Bruska A, Sokołowska S.).

Zarządzanie strategiczne akademickim kształceniem ekonomistów w kontekście oczekiwań studentów i wymagań zmieniającego się rynku pracy, „Ekonomista”, nr 6, 2020.

Rozwój myśli organizatorskiej. Główne kierunki i ich przedstawiciele, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019 (współautor: S. Sokołowska).

Les miracules a bierność edukacyjna i zawodowa młodych mieszkańców wsi, „Studia Obszarów Wiejskich”, 2018, nr 52.

Development of education and tourism on the example of thematic villages in the Polish-Czech borderland [w:] Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Support for Sustainable Development Conference Proceedings, ed. E. Ardielli, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2018.

„Obsługa wiedzy” w jednostkach szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 2005-2015 [w:] Od tradycji do współczesności: Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego, red. A. Kosieradzka, D. Rojek, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018.

Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia, Difin, Warszawa 2016 (współautor: Sokołowska S., Krawczyk-Sołtys A., Płatkowska-Prokopczyk L., Szwiec P.)

Determinants of educational advancement of rural areas in Poland, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 1, 2017.

The Forgotten Representatives of the School of Mathematics in Sciences of Management, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce”, nr 4, 2017.

Zachowania przedsiębiorcze Polaków i formy wspomagania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie”, 2016, nr 22.

Zasady i zakres finansowania działalności jednostek szkolnictwa wyższego w Polsce (w:) Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku, red. R. Rauziński, B. Solga, PIN Instytut Śląski w Opolu, WUP w Opolu, Opole 2016.

Zastosowanie podejścia idiograficznego i nomotetycznego w praktyce ewaluacji jednostek szkolnictwa wyższego w Polsce (w:) Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu, red. B. Kożuch, Ł. Sułkowski, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016 (współautor: S. Sokołowska).

Zawód rolnik: rolnictwo jako kierunek studiów i forma pozyskania kwalifikacji rolniczych, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 2 (32), 2014.

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego – próba diagnozy, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, 2012, nr 2.

Conditionings of the higher education development in Poland in the context of the Europe 2020 strategy (w:) Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, ed. J. Kaczmarek, T. Rojek, Cracow University of Economics, Cracow 2012.

Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Czynniki rozwoju obszarów wiejskich, red. S. Sokołowska, A. Mijal, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

Wieś i rolnictwo w procesie zmian: Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

Mijal A., Zarządzanie strategiczne akademickim kształceniem ekonomistów w kontekście oczekiwań studentów i wymagań zmieniającego się rynku pracy, „Ekonomista”, nr 6, 2020.

 

Mijal A., Les miracules a bierność edukacyjna i zawodowa młodych mieszkańców wsi, „Studia Obszarów Wiejskich”, 2018, nr 52.

 

Mijal A., Determinants of educational advancement of rural areas in Poland, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 1, 2017.

 

Sokołowska S., Mijal A., The Forgotten Representatives of the School of Mathematics in Sciences of Management, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce”, nr 4, 2017.

 

Mijal A., Zachowania przedsiębiorcze Polaków i formy wspomagania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie”, 2016, nr 22.

 

Mijal A., Zawód rolnik: rolnictwo jako kierunek studiów i forma pozyskania kwalifikacji rolniczych, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 2 (32), 2014.

 

Mijal A., Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego – próba diagnozy, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, 2012, nr 2.

Realizacja celów rzeczowych i ekonomicznych w gospodarstwach rolnych województwa opolskiego, (w:) Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie, red. M. Bucka, J. Słodczyk, Wydawnictwo UO, Opole 2005.

Uwarunkowania demograficzne w zarządzaniu strategicznym współczesnym przedsiębiorstwem, (w:) Społeczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie, red. L. Sobolak, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.

 

Uwarunkowania demograficzne rozwoju wsi polskiej, (w:) Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy rozwoju obszarów wiejskich, red. S. Sokołowska, Wydawnictwo UO, Opole 2006.

 

Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w województwie opolskim, (w:) Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. Z. Mikołajewicz, Wydawnictwo UO, Opole 2006.

 

Standaryzacja i certyfikacja wiedzy ekonomicznej – europejski certyfikat kompetencji biznesowych EBC*L, (w:) Innowacyjne aspekty strategii przedsiębiorstwa globalnego w zintegrowanej Europie, red. L. Sobolak, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007.

 

The demographic conditionings behind the social Policy in Poland (w:) Contemporary problems of the socio-economic policy in Poland, ed. M. Bucka, Opole 2007.

 

Nauka o przedsiębiorstwie (podręcznik, wersja elektroniczna), ISBN 978-83-60939-84-0, Opole 2007.

 

Zarządzanie strategiczne i operacyjne, (podręcznik, wersja elektroniczna), ISBN 978-83-60939-72-7, Opole 2007.

 

Komplementarność Odnowy wsi jako metody rozwoju obszarów wiejskich z podejściem Leader. Analiza potrzeb w zakresie wspomagania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie partnerstwa „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, (w:) Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej, red. S. Sokołowska, A. Bisaga, Wydawnictwo UO, Opole 2008.

 

Analiza rynku słomy w województwie opolskim w aspekcie wytwarzania „zielonej energii” na przykładzie PGE Elektrowni Opole SA, Prace Komisji Naukowych, Komisja Nauk Rolniczych PAN Oddział w Katowicach, Zeszyt nr 33, Katowice 2009

 

Mijal A., Rozwój obszarów wiejskich jako element strategii rozwoju kraju i regionu (w:) Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Czynniki rozwoju obszarów wiejskich, red. nauk. S. Sokołowska, A. Mijal, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

 

Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Czynniki rozwoju obszarów wiejskich, red. nauk. S. Sokołowska, A. Mijal, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

 

Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich, red. nauk. S. Sokołowska, A. Mijal, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

 

Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne jako determinanta rozwoju obszarów wiejskich województwa opolskiego – próba diagnozy, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 2 (24), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań, 2012.

 

Conditionings of the higher education development in Poland in the context of the Europe 2020 strategy (w:) Dilemmas of the contemporary economy facing global changes, ed. J. Kaczmarek, T. Rojek, Cracow University of Economics, Cracow 2012.

 

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce a zmiany wykształcenia ludności województwa opolskiego w okresie transformacji ustrojowej (w:) Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, red. A. Zagórowska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Opole 2013 (współautor A. Mijal)

 

Sokołowska S., Mijal A., Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce a zmiany wykształcenia ludności województwa opolskiego w okresie transformacji ustrojowej (w:) Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej, red. A. Zagórowska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Opole 2013.

 

Sokołowska S., Mijal A., Współczesne uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego na przykładzie województwa opolskiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIV, zeszyt 13, część III, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2013.

 

Mijal A., Zawód rolnik – rolnictwo jako kierunek studiów i forma pozyskania kwalifikacji rolniczych, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, nr 2(32), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Poznań 2014.

Szkolnictwo wyższe w Polsce w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych o charakterze kryzysowym w XXI wieku (w:) Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, red. M. Bucka, Z. Mikołajewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014 (współautor: S. Sokołowska).

Zasady i zakres finansowania działalności jednostek szkolnictwa wyższego w Polsce (w:) Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku, red. R. Rauziński, B. Solga, PIN Instytut Śląski w Opolu, WUP w Opolu, Opole 2016.

Zastosowanie podejścia idiograficznego i nomotetycznego w praktyce ewaluacji jednostek szkolnictwa wyższego w Polsce (w:) Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu, red. B. Kożuch, Ł. Sułkowski, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016 (współautor: S. Sokołowska).

Książki:

Rozwój myśli organizatorskiej. Główne kierunki i ich przedstawiciele

Autor: Sokołowska Stanisława, Mijal Anna

ISBN: 978-83-7395-834-0

ISSN: 1233-6408

Format: B5

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 438

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

 

Monografia zawiera omówienie rozwoju myśli organizatorskiej uwarunkowanego historyczną chronologią. Dorobek naukowy badaczy, praktyków zarządzania i doradców organizacyjnych, reprezentujących różne szkoły i nurty badawcze, uzupełniono ich biografiami, także pozazawodowymi. Szczególną uwagę skupiono na historii myśli organizatorskiej po II wojnie światowej, poszerzając tym samym obszar poznania o sylwetki i dokonania współczesnych badaczy, wpływających na rozwój nauk o zarządzaniu. Publikacja jest skierowana do zróżnicowanego kręgu odbiorców: studentów i absolwentów kierunków społecznych: zarządzania, logistyki, ekonomii, finansów i rachunkowości, politologii, administracji, prawa, socjologii, a także kierunków humanistycznych: historii, filozofii, nauk o kulturze i religii. Książka powinna stanowić uzupełnienie i wzbogacenie wiedzy oraz źródło wielu inspiracji dla przedsiębiorców, menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, jak również dla konsultantów i analityków biznesowych.

 

Mijal A., Development of education and tourism on the example of thematic villages in the Polish-Czech borderland [w:] Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Support for Sustainable Development Conference Proceedings, ed. E. Ardielli, VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2018.

Mijal A., „Obsługa wiedzy” w jednostkach szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 2005-2015 [w:] Od tradycji do współczesności: Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego, red. A. Kosieradzka, D. Rojek, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018.

Sokołowska S., Krawczyk-Sołtys A., Mijal A., Płatkowska-Prokopczyk L., Szwiec P., Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia, Difin, Warszawa 2016.

Mijal A., Conditions for Development of Co-operation between Educational Institutions – a Case Study of the INTERREG V-A Czech Republic – Poland (2014-2020), (w:) Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Conference Proceedings / Ardielli Eva (red.), 2016, VŠB – Technical University of Ostrava.

Sokołowska S., Mijal A., Zastosowanie podejścia idiograficznego i nomotetycznego w praktyce ewaluacji jednostek szkolnictwa wyższego w Polsce [w:] Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu, red. B. Kożuch, Ł. Sułkowski, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Sokołowska S., Mijal A., Szkolnictwo wyższe w Polsce w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych o charakterze kryzysowym w XXI wieku, (w:) Procesy gospodarczego i społecznego rozwoju wobec wyzwań współczesnego świata, red. Bucka M., Mikołajewicz Z., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.

Mijal A., Zasady i zakres finansowania działalności jednostek szkolnictwa wyższego w Polsce, (w:) Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku do 2035 roku, red. Rauziński R., Solga B., Wojewódzki Urząd Pracy; Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski, Opole 2016.

Sokołowska S., Mijal A. (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Czynniki rozwoju obszarów wiejskich, red. S. Sokołowska, A. Mijal, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

Sokołowska S., Mijal A. (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian: Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

Mijal A., Masowa indywidualizacja produkcji i komunikacji (w:) Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku – od teorii do praktyki, red. Z. I. Szczakowski, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2004.